موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

زنان و مشاركت سياسي آنان در جهان و ایران در گذشته تا کنون

عنوان سفارش :
زنان و مشاركت سياسي آنان در جهان و ایران در گذشته تا کنون
تعداد صفحه :
44
قیمت :
12000 تومان
 • مقدمه
 • بازيابي هويت يكي از دغدغه هاي سياسي انسان امروزي و اقوام و اقليت ها در سطح جهان است و همه به تكاپو افتاده اند تا ضمن آشنايي و آشتي با گذشته خو د ، راه روشن تر و هويت مستقل تري برا ي آينده خويش جستجو كنند . زن ايراني نيز با دست يابي به تحصيلات عاليه و آگاهي هاي عمومي ، چارچوب سنتي حاكم بر خانواده را شكسته و به سمت رشد و تعالي و احقاق حق خويش حركت مي كند .زن ايراني همواره دغدغه بازيابي هويت خويش را داشته است . زن،نيمي از بدنه جامعه ا ست و به وجودآورنده نيمه ديگر آن نيز مي باشد و لذ ا، زن زيربناي هستي جامعه و تاريخ و فرهنگ هر ملتي است . زن شاهكار خلقت و اشرف مخلوقات است و بعضي به غلط گمان كرده و مي كنند كه اين صفت مخصوص مرد است ، سراسر قرآن كريم مرد و زن را باهم مخاطب قرار داده و راه هدايت دعوت و پاداش و عذاب را نيز براي هر دو قرار داده است.

 • بیان مسئله
 • لذا از اين منظر ، بايد به زن نگاه كرد و هويت واقعي او را از دل تاريكي ها و ناداني هايي كه بر تاريخ زندگي بشر سايه انداخته است ، بيرون كشيد و آن را بر تارك جهان هستي جاي دا د .زن بايد نقش آفرين زمين و زمان خود باشد و در مديريت جامعه انساني سهمي شايسته و متناسب با شأن و جايگاه انساني خويش داشته باشد . زن بايد در تمام امور سياسي ، اجتماعي ، اقتصادي مشاركت سازنده داشته و در چارچوب خانه محصور و محدود نباشد .بنابراين زنان ، در جامعه اسلامي ما بخصوص اينكه داعيه گسترش اسلام و كرامت بخشيدن به انسان را سر داده است ، بايد مشاركت سياسي فعال داشته باشند و در رشد و شكو فايي استعدادهاي بالقوه اين كشور ايفاي نقش نمايند و هر گونه ايجاد محدوديت براي زن به هر بهانه اي نه تنها ستم به زن ، بلكه وارونه جلوه دادن چهره دين و پيام وحي است .لذا اثبات وجود زن در جامعه و قرار دادن آن در كنار مرد و نه در تقابل و تنازع با او ، وظيفه حاكميت و آحاد جامعه ايران اسلامي است تا با تكميل ظرفيت و به فعل در آوردن استعدادها ، جهان روشن تر و آينده اي بهتر براي بشريت رقم زده و از مدعيان دروغين آزادي زن در غرب گوي سبقت برباييم .

 • اهمیت و ضرورت تحقیق
 • بديهي است حقوق سياسي و مشاركت سياسي در هر حكومتي مبتني بر آزادي هاي سياسي است و چنانچه در يك نظام حكومتي ، آزادي هاي مذكور به رسميت شناخته نشون د ، زمينه اي براي مشاركت سياسي و بهره مندي مردم از حقوق سياسي فراهم نخواهد شد . مشاركت سياسي به مردم يك كشور اعم از زن و مرد اين امكان را مي دهد كه بر سرنوشت خويش حاكم بوده و دولت مرد ان و مجالس قانو ن گذاري را خودشان انتخاب نمايند و آنها را مورد سئوال قرار داده و حقوق و مطالبات سياسي خود را از آنها طلب نمايند .با وجود مشاركت سياسي است كه تمام شهروندان با هر سليقه و عقيده اي در انتقال قدرت به شيوه دموكراتيك و مردم سالارانه ، ايفاي نقش مي كنند .

 • پیشینه تحقیق
 • با توجه به اینکه مشاركت زنان در توسعه ي سياسي، شاخصي مهم در فرآيند توسعه ي پايدار جامعه محسوب مي شود تحقیقاتی در این زمینه انجام گرفته از جمله تحليل جايگاه مشاركت زنان در فرآيند توسعه سياسي- اجتماعي انقلاب اسلامي ايران ، توسط بهزاد رضوي الهاشم/ مدرس دانشگاه، پژوهشگر مؤسسه تحقيقات اجتماعي دانشگاه تهران که بیان می دارد مشاركت زنان در توسعه ي سياسي، شاخصي مهم در فرآيند توسعه ي پايدار جامعه محسوب ميشود. مقاله ي حاضر جايگاه مشاركت زنان را در فرآيند توسعه ي سياسي- اجتماعي جامعه ي ايران در دور هي 30 ساله ي انقلاب اسلامي بررسي كرده است. سؤال اساسي تحقيق اينراست كه مشاركت زنان در فرآيند توسعه ي سياسي انقلاب اسلامي ايران چه جايگاهي دارد؟ چه فرصت ها و موانعي پيش روي مشاركت سياسي زنان در ايران وجود دارد؟ چش مانداز مشاركت سياسي زنان در ايران چگونه است؟پژوهش حاضر از نوع مطالعات كيفي است كه با بهره گيري از تكنيك تحليل ثانويه انجام شده است. داده هاي مورد استفاده از منابع آماري وزارتخانه ها (وزارت كشور)، سازمان هاي دولتي (مركز آمار ايران)،مجلس شوراي اسلامي، شوراي اسلامي شهر و... جمع آوري شده و با تكنيك تحليل ثانويه مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. نتايج تحقيق مبين اين نكته است كه در دوره ي انقلاب اسلامي ، حضور و مشاركت زنان در رده هاي مديريت به ويژه مديريت هاي مياني و خرد چشمگيرتر شده است. ورود زنان به رده هاي بالاي سازماني داراي موانع اجتماعي، سياسي، فرهنگي، عرفي و سليقه اي است. با وجود اين كه تعداد زنان متخصص در جامعه و نيروي كار افزايش يافته است، اما پيشرفت آن ها در مشاغل تصميم گيري و سياستگذاري چندان محسوس نبوده است. پژوهش نشان مي دهد مديريت آينده نيازمند استفاده ي بيشتر و كارآمدتر از نيروي بالقوه ي زنان در سطوح كلان مديريت جامعه است.

