موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

مفهوم آزادی مشروط روش تحقیق حقوق

عنوان سفارش :
مفهوم آزادی مشروط روش تحقیق حقوق
تعداد صفحه :
21
قیمت :
12000 تومان
 • مقدمه:
 • در تمام طول زندگی بشر قوانینی که وضع شده است,هدفی جز کیفرو مجازات مجرمین را نداشته است و واکنش جامعه نسبت به مجازات مجرمین گاه شدید و گاه خفیف بوده است وبا تحول اندیشه های کیفری در خصوص جزا این مفهوم گسترده شده در این حال نه تنها مجازاتها در قانون وجود دارد بلکه شامل اقدامات تامینی و تربیتی وبعضی اقدامات مراجع قضایی و دادگاه های کیفری نیز میشوند به طور کلی می توان گفت که قانون گذار هر کشوری با وضع قوانین و سیاست خاصی را دنبال می کند ویکی از این سیاست ها اصلاح وانطباق بزهکار است که کوشش نموده ایم تا در این مقاله بتوان به مفهوم عدالت دست یابیم و با مراجعه به منابع تعریف مناسبی بدست اوریم .

 • بیان مسئله:
 • آیا قاضی دادگاه با توجه به روحیات وسوابق شخصی فرد مجازات تعیین میکند؟ آیا بعد از لغو حکم ازادی مشروط محکوم علیه می تواند مجددا درخواست ازادی مشروط کند؟ چنانچه در مدت ازادی مشروط مشخص شود محکوم علیه سابقه ی کیفری دارد ایا دادگاه می تواند ازادی مشروط را لغو کند یا خیر؟

 • بیان فرضیه:
 • وقتی قاضی دادگاه متهمی را محکوم می کند وبا توجه به روحیات وسوابق شخصی او (اصل فردی کردن مجازات ها) مجازاتی برای او تعیین می کند از نحوه ی واکنش او در مقابل مجازات بی اطلاع است در مواردی ممکن است این واکنش مثبت باشد واصلاح محکوم قبل ازخاتمه ی مدت محکومیت تحقق پیدا کند در این صورت منطقا دلیلی وجود ندارد که محکوم اصلاح شده بقیه ی مدت محکومیت را در زندان به سر برد در مورد مدت ازادی مشروط توسط کارشناسان متخصص و وکلا تحقیق و بررسی به عمل می اید

 • تعریف آزادی مشروط:
 • آزادی مشروط فرصت و مجالی است که فرد در حال حبس قبل از پایان دوره محکومیت از طرف دادگاهی که حکم به محکومیت او را صادر، و با رعایت شرایطی که قانون مشخص کرده است به او اعطا می شود و اگر در طول آزادی با رعایت قوانینی که بر او مقرر شده است، هم چنین از خود رفتار پسندیده و مطلوب نشان دهد که معلوم شود او در مدت محکومیت جزایی بر او مؤثر بوده آزادی او قطعی خواهد شد. در این صورت قانون آزادی مشروط توانسته است که مجرم را که جرمی مرتکب شده به کیفر اعمالش برساند و هم یکی از ویژگیهای کیفر ارعاب و ترس و تحقیر است، مورد اجرا درآورد و فردی که در مدت حبس اصلاح شده، دیگر نیازی به ادامه مجازات او نیست و او می تواند در محیط اجتماعی بیشتر از محیط زندان رشد و پیشرفت کند و محکوم علیه آمادگی بیشتری برای بازگشت به جامعه و پذیرش در گروه را دارد پس آزادی مشروط علاوه بر نفع فردی، منافع اجتماعی را نیز در نظر دارد و یکی از ابزارهای فردی کردن مجازات است.

