موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

قرار منع تعقیب روش تحقیق حقوق

عنوان سفارش :
قرار منع تعقیب روش تحقیق حقوق
تعداد صفحه :
41
قیمت :
24000 تومان
فهرست مطالب
 • مقدمه
 • فصل اول:
 • بخش اول: سابقه تاريخي قرار منع تعقيب
 • بخش دوم: تعريف قرار منع تعقيب
 • فصل دوم:
 • بخش اول: اراده منتهي به صدور قرار
 • گفتار اول: اراده بازپرس منجر به صدور قرار ميشود:
 • گفتار دوم: اراده دادستان منجر به صدور قرار منع تعقيب ميشود.
 • گفتار سوم: اراده داديار منجر به صدور قرار منع تعقيب ميشود:
 • گفتار چهارم: اراده دادرس دادگاه منجر به صدور قرار منع تعقيب ميشود
 • بخش دوم: مفاد (محتواي) قرار منع تعقيب:
 • فصل سوم:
 • بخش اول: عمل انتسابي به متهم جرم نباشد:
 • گفتار دوم: در صورت وجود علل موجهه (اسباب عيني عدم مسئوليت )
 • بخش دوم: فقد دليل يا فقدان دلايل کافي در انتساب اتهام
 • بخش سوم: فقدان دليل قانوني:
 • فصل چهارم:
 • فصل پنجم:
 • بخش اول: ماهيت نظر دادستان در مورد قرار منع تعقيب
 • گفتار اول: موافقت با قرار منع تعقيب
 • گفتار دوم: مخالفت دادستان با قرار منع تعقيب
 • بند اول: مرجع حل اختلاف بين بازپرس و دادستان
 • بند دوم: نحوه اقدام دادگاه در حل اختلاف
 • الف- دادگاه نظر دادستان را مي پذيرد.
 • ب- دادگاه نظر بازپرس را مي پذيرد.
 • فصل ششم:
 • فصل هفتم:
 • گفتار اول: تاييد قرار منع تعقيب
 • گفتار دوم- نقض قرار منع تعقيب
 • گفتار سوم: نقص تحقيقات مقدماتي
 • فصل هشتم:
 • نتيجه:
 • منابع
 • مقدمه
 • يکي از قرارهاي نهايي که در مرحله تحقيقات مقدماتي صادر ميشود قرار منع تعقيب ميباشد که اصولاً توسط مقامات دادسرا در نظام هاي حقوقي که دادسرا در معيت دادگاه به ايفاي نقش مي پردازد صادر ميگردد به عبارت بهتر بازپرس يا داد يار پس از اتمام تحقيقات نسبت به اقدامات و نتايج حاصله به داوري مي نشيند و حسب مورد قرار مجرميت يا موقوفي تعقيب و يا قرار منع تعقيب اصدار مي نمايند. که در اين تحقيق ما درصدد بررسي جوانب حقوقي صدور قرار منع تعقيب در نظام حقوقي ايران بر حسب قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب 1378 و قانون اصلاحي قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب (موسوم به قانون احياء دادسرا) مصوب 1381 ميباشيم.

 • بخش اول: سابقه تاريخي قرار منع تعقيب
 • قواعد قرار منع تعقيب بدواً در قانون آ.د.ک مصوب 9 رمضان 1330 قمري در برخي مواد پيش بيني شده بود و در ماده 169 قانون مذکور آمده بود (اگر مستنطق را عقيده بر اين باشد که عمل شخص متهم متضمن هيچ جرمي از خلاف يا جنحه يا جنايت نيست عقيده خود را بر عدم تقصير مشار اليه در ذيل تحقيقات اظهار مي دارد و اگر عقيده مستنطق بر تقصير متهم باشد صريحاً آنرا قيد ميکند)

