موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

بررسی عوامل مؤثر بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان سمینار

عنوان سفارش :
بررسی عوامل مؤثر بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان سمینار
تعداد صفحه :
56
قیمت :
24000 تومان
فهرست مطالب
 • چکیده
 • فصل اول :
 • مقدمه :
 • ضرورت واهميت تحقيق :
 • فرضيات تحقيق:
 • اهداف تحقيق:
 • رویکردهای موجود در زمینه رفتار شهروندی سازمان ها:
 • چارچوب نظری:
 • تعريف مفاهيم پژوهش:
 • تعاریف نظری :
 • فصل دوم
 • مقدمه
 • مفهوم رفتار شهروندی سازمانی
 • تعریف شهروندی:
 • تاریخچه شکل گیری رفتار شهروندی سازمانی :
 • انواع رفتار شهروندی :
 • اجزا و عناصر اصلی OCB رفتار شهروندی سازمانی:
 • مؤلفه های رفتار شهروندی سازمانی:
 • فواید رفتار شهروند سازمانی :
 • عوامل مرتبط با رفتار شهروندی سازمانی :
 • ابعاد رفتار شهروندی:
 • عوامل تأثیرگذار بر رفتار شهروندی سازمانی:
 • عوامل مؤثر بر رفتار شهروندی ـ سازمانی:
 • تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی :
 • عملکرد شغلی و رفتار شهروندی سازمانی :
 • رفتارهای برون نقش و رفتار شهروندی سازمانی :
 • عوامل ساختاری در سازمان و رفتار شهروندی سازمانی :
 • رهبری و رفتار شهروندی وسازمانی :
 • فرهنگ و رفتار شهروندی سازمانی :
 • عوامل شخصیتی و رفتار شهروندی سازمانی :
 • عوامل ارزشی و رفتار شهروندی سازمانی :
 • پیامدهای رفتار شهروندی سازمانی:
 • پیشینه تحقیق :
 • فصل سوم
 • مقدمه :
 • روش تحقيق :
 • ابزار جمع آوری اطلاعات :
 • نتایج در نظر گرفته شده از این تحقیق:
 • پیشنهادات تحقیق :
 • منابع:
 • منابع فارسی :
 • منابع لاتین :
 • مقدمه :
 • بيش از يك قرن است كه تفكر غالب مديريت بر اين محور چرخيده و مي چرخد كه تمامي تلاش هاي سازمان بايد در جهت بهبود مستمر باشد. تلاش براي بهبود عملكرد از روزهاي اوليه شكل گيري رشته مديريت به عنوان اصل خدشه ناپذيري بوده است كه هر روز وارد مباحث جديدتري ميشودو حوزه هاي بيشتري را تسخير مي نمايد.در مكاتب اوليه مديريت افراد با رفتارهايي ارزيابي مي شدند كه در شرح شغل و شرايط احراز ، از شاغل انتظار مي رفت . ولي امروزه رفتارهاي فراتر از آن در نظر قرار گرفته است ، اين رفتارها جزء جدايي ناپذير در مديريت عملكرد محسوب مي شده و در جنبه هاي مختلف سازماني وارد شده است .اين موضوعي بديهي در ادبيات مديريت است كه سازمانها به كاركناني نياز دارند كه تمايل داشته باشند از الزامات تكاليف شغل رسمي خود پا را فراتر بگذارند . اقدام فراتر از تكاليف شغلي به عنوان رفتار شهروندي سازماني ناميده مي شود كه در سالهاي اخير توجه محققان زيادي را به خود جلب كرده است.

 • ضرورت واهميت تحقيق :
 • تغييرات سريع در دنياي امروز سازمانها را با چالش هاي مختلفي روبرو كرده است . اما در اين ميان سازمانهايي موفق اند كه به كمك ابزارهاي مديريتي و فناوري هاي نوين ، از فرصت هاي ايجاد شده به نفع خود استفاده كنند . ما در دنيايي زندگي مي كنيم كه به خاطر پديده جهاني شدن ، دچار تغييرات سريع و اجتناب ناپذيري شده است ، در فضاي افتصاد نوين جهاني ، دستيابي به مزيت رقابتي پايدار در گرو ظرفيت وتوانايي سازمان در توسعه و استفاده صحيح از منابع سازماني است . سازمانها ريا، به ويژه در كشورهاي توسعه نيافته و در حال توسعه بايستي زمينه را به گونه اي فراهم كنند كه كاركنان و مديران نشان با طيب خاطر تمامي تجربيات ، توانايي و ظرفيت هاي خود را در جهت اعتلاي اهداف سازماني به كار گيرند . اين امر ميسر نخواهد شد مگر آنكه اصول و قواعد مربوط به رفتار شهروندي سازماني شناسايي و بسترهاي لازم براي پياده سازي اينگونه رفتارهافراهم گردد.