 • سابقه ی قاعده ی آزادی مشروط :
 • سابقه ی تاریخی آزادیمشروط در قانون جزای ایران را می توان در قانون راجع به وادار نمودن محبوسین غیرسیاسی به کار مصوب1314 جستجو کرد به عبارت از آنکه : «اشخاصی که در نتیجه ی ارتکاب بهجرایم عادی (غیرسیاسی) محکوم به حبس شده باشند و لااقل یک ثلث از مدت حبس درباره ی آن اجرا شد. نسبت به بقیه مدت حبس در مؤسسات فلاحتی و صنعتی وادار به کار و تحت حفاظت قرار داده می شوندو بر طبق ماده ی (20) همان قانون، « در صورتی که بعد از انتقال به مؤسسات صنعتی و یا فلاحتی مرتکب جنایتی شود و محبس علاوه بر مجازات جرمی که جدیداً مرتکب شده، بقیه مدت مجازات جرم سابق از تاریخی که مرتکب جرم جدید شده، درباره ی او اجرا می شود. » پیدایش این قانون مربوط به قرن نوزدهم میباشدقانونگذارایران به علت مفید و موثر بودن این سیستم کیفری نهاد ازادی مشروط از قوانین جزایی فرانسه اقتباس و در سال 1337« قانون آزادی مشروط زندانیان » را به تصویب رسانید که مطابق ماده واحده این قانون شخصی که مرتکب جنحه، جنایتی شده است با رعایت شرایط خاص ممکن است از ازادی مشروط استفاده کند.

 • شرایط اعطای آزادی مشروط:
 • الف:شرایط ماهوی
 • 1_محکومیت می بایست لزوما حبس باشد.لذا اگر کسی به خاطرعجز از پرداخت جزای نقدی محبوس شود این حق برای او نیست 2_محکومیت به حبس می بایست برای اولین بار باشد4_ محکوم علیه باید در مدت تحمل حبس مستمرا حسن اخلاق از خود نشان دهد5_ از اوضاع و احوال محکوم علیه پیش بینی شودکه دیگر مرتکب جرمی نخواهد شد6_ پرداخت ضرر و زیان مدعی خصوصی البته پرداخت قطعی مورد نظرمقنن نیست بلکه کوشش محکوم علیه یر این راه مد نظر است7_ وظایف و تکالیفی را که باید در مدت ازادی مشروط باید رعایت کند انجام دهد8_ مدت ازادی مشروط کمتر از یکسال و زیادتر از پنج سال نخواهد بود

 • ب:شرایط شکلی
 • 1_پیشنهاد ازادی مشروط توسط سازمان زندانها وتایید دادستان یا قاضی ناظر زندان صورت میگیرد پس به درخواست محکوم یا وکیل وی ترتیب اثر داده نمیشود.دادگاه نیز در پذیرش یا رد این درخواست اختیار دارد ولی در صورت رد مانع از پیشنهاد مجدد نمیباشد2_مرجع اعطای ازادی مشروط دادگاه صادر کننده قطعی می باشد.

 • دلایل توجیه ازادی مشروط:
 • 1- هدف اصلي مجازات اصلاح و تربيت مجدد مجرم براي زندگي كردن در اجتماع است و در صورتي كه اين هدف قبل از خاتمه محكوميت بدست آيد ادامه بازداشت خلاف عقل و منطق و متضمن خطراتي براي فرد مي‌باشد بعلاوه در مخارج عمومي هم صرفه جويي مي‌شود.

  2- وجود اين نهاد حقوقي خود مي‌تواند انگيزه مؤثري در اصلاح و تربيت اجتماعي مجرمين باشد.

  3- يكي از هدفهاي اصلي مجازات تربيت و تقويت رواني و اجتماعي مجرم است تا پس از خروج از زندان بتواند بشكل قانوني و مشروع در اجتماع به فعاليت مثبت بپردازد، اين در حالي است كه محيط زندان يك محيط تصنعي است كه دور از شريط كل حيات جامعه است و زنداني را با معيارها و ضوابط خاص خود اجتماعي مي‌كند و افرادي كه زياد در اين حيط بمانند بعد از خروج از زندان قادر به كنش و واكنش مناسب با اجتماع بيرون نمي‌باشند

 • آثار ازادی مشروط:
 • الف) در دوره آزمايش: در اين دوره محكوم اصولاً از آزادي مطلق استفاده مي‌كند، مگر اينكه دادگاهي كه آزادي مشروط را به وي اعطاء نموده؛ محدوديتهاي را براي وي مقرر كرده باشد. در اين دوره مجازات‌هاي تبعي در مورد محكوم جريان خواهد داشت. در واقع در اين دوره كليه آثار محكوميت به جاي خود محفوظ خواهد بود غير از قيد و بند زندان.

