موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

سبک شناسی داستان مدیر مد رسه اثر جلال آل احمد

عنوان سفارش :
سبک شناسی داستان مدیر مد رسه اثر جلال آل احمد
تعداد صفحه :
11
قیمت :
4000 تومان
 • مقدمه
 • داستان مدیر مدرسه، داستانی واقع گرا و اجتماعی است. جلال آل احمد با خلق این داستان موفق شده تا زوایا و ابعاد وضعیت فرهنگی، سیاسی- اجتماعی و اقتصادی و آموزشی جامعه ی دهه ی سی را به روشنی تبیین سازد. وی از رهگذر این داستان و حضور عملی اش در میدان مبارزات اجتماعی، خواسته است تا جامعه شیوه های نفوذ و رسوخ تفکرات استعماری و امپریالیستی شرق و غرب را به درستی دریابد. و آن گاه با شناخت بهتر، نسبت به تعادل سازی رفتار و ایدئولوژی خود ارتباطات مکانیکی را به پیوندها و همبستگی های ارگانیکی تبدیل کند؛ تا سرانجام این فراهم سازی به جهان بینی و معرفت شناختی فرهنگی و استقلال فکری و اجتماعی منجر گردد.اگر دیدگاه مید(mid) را بپذیریم که «شکل گیری کُنش فردی در خلال فرایند برداشت از خود، همیشه در یک زمینه ی اجتماعی صورت می گیرد»(توسلی،1388،278 )آن گاه می توانیم نقش حیاتی نهاد خانواده را در تربیت و تقویت قوای روحی و اخلاقی، و نقش ارزنده ی نهادهای اجتماعی را در کشف و پرورش استعدادهای فردی به خوبی درک کنیم. چون «خانواده یکی از ارجمندترین نهادهای انسانی است که قبل از ارتباط مستقیم فرد با گروه ها، سازمان ها و مؤسسات اجتماعی نقش مهمی را در انتقال ارزش ها، هنجارها و میراث فرهنگی جامعه برعهده دارد. و از سویی چون جنبه های ژرف و نهان شخصیت انسان، ناشی از آموزش و پرورش در دوران کودکی است، و نخستین سال های زندگی انسان در محیط خانواده می گذرد، و در این دوران پایه ی شخصیت او گذاشته می شود»(قرائی مقدم، 1388: 233)، از این رو، هنگام ورودش به اجتماع در روند فراگیری و تجربه بهتر می تواند از توان و ابزار تربیتی سایر نهادهای اجتماعی در تحکیم مبانی فکری و اخلاقی خود استفاده برد.

  همه می دانیم که انسان موجودی است جامعه زاد و جامعه زی و از هنگام تولّد به گستردگی و فراوانی از جامعه و دستاوردهای مادی و معنوی چندین هزار ساله ی بشریت و به ویژه فرهنگ و خرده فرهنگ محیط خود استفاده می کند. و با بهره یابی همه جانبه از میراث فرهنگی، برومند می گردد، و سپس خود نیز با آفرینش های کم یا بیش، به سهم خویش به غنای فرهنگی جامعه مدد می رساند و از راه فرهنگ سازی به حرکت درنگ ناپذیر اجتماعی شتاب می بخشد (ترابی، 1370: 20) البتّه مددرسانی فرهنگی فرد، همواره بستگی به میزان قدرت پروردگی خانوادگی و کسب تجربه و شناخت دقیق او از مبانی فکری و روان شناختی جامعه دارد.از خاطر نبریم، به اندازه یی که دریافت های اجتماعی در سمت و سو دهی کنش های فردی مؤثرند، حالات و نحوه ی افکار خانواده نیز مؤثر است. پس بدین ترتیب برای این که بتوانیم تفسیری یقینی تر از انگیزه های علمی و رفتاری افراد اعم از نویسنده، شاعر، هنرمند و... به دست آوریم توجه و برگشت به خانواده در درجه اول از اهمیت قرار دارد. حال با درک این مهم، می دانیم که جلال آل احمد به عنوان یک نویسنده و روشنفکر اجتماعی « در سال 1302 در یک خانواده ی کاملاً مذهبی و خوشنام دیده به جهان گشود»(یا حقی، 1384: 268)،«و پدرش از ائمه ی جماعت تهران، و در کنار مسجد و محراب و اقامه ی نماز جماعت حاکم شرع و محضردار محله ی پاچنار نیز بود. سال 1310 که مصادف است با سخت گیری هایی بر حاکم شرع به بهانه ی تأسیس دادگستری، پدر به هیچ عنوان زیر بار زورگویی های رضاخان نمی رود و حاضر به استفاده ی مهر و امضای دولتی نمی شود، مدتی بعد محضر و مسجد را تعطیل می کند و خانه نشین می شود»(طاهری (کلهر)، 1370: 6)؛ و در این زمان جلال در شرایطی است که به خوبی این کشمکش های سیاسی و اجتماعی را در می یابد. چون درونی عطشناک به تجربه و جُستن داشته بنابراین «هرگز نتوانست در یک جا، حتی در بستر آرامش بخش باورهای دینی آرام گیرد. لذا در سال 1322 چند ماهی در نجف درس طلبگی خواند. و پس از بازگشت به ایران، در سال 1323 به احزاب سیاسی پیوست و چندی با حزب توده همکاری کرد، امّا در این محیط نیز مطلوب خود را نیافت. از سال 1326 به معلّمی روی آورد و نویسندگی را وجهه ی همّت قرار داد»(یاحقی، 1384: 268)، که البّته تمام این آموزش های دوران کودکی و کوشش ها و تجربه های دوران بالندگی در سرنوشت نویسندگی و مبارزات اجتماعی وی حضوری عینی دارند. و از او شخصیت و نویسنده یی واقع گرا و تماماً اجتماعی پدید آورده اند که مجموعه ی مقالات و داستان هایش به خصوص داستان مدیر مدرسه مبیّن این آموزه هاست.

