موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط پاورپوینت : power point
عنوان :

تعيين رويش حجمي و تعداد درختان در جنگل با استفاده از قطعات نمونه دائم پاورپوینت

عنوان سفارش :
تعيين رويش حجمي و تعداد درختان در جنگل با استفاده از قطعات نمونه دائم پاورپوینت
تعداد صفحه :
12
قیمت :
7500 تومان
 • مقدمه
 • دخالت بشر در عرصههاي منابع طبيعي، ازجمله جنگل، در اثر بيتوجهي به اصل پايداري آنها، م ع مو لا تخريب اين عرصهها را به همراه داشته است، به طوري كه امروزه با توجه به رشد بيرويه جمعيت و نياز روزافزون به فرآوردههاي چوبي، بيشتر منابع جنگلي مورد بهره برداري واقع شدهاند و كمتر ميتوان جنگلهاي دستنخورده پيدا نمود. بديهي است كه بهترين شيوه براي اداره و مديريت جنگل در هر منطقه كه مبتني بر توسعه پايدار نيز باشد، پيروي از طبيعت همان منطقه است. زيرا طبيعت هر منطقه با توجه به استعدادها و تواناييهاي نهفته در آن منطقه، طي ساليان دراز گونه هاي گياهي را برميگزيند كه بيشترين سازگاري را با شرايط محل دارند.

  مواد و روشها منطقه مورد مطالعه

  بخش گرازبن به وسعت 934/24 هکتار، سومین بخش از مجموعه جنگلهاي تحت مديريت دانشكده منابع طبيعي دانشگاه تهران ميباشد كه در 7 كيلومتري شرق نوشهر قرار دارد. بخش گرازبن در ارتفاع بين 840- 1350 متر قرار دارد و از لحاظ زمينشناسي سنگ مادر بخش گرازبن، آهكي و طبق نقشه وزارت نفت متعلق به دوران ژوراسيك عليا بوده و در بعضي نقاط از طبقات سخت شكافدار و طبقات نرم و به طور متناوب روي هم قرار گرفته اند. در بعضي از نقاط به علت بيرو نزدگي سنگ مادر و پديد ههاي كارستيك بيشتر آب حاصل از بارندگي در خاك نفوذ و به صورت زهكش طبيعي به رودخانه خيرود مي ريزد و بدين ترتيب اغلب جنگل، مخصوصا خاك سطحي آن در تابستان دچار كمبود آب و خشكي شده و باعث كندي رويش درختان در اين فصل مي شود.

  نحوه پراكنش و اندازه گيري در قطعات نمونه دائم

  در سال 1382 به كمك يك شبكه آماربرداري مستطيلي 150 ×200 متر (الگوي دستگاه اجرايي)، با يك شروع تصادفي تعداد 258 قطعه نمونه دائمي دايره اي شكل به مساحت 10 آر، به طور سيستماتيك در سطح بخش پراكنده شدند. جهت اصلي شبكه به دليل اينكه بايد به كمك قط بنما در طبيعت پياده گردد، با انحراف سه درجه نسبت به شمال جغرافيايي نقشه (انحراف مغناطيسي محل) بر روي نقش توپوگرافي به مقياس 1:10000 در جهت شمال و جنوب (با در نظر گرفتن جهت اصلي پستي و بلندي) پياده شد. با توجه به جهت، شيب و تغيير ارتفاع عمومي منطقه موردنظر، عرض شبكه در جهت شرق- غرب و طول آن در جهت شمال- جنوب در نظر گرفته شد. پس از مشخص شدن مركز قطعه نمونه در طبيعت ابعاد شبكه به طور افقي پياده شدند، در جهت حداكثر خط شيب در دو جهت كلي قطعه نمونه، شيب اصلي قطعهنمونه مشخص و به كمك جدول تصحيح شيب، شعاع مناسب تعيين گرديد.

  حجم در هكتار در كل بخش

  با استفاده از تاريف تهيه شده (در دو دوره از يك تاريف استفاده شده است)، حجم در هكتار به تفكيك گونه و طبقات قطري براي هر پارسل و در نهايت براي كل بخش گرازبن محاسبه شده است. مجموع حجم ، قسمت قابل بهرهبرداري بخش گرازبن در سال 1382 ، 259546/6 و در سال 1391، 273267/5 سیلو می باشد که حجم در هكتار به طور ميانگين در كل بخش در سال 1382 برابر با 335/7 و در سال 1391 377/7 سیلو است.

  تحقیقهای مشابه
  تعيين رويش حجمي و تعداد درختان در جنگل با استفاده از قطعات نمونه دائم پاورپوینت
  12 صفحه - 7500 تومان
  طبقه بندی درختان جنگل بر اساس شوری خاک
  10 صفحه - 4500 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007