موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

دلایل استفاده ابزاری دولت و کسری‌ بودجه در نظام بانکها روش تحقیق

عنوان سفارش :
دلایل استفاده ابزاری دولت و کسری‌ بودجه در نظام بانکها روش تحقیق
تعداد صفحه :
22
قیمت :
12000 تومان
فهرست مطالب
 • مقدمه
 • بیان مسئله
 • ضرورت بحث
 • طرح سوال
 • فرضیه
 • پیشینیه
 • مباحث نظری
 • افزایش نقدینگی و تورم
 • افزایش مصرف بخش خصوصی
 • کاهش سرمایه‌گذاری
 • کاهش رشد اقتصادی
 • کاهش کسری تراز پرداخت ها
 • برداشت بی‌رویه از صندوق ذخیره ارزی
 • افزایش طرح‌های عمرانی نیمه تمام
 • پیشنهادهایی برای تامین مالی کسری بودجه دولت
 • نتیجه گیری
 • پیشنهادات
 • منابع فارسی
 • مقدمه
 • کسری بودجه هنگامی رخ می‌دهد که دولت (و یا هر نهاد دیگری) بیش از درآمد خود پول خرج کند. در برابر کسری بودجه، مازاد بودجه وجود دارد. به کسری بودجه انباشته شده طی چند سال بدهی دولت گفته می‌شود. تامین کسری بودجه معمولاً از طریق استقراض داخلی و یا خارجی انجام می‌شود. در ایران نیز و به خصوص در سا لهاي پس از انقلاب اسلامی، نسبت پرداختی هاي دولت

  به تولید ناخالص داخلی و همچنین، اندازه دولت افزایش یافته که سبب کسريها ي مداوم بودجه گردیده است. از طرف دیگر، در این سال ها به علت کنترل تمام عیار بر تغییرات پولی و نظام بانکی، دولت کسري خود را با استقراض از نظام بانکی جبران کرده است. این موضوع با افزایش پایه پولی و اثراتی که بر اقتصاد کلان می گذارد، حائز اهمیت می باشد.

 • بیان مسئله
 • بررسی ارقام کسری بودجه اقتصاد ایران همچنین حاکی از آن است که دولت برای تامین مالی کسری بودجه به شدت به استقراض از نظام بانکی وابستگی دارد. بدین ترتیب کسری بودجه ایجاد شده به نظام بانکی منتقل شده و به ایجاد پول جدید انجامیده است. طی سالهای اخیر کسری بودجه حدود۷۰ درصد از پایه پولی کشور را تشکیل داده است و این امر یکی از دلا یل مهم افزایش حجم پول و تشدید تورم در اقتصاد ایران بوده است.در مجموع ایجاد کسری بودجه در کشور به صورت حلقه ای ، نقدینگی و تورم را تحت تاثیر قرار داده است. چنانچه هدف دولت کاهش نرخ تورم باشد، لا زم است که در صورت داشتن کسری بودجه، آن را از راه های دیگری به جز استقراض از نظام بانکی تامین کند. تا این که این حلقه ارتباطی کسری بودجه، نقدینگی و تورم از بین برود.

 • ضرورت بحث
 • کسری بودجه یکی از معضلاتی است که در سالهای اخیر همواره گریبان گیر اقتصاد ایران بوده است. اقتصاد ایران در سال‌های متمادی همواره با کسری بودجه مستمر مواجه بوده است.

