موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

دلایل استفاده ابزاری دولت و کسری‌ بودجه در نظام بانکها روش تحقیق

عنوان سفارش :
دلایل استفاده ابزاری دولت و کسری‌ بودجه در نظام بانکها روش تحقیق
تعداد صفحه :
22
قیمت :
8000 تومان
فهرست مطالب
 • مقدمه
 • بیان مسئله
 • ضرورت بحث
 • طرح سوال
 • فرضیه
 • پیشینیه
 • مباحث نظری
 • افزایش نقدینگی و تورم
 • افزایش مصرف بخش خصوصی
 • کاهش سرمایه‌گذاری
 • کاهش رشد اقتصادی
 • کاهش کسری تراز پرداخت ها
 • برداشت بی‌رویه از صندوق ذخیره ارزی
 • افزایش طرح‌های عمرانی نیمه تمام
 • پیشنهادهایی برای تامین مالی کسری بودجه دولت
 • نتیجه گیری
 • پیشنهادات
 • منابع فارسی
 • مقدمه
 • کسری بودجه هنگامی رخ می‌دهد که دولت (و یا هر نهاد دیگری) بیش از درآمد خود پول خرج کند. در برابر کسری بودجه، مازاد بودجه وجود دارد. به کسری بودجه انباشته شده طی چند سال بدهی دولت گفته می‌شود. تامین کسری بودجه معمولاً از طریق استقراض داخلی و یا خارجی انجام می‌شود. در ایران نیز و به خصوص در سا لهاي پس از انقلاب اسلامی، نسبت پرداختی هاي دولت

  به تولید ناخالص داخلی و همچنین، اندازه دولت افزایش یافته که سبب کسريها ي مداوم بودجه گردیده است. از طرف دیگر، در این سال ها به علت کنترل تمام عیار بر تغییرات پولی و نظام بانکی، دولت کسري خود را با استقراض از نظام بانکی جبران کرده است. این موضوع با افزایش پایه پولی و اثراتی که بر اقتصاد کلان می گذارد، حائز اهمیت می باشد.

 • بیان مسئله
 • بررسی ارقام کسری بودجه اقتصاد ایران همچنین حاکی از آن است که دولت برای تامین مالی کسری بودجه به شدت به استقراض از نظام بانکی وابستگی دارد. بدین ترتیب کسری بودجه ایجاد شده به نظام بانکی منتقل شده و به ایجاد پول جدید انجامیده است. طی سالهای اخیر کسری بودجه حدود۷۰ درصد از پایه پولی کشور را تشکیل داده است و این امر یکی از دلا یل مهم افزایش حجم پول و تشدید تورم در اقتصاد ایران بوده است.در مجموع ایجاد کسری بودجه در کشور به صورت حلقه ای ، نقدینگی و تورم را تحت تاثیر قرار داده است. چنانچه هدف دولت کاهش نرخ تورم باشد، لا زم است که در صورت داشتن کسری بودجه، آن را از راه های دیگری به جز استقراض از نظام بانکی تامین کند. تا این که این حلقه ارتباطی کسری بودجه، نقدینگی و تورم از بین برود.

 • ضرورت بحث
 • کسری بودجه یکی از معضلاتی است که در سالهای اخیر همواره گریبان گیر اقتصاد ایران بوده است. اقتصاد ایران در سال‌های متمادی همواره با کسری بودجه مستمر مواجه بوده است.

  صاحب نظران اقتصادی بر این باورند که وجود کسری بودجه اندک و غیر مستمر برای مدیریت صحیح یک اقتصاد امری لازم و ضروری می‌باشد، اما کسری بودجه زیاد و استمرار آن در سال‌های متوالی اثرات سوئی بر وضعیت اقتصادی جامعه بر جای خواهد گذاشت. نکته نگران کننده برای کسری بودجه‌های زیاد و مستمر، تاثیر فراگیر آن بر متغیرهای اقتصادی می‌باشد. تورم، کاهش سرمایه گذاری و تولید، کاهش رشد اقتصادی، کاهش بهره وری، افزایش عمر طرح‌های عمرانی و برداشت بی رویه از حساب ذخیره ارزی شاید بارزترین آثار سوء کسری بودجه باشد. البته این کسری بودجه مستمر دارای علل و ریشه‌های متنوعی است که ما در این یادداشت درپی بررسی آنها نیستیم. ما در اینجا قصد داریم آثار مخرب و سوء کسری بودجه بر اقتصاد ایران را بصورت اجمالی بررسی کنیم...

 • طرح سوال
 • -آیا دولت برای تأمین مالی کسري بودجه به استقراض از نظام بانک ی وابستگی داشته است؟

  - آیا کسري بودجه تأثیری بر رشد پول داشته است؟

 • فرضیه
 • - به نظر می رسد دولت برای تأمین مالی کسري بودجه به شدت به استقراض از نظام بانکی وابستگی داشته است.

