موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

جلسه اول دادرسی و خصوصیا ت آن

عنوان سفارش :
جلسه اول دادرسی و خصوصیا ت آن
تعداد صفحه :
27
قیمت :
10500 تومان
فهرست مطالب
 • مقدمه
 • طرح موضوع
 • دادرسی
 • آثار حقوقی اولین جلسه دادرسی
 • حقوق و تکالیف خواهان دعوا و خوانده در اولین جلسه دادرسی
 • مبحث دوم:تکالیف خواهان و خوانده در جلسه اول دادرسی
 • نتیجه:
 • منابع و مأخذ:
 • مقدمه
 • طبق قانون آیین دادرسی مدنی جدید مصوب21/1/1379، تعیین وقت جلسه دادگاه در همه دعاوی لازم است. دادگاه برای بررسی مساله ممکن است جلسات متعددی تشکیل دهد اما در این میان قانون برای جلوگیری از اطاله دادرسی و ایجاد نظم در فرآیند دادرسی برای بیان هر مطلب در طول مدت دادرسی مهلتی قرار داده است. مثلا فرصت بیان برخی مطالب منحصرا اولین جلسه دادگاه است بطوری که بعد از گذشت این مهلت، دادگاه ترتیب اثر نخواهد داد.در مورد اینکه چه جلسه ای جلسه اول محسوب می شود در ابتدا ممکن است چنین تصور شود که اولین تاریخی که دادگاه بعد از تقدیم دادخواست معین می‌کند، جلسه اول است چه جلسه‌ای تشکیل شود و چه نشود و در صورت تشکیل اعم از اینکه خوانده فرصت پاسخگوئی کامل را بیابد یا خیر. اما این تصور نادرست است. بر رد این نظر هیات عمومی دیوانعالی کشور در رای اصراری شماره 30313-3/10/1339 می‌گوید:

  "منظور از اولین جلسه دادرسی جلسه ایست که موجبات قانونی طرح و استماع دعوای طرفین فراهم باشد. در صورتی که به جهتی جلسه مزبور تجدید شود جلسه یا جلسات بعدی جلسه اول محسوب نمی‌شود. "

  اداره حقوقی قوه قضائیه نیز طی نظریه شماره 5015/7-10/6/1381 اعلام می کند:

  "اولین جلسه دادرسی زمانی است که وقت رسیدگی به خواهان و خوانده ابلاغ و رسیدگی شروع شده باشد و اگر جلسه برای ابلاغ وقت رسیدگی به طرفین یا یکی از آنها تجدید شود اولین جلسه رسیدگی محسوب نمی شود."

  بنا براین اگر پس از تقدیم دادخواست و دعوت اصحاب دعوا، جلسه دادگاه تشکیل نشود یا خوانده فرصت دفاع پیدا نکند، جلسه اول محسوب نخواهد شد مثلا اگر تمام وقت جلسه صرف اظهارات خواهان شود و خوانده نتواند پاسخ دهد یا پاسخ خوانده طولانی شود و وقت جلسه برای تکمیل آن کافی نباشد و ناتمام بماند؛ جلسه بعدی که برای شنیدن ادامه دفاعیات خوانده تشکیل می‌شود، ادامه اولین جلسه دادرسی خواهد بود.

 • طرح موضوع
 • در این مقاله ضمن بررسی جلسه اول دادرسی ، به بررسی حقوق و تکالیف خواهان دعوا در اولین جلسه دادرسیو حقوق و تکالیف خوانده در جلسه اول دادرسی می پردازد.

 • دادرسی
 • معنای لغوی دادرسی، به داد مظلوم رسیدن، رسیدگی به دادخواهی دادخواه و محاکمه است. در اصطلاح علم حقوق دادرسی به معنای اعم، رسیدگی به درخواست متقاضی توسط مرجع قضاوتی برای صدور رای است،که بالحاظ پاسخ طرف مقابل صورت می‌گیرد. بنابراین شامل تمام مراحل دادرسی اعم از نخستین و تجدید نظرخواهد بود. دادرسی به معنای اخص، رسیدگی مرجع قضاوتی به ادعاها، ادله، استدلالات و خواسته خواهان با لحاظ پاسخ احتمالی خوانده، برای صدور رای قاطع می باشد. دادرسی به این معنا معمولا با پیشوند "جلسه" یعنی "جلسه دادرسی" به کار می‌رود.