  ب) بعد از انقضاي دوره آزمايش: در اين دوره محكوم از آزادي عامل و قطعي برخوردار خواهد بود و نظير كسي است كه مجازات را تماماً تحمل كرده است.

  ج) نقص تكاليف در دوره آزمايش: در اين هرگاه محكوم در زمان استفاده از آزادي مشروط مرتكب يكي از اعمال ذيل شود بنابه تقاضاي دادستان و بر طبق حكم دادگاه براي اجراي بقيه مدت مجازات به زندان بازگشت داده مي‌شود و مدتي كه در آزادي مشروط گذشته جزء مدت محكوميت محسوب نخواهد شد.

  1- تکرار در نقض محدوديتهايي كه دادگاه احتمالاً مقرر داشته،با وجود اخطار رسمي دادگاه صادر كننده حكم آزادي مشروط

  2- هر گاه ثابت شود كه شخصي كه از آزادي مشروط استفاده مي‌كند براي اعتمادي كه به او شده است شايسته نبوده است

  تحقیقهای مشابه
  مفهوم آزادی مشروط روش تحقیق حقوق
  21 صفحه - 12000 تومان
  آزادی مشروط و تغییرات و اصلاحات آن در قانون جدید روش تحقیق حقوق
  66 صفحه - 21000 تومان
  پروژه مالی حقوق و دستمزد مطابق با روش تحقیق
  65 صفحه - 36000 تومان
  بررسی ممنوعیت جمع مشاغل در حقوق ایران تحقیق حقوقی روش تحقیق
  68 صفحه - 30000 تومان
  قاعده لا ضرر حقوق روش تحقیق حقوق
  40 صفحه - 21000 تومان
  رعايت حقوق بشر با بررسي تحريم شوراي امنيت روش تحقیق حقوق
  51 صفحه - 24000 تومان
  بررسی منشور حقوق شهروندی ایران روش تحقیق حقوق
  47 صفحه - 21000 تومان
  حقوق دریاها در کنوانسیون ها - ایران و کنوانسیون1982 حقوق دریاها روش تحقیق و پروژه حقوق
  102 صفحه - 45000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - سبک¬های تفکر و مفهوم خلاقیت دربین دانشجویان دانشگاهها 20
  16 صفحه - 48000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - مفهوم لی تورد از تعالی 13
  9 صفحه - 27000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - مفهوم ارزش زمانی پول در سرمایه گذاری اسلامی 23
  24 صفحه - 72000 تومان
  بررسی مفهوم نسق و وضعیت املاک نسقی در مقام توقیف تحقیق حقوقی
  26 صفحه - 9000 تومان
  تحول در مفهوم تقصیر پزشکی و مصادیق آن در نظام حقوقی ایران و مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه
  26 صفحه - 12000 تومان
  مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی بصورت پاور پوینت
  279 صفحه - 60000 تومان
  متن مربوط به درس روش تحقیق با عنوان افزایش علاقه مندی به درس حرفه و فن
  18 صفحه - 15000 تومان
  پروژه مربوط به درس روش تحقیق - نقش CMP در اسکان موقت زلزله زدگان رودبار
  9 صفحه - 6000 تومان
  درس روش تحقیق - تاثیر حضور سالمندان در خانواده
  38 صفحه - 18000 تومان
  اصول روش تحقیق بصورت پاور پوینت
  46 صفحه - 10500 تومان
  پروژه درس روش تحقیق بررسی میزان تاثیر فناوری اطلاعاتی و ارتباطی تلفن همره و اینترنت
  35 صفحه - 30000 تومان
  پروژه درس روش تحقیق با عنوان روشهای جدید آموزش ریاضی برای معلمان
  63 صفحه - 24000 تومان
  پروژه روش تحقیق بررسي تاثيرات خشكسالي بر اقتصاد معيشتي روستائيان
  35 صفحه - 21000 تومان
  وجه اشتراک و افتراق بانکها - مطابق با روش تحقیق بدون جامعه آماری
  18 صفحه - 15000 تومان
  پروژه روش تحقیق با عنوان بررسی موانع و مشکلات درس هنر و تاثیر راهکارهای علمی آن در دوره ابتدایی
  15 صفحه - 12000 تومان
