موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

توسعه سیستم هاي اطلاعاتی حسابرسان و تغییر نقش حسابرسان داخلی

عنوان سفارش :
توسعه سیستم هاي اطلاعاتی حسابرسان و تغییر نقش حسابرسان داخلی
تعداد صفحه :
17
قیمت :
7500 تومان

فعالیتهاي حرفه اي حسابرسی داخلی، از اوایل 1940 ظهور و از آن پس بطور مستمر توسعه و رشد پیدا کرد. نقش حسابرسی داخلی در 50 سال گذشته از فعالیتهاي حسابرسی داخلی سنتی شروع و به طور مستمر بر حسب ظهور و گسترش سیستمهاي اطلاعاتی و تجارت الکترونیکی، تغییر پیدا کرده است. در این مدت، انجمن حسابرسان داخلی (IIA) سعی در توسعه و افزایش نقش حرفه حسابرسی داخلی با پذیرش استانداردهاي حرفه اي و توسعه دانش و اطلاعات عملیات آن داشته است.

بواسطه توسعه فرایندهاي تجاري و افزایش پیچیدگی محیط هاي آن، انجمن حسابرسان داخلی اقدام به تغییر نقش عملکرد حسابرسان داخلی نموده است. فعالیت حسابرسی داخلی از این رو که نقش مهم و موثري را در حمایت و اطمینان از دستیابی به اهداف و خدمات مشاوره اي در واحدهاي تجاري دارد، مهم تلقی می شود. همزمان با این مسئله، حسابرسان داخلی با چالش هاي مهارتی و اطلاعاتی مورد نیاز براي انجام عملیات حرفه اي خود روبرو شده اند.

توسعه سیستمهاي اطلاعاتی، موجب تغییر عملیات تجاري، ثبت و ضبط داده ها و فرایند پردازش معاملات تجاري شده است. همچنین تغییر شکل اسناد و مدارك برگه اي و دستی به سیستم هاي اطلاعاتی به هنگام، باعث تغییر نقش حسابرسی داخلی شده است. سازمانها و واحدهاي تجاري با افزایش پیچیدگی عملیات تجاري و افزایش ریسک ذاتی تجارت الکترونیکی در سالهاي اخیر مواجه شده اند. انتقال از اسناد و مدارك برگه اي به پردازش الکترونیکی معاملات، بیانگر این موضوع است که مهارتهاي حسابرسان داخلی در ارزیابی موثر بودن کنترلهاي داخلی به عنوان یکی از وظایف مهم آنان ضروري است. این تغییرات اثر مهمی بر عملکرد حسابرسی داخلی داشته است و منجر به ایجاد چالشهایی براي حسابرسان داخلی در ارتباط با مهارتها و دانشهاي مورد نیاز در حوزه اجراي حسابرسی داخلی در دنیاي تجارت الکترونیکی شده است.

 • اهداف و مسولیتهاي حسابرسی داخلی
 • انجمن حسابرسان داخلی به تعریف فعالیت حسابرسی داخلی و ویژگی مهم آن که همانا ارائه یک اطمینان منطقی و معقول و ارائه خدمات مشاوره اي می باشد، می پردازد تا از طریق ایجاد ارزش افزوده به بهبود عملیات یک سازمان کمک نماید. همچنین به سازمانها کمک می کند تا از طریق یک رویه نظام یافته و سیستماتیک، به اهداف سازمان دست یابد و باعث بهبود اثر بخشی و کارائی مدیریت ریسک، کنترل و فرایند حاکمیتی شود. تعریف فوق به بیان نقش و مسولیت فعالیت حسابرسی داخلی به منظور فراهم آوردن اطمینان منطقی و معقول براي دستیابی به اهداف سازمانی و ارائه خدمات مشاوره اي می پردازد و از این رو نقش مهمی را در دستیابی به اهداف سازمانی بازي می کند. چرا که اولا در ارتباط با قابل اتکا بودن و صادقانه بودن اطلاعات مالی و عملیاتی، اطمینان معقول و منطقی می دهد و ثانیا اینکه با ارائه خدمات مشاوره اي در ارتباط با تصمیم گیري، ارزیابی اثر بخشی، مدیریت ریسک و کنترل داخلی به مدیریت کمک می کند.