  صاحب نظران اقتصادی بر این باورند که وجود کسری بودجه اندک و غیر مستمر برای مدیریت صحیح یک اقتصاد امری لازم و ضروری می‌باشد، اما کسری بودجه زیاد و استمرار آن در سال‌های متوالی اثرات سوئی بر وضعیت اقتصادی جامعه بر جای خواهد گذاشت. نکته نگران کننده برای کسری بودجه‌های زیاد و مستمر، تاثیر فراگیر آن بر متغیرهای اقتصادی می‌باشد. تورم، کاهش سرمایه گذاری و تولید، کاهش رشد اقتصادی، کاهش بهره وری، افزایش عمر طرح‌های عمرانی و برداشت بی رویه از حساب ذخیره ارزی شاید بارزترین آثار سوء کسری بودجه باشد. البته این کسری بودجه مستمر دارای علل و ریشه‌های متنوعی است که ما در این یادداشت درپی بررسی آنها نیستیم. ما در اینجا قصد داریم آثار مخرب و سوء کسری بودجه بر اقتصاد ایران را بصورت اجمالی بررسی کنیم...

 • طرح سوال
 • -آیا دولت برای تأمین مالی کسري بودجه به استقراض از نظام بانک ی وابستگی داشته است؟

  - آیا کسري بودجه تأثیری بر رشد پول داشته است؟

 • فرضیه
 • - به نظر می رسد دولت برای تأمین مالی کسري بودجه به شدت به استقراض از نظام بانکی وابستگی داشته است.

  - به نظر می رسد کسري بودجه تأثیر مثبت و معناداري بر رشد پول داشته است.

 • پیشینیه
 • سیل ( ( 2005 در مقاله خود بیان می دارد که شواهد تجربی از ارتباط مختلف بین تورم و کسري بودجه در حالت هاي متفاوت خبر می دهند. سیاست پولی و مالی با هم در ارتباط می باشند، چون رشد پول به شکل حق الضرب آن، منبع درآمدي براي تأمین مالی هزینه هاي دولت به وجود می آورد.به گفته وي پاسخ به این سؤال که آیا کسري بودجه منجر به تورم می شود یا نه ،بستگی به استقلال بانک مرکزي در تعیین سیاست پولی جهت تأ مین کسري بودجه دارد. وي نشان داد که در اقتصاد امریکا ارتباط ضعیفی بین کسري بودجه و تورم مشاهده شده است، در حالی که این ارتباط در کشورهاي درحال توسعه قوي می باشد.

  یون (2012) در مقاله خود به بررسی آثار سوء ناشی از کسري بودجه بر اقتصاد امریکا پرداخت. وي نشان می دهد که معمولاً در صورت عدم توجه دول تها، کسري بودجه با نرخ فزاینده اي طی زمان رشد خواهد کرد و رفته رفته آثار انفجاري سوي خود را بر اقتصاد کشور به جاي می گذارد. لذا یون در مقاله خود پیشنهاد می کند که دولتها باید از طریق افزایش درآمد مالیاتی و کاهش هزینهه اي غیرضرور ، مهم ترین هدف سیاست گذاري هاي خود را مقابله با کسري بودجه قرار دهند.

  در ایران نیز مطالعات گسترد ه اي پیرامون کسري بودجه و عوامل مؤثر بر آن صورت گرفته است که در ادامه به بررسی آنها می پردازیم.جعفري صمیمی(1369) در مطالعه خود نشان داد که طی دوره 69-1352 یک ارتباط دو طرف بین کسري بودجه دولت و تورم وجود دارد؛ به گونه اي که افزایش کسري بودجه از طریق افزایش پایه پولی و عرضه پول نرخ تورم را بالا می برد و افزایش نرخ تورم منجر به افزایش کسري بودجه اسمی دولت می گردد.

  جعفري صمیمی(1371) در مطالعه دیگري رابطه بین کسري بودجه دولت، رشد حجم پول و تورم را در اقتصاد ایران در دوره زمانی 1374-1360 بررسی نمود. بدین منظور یک الگوي کوچک اقتصاد کلان با استفاده از داد ه هاي فصلی و منظور نمودن فرضیه انتظارات عقلایی تدوین و تخمین زد.نتایج تجربی این مطالعه، نظریه کینزین را مبنی بر اینکه کسري بودجه دولت افزون بر تأثیر از طریق حجم پول به طور مستقیم بر نرخ تورم تأثیر مثبت می گذارد، تأیید می نماید. اما این نتایج با نظریه طرفداران مکتب پولی مبنی بر تأثیرگذاري کسري بودجه دولت بر نرخ تورم تنها از طریق حجم پول، سازگار نمی باشد. یک الگوي کوچک خودهمبسته برداري براي تجزیه و تحلیل اثرات کوتا ه مدت و بلندمدت کسري بودجه دولت بر رشد حجم پول و نرخ تورم نیز برآورد شده است. نتایج تجربی دلالت بر این دارند که کسري بودجه دولت هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت با نرخ تورم و رشد حجم پول رابطه مستقیم دارد.