 • جلسه اول داردسي رامي توان چنين تعريف كرد:
 • اولين جلسه دادگاه ، جلسه اي كه موجبات قانوني رسيدگي به دعوي در آن فراهم باشد، جلسه مزبور تشكيل بشود و مذكرات طرفين طي ان پايان پذيرد پس ، براي اينكه زمان شروع و ختم جلسه اول مشخص شود، بايد: اولا: موجبات تشكيل جلسه فراهم باشدنتيجه اينكه اگر، في المثل ، اخطاريه اصحاب دعوي با ابلاغ صحيح برنگشته باشد، ويا ضميمه پرونده نباشد، دادگاه حق تشكيل جلسه را ندارد و، اگر آن را تشكيل دهد، جلسه مزبور قانوني نخواهد بود، ثانيا" : جلسه دادي بايد تشكيل شود، به اين معني كه ، اگر موجبات قانوني تشكيل جلسه فراهم باشد، جلسه مزبور تشكيل هم بشود بنابراين اگر، في المثل اصحاب دعوي ، با استفاده ازحقي كه ماده 127 قانون آئين دادرسي مدني به آنان داده است ، جلسه دادرسي را به تاخير اندازد، جلسه اول داردسي ، جلسه بعدي خواهد بود، و تمام حقوق وتكاليفي كه قانونگذار براي اصحاب دعوي در نظر گرفته است.، عينا" به جلسه مزبور منتقل خواهد شد،

  ثالثا" : جلسه اول دادرسي پاپان هم بپذيرد زيرا، معلوم نيست ، در اولين جلسه ، مذاكرات طرفين تمام شود اگر جلسه اول دادرسي ، قبل از پايان مذاكرات ، به هر علتي تجديد(تمديد) شود، جلسه بعد هم ، دنباله همين جلسه محسوب است و طرفين ، تا پايان آن ، مي توانند از حقوق مربوط به جلسه اول استفاده كنندبه عبارت ديگر، اگر مذاكرات طرفين در جلسه اول تمام نشود، و دادگاه ، به علت تمام شدن وقت دادرسي ، يا وقت اداري و يا به توافق طرفين ، دنباله مذاكرات را به جلسه ديگر موكول كند، جلسه اول تمام نشده است و جلسه مزبور ادامه خواهد يافت تا مذاكرات طرفين ، در جلسه يا جلسات بعد خاتمه يابد با وجود اين ، هر جلسه اي كه دادگاه براي رسيدگي به پرونده يا اخذ توضيحات از اصحاب دعوي و يا رسيدگي به دلايل طرفين تعيين كند، دنباله جلسه اول محسوب نمي شود.

 • آثار حقوقی اولین جلسه دادرسی
 • 1. اعتراض به بهای خواسته :بند 4 ماده 62 قانون آیین دادرسی مدنی:"در دعاوی راجع به اموال بهای خواسته مبلغی است که خواهان در دادخواست معین کرده و خوانده تا اولین جلسه دادرسی به آن ایراد و یا اعتراض نکرده مگر اینکه قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد."

  2. طرح ایرادات:ماده87 قانون آیین دادرسی مدنی:"ایرادات و اعتراضات باید تا پایان اولین جلسه دادرسی به عمل آید مگر اینکه سبب ایراد متعاقبا حادث شود." قانون آیین دادرسی مدنی طی مواد 84 الی 92موارد قابل اعتراض را تحت عنوان ایرادات و موانع رسیدگی مشخص کرده است. اگرچه ایرادات غالبا از سوی خوانده مطرح می‌شود اما ممکن است خواهان نیز ایراد کند مانند ایراد رد دادرس که در ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است .

