موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

رابطه بین نحوه دلبستگی و رضایت از زندگی در مدیران مدارس

عنوان سفارش :
رابطه بین نحوه دلبستگی و رضایت از زندگی در مدیران مدارس
تعداد صفحه :
8
قیمت :
4500 تومان
 • مقدمه
 • رضایت از زندگی به صورت یک ارزیابی شناختی از رضایت کلی فرد از زندگی خود تعریف می شود (Diener, 1994). عوامل درونی و بیرونی متعددی با ارزیابی فرد از زندگی به عنوان یک تجربه رضایت بخش یا غیر رضایت بخش در ارتباطند. از بین این عوامل، مطالعات بر بررسی عوامل جمعیت شناسی، محیطی و میان فردی تأکید نموده اند. به طور کلی، متغیرهای جمعیت شناسی پیش بینی کننده های ضعیفی برای رضایت کلی از زندگی (Dew & Huebner, 1994; Gilman & Huebner, 1997; Huebner, Drane & Valois, 2000) نسبت به عوامل محیطی نظیر تجربه مجاورت هستند (Morris & Winter, 1978).

  رویدادهای قدیمی و وخیم در زندگی (Ash & Huebner, 2002) که متغیرهای رضایت از زندگی فردی را تعدیل می کنند، پیش بینی کننده های قوی تری از رضایت از زندگی هستند و متغیرهای رضایت از زندگی را در بر می گیرند. پژوهشگران پی بردند که گرایش دلبستگی افراد یک پیش بینی کننده قوی از رضایت از زندگی است (Nickerson & Nagle,2005). سامر و ناست (2001) پی بردند که دلبستگی ایمن با رضایت بالاتر از شغل و زندگی همراه است. دلبستگی ایمن می تواند به روابط پایدار و رضایت بخش با سایرین بیانجامد و زنجیره ای از موفقیت ها را در روابط میان فردی ایجاد کند و ارزیابی فرد را از زندگی خود بهبود ببخشد.

  نظریه دلبستگی می تواند به عنوان یک چارچوب نظری برای مطالعه روابط مهم نظیر روابط والدینی و همکاران به کار رود ( Ainsworth, 1989; Nickerson & Nagle, 2005). طبق اظهارات بالبی (1988) دلبستگی مهم و تأثیرگذار است زیرا دربرگیرنده انتخاب طبیعی فرد است که به بقا می انجامد. از آغاز تجربیات بین نوزادان و مراقبان آن ها، نوزادان با الگوهای رفتاری مراقبان ساطگار می شوند و و نشانه های درونی و ذهنی آن ها و محیطشان را بروز می دهند. در این حالت، تجربه مراقبان بر میزان دلبستگی نوزادان به مراقبانشان اثر می گذارد. علاوه بر گرایش دلبستگی والدینی، تعاملات با هم بازی ها نیز مدل کاری درونی فرد را تغییر و شکل می دهد. در طی بزرگسالی، مدل کاری درونی که توسط والدین شکل و تعامل با همبازی ها شکل می گیرد نسبت به تغییر مقاوم ترند. مطالعات نشان می دهد که افرادی که گرایش دلبستگی ایمن دارند دارای رضایت بالاتر از زندگی و افسردگی روانی کمتری هستند (Bradford & Lyddon, 1994). پژوهش ها همچنین شواهدی را برای ارتباط مثبت بین روابط با والدین و همبازی ها و سطح رضایت از زندگی ارائه نموده اند (Feeney,1999). اما افرادی با دلبستگی اجتنابی رضایت کمتری از زندگی و تعهد کمتری نسبت به روابط خود دارند (Simpson.1990). پیستول (1989) تأثیر گرایش دلبستگی و رضایت از روابط میان فردی را مورد بررسی قرار داد و نتیجه گرفت که افرادی با گرایش دلبستگی ایمن روابط رضایت بخش تری دارند و در حل تعارض نسبت به افراد دارای سبک دلبستگی اضطرابی شایسته تر عمل می کنند. Kirkpatrick و Shaver (1992)نشان داد که افرادی با دلبستگی اجتنابی دارای مشکلات سلامت ذهنی بیشتری هیتند و سطح رضایت از زندگی در آن ها پایین تر است. بتانی و لورن (2009) نشان داد که افرادی با دلبستگی اضطرابی و اجتنابی رضایت از زندگی پایین تری دارند. علاوه بر این مطالعات، رابطه بین گرایش دلبستگی و رضایت از زندگی را نشان می دهد (Chris, Robberts & Mirjam, 2009; Claudia & Scott, 2008; Kafetsios & Sideride, 2006). هرچند که یافته های پژوهشی نشان می دهد که نحوه دلبستگی با رضایت از زندگی در ارتباط است، اما اکثر این بررسی ها در ایالات متحده کشورهای اروپایی انجام شده است. از آنجایی که مردم ایران با مردم کشورهای امریکایی و اروپایی تفاوت دارند از نظر فرهنگی و مذهبی متفاوتند، بررسی روابط این مفاهیم روی افرادی که در ایران زندگی می کنند لازم است. این مطالعه شکاف موجود در این زمینه را پر می کند.