  تحقیقهای مشابه
  دلایل استفاده ابزاری دولت و کسری‌ بودجه در نظام بانکها روش تحقیق
  22 صفحه - 12000 تومان
  وجه اشتراک و افتراق بانکها - مطابق با روش تحقیق بدون جامعه آماری
  18 صفحه - 15000 تومان
  بررسی انجمن های مردمی در دولت هشتم و نهم بر اساس روش تحقیق
  67 صفحه - 27000 تومان
  نقش دولت در تغییر کارفرما و آثار آن در رابطه کارگری و کارفرمایی- روش تحقیق
  65 صفحه - 24000 تومان
  ابزارهای نظارت درون سازمانی وبرون سازمانی بر اعمال مالی دولت روش تحقیق
  22 صفحه - 9000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - آیا ایدئولوژی دولت بر قانون زدایی بازارهای تولید اثر می گذارد30
  51 صفحه - 63000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - پیش¬بینی کاربرد دولت الکترونیک و پشتیبانی عمومی دسترسی و آموزش کام
  16 صفحه - 48000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - رضایت از پذیرش خدمات دولت الکترونیک توسط کاربران تجاری
  9 صفحه - 27000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - سازمان و مدیریت در حضور دولت 53
  53 صفحه - 159000 تومان
  نقش حسابداری و حسابرسی در استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی
  24 صفحه - 9000 تومان
  تحولات نظام بودجه ریزی ایران
  20 صفحه - 15000 تومان
  مسائل و مشکلات نظام بودجه ریزی و همچنین پاره ای از شکست بودجه
  15 صفحه - 4500 تومان
  انواع روش های بودجه بندی سرمایه
  23 صفحه - 6000 تومان
  پرسشنامه بودجه بندی به روش مرکز هزینه/مسئولیت (Barbara Blake Gonzalez) (باربارا بلک گونزالز)
  1 صفحه - 4500 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بودجه بندی از طریق آشفتگی چرا بودجه افزایشی هنوز هم پابرجا است 24
  11 صفحه - 33000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بودجه بندی ثابت طبق مرتب کردن کارها: علت دوام توسعه گرایی گسسته 23
  11 صفحه - 33000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بودجه بندی در عصر اطلاعات 18
  8 صفحه - 24000 تومان
  مشارمت عمومی در نظام سیاسی اسلامی- روش تحقیق
  25 صفحه - 27000 تومان
  مشارمت عمومی در نظام سیاسی اسلامی- روش تحقیق
  25 صفحه - 9000 تومان
  قراردادهای اداری نظام جمهوری اسلامی روش تحقیق
  21 صفحه - 12000 تومان
  بررسی جایگاه زن مسلمان در نظام های دموکراسی روش تحقیق
  23 صفحه - 9000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - ویژگی های اساسی نظام سیاسی اسلام
  5 صفحه - 15000 تومان
  تجهیز منابع بانکها تهیه شده بر اساس روش تحقیق
  49 صفحه - 21000 تومان
  چگونگی حفظ و افزایش اعتماد عموم به بانکها روش تحقیق
  17 صفحه - 15000 تومان
  مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی بصورت پاور پوینت
  279 صفحه - 60000 تومان
  متن مربوط به درس روش تحقیق با عنوان افزایش علاقه مندی به درس حرفه و فن
  18 صفحه - 15000 تومان
  پروژه مربوط به درس روش تحقیق - نقش CMP در اسکان موقت زلزله زدگان رودبار
  9 صفحه - 6000 تومان
  درس روش تحقیق - تاثیر حضور سالمندان در خانواده