  استاندارد حسابرسی بین المللی (ISA NO 610) در تعریف حسابرسی داخلی و وظایف آن بیان می دارد : "حسابرسان داخلی یعنی افرادي که فعالیت و وظایف حسابرسی داخلی را انجام می دهند. حسابرسان داخلی ممکن است به یک دپارتمان حسابرسی داخلی یا معادل آن تعلق داشته باشند. عملکرد حسابرسی داخلی، شامل ارزیابی فعالیت هاي واحد تجاري بوده و وظایف آن شامل آزمون، ارزیابی و نظارت صحت و اثر بخشی کنترلهاي داخلی می باشد."

  استاندارد حسابرسی بین المللی همچنین بیان می دارد : "اهداف حسابرسی داخلی بسیار متنوع می باشد و بستگی به اندازه و ساختار واحد تجاري و نیازهاي مدیریت دارد. فعالیتهاي حسابرسی داخلی ممکن است شامل یک یا بیش از یکی از موارد زیر باشد:

  نظارت بر کنترل داخلی: عملکرد حسابرسی داخلی، باعث تخصیص مسوولیت خاص و ویژه براي بازنگري کنترلها ، نظارت عملیاتی آنها ، بهبود و ارائه پیشنهاد می باشد. آزمون اطلاعات مالی و عملیاتی: وظایف حسابرسی داخلی، شامل بازنگري اقلامی می شود که براي شناسایی ، اندازه گیري ، طبقه بندي و گزارشگري اطلاعات مالی و عملیاتی استفاده می گردد. همچنین پرسشهاي خاص در مورد اقلام، شامل آزمون جزییات معاملات و مانده ها و رویه ها می باشد. بازنگري فعالیتهاي عملیاتی: عملکرد حسابرسی داخلی، شامل بازنگري کارایی، بهره وري و اقتصادي بودن فعالیتهاي عملیاتی شامل فعالیتهاي غیر مالی واحد تجاري نیز می شود. بازنگري رعایت قوانین و مقررات: وظایف حسابرسی داخلی، شامل بازنگري رعایت شدن قوانین، مقررات و سایر الزامات برون سازمانی و رویه ها و دستورات مدیریتی و سایر الزامات درون سازمانی می باشد.

  مدیریت ریسک: عملکرد حسابرسی داخلی، کمک به واحد تجاري از طریق شناسایی و ارزیابی موقعیتهاي خاص براي ریسک و بهبود مدیریت ریسک و سیستمهاي کنترلی می باشد. فرایند حاکمیتی: وظایف حسابرسی داخلی شامل ارزیابی فرایند حاکمیتی در دستیابی به اهداف ، مدیریت عملکرد و پاسخگویی، ارتباط ریسک و کنترل اطلاعات به نواحی مناسب سازمانی و اثر بخشی ارتباط بین حسابرسان داخلی، مستقل و مدیریت می باشد."

  استاندارد حسابرسی ایران نیز دامنه و اهداف حسابرسی داخلی را به صورت زیر تشریح می نماید: "دامنه رسیدگی و هدفهاي واحد حسابرسی داخلی ، بسته به اندازه و ساختار واحد مورد رسیدگی و نیازهاي مدیریت آن ، بسیار متفاوت است . بطور معمول ، فعالیتهاي واحد حسابرسی داخلی شامل یک یا چند مورد زیر است : بررسی سیستمهاي حسابداري و کنترل داخلی: استقرار سیستمهاي حسابداري و کنترل داخلی مدیریت واحد مورد رسیدگی معمولا وظیفۀ بررسی این سیستمها، نظارت و کنترل اجراي آنها و ارائه پیشنهادهاي اصلاحی را مشخصا به عهده واحد سابرسی داخلی می گذارد . رسیدگی به گزارشهاي مالی و عملیاتی : این رسیدگی می تواند بررسی مبانی بکار گرفته شده براي شناسایی ، اندازه گیري ، طبقه بندي و گزارش چنین اطلاعاتی و همچنین ، انجام رسیدگی ویژه (شامل آزمون گسترده معاملات و مانده حسابها و روشها) درباره هر یک از اقلام و یا عملیات خاص را دربر گیرد. بررسی صرفه اقتصادي ، کارآیی و اثربخشی عملیات واحد اقتصادي ، شامل کنترلهاي غیرمالی واحد مزبور. بررسی رعایت قوانین ، مقررات و سایر الزامات برون سازمانی و سیاستها،دستورالعملهاي مدیریت و سایر الزامات درون سازمانی ."