 • روش
 • شرکت کنندگان
 • جامعه مطالعه حاضر، متشکل از مدیران مداری در شهر تبریز ایران است. یک فرایند نمونه گیری گزینش داوطلبانه در این مطالعه مورد استفاده قرار گرفت و 88 مدیر دبیرستان بین 50-24 سال به عنوان نمونه انتخاب شدند. در این مطالعه، 53% از شرکت کنندگان زن و 47% از آن ها مرد و 15% مجرد و از شهر تبریز و 26% از سایر شهرها بودند. پس از آماده سازی ابزارهای ارزیابی، پرسشنامه ها در بین مدیران مدارس توسط همکاران پژوهشی آموزش دیده توزیع گردید. برای توزیع پرسشنامه ها اجازه لازم کسب شذ و در مجموع 88 نفر پرسشنامه ها را تکمیل نمودند.

 • معیارهای اندازه گیری
 • مقیاس دلبستگی بزرگسالی بازبینی شده (RAAS; Collins, 1996)

  ما از نسخه فارسی RAAS استفاده نمودیم (Haddadi Koohsar, 2010). این مقیاس متشکل از 18 پرسش و سه مقیاس فرعی است: 1) مقیاس نگرانی از وابستگی؛ امتیازات بالاتر در این مقیاس فرعی نشان دهنده نگرانی بیشتر از وابستگی به سایرین است 2) مقیاس نگرانی از نزدیکی؛ امتیازات بالاتر در این مقیاس فرعی نشان دهنده نارضایتی بیشتر از نزدیکی و صمیمیت است و 3) مقیاس فرعی اضطراب؛ امتیاز بالاتر دز این مقیاس نشان دهنده ترس بیشتر از رد شدن و دوست داشته نشدن است. سازگاری درونی برای تمامی مقیاس های فرعی در سطح بالایی محاسبه شده است: ضرایب آلفا برای نگرانی از نزدیکی 0.82، برای نگرانی از وابستگی 0.80 و برای اضطراب 0.83 برآورد گردید (Collins, 1996). در بررسی شریب آلفا برای نزدیکی، وابستگی و اظطراب، مقیاس های فرعی 0.48، 0.55 و 0.79 بودند.

 • مقیاس رضایت از زندگی (SWLS ; Diener et al., 1985)
 • SWLS متشکل از عباراتی مرتبط با رضایت کلی از زندگی است که شرکت کنندگان در یک مقیاس هفت گزینه ای (1 = قویاً موافق تا 7 = قویاً مخالف) به آن پاسخ می گویند. Diener و سایرین (1985) شواهدی را از روایی همگرا و افتراقی برای SWLS و سازگاری درونی بالا (Cronbach alpha = 0.87) گزارش نموده اند. ما مقدار آلفای کرونباخ را برای مقیاس کامل 0.81 بدست آوردیم.