  بررسی علل پرخاشگری دانش آموزان بر اساس روش تحقیق
  21 صفحه - 15000 تومان
  مقاله زبان اصلی بر اساس روش تحقیق با عنوان Listening
  8 صفحه - 12000 تومان
  در بیمه مطابق با روش تحقیق it بررسی فن آوری اطلاعات
  29 صفحه - 18000 تومان
  مصرف کالاهای فرهنگی بصورت روش تحقیق همراه با پرسشنامه و تجزیه تحلیل
  16 صفحه - 24000 تومان
  بررسی نقش تشویق در یادگیری دانش آموزان مطابق با روش تحقیق همراه با پرسشنامه
  12 صفحه - 15000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی روش های بین¬المللی مدیریت منابع انسانی، در موسسات کوچک و متوسط چینی 14
  26 صفحه - 46800 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - A جامعه شناسی سطح روش یادگیری منبع30
  45 صفحه - 175500 تومان
  بررسی نقش اشتغال مادران در میزان مشکلات درسی و رفتاری کودکان دبستانی مطابق با روش تحقیق و پرسشنامه
  22 صفحه - 15000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی روش های متن مخفی در تصاویر 11
  14 صفحه - 9000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - روش تجزیه برای یافتن استراتژی پیروزی در بازی هگز 40
  16 صفحه - 48000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بازی هگز: روش سلسله مراتبی 18
  16 صفحه - 48000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بهترین روش مدیریت 10
  6 صفحه - 18000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - یک روش جدید در اندازه گیری ضرایب کشسان واقعی’ ‘in situ با استفاده از مبدل های مخروطی و قطبی شده به صورت افقی 7
  19 صفحه - 57000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - روش رتبه بندی چند شاخصه پیمانکاران با استفاده از اولویت بندی گزینه های واجد شرایط بر اساس تکنیک ترجیح پذیری 18
  16 صفحه - 48000 تومان
  بررسی ساختار حقوقی قوه مجریه بر اساس روش تحقیق حقوق.docx
  21 صفحه - 21000 تومان
  حقوق منع اعدام اشخاص زیر 18 سال روش تحقیق پلان بندی شده.docx
  46 صفحه - 24000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - روش تخمين ابعاد (اندازه ي) داده ها :‌سنجش فرانچسكو كاماسترا
  10 صفحه - 30000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - طراحی یک روش جست و جوی پراکنده برای مشکلات زمان بندی یک گروه چند – ضابطه ایی در یک سیستم تولیدی المانی
  9 صفحه - 27000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - روش های پژوهش تاریخی
  15 صفحه - 45000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - منابع تعارض در سازمان ها و روش های حل تعارض
  10 صفحه - 30000 تومان
  بررسی رابطه بین عدالت سازمانی ، رفتار اخلاقی و رضایت شغلی در بین کارکنان سازمانهای دولتی روش تحقیق همراه با پرسشنامه و کار آماری
  36 صفحه - 36000 تومان
  بررسی میزان علاقه دانش آموزان سطح راهنمایی در آموزش زبان انگلیسی بین مدارس غیر انتفاعی - روش تحقیق همراه با پرسشنامه
  32 صفحه - 36000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - روش و نظریه ی شبیه سازی طرح ریزی کنترل دینامیک برای مبدل buck همگام CD-DC: نظریه مدل و شبیه سازی 34
  14 صفحه - 42000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - روش شناسی ارزیابی ریسک ایمنی مبتنی بر AHP فازی برای جرثقیل گردان اتاقک دار 12