  38 صفحه - 18000 تومان
  اصول روش تحقیق بصورت پاور پوینت
  46 صفحه - 10500 تومان
  پروژه درس روش تحقیق بررسی میزان تاثیر فناوری اطلاعاتی و ارتباطی تلفن همره و اینترنت
  35 صفحه - 30000 تومان
  پروژه درس روش تحقیق با عنوان روشهای جدید آموزش ریاضی برای معلمان
  63 صفحه - 24000 تومان
  پروژه روش تحقیق بررسي تاثيرات خشكسالي بر اقتصاد معيشتي روستائيان
  35 صفحه - 21000 تومان
  پروژه روش تحقیق با عنوان بررسی موانع و مشکلات درس هنر و تاثیر راهکارهای علمی آن در دوره ابتدایی
  15 صفحه - 12000 تومان
  بررسی علل پرخاشگری دانش آموزان بر اساس روش تحقیق
  21 صفحه - 15000 تومان
  پروژه مالی حقوق و دستمزد مطابق با روش تحقیق
  65 صفحه - 36000 تومان
  مقاله زبان اصلی بر اساس روش تحقیق با عنوان Listening
  8 صفحه - 12000 تومان
  در بیمه مطابق با روش تحقیق it بررسی فن آوری اطلاعات
  29 صفحه - 18000 تومان
  مصرف کالاهای فرهنگی بصورت روش تحقیق همراه با پرسشنامه و تجزیه تحلیل
  16 صفحه - 24000 تومان
  بررسی نقش تشویق در یادگیری دانش آموزان مطابق با روش تحقیق همراه با پرسشنامه
  12 صفحه - 15000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی روش های بین¬المللی مدیریت منابع انسانی، در موسسات کوچک و متوسط چینی 14
  26 صفحه - 46800 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - A جامعه شناسی سطح روش یادگیری منبع30
  45 صفحه - 175500 تومان
  بررسی نقش اشتغال مادران در میزان مشکلات درسی و رفتاری کودکان دبستانی مطابق با روش تحقیق و پرسشنامه
  22 صفحه - 15000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی روش های متن مخفی در تصاویر 11
  14 صفحه - 9000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - روش تجزیه برای یافتن استراتژی پیروزی در بازی هگز 40
  16 صفحه - 48000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بازی هگز: روش سلسله مراتبی 18
  16 صفحه - 48000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بهترین روش مدیریت 10
  6 صفحه - 18000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - یک روش جدید در اندازه گیری ضرایب کشسان واقعی’ ‘in situ با استفاده از مبدل های مخروطی و قطبی شده به صورت افقی 7
  19 صفحه - 57000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - روش رتبه بندی چند شاخصه پیمانکاران با استفاده از اولویت بندی گزینه های واجد شرایط بر اساس تکنیک ترجیح پذیری 18
  16 صفحه - 48000 تومان
  بررسی ساختار حقوقی قوه مجریه بر اساس روش تحقیق حقوق.docx
  21 صفحه - 21000 تومان
  حقوق منع اعدام اشخاص زیر 18 سال روش تحقیق پلان بندی شده.docx
  46 صفحه - 24000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - روش تخمين ابعاد (اندازه ي) داده ها :‌سنجش فرانچسكو كاماسترا
  10 صفحه - 30000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - طراحی یک روش جست و جوی پراکنده برای مشکلات زمان بندی یک گروه چند – ضابطه ایی در یک سیستم تولیدی المانی
  9 صفحه - 27000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - روش های پژوهش تاریخی