  تحقیقهای مشابه
  رابطه بین نحوه دلبستگی و رضایت از زندگی در مدیران مدارس
  8 صفحه - 4500 تومان
  کار آماری بررسی رابطه بین باورهای ارتباطی با کارکرد خانواده و رضایت زناشویی
  33 صفحه - 135000 تومان
  بررسی رابطه بین عدالت سازمانی ، رفتار اخلاقی و رضایت شغلی در بین کارکنان سازمانهای دولتی روش تحقیق همراه با پرسشنامه و کار آماری
  36 صفحه - 36000 تومان
  پروژه مدیریت صنعتی بازرگانی رابطه بین سبک رهبری با رضایت شغلی کارکنان در اداره کل سازمان فنی و حرفه ای
  52 صفحه - 36000 تومان
  بررسی رابطه بین مهارت های مدیران فنی – انسانی - ادراکی و عملکرد آنان در مدارس راهنمایی
  50 صفحه - 18000 تومان
  پروژه رشته روانشناسی - رابطه بین بهداشت روانی و پیشرفت تحصیلی
  70 صفحه - 30000 تومان
  پروژه رشته غلوم اجتماعی - بررسی رابطه بین خود پندار و اضطرلب در دانش آموزان
  60 صفحه - 24000 تومان
  پروژه رشته روانشناسی رابطه بین عزت نفس و پیشرفت تحصیلی
  57 صفحه - 60000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - رابطه بین شهر ها و اقتصاد cities and economies
  7 صفحه - 21000 تومان
  پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه بین بررسی نگرش دانش آموزان دبیرستانی نسبت به حجاب پوشش اسلامی
  100 صفحه - 75000 تومان
  پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه بین عملکرد مشاوران و پیشرفت تحصیلی و سازشی دانش آموزان دبیرستانی
  166 صفحه - 75000 تومان
  پروژه رشته روانشناسی بررسی رابطه بین ترتیب تولد فرزندان بر میزان اعتماد به نفس و مسئولیت پذیری در بین کودکان
  436 صفحه - 105000 تومان
  پروژه علوم تربیتی بررسی رابطه بین بررسي نگرش دانش آموزان نسبت به حجاب و پوشش اسلامی
  131 صفحه - 75000 تومان
  سیلست جمهوری اسلامی ایران در رابطه با روابط بین الملل
  21 صفحه - 10500 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - رابطه بین حسابرسی داخلی و امنیت اطلاعات: تحقیقات اکتشافی
  16 صفحه - 48000 تومان
  پروژه رشته روانشناسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و سبک های مقابله با استرس
  99 صفحه - 75000 تومان
  پروژه بررسی رابطه بین ویژگیهای شخصیتی و باورهای غیرمنطقی و تیپهای شخصیتی زنان شاغل با میزان ترس از موفقیت آنان
  27 صفحه - 21000 تومان
  پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه بین اضطراب کودکان و اختلالات خلقی - اضطراب و افسردگی والدین با جامعه آماری و پرسشنامه
  70 صفحه - 60000 تومان
  کار آماری بررسی رابطه هویت و پرخاشگری در بین دانشجویان
  23 صفحه - 105000 تومان
  کار آماری بررسی رابطه افسردگی و اضطراب با فرسودگی تحصیلی
  8 صفحه - 105000 تومان
  کار آماری بررسی رابطه بین تیپ شخصیتی درونگرا و برونگرا با سلامت روانی جوانان
  18 صفحه - 120000 تومان
  کار آماری بررسی رابطه بین تیپ شخصیتی درونگرا و برونگرا با سلامت روانی جوانان
  8 صفحه - 105000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - پژوهش در مورد رابطه ی سازماندهی شده بین انگیزه کارمندان بهره وری 3
  3 صفحه - 9000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - ارزیابی تاثیرات سیستم های هوش کسب و کار : رابطه بین فرآیند تجاری و عملکرد سازمانی 35
  19 صفحه - 57000 تومان
  مطالعه تجربی رابطه بین نرخ ارز و تورم در ایران
  23 صفحه - 3000 تومان
  بررسی رابطه بین سبک های هویت یابی و میزان بروز رفتارپرخاشگرانه در بین دانشجویان پروژه همراه با کار آماری
  47 صفحه - 36000 تومان
  بررسی رابطه بین شاخص های ریسک و مطالبات معوقه بانک مسکن مدیریت استان پروژه مالی
  56 صفحه - 21000 تومان
  پروژه روانشناسی رابطه رویدادهای استرس زای زندگی با سلامت روان
  74 صفحه - 45000 تومان
  پروژه رشته روانشناسی رابطه رویدادهای استرس زای زندگی با سلامت روان در افراد مبتلا به بیماری های قلبی ـ عروقی وافراد سالم
  80 صفحه - 54000 تومان
  رابطه بین سبک رهبری با رضایت شغلی کارکنان در اداره کل سازمان فنی و حرفه ای استان گیلان
  64 صفحه - 24000 تومان
  پروژه مدیریت آموزشی رابطه‌ بین سبک مدیریت تغییر با عملکرد دبیران مدارس راهنمایی فایل بصورت پاورپوینت
  68 صفحه - 18000 تومان
  بررسی میزان علاقه دانش آموزان سطح راهنمایی در آموزش زبان انگلیسی بین مدارس غیر انتفاعی - روش تحقیق همراه با پرسشنامه
  32 صفحه - 36000 تومان
  پرسشنامه رضایت از زندگی و مشارکت اجتماعی
  3 صفحه - 9000 تومان
  پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابط دانش اماری بر بهبود عملکرد مدیران - رضایت شغلی
  38 صفحه - 24000 تومان
  بررسی میزان رضایت مندی کارکنان از مدیران در سازمان
  22 صفحه - 9000 تومان
  نقش مدیران مدارس در توسعه تربیت بدنی و ورزش مدارس
  5 صفحه - 4500 تومان
  پروژه رشته علوم تربیتی وآموزشی مقایسه مهارت های حرفه ای مدیران و معلمان مدارس هوشمند با مدارس عادی همراه با پرسشنامه و کار آماری
  160 صفحه - 75000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007