  4 صفحه - 12000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - در جستجوی روش دیگر 12
  5 صفحه - 15000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - اثر محدودیتهای عملی بودن بر انتخاب روش پیشنهادی در جلسه بازار الکتریسیته روز قبل 26
  11 صفحه - 33000 تومان
  بررسی مرورزمان درحقوق ایران تحقیق حقوقی روش تحقیق
  42 صفحه - 30000 تومان
  چک سفید امضاء و ماهیت حقوقی آن تحقیق حقوقی روش تحقیق
  20 صفحه - 18000 تومان
  دیدگاه جرم شناسی در تاسیس علل مشدده تحقیق حقوقی روش تحقیق
  27 صفحه - 18000 تومان
  بررسی صادرات غیر نفتی قبل و بعد از انقلاب- روش تحقیق مدیریت بازرگانی پروژه
  88 صفحه - 36000 تومان
  تاجر ورشکسته روش تحقیق حقوقی
  56 صفحه - 30000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - استفاده از روش AHP برای ارزیابی چند معیاره‌ی مدل‌های مختلف یکپارچه‌سازی حمل‌ونقل عمومی شهری
  10 صفحه - 30000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - سوابق روش دهان به دهان آن لاین، نگرش و قصد خرید محصولات الکترونیکی در پاکستان
  13 صفحه - 39000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی یکپارچه و روش VIKOR در اولویت بندی فعالیت های محافظت از کف پوش خیابان (پیاده رو)
  9 صفحه - 27000 تومان
  فساد فی الارض تحقیق حقوقی روش تحقیق
  34 صفحه - 9000 تومان
  فسخ نکاح دائم تحقیق حقوقی روش تحقیق
  22 صفحه - 9000 تومان
  بررسی مساله امر به معروف و نهی از منکر روش تحقیق حقوق
  22 صفحه - 10500 تومان
  بررسی مساله مهریه در قانون روش تحقیق حقوق
  46 صفحه - 21000 تومان
  حدود بررسی اختیارات دادستان روش تحقیق حقوق
  47 صفحه - 9000 تومان
  وضعیت حقوقی همسر غایب مفقود الاثر روش تحقیق حقوق
  50 صفحه - 36000 تومان
  حمایت از کودکان با ابزارهای کیفری روش تحقیق حقوق
  26 صفحه - 12000 تومان
  تاثیر پشیمانی امین در موضوع امانت پس از تعدی و تفریط روش تحقیق حقوق
  24 صفحه - 12000 تومان
  جنگل و اثرات آن بر زندگی انسان روش تحقیق منابع طبیعی
  18 صفحه - 6000 تومان
  ضمان قهری روش تحقیق حقوق
  35 صفحه - 15000 تومان
  مرور زمان با نگرش به قانو ن مجازات اسلامی 1390 روش تحقیق حقوق
  23 صفحه - 7500 تومان
  نقش قراردادهای جوینت ونچ ر در تجارت بین الملل و قو اعد حاکم بر آن روش تحقیق حقوق
  55 صفحه - 24000 تومان
  تعارض قوانین در وصیت و ارث تحقیق حقوقی روش تحقیق
  19 صفحه - 9000 تومان
  تملک اموال غیر منقول توسط اتباع خارجی روش تحقیق حقوق
  25 صفحه - 12000 تومان
  مجازاتهای جایگزین حبس روش تحقیق حقوق
  29 صفحه - 15000 تومان
  وضعیت کشورهای نامساعدجغرافیایی درحقوق بین الملل دریاها روش تحقیق حقوق
  37 صفحه - 18000 تومان
  اصل حسن نیت در قرارداد های تجاری بین الملل روش تحقیق حقوق
  20 صفحه - 9000 تومان
  اصول حقوقی ناظر بر حل وفصل اختلاف مودی با اداره امور مالیاتی روش تحقیق حقوق
  54 صفحه - 18000 تومان
  بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه آیین دادرسی کیفری روش تحقیق حقوق
  29 صفحه - 9000 تومان
  بررسی تدابیر اخلاقی در مجازات های اسلامی روش تحقیق حقوق
  144 صفحه - 36000 تومان
  بررسی تطبیقی اصل خدمات عمومی در ایران و انگلیس و فرانسه روش تحقیق حقوق