  دنياي امروز به شدت و با سرعت قابل ملاحضه اي در حال تغيير و تحول است و جهاني شدن پديده اي است كه باعث شده سازمانها پا را از مرزهاي محلي و ملي فراتر گذاشته ، وارد عرصه رقابت شديد بين المللي شوند . در اين ميان براي اينكه سازمانها بتوانند در اين عرصه نقشي پررنگ داشته باشند،در جستجوي شيوه هاي جديدي براي به حداكثررساندن عملكردوتلاش كاركنان هستند. رفتارهاي شهروندي سازماني يكي از پديده هاي نوظهور است كه مي تواند دراين راستا گامي بردارد.

 • فرضيات تحقيق :
 • 1ـ به نظر مي رسد بين سابقه كار كاركنان در سازمان و ميزان وجود رفتار شهروندي سازماني دربين آنها رابطه معنادار وجود دارد .

  2ـ به نظر مي رسد بين جنسيت كاركنان و ميزان رفتار شهروندي سازماني در بين آنها رابطه معنادار وجود دارد.

  3ـ به نظر مي رسد بين سطح تحصيلات كاركنان سازمان و ميزان وجود رفتار شهروندي سازماني در بين آنها رابطه معنادار وجود دارد.

  4ـ به نظر مي رسد بين وضعيت تاهل كاركنان سازمان و ميزان وجود رفتار شهروندي سازماني در بين آنها رابطه معنادار وجود دارد .

  5 ـ به نظر مي رسد بين ميزان حقوق و مزاياي دريافتي كاركنان سازمان و ميزان وجود رفتار شهروندي سازماني در بين آنها رابطه معنادار وجود دارد .

 • اهداف تحقيق :
 • هدف اصلي : مهمترين هدف اين پژوهش بررسي رفتار شهروندي سازماني در بين كاركنان ميباشد.

  اهداف فرعي : علاوه ير هدف اصلي فوق در اين پژوهش در پي دستيابي به اهداف فرعي زير نيز مي باشيم :

 • 1ـ بررسي رابطه بين سطح تحصيلات كاركنان سازمان و وجود رفتار شهروندي سازماني
 • 2ـ بررسي ميزان وجود رفتار شهروندي سازماني در بين كاركنان
 • 3 ـ بررسي رابطه بين جنسيت كاركنان و ميزان وجود رفتار شهروندي سازماني در بين آنها
 • 4ـ بررسي رابطه بين حقوق و مزاياي دريافتي كاركنان سازمان و ميزان وجود رفتار شهروندي سازماني دربين آنها
 • 5ـ بررسي رابطه بين وضعيت تاهل كاركنان و ميزان وجود رفتار شهروندي سازماني در بين آنها
 • 6ـ بررسي رابطه بين سابقه كار كاركنان سازمان و ميزان وجود رفتار شهروندي سازماني در بين آنها
 • رویکردهای موجود در زمینه رفتار شهروندی سازمان ها :
 • مرور ادبیات ، دو رویکرد اصلی را در تعاریف مربوط به مفهوم رفتار شهروندی سازمانی مشخص می کند.