  تحقیقهای مشابه
  توسعه سیستم هاي اطلاعاتی حسابرسان و تغییر نقش حسابرسان داخلی
  17 صفحه - 7500 تومان
  درک توسعه یک سیستم آموزشی جامع
  8 صفحه - 1000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - درک توسعه یک سیستم آموزشی جامع بخش آموزش دانشگاه منچستر – انگلستان 7
  16 صفحه - 48000 تومان
  پرسشنامه اثربخشی سیستم تحقیق و توسعه در سازمان کارآفرین (Cornwall Jeffrey and Perlman Baron) (کورنوال و پرلمن)
  3 صفحه - 1500 تومان
  مولفه هاي توسعه اجتماعي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
  10 صفحه - 1500 تومان
  نقش سازمان هاي غير دولتي در توسعه اجتماعي
  15 صفحه - 6000 تومان
  چالش هاي شهرنشيني كشورهاي توسعه نيافته
  10 صفحه - 9000 تومان
  چالش هاي شهرنشيني كشورهاي توسعه نيافته
  10 صفحه - 6000 تومان
  پرسشنامه فرهنگ سازمان، تغییر و توسعه (Cameron/Qunin) (کامرون/ کیونین)
  1 صفحه - 1500 تومان
  تشریح سیستم دانشگاه همراه با طراحی جدول بانک اطلاعاتی و طراحی فیلدها
  17 صفحه - 12000 تومان
  تجزیه و تحلیل سیستم های اطلاعاتی حسابداری
  11 صفحه - 6000 تومان
  تجزیه و تحلیل سیستم های اطلاعاتی شرکت
  15 صفحه - 7500 تومان
  سیستم های اطلاعاتی مدیریت docx.mis
  18 صفحه - 7500 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - به سوی یک مدل ارجاعی ادراکی برای سیستم های اطلاعاتی مدیریت پروﮊه
  22 صفحه - 66000 تومان
  بررسی نقش سیستم های اطلاعاتی در مدیریت توریسم
  18 صفحه - 10500 تومان
  بررسی نقش سیستم های اطلاعاتی در مدیریت توریسم
  23 صفحه - 9000 تومان
  معرفی سیستم نرم افزاری حسابداری انبار دار به زبان سی شارپ و بانک اطلاعاتی اکسس
  25 صفحه - 9000 تومان
  پروژه مالی سیستم های اطلاعاتی حسابداری
  140 صفحه - 54000 تومان
  پرسشنامه سیستم های اطلاعاتی مبتنی بر وب (R. Y. K. Fung et all) (فونگ و همکاران)
  3 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه سیستم های اطلاعاتی (R. Y. K. Fung et all) (فونگ و همکاران)
  2 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات / سیستم های اطلاعات (R. Y. K. Fung et all) (فونگ و همکاران)
  3 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه کنترل امنیت سیستم های اطلاعاتی (Ahmad A. Abu - Musa) (احمد. ابو موسی)
  1 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه برون سپاری سیستم های اطلاعاتی (Reyes Gonzalez et all) (ریس گونزالس و همکاران)
  2 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه برون سپاری سیستم های اطلاعاتی (Reyes Gonzalez et all) (ریس گونزالس و همکاران)
  2 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه اثربخشی سیستم های اطلاعاتی (Reyes Gonzalez et all) (ریس گونزالس و همکاران)
  3 صفحه - 1500 تومان
  کنترل های داخلی سیستم های حسابداری
  45 صفحه - 10500 تومان
  کنترلهای داخلی در سیستم حسابداری
  35 صفحه - 12000 تومان
  نقش کنترلهای داخلی در سیستم های حسابداری
  15 صفحه - 7500 تومان
  کنترل های داخلی سیستم های حسابداری
  16 صفحه - 7500 تومان
  کنترل های داخلی سیستم های حسابداری - پروژه مالی
  58 صفحه - 30000 تومان
  کنترل های داخلی سیستم های حسابداری - پروژه مالی
  58 صفحه - 36000 تومان
  ويژگي هاي عملكردي حسابرسان داخلي يك مطالعه ميان فرهنگي
  27 صفحه - 12000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - ويژگي هاي عملكردي حسابرسان داخلي 26
  31 صفحه - 45000 تومان
  ويژگي هاي عملكردي حسابرسان داخلي يك مطالعه ميان فرهنگي
  28 صفحه - 9000 تومان
  پروژه رشته حسابداری آزمون عوامل موثر بر تصمیمات حسابرسان مستقل در استفاده از راهنمای تصمیم گیری در امر ارزیابی خطر تقلب مدیریت فایل بصورت پاورپوینت
  10 صفحه - 9000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007