  ماده 165 نيز اذعان مي داشت (هر گاه عقيده مدعي العموم بر بي تقصيري متهم باشد در تقاضا نامه خود امر به عدم تعقيب محاکمه داده و اگر بر عکس عقيده مدعي العموم بر تقصير متهم باشد امر جلب مقصر را به محاکمه ميدهد) و در ماده 167 نيز بيان مي داشت (هر گاه موافقت عقيده ما بين مستنطق و مدعي العموم حاصل نشود، يکي متهم را مقصر و ديگري بي تقصير بداند يا بالعکس، رفع اختلاف راجع به محکمه استيناف شده موافق قرار محکمه مذکور رفتار ميشود) ولي بعد از تغيير و تحولاتي که در نظام سياسي کشور صورت گرفت در راستاي اسلامي کردن رسيدگي و رعايت اصل مواجهه حضوري و مستقيم متهم و شاکي با دادرس دادگاه نهاد دادسرا از نظام قضايي ايران حذف گرديد و لذا انجام مرحله تحقيقات مقدماتي و دادرسي توامان به دادرس دادگاه محول شد و قانونگذار در بند الف ماده 177 ق.آ.د.ک.د.ع.ا مصوب 1378 اعلام مي دارد (چنانچه اتهامي متوجه متهم نبوده يا عمل انتسابي به وي جرم نباشد دادگاه اقدام به صدور راي برائت و يا قرار منع تعقيب مي نمايد) در اين ماده شارع حکم برائت و قرار منع تعقيب را در کنار هم آورده و اين مطلب را در ذهن متبادر مي سازد که آيا دادرس هر وقت متوجه شود که اتهامي متوجه متهم نبوده يا عمل انتسابي جرم نميباشد، آيا مي تواند به اختيار هر کدام از راي برائت و قرار منع را که اراده کرد صادر نمايد؟ در اين مورد ميتوان گفت چون طبق ق.آ.د.ک.د.ع.ا، امر تحقيقات مقدماتي علاوه بر امر دادرسي که دو مرحله مجزا در رسيدگي قضايي ميباشند بر عهده قضات دادگاه گذاشته شده بود لذا دادرسان دادگاه ها اگر در مرحله انجام تحقيقات مقدماتي متوجه مي شوند که اتهامي متوجه متهم نبوده يا عمل انتسابي جرم نيست مبادرت به صدور قرار منع تعقيب ميکردند ولي اگر رسيدگي مرحله تحقيقات مقدماتي پايان مي پذيرفت دادگاه مي بايست به ماهيت امر رسيدگي مي نمود و رسيدگي ماهوي که از خصايص حکم است با حضور طرفين در جلسه دادگاه و رعايت مواد 192 و 193 ق.آ.د.ک.د.ع.ا عملي ميشود و در واقع با تشکيل جلسه رسمي و مواجه شدن باجهات بند الف م 177 مبادرت به صدور حکم برائت مي نمودند به عبارتي بدون تشکيل جلسه رسمي صدور حکم برائت معنا ندارد. لکن بعداً با تصويب ق. اصلاحي سال1381 موسوم به قانون احياي دادسرا، نهاد دادسرا مجدداً ايجاد گرديد و انجام امر تحقيقات مقدماتي جرائم (جز آنکه در تبصره 3 ماده 3 قانون مذکور استثناء شده) بر عهده مقامات دادسرا واگذار گرديد و چون صدور قرار منع تعقيب در مرحله رسيدگي شکلي کاربرد دارد لذا تبعاً انجام اين تکليف ميبايست از وظايف دادسرا به حساب مي آمد و قانونگذار نيز اين امر را در بند ک م 3 ق. اصلاحي 1381 مد نظر خود قرار داده است. النهايه بايد گفت امروزه عنصر قانوني صدور قرار منع تعقيب در دادگاه هاي عمومي جزايي و انقلاب مادتين 177 ق.آ.د.ک.د.ع.ا و بند ک م 3 ق. اصلاحي ق.ت.د.ع.ا ميباشد.