  15 صفحه - 45000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - منابع تعارض در سازمان ها و روش های حل تعارض
  10 صفحه - 30000 تومان
  بررسی رابطه بین عدالت سازمانی ، رفتار اخلاقی و رضایت شغلی در بین کارکنان سازمانهای دولتی روش تحقیق همراه با پرسشنامه و کار آماری
  36 صفحه - 36000 تومان
  بررسی میزان علاقه دانش آموزان سطح راهنمایی در آموزش زبان انگلیسی بین مدارس غیر انتفاعی - روش تحقیق همراه با پرسشنامه
  32 صفحه - 36000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - روش و نظریه ی شبیه سازی طرح ریزی کنترل دینامیک برای مبدل buck همگام CD-DC: نظریه مدل و شبیه سازی 34
  14 صفحه - 42000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - روش شناسی ارزیابی ریسک ایمنی مبتنی بر AHP فازی برای جرثقیل گردان اتاقک دار 12
  4 صفحه - 12000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - در جستجوی روش دیگر 12
  5 صفحه - 15000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - اثر محدودیتهای عملی بودن بر انتخاب روش پیشنهادی در جلسه بازار الکتریسیته روز قبل 26
  11 صفحه - 33000 تومان
  بررسی مرورزمان درحقوق ایران تحقیق حقوقی روش تحقیق
  42 صفحه - 30000 تومان
  بررسی ممنوعیت جمع مشاغل در حقوق ایران تحقیق حقوقی روش تحقیق
  68 صفحه - 30000 تومان
  چک سفید امضاء و ماهیت حقوقی آن تحقیق حقوقی روش تحقیق
  20 صفحه - 18000 تومان
  دیدگاه جرم شناسی در تاسیس علل مشدده تحقیق حقوقی روش تحقیق
  27 صفحه - 18000 تومان
  بررسی صادرات غیر نفتی قبل و بعد از انقلاب- روش تحقیق مدیریت بازرگانی پروژه
  88 صفحه - 36000 تومان
  تاجر ورشکسته روش تحقیق حقوقی
  56 صفحه - 30000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - استفاده از روش AHP برای ارزیابی چند معیاره‌ی مدل‌های مختلف یکپارچه‌سازی حمل‌ونقل عمومی شهری
  10 صفحه - 30000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - سوابق روش دهان به دهان آن لاین، نگرش و قصد خرید محصولات الکترونیکی در پاکستان
  13 صفحه - 39000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی یکپارچه و روش VIKOR در اولویت بندی فعالیت های محافظت از کف پوش خیابان (پیاده رو)
  9 صفحه - 27000 تومان
  فساد فی الارض تحقیق حقوقی روش تحقیق
  34 صفحه - 9000 تومان
  فسخ نکاح دائم تحقیق حقوقی روش تحقیق
  22 صفحه - 9000 تومان
  بررسی مساله امر به معروف و نهی از منکر روش تحقیق حقوق
  22 صفحه - 10500 تومان
  بررسی مساله مهریه در قانون روش تحقیق حقوق
  46 صفحه - 21000 تومان
  حدود بررسی اختیارات دادستان روش تحقیق حقوق
  47 صفحه - 9000 تومان
  وضعیت حقوقی همسر غایب مفقود الاثر روش تحقیق حقوق
  50 صفحه - 36000 تومان
  حمایت از کودکان با ابزارهای کیفری روش تحقیق حقوق
  26 صفحه - 12000 تومان
  تاثیر پشیمانی امین در موضوع امانت پس از تعدی و تفریط روش تحقیق حقوق
  24 صفحه - 12000 تومان
  جنگل و اثرات آن بر زندگی انسان روش تحقیق منابع طبیعی
  18 صفحه - 6000 تومان
  ضمان قهری روش تحقیق حقوق