 • سبک شناسی، ادبیات و جلال آل احمد
 • به طور قطع «آدمی جهان خارج را از خلال دنیای اجتماع می بیند و می شناسد. شخص نه تنها در اجتماع رفتار و اعمال خود را نسبت به دیگران، و در ارتباط و با توجه به آنان تنظیم می کند، بلکه در حالت انزوا و تنهایی نیز در نتیجه ی تأثیر بنیادی و دیرپایی که قبلاً اجتماع در افکار و عقایدش نهاده، شخصیت و رفتار و اندیشه و اعمال خود را به معیار داوری دیگران و به اصطلاح بر حسب افکار عمومی محیط خود، گروه های داوری جامعه ی خود می سنجد و ارزیابی می کند»(ترابی، 1370: 20).

  پیداست که تعیین مواضع فکری و پیشبرد انگاره های انسانی همواره از مجاری جامعه برای افراد میسّر می شود. اگر همبستگی و ارتباط میان همه ی ساختارهای اجتماعی منطبق به کارکردهای آن ها فراهم آمده باشد، قدر مسلم فرد به خود معرفتی، و آن گاه به عقل گرایی مبتنی بر معرفت شناختی جامعه دست می یابد. و از این طریق قادر می شود تا بر اساس نیات فکری و سنخ آرمانی جامعه گام بردارد و همچنین در تثبیت ارزش های اجتماعی و فرهنگی به موازات هویت ملِی به عنوان یک مبارز و روشنفکر اجتماعی اقدام نماید.

  پس آن چه در درجه ی اوّل حائز اهمیت است، این است که فرد بتواند جایگاه واقعی خود را در جامعه به درستی کشف کند. و نسبت به میراث تاریخی و هنجارهای اجتماعی علم کافی نیز داشته باشد. بدیهی است در غیر این صورت او نمی تواند با انگیزه های معقولانه ی نظام اجتماعی هماهنگ و همسو شود و از ابزارها و امکاناتی که جامعه از طریق نهادهای اجتماعی چون خانواده، آموزش و پرورش، زبان، ادبیات، اقتصاد، سیاست، دین و مذهب و ... در فرصت های مناسب زندگی در اختیارش قرار می دهد بهره ی کافی ببرد. او باید بداند که هر یک از این نهادهای اجتماعی، دریچه یی است به سوی استنباط و استدراک درست حقایق و وقایع جهان. و دقیقاً بر همین مبناست که می توانیم همچون دیلتای معتقد باشیم که «ادبیات یکی از ابزار درک جهان است»(گلدمن، 1377: 230). و چون جلال آل احمد باور کنیم که «اصیل ترین اسناد تاریخ هر ملّتی ادبیات مابقی جعل است»(اسکارپیت، 1387: 4). چرا که «ادبیات نهادی اجتماعی است و نیز از زبان به عنوان وسیله ی بیان استفاده می کند که آفریده ی اجتماع است. ادبیات زندگی را به نمایش در می آورد، و زندگی تا حدود زیادی یک واقعیت اجتماعی است»(ولک و وارن، 1382: 99).

  تحقیقهای مشابه
  سبک شناسی داستان مدیر مد رسه اثر جلال آل احمد
  11 صفحه - 4000 تومان
  شکل شناسی داستان های شاهنامه
  21 صفحه - 6000 تومان
  شکل شناسی داستان کیقباد در شاهنامه
  11 صفحه - 4000 تومان
  ارتقاء سطح اثر بخشی کارکنان و دادن اگاهی به مدیر با استفاده از تئوری برابری
  46 صفحه - 12000 تومان
  نما و پلان خانه موردی 16 اثر کرگ ال وود
  10 صفحه - 8000 تومان
  جلال ال احمد - زندگینامه - آثار
  13 صفحه - 3000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2020 - 2007