  1.رفتارهای در نقش و فرانقش : محققان اولیه رفتار شهروندی سازمانی را جدای از عملکرد داخل نقش تعریف و تأکید کردند که رفتار شهروندی سازمانی بایستی به عنوان رفتار فرانقشی مورد توجه قرار گیرد. ماریسون واژه «گستره شغلی درک شده» را برای تمایز بین این دو دسته از رفتارهای «در نقش» و «فرانقش» بکار برد و بیان کرد ، هرچه کارمند دامنه شغل را گسترده تر درک نماید ، فعالیت¬های بیشتری را به عنوان فعالیت¬های «در نقش» تعریف می کند. این فرض بر این نکته تأکید دارد که یک عامل تعیین-کننده مهم برای اینکه یک فعالیت رفتار شهروندی سازمانی خوانده شود این است که کارکنان به چه گستردگی مسؤولیت های شغل شان را تعریف کنند. این استدلال کاربرد تئوریکی مهمی در پی دارد و آن اینکه آنچه دیگران به عنوان رفتار شهروندی سازمانی تعریف می کنند ، منعکس کننده درک کارکنان از گستردگی مسؤولیت های کاریشان می باشد. این توصیه در مطالعات دیگر مورد تأیید قرار گرفت ، چرا که نشان داده شد مرز رفتار «در نقش» و «فرانقش» به خوبی تعریف نشده است و از کارمندی به کارمند دیگر یا از کارکنان به سرپرستان تغییر می کند و به این خاطر این رویکرد با آنچه محققین نوعاً به عنوان رفتار شهروندی سازمانی مفهوم سازی می کنند در تناقض است ، هر چند که گروهی از محققان سعی کردند با بیان تفاوت های میان رفتار «در نقش» یا «درون نقش» و رفتار «فرانقش» از یکسو و مفهوم سازی رفتار شهروندی سازمانی از سوی دیگر میان آ«نها ارتباط برقرار کنند. به عنوان مثال از نظر ارگان یک تفاوت حیاتی میان این دو نوع فعالیت این است که آیا به این رفتارها پاداش داده می شود و یا در صورت عدم مشاهده رفتار ، محرومیت هایی اعمال می گردد یا خیر ؛ چرا که رفتار شهروندی سازمانی و فعالیت-های مرتبط با آن بایستی مستقل از پاداش های رسمی درک شود ، چون رفتار شهروندی سازمانی رفتاریست که از نظر سازمانی پاداش داده نمی شود.

  2.تمام رفتارهای مثبت در داخل سازمان : رویکرد دیگر ، رفتار شهروندی سازمانی را جدا از عملکرد کاری مورد توجه قرار می دهد. اتخاذ چنین رویکردی مشکل تمایز میان عملکردهای نقش و فرانقش را مرتفع می سازد. در این رویکرد ، رفتار شهروندی سازمانی بایستی به عنوان یک مفهوم کلی شامل تمام رفتارهای مثبت و سازنده افراد در داخل سازمان همراه با مشارکت کامل و مسؤولانه ، درنظر گرفته شود.

