موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

تفسیر قران و اهمیت آن

عنوان سفارش :
تفسیر قران و اهمیت آن
تعداد صفحه :
23
قیمت :
6000 تومان
 • فهرست مطالب
 • مقدمه
 • چيستي و ماهيت تفسير
 • الف) معناي لغوي تفسير
 • مؤلفه هاي اصلي در تعريف تفسير
 • جمع بندي و نتيجه:
 • منابع:
 • مقدمه
 • تفسير قرآن همانند ديگر علوم اسلامي در حركت از سرمنزل وحي تا به امروز به پيشرفت و سير تكاملي خود ادامه داده و به صورت دانشي روشمند و گسترده درآمده است. يكي از مهم ترين وظايفي كه از جانب خداوند متعال به پيامبر اكرم (صلي الله عليه و آله و سلم) و اگذار شده، براساس آيه "و أنزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم و لعلهم يتفكرون" تبيين و تفسير قرآن است. لذا پيامبر (ص) نخستين كسي است كه به تفسير آيات قرآن پرداخته و در طول عمر شريف خود بر اين امر اهتمام ورزيده است.

  كلمه "تفسير" در آغاز به شرح كتب و نوشته هاي علمي و فلسفي اطلاق مي شد و مترادف با شرح و بيان معاني آنها بود. از اين روي شرح هاي يوناني و عبري آثار ارسطو را تفسير مي گفته اند. اما رفته رفته اين واژه در فرهنگ اسلامي، بيشتر به كتابهاي خاصي كه در شرح قرآن كريم نوشته مي شد اطلاق گرديد . واژه "تفسير" يك بار در قرآن آمده و آن هم به معناي بيان و شرح است: "ولا يأتونك بمثل الا جئناك بالحق و أحسن تفسيراً" اين آيه در پاسخ مشركان مكه كه همواره پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) را مورد شماتت قرار مي دادند و در نبوت و رسالت حضرت، تشكيك مي كردند، چنين پاسخ مي دهد: "و [كافران و مشركان] براي تو هيچ مثلي نياورند، مگر آنكه [جوابي] حق و خوش بيان تر برايت بياوريم." مفسران و دانشمندان علوم قرآني در اهميت و شرافت "علم تفسير" سخنان فراواني ايراد كرده اند. از جمله مرحوم طبرسي ، مولف تفسير مجمع البيان، علم تفسير را اجل علوم مي داند.

  سيوطي، مولف »الاتقان في علوم القرآن«، نيز معتقد است: "شريف ترين علمي كه انسان به آن مشغول مي شود و در آن غور مي نمايد، علم تفسير است." وي همچنين در كتاب »الاتقان« از راغب اصفهاني چنين نقل مي كند: "ارزنده ترين فني كه انسان بياموزد، تفسير قرآن است." توضيح اينكه: اهميت يك فن يا به جهت اهميت موضوع آن است يا از جهت هدف و غرض از آن و يا از لحاظ نياز بيشتر به آن است و فن تفسير از هر سه جهت برتري دارد.

  زيرا اولاً از جهت موضوع، موضوع آن، كلام خداوند است كه سرچشمه تمام حكمت هاست. ثانياً از جهت غرض و هدف كه هدف از اين فن، شناخت معاني آيات قرآن و مقصود خداوند و رسيدن به سعادت واقعي است و ثالثاً از لحاظ نياز به آن، از آنجا كه هر كمال ديني يا دنيوي نيازمند علوم شرعي و معارف ديني است و اين علوم و معارف نيز متوقف بر قرآن است، لذا از اين جنبه نيز تفسير قرآن بر ديگر علوم و فنون برتري دارد.

  حال كه اهميت علم تفسير روشن شد به چيستي و ماهيت تفسير قرآن مي پردازيم.