  46 صفحه - 21000 تومان
  تعریف عقد( قرار داد) و معامله (پیمان) و تفاوت های آنان تحقیق حقوقی روش تحقیق
  5 صفحه - 3000 تومان
  دادگاههای عالی عدالت انگلستان روش تحقیق حقوق
  32 صفحه - 9000 تومان
  تعارض قوانین در فرزند خواندگی روش تحقیق حقوق
  47 صفحه - 15000 تومان
  تعدد مشاغل عمومی و ممنوعیت های قانونی وارد بر آن روش تحقیق حقوق
  67 صفحه - 21000 تومان
  ادله اثبات در داوریهای بین المللی روش تحقیق حقوق
  36 صفحه - 18000 تومان
  قرار منع تعقیب روش تحقیق حقوق
  41 صفحه - 24000 تومان
  مسئولیت مدنی داور در داو ری بین المللی روش تحقیق حقوق
  36 صفحه - 18000 تومان
  نژاد و قومیت در جهانی شدن سیاست و قدرت روش تحقیق حقوق
  31 صفحه - 15000 تومان
  اقسام حقیقت روش تحقیق حقوق
  26 صفحه - 9000 تومان
  جایگاه تعزیر منصوص شرعی در قانون مجازات اسلامی روش تحقیق حقوق
  15 صفحه - 6000 تومان
  خشونت علیه زنان آسیب های فردی و اجتماعی روش تحقیق و سمینار
  70 صفحه - 21000 تومان
  خشونت علیه کودکان -از دیدگاه بالینی روش تحقیق فایل پاورپوینت
  49 صفحه - 21000 تومان
  ماهیت حقوقی و آثار دعوای تصرف عدوانی از منظر آیین دادرسی مدنی- روش تحقیق حقوق
  28 صفحه - 18000 تومان
  خشونت علیه کودکان از دیدگاه بالینی روش تحقیق و سمینار
  48 صفحه - 24000 تومان
  نقش اجتماعات و راهپیمایی های همگانی در حمایت از حقوق بشر - روش تحقیق
  45 صفحه - 30000 تومان
  تحقیق حقوق موارد تخفیف مجازات زن روش تحقیق
  38 صفحه - 18000 تومان
  رعايت حقوق بشر با بررسي تحريم شوراي امنيت - روش تحقیق
  50 صفحه - 24000 تومان
  تحقیق حقوقی تابعیت در حقوق بین المللی خصوصی - روش تحقیق
  65 صفحه - 45000 تومان
  تحقیق حقوق بررسی بیع کالی به کالی- روش تحقیق
  18 صفحه - 24000 تومان
  تحقیق حقوق بین الملل - بررسی سازمان ملل متحد با تاکید بر حق وتو - روش تحقیق
  20 صفحه - 24000 تومان
  تحقیق حقوقی حبس در حقوق انگلستان- روش تحقیق
  34 صفحه - 24000 تومان
  تحقیق حقوق بررسی بیع کالی به کالی- روش تحقیق
  18 صفحه - 15000 تومان
  تحقیق حقوق بین الملل - بررسی سازمان ملل متحد با تاکید بر حق وتو - روش تحقیق
  20 صفحه - 18000 تومان
  تحقیق حقوقی حبس در حقوق انگلستان- روش تحقیق
  34 صفحه - 24000 تومان
  پروژه رشته حقوق - دیه - روش تحقیق
  131 صفحه - 60000 تومان
  جنگ سایبری در حقوق بین ال ملل- روش تحقیق
  44 صفحه - 21000 تومان
  مسولیت مدنی در حقوق تجارت روش تحقیق
  62 صفحه - 21000 تومان
  مقایسه صلاحیت های شورای دولتی فرانسه ومجلس اعیان انگلستان در حوزه حقوق اداری روش تحقیق
  55 صفحه - 24000 تومان
  سیر تاریخی تقنینی تعدد جرم در حقوق ایران با نگاهی تطبیقی به حقوق مصر روش تحقیق
  42 صفحه - 15000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - حقوق بین الملل - حق شرط در کمیسیون های چند جانبه INTERNATIONAL LAW COMMISSION
  40 صفحه - 120000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - حقوق و دستمزد لیست حقوق حسابداری payroll
  8 صفحه - 24000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - حقوق بشر و جادوی قانون تابعیت خانوادگی 21
  18 صفحه - 54000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007