 • بخش دوم: تعريف قرار منع تعقيب
 • «قرار» در لغت به معاني «ثبات و استوار کردن، استحکام دادن، تعيين و تاکيد کردن» و نيز «حکم محکم- تخلف ناپذير» آمده است لکن در قانون آ.د.ک قانونگذار تعريفي از آن ننموده است اما در ماده 299 ق.آ.د.م مصوب 1379 قانونگذار بيان مي دارد «چنانچه راي دادگاه راجع به ماهيت دعوا و قاطع آن به طور جزئي يا کلي باشد، حکم و در غير اين صورت قرار ناميده ميشود. چنانچه در اين ماده مداقه نماييم خواهيم ديد که براي فهم چيستي قرار بايد حکم را باز شناخت. ماده فوق الذکر براي حکم دو ويژگي و مشخصه را بيان مي دارد و وجود همزمان و توامان اين دو خصيصه را از شروط اطلاق حکم به عقيده و نظر دادگاه مي داند اول اينکه راي (تصميم) دادگاه راجع به ماهيت دعوا باشد يعني به عبارتي دادرس دادگاه در راستاي حل و فصل اختلاف و ذيحق بودن يا نبودن طرفين اقدام به رسيدگي کرده باشد. دوم اينکه راي (تصميم) دادگاه به طور کلي يا جزئي قاطع دعوا باشد يعني تمام يا بخشي از پرونده را که دادرس اقدام به اظهار نظر کرده است بتوان بعد از سپري شدن مواعد اعتراض (در صورت امکان اعتراض،) مشمول اعتبار امر مختومه قرار داد. بنابراين از مدلول ماده 229 ق.آ.د.م مي توان استنباط کرد که تصميمي که دادرس دادگاه راجع به دعوي مي گيرد اگر توامان دو خصيصه فوق را نداشته باشد قرار ناميده ميشود. حال سوالي که به ذهن خطور ميکند اين است که آيا اين تعريف مي تواند در قلمرو آ.د.ک. نيز نسبت به قرارهاي مطرح در آن علي الخصوص قرار منع تعقيب که از جمله قرارهاي نهايي است مورد پذيرش واقع شود يا نه؟به نظر ميرسد پذيرش اين تعريف از قرار نسبت به قرارهاي نهايي علي الخصوص قرار منع تعقيب صحيح نباشد چرا که قرار منع تعقيب قراري است که:

  اولا: هر چند در مرحله تحقيقات مقدماتي کاربرد دارد و اساساً رسيدگي مرحله تحقيقاتي بايد شکلي باشد نه ماهوي لکن در حالتي که قرار منع تعقيب به لحاظ جرم نبودن عمل صادر ميشود در واقع مقام صادر کننده در ماهيت عمل اقدام به رسيدگي مي نمايد و همچنين در اين حالت قرار صادره مشمول اعتبار امر مختومه قرار مي گيرد.

  ثانياً: در قرار هاي صادره در قلمرو ق.آ.د.م اصل بر عدم شمول قاعده اعتبار امر مختومه بر آنها است (جز در مورد قرار سقوط دعوي)ولي صدور قرار منع تعقيب موجب فراغ دادرس ميشود و طبق بند ن.م 3 ق. اصلاحي 1381 مشمول اعتبار امر مختومه است جز در مواردي که قانون خود شمول قضيه محکوم بها را مورد پذيرش قرار ندهد.

  لذا تعريفي که از قرار منع تعقيب ميتواند کرد عبارت است از ، تصميمي که توسط يکي از مقامات دادسرا يا دادرس دادگاه (در جرائمي که در صلاحيت دادگاه است) در مرحله تحقيقات مقدماتي صادر گرديده و موجبات فراغ دادرس و شمول اعتبار امر مختومه را فراهم مي سازد جز در مواردي که قانونگذار خلاف آنرا مقرر دارد.

  تحقیقهای مشابه
  قرار منع تعقیب روش تحقیق حقوق
  41 صفحه - 24000 تومان
  پروژه مالی حقوق و دستمزد مطابق با روش تحقیق
  65 صفحه - 36000 تومان
  بررسی ممنوعیت جمع مشاغل در حقوق ایران تحقیق حقوقی روش تحقیق
  68 صفحه - 30000 تومان
  قاعده لا ضرر حقوق روش تحقیق حقوق
  40 صفحه - 21000 تومان
  رعايت حقوق بشر با بررسي تحريم شوراي امنيت روش تحقیق حقوق
  51 صفحه - 24000 تومان
  بررسی منشور حقوق شهروندی ایران روش تحقیق حقوق
  47 صفحه - 21000 تومان
  حقوق دریاها در کنوانسیون ها - ایران و کنوانسیون1982 حقوق دریاها روش تحقیق و پروژه حقوق
  102 صفحه - 45000 تومان
  تحقیق حقوقی - اعمالی که موضوع عقد وکالت قرار میگرند- روش تحقیق
  32 صفحه - 24000 تومان
  تحقیق حقوقی - اعمالی که موضوع عقد وکالت قرار میگرند- روش تحقیق
  32 صفحه - 18000 تومان
  تعریف عقد( قرار داد) و معامله (پیمان) و تفاوت های آنان تحقیق حقوقی روش تحقیق
  5 صفحه - 3000 تومان
  تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی از قرار بازداشت موقت در حقوق ایران و فرانسه
  28 صفحه - 18000 تومان
  تحقیق حقوقی منع اعدام اشخاص زیر 18 سال روش تحقیق
  64 صفحه - 36000 تومان
  حقوق منع اعدام اشخاص زیر 18 سال روش تحقیق پلان بندی شده.docx
  46 صفحه - 24000 تومان
  قاعده منع تحصیل دلیل در دادگاه تحقیق حقوقی
  23 صفحه - 15000 تومان
  مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی بصورت پاور پوینت
  279 صفحه - 60000 تومان
  متن مربوط به درس روش تحقیق با عنوان افزایش علاقه مندی به درس حرفه و فن
  18 صفحه - 15000 تومان
  پروژه مربوط به درس روش تحقیق - نقش CMP در اسکان موقت زلزله زدگان رودبار
  9 صفحه - 6000 تومان
  درس روش تحقیق - تاثیر حضور سالمندان در خانواده
  38 صفحه - 18000 تومان
  اصول روش تحقیق بصورت پاور پوینت
  46 صفحه - 10500 تومان
  پروژه درس روش تحقیق بررسی میزان تاثیر فناوری اطلاعاتی و ارتباطی تلفن همره و اینترنت
  35 صفحه - 30000 تومان
  پروژه درس روش تحقیق با عنوان روشهای جدید آموزش ریاضی برای معلمان
  63 صفحه - 24000 تومان
  پروژه روش تحقیق بررسي تاثيرات خشكسالي بر اقتصاد معيشتي روستائيان
  35 صفحه - 21000 تومان
  وجه اشتراک و افتراق بانکها - مطابق با روش تحقیق بدون جامعه آماری
  18 صفحه - 15000 تومان
  پروژه روش تحقیق با عنوان بررسی موانع و مشکلات درس هنر و تاثیر راهکارهای علمی آن در دوره ابتدایی
  15 صفحه - 12000 تومان
  بررسی علل پرخاشگری دانش آموزان بر اساس روش تحقیق
  21 صفحه - 15000 تومان
  مقاله زبان اصلی بر اساس روش تحقیق با عنوان Listening
  8 صفحه - 12000 تومان
  در بیمه مطابق با روش تحقیق it بررسی فن آوری اطلاعات
  29 صفحه - 18000 تومان
  مصرف کالاهای فرهنگی بصورت روش تحقیق همراه با پرسشنامه و تجزیه تحلیل
  16 صفحه - 24000 تومان
  بررسی نقش تشویق در یادگیری دانش آموزان مطابق با روش تحقیق همراه با پرسشنامه
  12 صفحه - 15000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی روش های بین¬المللی مدیریت منابع انسانی، در موسسات کوچک و متوسط چینی 14
  26 صفحه - 46800 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - A جامعه شناسی سطح روش یادگیری منبع30
  45 صفحه - 175500 تومان
  بررسی نقش اشتغال مادران در میزان مشکلات درسی و رفتاری کودکان دبستانی مطابق با روش تحقیق و پرسشنامه
  22 صفحه - 15000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی روش های متن مخفی در تصاویر 11
  14 صفحه - 9000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - روش تجزیه برای یافتن استراتژی پیروزی در بازی هگز 40
  16 صفحه - 48000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بازی هگز: روش سلسله مراتبی 18
  16 صفحه - 48000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بهترین روش مدیریت 10
  6 صفحه - 18000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - یک روش جدید در اندازه گیری ضرایب کشسان واقعی’ ‘in situ با استفاده از مبدل های مخروطی و قطبی شده به صورت افقی 7
  19 صفحه - 57000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - روش رتبه بندی چند شاخصه پیمانکاران با استفاده از اولویت بندی گزینه های واجد شرایط بر اساس تکنیک ترجیح پذیری 18
  16 صفحه - 48000 تومان
  بررسی ساختار حقوقی قوه مجریه بر اساس روش تحقیق حقوق.docx
  21 صفحه - 21000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - روش تخمين ابعاد (اندازه ي) داده ها :‌سنجش فرانچسكو كاماسترا
  10 صفحه - 30000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - طراحی یک روش جست و جوی پراکنده برای مشکلات زمان بندی یک گروه چند – ضابطه ایی در یک سیستم تولیدی المانی