 • مباحث نظری
 • مشاركت سياسي
 • تعريف مشاركت سياسي
 • سابقه موضوع مشاركت در عرصه سياست ، عمري به قدمت تاريخ دارد و ارسطو در طبقه بندي معروف نظام هاي سياسي خود معيار اول آن را مشاركت كمتر يا بيشتر افراد در اخذ تصميم سياسي دانسته كه البته مفهوم آن با مفهوم امروزي نظام هاي مردم سالار بسيار متفاوت است .مشاركت به مفهومي كه امروزه كم و بيش متداول است ، در زندگي جوامع انساني پديده اي جديد محسوب مي شود . طي قرون متمادي از يك سو عامه مردم بودند كه در تعيين سرنوشت خويش سهيم بودند و از سوي ديگر خواص و فرمانروا بودند و طبق ارزش هاي موجود جامعه ،حكومت را حق خود مي دانستند .در قرون وسطي با اينكه افزايش نسبي در تعداد تصميم گيرندگان بوجود آمد و صاحبان زمين قدرت سياسي يافتند ، اما اكثريت مردم از مشاركت سياسي محروم بودند و تنها نوع مشاركت سياسي شركت آنان ) در شورش هاي دهقاني و تظاهرات در شهرها بود.

  تحقیقهای مشابه
  زنان و مشاركت سياسي آنان در جهان و ایران در گذشته تا کنون
  44 صفحه - 12000 تومان
  زبانها و گویش های محلی ایران در گذشته تا کنون
  33 صفحه - 7500 تومان
  عزت نفس و حفظ حرمت زنان و دختران تا چه میزان به وضع پوشش انان بستگی دارد
  3 صفحه - 6000 تومان
  عزت نفس و حفظ حرمت زنان و دختران تا چه میزان به وضع پوشش انان بستگی دارد
  3 صفحه - 4500 تومان
  بررسی مشکلات و موانع حقوقی زنان در جامعه ایران
  23 صفحه - 10500 تومان
  وضعیت اجتماعی زنان در ایران
  34 صفحه - 10500 تومان
  بررسی حقوق ارث زنان در ایران و مقایسه آن با جوامع مختلف
  46 صفحه - 24000 تومان
  بررسی حقوق ارث زنان در ایران و مقایسه آن با ادیان مختلف
  47 صفحه - 24000 تومان
  موقعیت فرهنگی زنان گیلان از مشروطه تا امروز
  37 صفحه - 10500 تومان
  احزاب سياسي ايران بين دو انقلاب 42 تا 57
  24 صفحه - 9000 تومان
  احزاب سياسي ايران بين دو انقلاب 42 تا 57
  23 صفحه - 9000 تومان
  تکنولوژی سوپرآلیاژ و میزان کاربرد آن در جهان و ایران
  11 صفحه - 6000 تومان
  سینمای جهان - ایران و جایگاه سینما در ارتباط با اقتصاد و سیاست
  18 صفحه - 9000 تومان
  مقایسه وضعیت ایران و جهان از لحاظ بانکداری الکترونیکی
  32 صفحه - 13500 تومان
  مقایسه وضعیت ایران و جهان از لحاظ توریسم الکترونیکی
  32 صفحه - 13500 تومان
  مقایسه وضعیت ایران و جهان از لحاظ تولید سخت افزار
  6 صفحه - 4500 تومان
  تفاوت انقلاب اسلامی ایران با دیگر انقلابهای جهان
  25 صفحه - 12000 تومان
  جایگاه ایران در گردشگری جهان با نگرش خاص به پياده سازي گردشگري الكترونيك در توسعه طرحهای گردشگری روستایی
  92 صفحه - 42000 تومان
  تفاوت انقلاب اسلامی ایران با دیگر انقلابهای جهان
  24 صفحه - 6000 تومان
  انرژی هسته ای ایران از آغاز تا امروز
  17 صفحه - 7500 تومان
  نظام آموزشی ایران از ابتدا تا کنون
  12 صفحه - 6000 تومان
  ساختار سیاسی نوین در عراق و تبعات امنیتی آن در کشورهای ایران و ترکیه از 2003 تا 2010
  14 صفحه - 7500 تومان
  معماری گذشته تا حال
  24 صفحه - 9000 تومان
  تغییرات نهاد خانواده از گذشته تا حال
  18 صفحه - 9000 تومان
  تغییرات نهاد خانواده از گذشته تا حال
  21 صفحه - 7500 تومان
  تغییرات نهاد خانواده از گذشته تا حال
  21 صفحه - 9000 تومان
  جعل اسناد از گذشته تا حال
  17 صفحه - 9000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007