موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط پاورپوینت : power point
عنوان :

رهبری تعریف صفات رهبری پاورپوینت

عنوان سفارش :
رهبری تعریف صفات رهبری پاورپوینت
تعداد صفحه :
27
قیمت :
9000 تومان
 • 1-تعریف رهبری
 • 2-نظریه های تاریخی رهبری
 • 3-تئوری اقتضایی
 • 4-تئوری مسیر-هدف
 • 5-مدل وروم یتون، جاگو
 • چرا باید رهبری را مطالعه کرد؟
 • 1-رهبری یکی از اقدامات عملی مهم سازمانها است.

  2-بعضی از متغییر هایی که بر اثر بخشی رهبری اثر می گذارند باید تفکیک و مورد بررسی قرار گیرند .

 • تفاوت مدیریت و رهبری :
 • برای نفوذ بردیگران متکی به قدرت مقام رسمی است در حالیکه رهبری از یک فرآیند نفوذ اجتماعی ناشی می شود بنا براین ممکن است یک نفر ،مدیر، رهبر یا هر دو آنها باشد.یک نفر نیز می تواند مقام رسمی باشد،مانند کسی که از میان اعضای معمولی یک گروه و با رضایت دیگر اعضا به عنوان رهبر به ظهور می کند.

 • تعریف رهبری :
 • رهبری به عنوان یک فرایند: به معنی استفاده از نفوذ بد ون زور برای هدایت و هماهنگی فعالیتهای اعضا یک گروه در جهت تحقق هدف و به عنوان یک صفت، به معنی مجمو عه ای از ویژ گی ها است که به کسانی که چنین نفوذ ی را با موفقیت به کار می برند نسبت داده می شود و از نقطه نظر سازمانی :رهبری دارای اهمیت حیاتی است زیرا رهبری نفوذ قدرتمندی بر رفتار فرد و گروه دارد.

 • چارچوب دید گاه های رهبری از نظر آرتور جاگو:
 • 1-کانون توجه
 • 2-نوع نگرش
 • 1-کانون توجه : رهبری را مجموعه ای از صفات می داند (دیدگا ه خصوصیتهای فردی) یا مجمو عه ای از رفتارها (دید گاه رفتاری).انهایی که رهبری را از بعد صفات مورد مطالعه قرار می دهند آن را به صورت ویژگیهایی ثابت و بایدار فردی می دانند و چنین تصور می شود که رهبران دارای ویژگیهای ذاتی معین هستند که برای اثر بخش بودن رهبری اهمیت دارند و حامیان دید گاه رفتاری به جای توجه به صفات ذاتی غیر قابل مشاهده ، توجه خود را بر رفتار قابل مشاهده رهبر متمرکز می کنند

  2- نوع نگرش: این بعد نشان دهنده آن است که یک دید گاه جهان شمول ، یا یک دیدگاه اقتضایی بذیرفته شده است. در دید گاه جهان شمول ، فرض بر این است که (یک بهترین راه) برای هدایت وجود دارد که رهبری مو ثر همواره معادل این بهترین راه شناخته می شود و رهبری موثر در یک موقعیت با سازمان ،در دیگر موقعیتها و سازمانهای مختلف نیز موثر خواهد بود.طبق دیدگاه اقتضایی ، موقعیتی که رهبری در آن اعمال می شود،نقش اساسی و مهمی دارد.

  از ترکیب د و بعد ، کانون توجه و نوع نگرش با یکدیگر چهار شکل نگرش به رهبری به وجود می اید.

 • جهان شمول
 • اقتضایی
 • نگرش های اولیه در رهبری :
 • هر چند رهبران اثر های عمیقی بر مسیر و قایع انسانی گذارده اند ،ولی تا قرن بیستم تحقیقاتی علمی بر روی این بدیده به عمل نیامده بود ذر تلاشهای اولیه ، صفات و ویژگیهای شخصی مورد توجه قرار گرفتند از آنجاییکه این رشته از تحقیقها ، دست آوردهای سازگار با هم به همراه نداشتند و گاهگاهی نیز به سوی اندیشه های نا معقول منحر ف شدند، مرحله دوم تحقیقها به منظور بررسی رفتارهای رهبر آغاز شد.

  اولین محققان متقدم رهبری تصور می کردند ، رهبران مشهور جهان دارای مجموعه ای از کیفیتها و صفات منحصر به فردی هستند که آنها را سرآمد دیگران می کنند چنین تصور می شد که این صفات نسبتا پایدار هستند بنا براین بر اساس آنچه گفته شد موضوعهای مورد بحث در تحقیقها عبارت بودند از،شناسایی خصوصیات رهبری و ایجاد فنونی برای اندازه گیری .