  9 صفحه - 27000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - روش های پژوهش تاریخی
  15 صفحه - 45000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - منابع تعارض در سازمان ها و روش های حل تعارض
  10 صفحه - 30000 تومان
  بررسی رابطه بین عدالت سازمانی ، رفتار اخلاقی و رضایت شغلی در بین کارکنان سازمانهای دولتی روش تحقیق همراه با پرسشنامه و کار آماری
  36 صفحه - 36000 تومان
  بررسی میزان علاقه دانش آموزان سطح راهنمایی در آموزش زبان انگلیسی بین مدارس غیر انتفاعی - روش تحقیق همراه با پرسشنامه
  32 صفحه - 36000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - روش و نظریه ی شبیه سازی طرح ریزی کنترل دینامیک برای مبدل buck همگام CD-DC: نظریه مدل و شبیه سازی 34
  14 صفحه - 42000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - روش شناسی ارزیابی ریسک ایمنی مبتنی بر AHP فازی برای جرثقیل گردان اتاقک دار 12
  4 صفحه - 12000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - در جستجوی روش دیگر 12
  5 صفحه - 15000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - اثر محدودیتهای عملی بودن بر انتخاب روش پیشنهادی در جلسه بازار الکتریسیته روز قبل 26
  11 صفحه - 33000 تومان
  بررسی مرورزمان درحقوق ایران تحقیق حقوقی روش تحقیق
  42 صفحه - 30000 تومان
  چک سفید امضاء و ماهیت حقوقی آن تحقیق حقوقی روش تحقیق
  20 صفحه - 18000 تومان
  دیدگاه جرم شناسی در تاسیس علل مشدده تحقیق حقوقی روش تحقیق
  27 صفحه - 18000 تومان
  بررسی صادرات غیر نفتی قبل و بعد از انقلاب- روش تحقیق مدیریت بازرگانی پروژه
  88 صفحه - 36000 تومان
  تاجر ورشکسته روش تحقیق حقوقی
  56 صفحه - 30000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - استفاده از روش AHP برای ارزیابی چند معیاره‌ی مدل‌های مختلف یکپارچه‌سازی حمل‌ونقل عمومی شهری
  10 صفحه - 30000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - سوابق روش دهان به دهان آن لاین، نگرش و قصد خرید محصولات الکترونیکی در پاکستان
  13 صفحه - 39000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی یکپارچه و روش VIKOR در اولویت بندی فعالیت های محافظت از کف پوش خیابان (پیاده رو)
  9 صفحه - 27000 تومان
  فساد فی الارض تحقیق حقوقی روش تحقیق
  34 صفحه - 9000 تومان
  فسخ نکاح دائم تحقیق حقوقی روش تحقیق
  22 صفحه - 9000 تومان
  بررسی مساله امر به معروف و نهی از منکر روش تحقیق حقوق
  22 صفحه - 10500 تومان
  بررسی مساله مهریه در قانون روش تحقیق حقوق
  46 صفحه - 21000 تومان
  حدود بررسی اختیارات دادستان روش تحقیق حقوق
  47 صفحه - 9000 تومان
  وضعیت حقوقی همسر غایب مفقود الاثر روش تحقیق حقوق
  50 صفحه - 36000 تومان
  حمایت از کودکان با ابزارهای کیفری روش تحقیق حقوق
  26 صفحه - 12000 تومان
  تاثیر پشیمانی امین در موضوع امانت پس از تعدی و تفریط روش تحقیق حقوق
  24 صفحه - 12000 تومان
  جنگل و اثرات آن بر زندگی انسان روش تحقیق منابع طبیعی
  18 صفحه - 6000 تومان
  ضمان قهری روش تحقیق حقوق
  35 صفحه - 15000 تومان
  مرور زمان با نگرش به قانو ن مجازات اسلامی 1390 روش تحقیق حقوق
  23 صفحه - 7500 تومان
  نقش قراردادهای جوینت ونچ ر در تجارت بین الملل و قو اعد حاکم بر آن روش تحقیق حقوق
  55 صفحه - 24000 تومان
  تعارض قوانین در وصیت و ارث تحقیق حقوقی روش تحقیق
  19 صفحه - 9000 تومان
  تملک اموال غیر منقول توسط اتباع خارجی روش تحقیق حقوق
  25 صفحه - 12000 تومان
  مجازاتهای جایگزین حبس روش تحقیق حقوق
  29 صفحه - 15000 تومان
  وضعیت کشورهای نامساعدجغرافیایی درحقوق بین الملل دریاها روش تحقیق حقوق
  37 صفحه - 18000 تومان