  تحقیقهای مشابه
  بررسی عوامل مؤثر بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان سمینار
  56 صفحه - 24000 تومان
  پروژه بررسی عوامل مؤثر بر بیگانگی از کار در بین کارکنان همراه با پرسشنامه بدون کار آماری
  63 صفحه - 54000 تومان
  پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی عوامل اجتماعی مؤثر در طلاق در شهرستان فایل بصورت پاورپوینت
  113 صفحه - 48000 تومان
  پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی عوامل اجتماعی مؤثر در طلاق در شهرستان
  45 صفحه - 30000 تومان
  پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی عوامل مؤثر بر نگرش دانشجویان نسبت به جرائم و انحرافات اجتماعی بر اساس روش تحقیق
  67 صفحه - 36000 تومان
  پروژه رشته علوم تربیتی بررسی عوامل مؤثر در انگیزه دانشجویان برای شرکت در کلاس
  81 صفحه - 66000 تومان
  پرسشنامه مربوط به بررسی میزان آسیب های اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن
  4 صفحه - 3000 تومان
  پروژه بررسی عوامل فردی و خانوادگی موثر در بروز رفتار نابهنجار در بین دانشجوبان
  159 صفحه - 45000 تومان
  پروژه بررسی عوامل موثر در ایجاد رضایت شغلی همراه با جامعه آماری و مطالعه بر روی کارکنان شرکت فومن شیمی بر اساس روش تحقیق
  37 صفحه - 24000 تومان
  پروژه مدیریت بازرگانی بررسی عوامل موثر بر انگیزش شغلی کارکنان آموزش و پرورش
  92 صفحه - 45000 تومان
  تبیین رفتار شهروندی سازمانی در پرتو رهبری معنوی مورد مطالعه آستان مقدس احمدی و محمدی شاه چراغ
  31 صفحه - 15000 تومان
  پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی (Livia Markoczy & Katherine Xin) (لیویا مارکوزی و کادرین)
  6 صفحه - 4500 تومان
  پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی (Liz Dickinson) (لیز دیکینسون)
  5 صفحه - 4500 تومان
  پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی (Liz Dickinson) (لیز دیکینسون)
  5 صفحه - 4500 تومان
  خود کشی و بررسی عوامل آن
  17 صفحه - 4500 تومان
  پروژه کارشناسی علوم تربیتی بررسی عوامل بوجود آورنده دو گانگی ارزشی در نوجوانان دختر 12 تا 18 ساله منطقه سنگر
  80 صفحه - 90000 تومان
  پروژه رشته علوم اجتماعی ، بررسی عوامل بوجود آورنده ی دو گانگی ارزشی در نوجوانان از دیدگاه نوجوانان
  75 صفحه - 60000 تومان
  راهکارهایی برای جلب توریست - بررسی عوامل تاثیر گذار در توسعه گردشگری
  31 صفحه - 10500 تومان
  پروژه مهندسی منابع طبیعی- محیط زیست بررسی عوامل تهدید کننده جنگل سراوان
  109 صفحه - 45000 تومان
  پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی عوامل اجتماعی موثر در طلاق در شهرستان رشت بصورت پاور پوینت
  113 صفحه - 45000 تومان
  پروژه بررسی عوامل موثر بر تمایل مردم به سپرده گذاری در شبکه بانکی استان
  110 صفحه - 45000 تومان
  پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی عوامل اجتماعی موثر بر طلاق و آسیب های اجتماعی آن
  55 صفحه - 45000 تومان
  پروژه بررسی عوامل موثر در بازاریابی صنعت بیمه از دیدگاه کارشناسان بیمه
  150 صفحه - 60000 تومان
  پروژه رشته علوم اجتماعی، بررسی عوامل اجتماعی موثر بر میزان علاقمندی به دین و دینداری
  76 صفحه - 48000 تومان
  راهکارهای حفظ محیط زیست و بررسی عوامل آلودگی محیط زیست
  9 صفحه - 6000 تومان
  کار آماری بررسی عوامل موثر بر جلب مشارکت مردمی در ایجاد بهره برداری و حفظ پروژه های عمرانی و شبکه آبیاری
  18 صفحه - 105000 تومان
  کار آماری بررسی عوامل موثر بر توسعه گردشگری
  20 صفحه - 120000 تومان
  کار آماری بررسی عوامل اجتماعی موثر بر علاقه به دینداری
  26 صفحه - 105000 تومان
  کار آماری بررسی مقایسه شاخصهای انتروپومتریکی و عوامل امادگی جسمانی
  34 صفحه - 165000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - یک بررسی پسا SOX عوامل مرتبط با اندازه نقش حسابرسی داخلی 28
  26 صفحه - 78000 تومان
  پروژه رشته آموزش ابتدایی بررسی بهداشت یاران مدارس و تاثیر آن بر افزایش اطلاعات بهداشتی و تغییر رفتار در دانش آموزان ابتدایی
  95 صفحه - 45000 تومان