 • چيستي و ماهيت تفسير
 • الف) معناي لغوي تفسير
 • تفسير از ريشه "فسر" مصدر باب تفعيل است ولغت شناسان معاني متعددي براي اين واژه آورده اند كه برخي از آنها عبارتند از: كشف مراد از لفظ مشكل ؛ كشف معناي لفظ و اظهار آن ؛ بيان نمودن معناي سخن ؛ بيان و تشريح معنا و لفظ آيات قرآن ؛ كشف معناي معقول ؛ اظهار معناي معقول ؛ بيان ؛ ابانه ؛ بيان و توضيح دادن شيء ؛ آشكار ساختن امر پوشيده ؛ شرح قصه هاي مجمل قرآن كريم و… اين نكته هم لازم به ذكر است كه برخي مانند سيوطي در الاتقان و زركشي در البرهان "تفسير" و "فَسْر" را مشتق شده از "سَفْر" دانسته اند. دليل آنان بر اين ادعا همگوني و تناسب معناي "فسر" و "سفر" (آشكار شدن) مي باشد. اما طبق بررسي هاي انجام شده، اين دو واژه، دو معنا و كاربرد متفاوت دارند: "تفسير" و "فسر" اغلب درباره اظهار معناي معقول و آشكار كردن مطالب علمي و معنوي استعمال مي شود و "سفر" در مورد آشكار كردن اعيان و اشياء خارجي ومحسوس بكار مي رود.

  لذا نه تنها تناسب معنايي لازم بين اين دو وجود ندارد، به فرض چنين تناسبي، صرف همگوني و تناسب معنايي "سفر" و "فسر" دليل بر اشتقاق و انشعاب "تفسير" و "فسر" از "سفر" نيست.

 • ب) معناي اصطلاحي تفسير
 • مفسران و دانشمندان علوم قرآني، تعاريف متعددي براي "تفسير" بيان كرده اند كه نقل آنها از چند جهت حائز اهميت است:

  اولاً : آشنايي با ديدگاه مفسر نسبت به "تفسير" از اين جهت كه آيا مفسر، تفسير را به عنوان يك علم تعريف كرده يا به عنوان تلاش فكري مفسر براي كشف مراد الهي يا چيزي ديگر؟

  ثانياً: وضوح اين مسأله كه چرا يك مفسر از تفسير برخي آيات قرآن، صرف نظر كرده و از پرداختن به آن خودداري كرده است؟ آيا طبق تعريفي كه او از تفسير ارائه كرده، آن آيات را بي نياز از تفسير دانسته يا دليلي غير از اين مورد نظر بوده است؟

  ثالثاً: با بررسي تعاريفي كه از تفسير نقل شده، مي توان به نتيجه مطلوب تري درباره تفسير و تعريف آن دست پيدا كرد.

  قبل از آنكه به بررسي ديدگاه هاي مفسران و انديشمندان قرآني در باب تفسير بپردازيم، ذكر اين نكته ضروري است كه ما براساس ويژگي هايي كه يك تعريف كامل از تفسير بايد دارا باشد به نقد و بررسي آن ديدگاه ها پرداخته ايم. اين ويژگي ها كه عبارتند از: مراحل تفسير، منابع تفسير و مباني تفسير، در مبحث پاياني اين مقاله با عنوان "مولفه هاي اصلي در تعريف تفسير" آمده است.

  تحقیقهای مشابه
  تفسیر قران - تفسیر سوره آل عمران
  34 صفحه - 10500 تومان
  تفاوت اساسی تفسیر قرآن و تدبر در قرآن
  17 صفحه - 6000 تومان
  تعليم و تعلم از منظر قرآن و اهمیت آن
  13 صفحه - 9000 تومان
  تفسیر قران و اهمیت آن
  23 صفحه - 6000 تومان
  نقش قران و تاثیر آن در جلوگیری از جنگ نرم دشمن
  42 صفحه - 18000 تومان
  دین و اهمیت آن در اسلام
  19 صفحه - 6000 تومان
  دین و اهمیت آن در اسلام
  19 صفحه - 6000 تومان
  کار و اهمیت آن در جوامع بشری
  13 صفحه - 4500 تومان
  صحنه جرم اهمیت آن و اقدامات لازم در صحنه جرم
  37 صفحه - 18000 تومان
  مستند سازی نرم افزار و اهمیت آن پاورپوینت
  29 صفحه - 9000 تومان
  بازار هدف اهمیت آن و مشتریان
  14 صفحه - 4500 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007