  - به نظر می رسد کسري بودجه تأثیر مثبت و معناداري بر رشد پول داشته است.

 • پیشینیه
 • سیل ( ( 2005 در مقاله خود بیان می دارد که شواهد تجربی از ارتباط مختلف بین تورم و کسري بودجه در حالت هاي متفاوت خبر می دهند. سیاست پولی و مالی با هم در ارتباط می باشند، چون رشد پول به شکل حق الضرب آن، منبع درآمدي براي تأمین مالی هزینه هاي دولت به وجود می آورد.به گفته وي پاسخ به این سؤال که آیا کسري بودجه منجر به تورم می شود یا نه ،بستگی به استقلال بانک مرکزي در تعیین سیاست پولی جهت تأ مین کسري بودجه دارد. وي نشان داد که در اقتصاد امریکا ارتباط ضعیفی بین کسري بودجه و تورم مشاهده شده است، در حالی که این ارتباط در کشورهاي درحال توسعه قوي می باشد.

  یون (2012) در مقاله خود به بررسی آثار سوء ناشی از کسري بودجه بر اقتصاد امریکا پرداخت. وي نشان می دهد که معمولاً در صورت عدم توجه دول تها، کسري بودجه با نرخ فزاینده اي طی زمان رشد خواهد کرد و رفته رفته آثار انفجاري سوي خود را بر اقتصاد کشور به جاي می گذارد. لذا یون در مقاله خود پیشنهاد می کند که دولتها باید از طریق افزایش درآمد مالیاتی و کاهش هزینهه اي غیرضرور ، مهم ترین هدف سیاست گذاري هاي خود را مقابله با کسري بودجه قرار دهند.

  در ایران نیز مطالعات گسترد ه اي پیرامون کسري بودجه و عوامل مؤثر بر آن صورت گرفته است که در ادامه به بررسی آنها می پردازیم.جعفري صمیمی(1369) در مطالعه خود نشان داد که طی دوره 69-1352 یک ارتباط دو طرف بین کسري بودجه دولت و تورم وجود دارد؛ به گونه اي که افزایش کسري بودجه از طریق افزایش پایه پولی و عرضه پول نرخ تورم را بالا می برد و افزایش نرخ تورم منجر به افزایش کسري بودجه اسمی دولت می گردد.

  جعفري صمیمی(1371) در مطالعه دیگري رابطه بین کسري بودجه دولت، رشد حجم پول و تورم را در اقتصاد ایران در دوره زمانی 1374-1360 بررسی نمود. بدین منظور یک الگوي کوچک اقتصاد کلان با استفاده از داد ه هاي فصلی و منظور نمودن فرضیه انتظارات عقلایی تدوین و تخمین زد.نتایج تجربی این مطالعه، نظریه کینزین را مبنی بر اینکه کسري بودجه دولت افزون بر تأثیر از طریق حجم پول به طور مستقیم بر نرخ تورم تأثیر مثبت می گذارد، تأیید می نماید. اما این نتایج با نظریه طرفداران مکتب پولی مبنی بر تأثیرگذاري کسري بودجه دولت بر نرخ تورم تنها از طریق حجم پول، سازگار نمی باشد. یک الگوي کوچک خودهمبسته برداري براي تجزیه و تحلیل اثرات کوتا ه مدت و بلندمدت کسري بودجه دولت بر رشد حجم پول و نرخ تورم نیز برآورد شده است. نتایج تجربی دلالت بر این دارند که کسري بودجه دولت هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت با نرخ تورم و رشد حجم پول رابطه مستقیم دارد.