  35 صفحه - 15000 تومان
  قاعده لا ضرر حقوق روش تحقیق حقوق
  40 صفحه - 21000 تومان
  مرور زمان با نگرش به قانو ن مجازات اسلامی 1390 روش تحقیق حقوق
  23 صفحه - 7500 تومان
  نقش قراردادهای جوینت ونچ ر در تجارت بین الملل و قو اعد حاکم بر آن روش تحقیق حقوق
  55 صفحه - 24000 تومان
  تعارض قوانین در وصیت و ارث تحقیق حقوقی روش تحقیق
  19 صفحه - 9000 تومان
  تملک اموال غیر منقول توسط اتباع خارجی روش تحقیق حقوق
  25 صفحه - 12000 تومان
  رعايت حقوق بشر با بررسي تحريم شوراي امنيت روش تحقیق حقوق
  51 صفحه - 24000 تومان
  مجازاتهای جایگزین حبس روش تحقیق حقوق
  29 صفحه - 15000 تومان
  وضعیت کشورهای نامساعدجغرافیایی درحقوق بین الملل دریاها روش تحقیق حقوق
  37 صفحه - 18000 تومان
  اصل حسن نیت در قرارداد های تجاری بین الملل روش تحقیق حقوق
  20 صفحه - 9000 تومان
  اصول حقوقی ناظر بر حل وفصل اختلاف مودی با اداره امور مالیاتی روش تحقیق حقوق
  54 صفحه - 18000 تومان
  آزادی مشروط و تغییرات و اصلاحات آن در قانون جدید روش تحقیق حقوق
  66 صفحه - 21000 تومان
  بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه آیین دادرسی کیفری روش تحقیق حقوق
  29 صفحه - 9000 تومان
  بررسی تدابیر اخلاقی در مجازات های اسلامی روش تحقیق حقوق
  144 صفحه - 36000 تومان
  بررسی تطبیقی اصل خدمات عمومی در ایران و انگلیس و فرانسه روش تحقیق حقوق
  46 صفحه - 21000 تومان
  بررسی منشور حقوق شهروندی ایران روش تحقیق حقوق
  47 صفحه - 21000 تومان
  تعریف عقد( قرار داد) و معامله (پیمان) و تفاوت های آنان تحقیق حقوقی روش تحقیق
  5 صفحه - 3000 تومان
  دادگاههای عالی عدالت انگلستان روش تحقیق حقوق
  32 صفحه - 9000 تومان
  تعارض قوانین در فرزند خواندگی روش تحقیق حقوق
  47 صفحه - 15000 تومان
  تعدد مشاغل عمومی و ممنوعیت های قانونی وارد بر آن روش تحقیق حقوق
  67 صفحه - 21000 تومان
  ادله اثبات در داوریهای بین المللی روش تحقیق حقوق
  36 صفحه - 18000 تومان
  قرار منع تعقیب روش تحقیق حقوق
  41 صفحه - 24000 تومان
  مسئولیت مدنی داور در داو ری بین المللی روش تحقیق حقوق
  36 صفحه - 18000 تومان
  مفهوم آزادی مشروط روش تحقیق حقوق
  21 صفحه - 12000 تومان
  نژاد و قومیت در جهانی شدن سیاست و قدرت روش تحقیق حقوق
  31 صفحه - 15000 تومان
  اقسام حقیقت روش تحقیق حقوق
  26 صفحه - 9000 تومان
  حقوق دریاها در کنوانسیون ها - ایران و کنوانسیون1982 حقوق دریاها روش تحقیق و پروژه حقوق
  102 صفحه - 45000 تومان
  جایگاه تعزیر منصوص شرعی در قانون مجازات اسلامی روش تحقیق حقوق
  15 صفحه - 6000 تومان
  خشونت علیه زنان آسیب های فردی و اجتماعی روش تحقیق و سمینار
  70 صفحه - 21000 تومان
  خشونت علیه کودکان -از دیدگاه بالینی روش تحقیق فایل پاورپوینت
  49 صفحه - 21000 تومان
  ماهیت حقوقی و آثار دعوای تصرف عدوانی از منظر آیین دادرسی مدنی- روش تحقیق حقوق
  28 صفحه - 18000 تومان
  خشونت علیه کودکان از دیدگاه بالینی روش تحقیق و سمینار
  48 صفحه - 24000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007