  کار آماری بررسی بررسی سبک رهبری بر رفتار شهروندی سازمانی
  12 صفحه - 105000 تومان
  پروژه رشته اجتماعی بررسی میزان فساد سازمانی در دیدگاه دانشجویان
  100 صفحه - 54000 تومان
  پرسشنامه بررسی رابطه فرهنگ سازمانی بر وفاداری مشتریان
  4 صفحه - 9000 تومان
  کار آماری بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر وفاداری مشتریان
  20 صفحه - 105000 تومان
  کار آماری بررسی احساس تنهایی و سلامت روان
  20 صفحه - 135000 تومان
  پروژه رشته مدیریت دولتی بررسی تاثیر تعهد سازمانی برعملکرد سازمان ها
  88 صفحه - 48000 تومان
  پرسشنامه یکپارچگی سازمانی تولید. بررسی میزان توجه به واحد تولید
  1 صفحه - 4500 تومان
  پرسشنامه بررسی ابعاد فرهنگ سازمانی (Abraham Carmeli) (ابرهام کارملی)
  2 صفحه - 4500 تومان
  تعارض کارکنان ( تحلیل و بررسی )
  13 صفحه - 4500 تومان
  پروژه بررسی نقش انگیزش در بهبود اثر بخشی کارکنان رشته مدیریت صنعتی
  50 صفحه - 75000 تومان
  پروژه مدیریت بازرگانی بررسی تاثیر روابط روانی کارکنان بر کارایی آنان در سازمان
  73 صفحه - 54000 تومان
  پروژه رشته مدیریت صنعتی بررسی نقش کارکنان پارس خزر
  70 صفحه - 45000 تومان
  پروژه رشته مدیریت صنعتی ـ بررسی نقش کارکنان پارس خزر
  68 صفحه - 54000 تومان
  پروژه رشته مدیریت صنعتی بررسی نقش انگیزش در بهبود اثر بخشی کارکنان پارس خزر
  72 صفحه - 54000 تومان
  پروژه بررسی تاثیر مدیریت مشارکتی بر رضایت شغلی کارکنان همراه با جامعه آماری و پرسشنامه و ضمایم آماری
  67 صفحه - 42000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - ارائه مدلی برای تعیین عوامل مؤثر بر عملکرد صادراتی براساس استراتژی رقابتی تمایز در صنعت کانی غیرفلزی
  22 صفحه - 66000 تومان
  بررسي علل و عوامل مؤثر در بروز اعتياد در بين جوانان پروژه علوم اجتماعی همراه با جامعه آماری و پرسشنامه
  115 صفحه - 54000 تومان
  بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر دینداری پروژه همراه با جامعه آماری و پرسشنامه
  71 صفحه - 36000 تومان
  بررسي علل و عوامل مؤثر در بروز اعتياد در بين جوانان شهرستان رشت پروژه همراه با جامعه آماری و پرسشنامه و تجزیه تحلیل
  39 صفحه - 18000 تومان
  بررسی علل و عوامل مؤثر در بروز اعتیاد در بین جوانان شهرستان رشت پروژه همراه با پرسشنامه و تجزیه تحلیل
  122 صفحه - 54000 تومان
  پرسشنامه عوامل مؤثر بر استرس شغلی (S.Thomas Ng.R.Martin Skitmore, Tony K.C. Leung) (توماس و مارتین اسکیتمور تونی و لنگ)
  3 صفحه - 4500 تومان
  پرسشنامه عوامل مؤثر بر فشارهای شغلی (Alexandros – stamatios G.Antoniou,Marylin J,Davidson, Cary L.cooper) (الکسندروس - استماتیوس و آنتونیو و ماریلین و دویدسون و کاری . کوپر)
  1 صفحه - 4500 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - عوامل تعیین کننده رفتار شهروندی سازمان و نتایج آن 11
  12 صفحه - 36000 تومان
  پرسشنامه عوامل موثر بر رفتار کارآفرینی (Alison Morrison) (آلیسون موریسون)
  2 صفحه - 4500 تومان
  بررسی عوامل موثر در انگیزش شغلی کارکنان در سازمانها
  12 صفحه - 6000 تومان
  بررسی عوامل موثر بر انگیزش شغلی کارکنان در سازمانها
  12 صفحه - 6000 تومان
  بررسی عوامل موثر در رضایت شغلی کارکنان شرکت پارس شهاب رشت همراه با جامعه آماری و پرسشنامه پروژه مدیریت بازرگانی و صنعتی
  86 صفحه - 45000 تومان
  بررسی سبک رهبری بر رفتار شهروندی سازمان
  27 صفحه - 7500 تومان
  بررسی سبک رهبری بر رفتار شهروندی سازمان -روش تحقیق
  25 صفحه - 12000 تومان
  بررسی رابطه بین عدالت سازمانی ، رفتار اخلاقی و رضایت شغلی در بین کارکنان سازمانهای دولتی روش تحقیق همراه با پرسشنامه و کار آماری
  36 صفحه - 36000 تومان
  پرسشنامه درک رفتار سازمانی (John W) (جوون)
  2 صفحه - 4500 تومان
  عوامل تاثیرگذار بر رفتار اخلاقی کارکنان در سازمان
  11 صفحه - 7500 تومان
  عوامل تاثیرگذار بر رفتار اخلاقی کارکنان در سازمان
  11 صفحه - 6000 تومان
  پرسشنامه اخلاق سازمانی و رضایت و تعهد کارکنان (Hian Chyekoh et all) (هیان چیکوه و همکاران)
  3 صفحه - 4500 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007