  اصل حسن نیت در قرارداد های تجاری بین الملل روش تحقیق حقوق
  20 صفحه - 9000 تومان
  اصول حقوقی ناظر بر حل وفصل اختلاف مودی با اداره امور مالیاتی روش تحقیق حقوق
  54 صفحه - 18000 تومان
  آزادی مشروط و تغییرات و اصلاحات آن در قانون جدید روش تحقیق حقوق
  66 صفحه - 21000 تومان
  بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه آیین دادرسی کیفری روش تحقیق حقوق
  29 صفحه - 9000 تومان
  بررسی تدابیر اخلاقی در مجازات های اسلامی روش تحقیق حقوق
  144 صفحه - 36000 تومان
  بررسی تطبیقی اصل خدمات عمومی در ایران و انگلیس و فرانسه روش تحقیق حقوق
  46 صفحه - 21000 تومان
  دادگاههای عالی عدالت انگلستان روش تحقیق حقوق
  32 صفحه - 9000 تومان
  تعارض قوانین در فرزند خواندگی روش تحقیق حقوق
  47 صفحه - 15000 تومان
  تعدد مشاغل عمومی و ممنوعیت های قانونی وارد بر آن روش تحقیق حقوق
  67 صفحه - 21000 تومان
  ادله اثبات در داوریهای بین المللی روش تحقیق حقوق
  36 صفحه - 18000 تومان
  مسئولیت مدنی داور در داو ری بین المللی روش تحقیق حقوق
  36 صفحه - 18000 تومان
  مفهوم آزادی مشروط روش تحقیق حقوق
  21 صفحه - 12000 تومان
  نژاد و قومیت در جهانی شدن سیاست و قدرت روش تحقیق حقوق
  31 صفحه - 15000 تومان
  اقسام حقیقت روش تحقیق حقوق
  26 صفحه - 9000 تومان
  جایگاه تعزیر منصوص شرعی در قانون مجازات اسلامی روش تحقیق حقوق
  15 صفحه - 6000 تومان
  خشونت علیه زنان آسیب های فردی و اجتماعی روش تحقیق و سمینار
  70 صفحه - 21000 تومان
  خشونت علیه کودکان -از دیدگاه بالینی روش تحقیق فایل پاورپوینت
  49 صفحه - 21000 تومان
  ماهیت حقوقی و آثار دعوای تصرف عدوانی از منظر آیین دادرسی مدنی- روش تحقیق حقوق
  28 صفحه - 18000 تومان
  خشونت علیه کودکان از دیدگاه بالینی روش تحقیق و سمینار
  48 صفحه - 24000 تومان
  نقش اجتماعات و راهپیمایی های همگانی در حمایت از حقوق بشر - روش تحقیق
  45 صفحه - 30000 تومان
  تحقیق حقوق موارد تخفیف مجازات زن روش تحقیق
  38 صفحه - 18000 تومان
  رعايت حقوق بشر با بررسي تحريم شوراي امنيت - روش تحقیق
  50 صفحه - 24000 تومان
  تحقیق حقوقی تابعیت در حقوق بین المللی خصوصی - روش تحقیق
  65 صفحه - 45000 تومان
  تحقیق حقوق بررسی بیع کالی به کالی- روش تحقیق
  18 صفحه - 24000 تومان
  تحقیق حقوق بین الملل - بررسی سازمان ملل متحد با تاکید بر حق وتو - روش تحقیق
  20 صفحه - 24000 تومان
  تحقیق حقوقی حبس در حقوق انگلستان- روش تحقیق
  34 صفحه - 24000 تومان
  تحقیق حقوق بررسی بیع کالی به کالی- روش تحقیق
  18 صفحه - 15000 تومان
  تحقیق حقوق بین الملل - بررسی سازمان ملل متحد با تاکید بر حق وتو - روش تحقیق
  20 صفحه - 18000 تومان
  تحقیق حقوقی حبس در حقوق انگلستان- روش تحقیق
  34 صفحه - 24000 تومان
  پروژه رشته حقوق - دیه - روش تحقیق
  131 صفحه - 60000 تومان
  جنگ سایبری در حقوق بین ال ملل- روش تحقیق
  44 صفحه - 21000 تومان
  مسولیت مدنی در حقوق تجارت روش تحقیق
  62 صفحه - 21000 تومان
  مقایسه صلاحیت های شورای دولتی فرانسه ومجلس اعیان انگلستان در حوزه حقوق اداری روش تحقیق
  55 صفحه - 24000 تومان
  سیر تاریخی تقنینی تعدد جرم در حقوق ایران با نگاهی تطبیقی به حقوق مصر روش تحقیق
  42 صفحه - 15000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - حقوق بین الملل - حق شرط در کمیسیون های چند جانبه INTERNATIONAL LAW COMMISSION
  40 صفحه - 120000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - حقوق و دستمزد لیست حقوق حسابداری payroll
  8 صفحه - 24000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - حقوق بشر و جادوی قانون تابعیت خانوادگی 21
  18 صفحه - 54000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007