  تحقیقهای مشابه
  دلایل استفاده ابزاری دولت و کسری‌ بودجه در نظام بانکها روش تحقیق
  22 صفحه - 8000 تومان
  وجه اشتراک و افتراق بانکها - مطابق با روش تحقیق بدون جامعه آماری
  18 صفحه - 10000 تومان
  بررسی انجمن های مردمی در دولت هشتم و نهم بر اساس روش تحقیق
  67 صفحه - 18000 تومان
  نقش دولت در تغییر کارفرما و آثار آن در رابطه کارگری و کارفرمایی- روش تحقیق
  65 صفحه - 16000 تومان
  ابزارهای نظارت درون سازمانی وبرون سازمانی بر اعمال مالی دولت روش تحقیق
  22 صفحه - 6000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - آیا ایدئولوژی دولت بر قانون زدایی بازارهای تولید اثر می گذارد30
  51 صفحه - 42000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - پیش¬بینی کاربرد دولت الکترونیک و پشتیبانی عمومی دسترسی و آموزش کام
  16 صفحه - 32000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - رضایت از پذیرش خدمات دولت الکترونیک توسط کاربران تجاری
  9 صفحه - 18000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - سازمان و مدیریت در حضور دولت 53
  53 صفحه - 106000 تومان
  نقش حسابداری و حسابرسی در استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی
  24 صفحه - 6000 تومان
  تحولات نظام بودجه ریزی ایران
  20 صفحه - 10000 تومان
  مسائل و مشکلات نظام بودجه ریزی و همچنین پاره ای از شکست بودجه
  15 صفحه - 3000 تومان
  انواع روش های بودجه بندی سرمایه
  23 صفحه - 4000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بودجه بندی از طریق آشفتگی چرا بودجه افزایشی هنوز هم پابرجا است 24
  11 صفحه - 22000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بودجه بندی ثابت طبق مرتب کردن کارها: علت دوام توسعه گرایی گسسته 23
  11 صفحه - 22000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بودجه بندی در عصر اطلاعات 18
  8 صفحه - 16000 تومان
  مشارمت عمومی در نظام سیاسی اسلامی- روش تحقیق
  25 صفحه - 18000 تومان
  مشارمت عمومی در نظام سیاسی اسلامی- روش تحقیق
  25 صفحه - 6000 تومان
  قراردادهای اداری نظام جمهوری اسلامی روش تحقیق
  21 صفحه - 8000 تومان
  بررسی جایگاه زن مسلمان در نظام های دموکراسی روش تحقیق
  23 صفحه - 6000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - ویژگی های اساسی نظام سیاسی اسلام
  5 صفحه - 10000 تومان
  تجهیز منابع بانکها تهیه شده بر اساس روش تحقیق
  49 صفحه - 14000 تومان
  چگونگی حفظ و افزایش اعتماد عموم به بانکها روش تحقیق
  17 صفحه - 10000 تومان
  مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی بصورت پاور پوینت
  279 صفحه - 40000 تومان
  متن مربوط به درس روش تحقیق با عنوان افزایش علاقه مندی به درس حرفه و فن
  18 صفحه - 10000 تومان
  پروژه مربوط به درس روش تحقیق - نقش CMP در اسکان موقت زلزله زدگان رودبار
  9 صفحه - 4000 تومان
  درس روش تحقیق - تاثیر حضور سالمندان در خانواده
  38 صفحه - 12000 تومان
  اصول روش تحقیق بصورت پاور پوینت
  46 صفحه - 7000 تومان
  پروژه درس روش تحقیق بررسی میزان تاثیر فناوری اطلاعاتی و ارتباطی تلفن همره و اینترنت
  35 صفحه - 20000 تومان
  پروژه درس روش تحقیق با عنوان روشهای جدید آموزش ریاضی برای معلمان
  63 صفحه - 16000 تومان
  پروژه روش تحقیق بررسي تاثيرات خشكسالي بر اقتصاد معيشتي روستائيان
  35 صفحه - 14000 تومان
  پروژه روش تحقیق با عنوان بررسی موانع و مشکلات درس هنر و تاثیر راهکارهای علمی آن در دوره ابتدایی
  15 صفحه - 8000 تومان
  بررسی علل پرخاشگری دانش آموزان بر اساس روش تحقیق
  21 صفحه - 10000 تومان
  پروژه مالی حقوق و دستمزد مطابق با روش تحقیق
  65 صفحه - 24000 تومان
  مقاله زبان اصلی بر اساس روش تحقیق با عنوان Listening
  8 صفحه - 8000 تومان
  در بیمه مطابق با روش تحقیق it بررسی فن آوری اطلاعات
  29 صفحه - 12000 تومان
  مصرف کالاهای فرهنگی بصورت روش تحقیق همراه با پرسشنامه و تجزیه تحلیل
  16 صفحه - 16000 تومان
  بررسی نقش تشویق در یادگیری دانش آموزان مطابق با روش تحقیق همراه با پرسشنامه
  12 صفحه - 10000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی روش های بین¬المللی مدیریت منابع انسانی، در موسسات کوچک و متوسط چینی 14
  26 صفحه - 31200 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - A جامعه شناسی سطح روش یادگیری منبع30
  45 صفحه - 117000 تومان
  بررسی نقش اشتغال مادران در میزان مشکلات درسی و رفتاری کودکان دبستانی مطابق با روش تحقیق و پرسشنامه
  22 صفحه - 10000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی روش های متن مخفی در تصاویر 11
  14 صفحه - 6000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - روش تجزیه برای یافتن استراتژی پیروزی در بازی هگز 40
  16 صفحه - 32000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بازی هگز: روش سلسله مراتبی 18
  16 صفحه - 32000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بهترین روش مدیریت 10
  6 صفحه - 12000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - یک روش جدید در اندازه گیری ضرایب کشسان واقعی’ ‘in situ با استفاده از مبدل های مخروطی و قطبی شده به صورت افقی 7
  19 صفحه - 38000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - روش رتبه بندی چند شاخصه پیمانکاران با استفاده از اولویت بندی گزینه های واجد شرایط بر اساس