  در چند دهه اول قرن حاضر صد ها تحقیق در حول موضوعها به عمل آمد نویسندگان متقدم تصور می کردند که خصوصیات رهبری شامل هوش،برتری،اعتماد به نفس، توان،فعالیت و دانش مرتبط با وظیفه می باشد نتیجه تحقیقهایدر بعدی تبدیل به یک فهرست طولانی از خصوصیات شد.حقیقت این است که فهرست خصوصیات در مدت کمی آنقدر طولانی شد که در عمل دارای ارزش چندانی نبود و نتایج بسیاری از تحقیقا ت با یکدیگر سازگار نبودند. به عنوان مثال، بعضی از مطالعات به این نتیجه رسیدند که میزان اثر بخش قد بلند تر از مدیران غیر اثر بخش هستند. در حالیکه نگرش خصوصیات با یک مشکل بزرگ نظری نیز مواجه بود: در این نگرش چگونگی ارتباط خصوصیات رهبری مفروض با نفس رهبری معلوم و ثابت نشده بود

 • نگر شهای رفتاری:
 • در اواخر سال 1940 محققان تصور می کردند که رفتارهای رهبران اثر بخش به نوعی با رفتارهای رهبران غیر اثر بخش یا با اثر بخشی کمتر تفاوت دارند و در ضمن رفتارهای مدیران اثربخش ، در همه موقعیتها یکسان است.

 • نگرشهای رفتاری در مطالعات رهبری:
 • 1-مطالعات میشیگان

  2- مطالعات اوهایو

  3- شبکه مدیریت

  تحقیقهای مشابه
  رهبری تعریف صفات رهبری پاورپوینت
  27 صفحه - 9000 تومان
  مقام رهبری و مدیریت در ایران
  11 صفحه - 3000 تومان
  پیرامون ذهنیت های مدیریت و رهبری در یک سازمان
  13 صفحه - 4500 تومان
  سبک های رهبری و انواع مدیریت
  27 صفحه - 9000 تومان
  بررسی رابطة هوش عاطفی به سبک رهبری بر اساس روش تحقیق
  27 صفحه - 21000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - پایه ریزی یک جو منا سب برای نوآوری، از طریق رهبری تحول گرا و فرهنگ سازمانی 22
  41 صفحه - 75000 تومان
  صفات رهبری انگیزشی در کشورهای چین و آمریک
  17 صفحه - 9000 تومان
  نقش و تاثیر آموزش و پرورش در تحقق منویات مقام معظم رهبری در ارتباط با جهاد اقتصادی
  17 صفحه - 9000 تومان
  نقش و تاثیر آموزش و پرورش در تحقق منویات مقام معظم رهبری در ارتباط با جهاد اقتصادی
  15 صفحه - 9000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت کارآمد از طریق مدیریت به وسیله¬ی فرایند و رهبری 11
  6 صفحه - 18000 تومان
  مطالعه انقلاب کوبا به رهبری فیدل کاسترو
  10 صفحه - 6000 تومان
  پرسشنامه اثربخشی رهبری و بیگانگی از کار
  4 صفحه - 9000 تومان
  پرسشنامه سبک رهبری همراه با شیوه نمره گذاری
  5 صفحه - 9000 تومان
  بررسی رهبری و مدیریت در قران
  34 صفحه - 21000 تومان
  کار آماری بررسی بررسی سبک رهبری بر رفتار شهروندی سازمانی
  12 صفحه - 105000 تومان
  کار آماری بررسی سبک رهبری - رهبری عملگرا و خودکارآمدی
  10 صفحه - 105000 تومان
  پروژه مدیریت صنعتی بازرگانی رابطه بین سبک رهبری با رضایت شغلی کارکنان در اداره کل سازمان فنی و حرفه ای
  52 صفحه - 36000 تومان
  پرسشنامه سبک رهبری سالزمن
  3 صفحه - 9000 تومان
  پرسشنامه سنجش سبک رهبری تحولی آموزشی مدیران
  2 صفحه - 9000 تومان
  پرسشنامه رهبری تحولی برنز
  9 صفحه - 9000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - رهبری زیبایی 34
  17 صفحه - 51000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بسط و تکمیل جدول رهبری زیبایی شناختی مدیران مدرسه 20
  12 صفحه - 36000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - درک زیبایی شناسی چگونه با رهبری ارتباط می یابد؟ مروری بر ادبیات 18
  18 صفحه - 54000 تومان
  ارزیابی فاصله قدرت و رهبری تحول آفرین بررسی سازمانهای چند ملیتی در تایوان-پاور
  20 صفحه - 18000 تومان
  مورد کاوی در مورد نوع رهبری در یک سازمان
  32 صفحه - 7500 تومان
  نقش و تاثیر آموزش و پرورش در تحقق منویات مقام معظم رهبری در ارتباط با جهاد اقتصادی
  18 صفحه - 6000 تومان
  رابطه بین سبک رهبری با رضایت شغلی کارکنان در اداره کل سازمان فنی و حرفه ای استان گیلان
  64 صفحه - 24000 تومان
  بررسی سبک رهبری بر رفتار شهروندی سازمان
  27 صفحه - 7500 تومان
  بیانات مقام معظم رهبری در اقتصاد مقامتی در خصوص وزارت ورزش
  10 صفحه - 4500 تومان
  تبیین رفتار شهروندی سازمانی در پرتو رهبری معنوی مورد مطالعه آستان مقدس احمدی و محمدی شاه چراغ
  31 صفحه - 15000 تومان
  بررسی سبک رهبری بر رفتار شهروندی سازمان -روش تحقیق
  25 صفحه - 12000 تومان
  شیوه رهبری امام خمینی (ره)
  19 صفحه - 7500 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007