  3. افزایش خواسته،تغییر نحوه دعوا یا خواسته یادرخواست: ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی:"خواهان می‌تواند خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده در تمام مراحل دادرسی کم کند ولی افزودن آن و یا تغییر نحوه دعوا یا خواسته یا درخواست در صورتی ممکن است که با دعوای طرح شده مربوط بوده و منشا واحدی داشته باشد و تا پایان اولین جلسه آن را به دادگاه اعلام کرده باشد."تغییر نحوه دعوا مانند اینکه مالک ابتدا دعوای تخلیه عین مستاجره به علت تغییرشغل اقامه کند اما تا پایان اولین جلسه سبب را به نیاز شخصی تغییر دهد. تغیییر خواسته مثل اینکه در قراردی، متعهد به تعهد خود عمل نکرده و متعهدله ابتدا در دادخواست خود الزام متعهد به ایفای تعهد را خواسته است اما تا پایان اولین جلسه، خواسته خود را به مطالبه خسارات ناشی از عدم انجام تعهد تغییر دهد.

  4. استرداد دادخواست:بند الف ماده 107قانون آیین دادرسی مدنی :"خواهان می‌تواند تا اولین جلسه دادرسی دادخواست خود را مسترد کند. در این صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می نماید ."

  5. جلب ثالث :ماده 135 قانون آیین دادرسی مدنی:"هر یک از اصحاب دعوا که جلب شخص ثالثی را لازم بداند می‌تواند تا پایان جلسه اول دادرسی جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز پس از جلسه با تقدیم دادخواست از دادگاه درخواست جلب او را بنماید چه دعوا در مرحله نخستین باشد یا تجدید نظر ."

  6. دعوای متقابل:ماده 143قانون آیین دادرسی مدنی:"دادخواست دعوای متقابل باید تا پایان اولین جلسه دادرسی تقدیم شود ..... . "

  قانونگذار در ماده 141قانون آیین دادرسی مدنی در تعریف دعوای متقابل می‌گوید:"خوانده می‌تواند در مقابل ادعای خواهان اقامه دعوا نماید. چنین دعوایی در صورتی که با دعوای اصلی ناشی از یک منشا بوده و یا ارتباط کامل داشته باشد دعوای متقابل نامیده شده..." مثلا اگر موجر علیه مستاجر اقامه دعوا کند و اجاره بهای معوقه را مطالبه نماید و در مقابل مستاجر دعوایی اقامه کند مبنی بر مطالبه مبالغی که در مورد عین مستاجره هزینه کرده است و این مبالغ به عهده مالک بوده است؛ در اینجا چون منشا هر دو دعوا یک چیز یعنی عقد اجاره است، دعوای مستاجر متقابل شمرده می‌شود.

  7. اخذ تامین از اتباع بیگانه:قانونگذار برای حمایت از اتباع ایرانی در ماده 144قانون آیین دادرسی مدنی مقرر داشته:"اتباع دولت‌های خارج، چه خواهان اصلی باشند و یا به عنوان شخص ثالث وارد دعوا گردند بنا به درخواست طرف دعوا برای تادیه خسارتی که ممکن است بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله به آن محکوم گردند باید تامین مناسب بسپارند. درخواست اخذ تامین فقط از خوانده تبعه ایران و تا پایان جلسه اول دادرسی پذیرفته می‌شود."

  8.. خدشه کردن در اسناد ابرازی:زیر سؤال بردن اسناد سه حالت دارد

  1.انکار 2.تردید 3.ادعای جعلیت.

  ماده 217قانون آیین دادرسی مدنی:"اظهار تردید یا انکار نسبت به دلایل و اسناد ارائه شده حتی الامکان باید تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید .... ."

  ماده 219 قانون آیین دادرسی مدنی می‌گوید:"ادعای جعلیت نسبت به اسناد و مدارک ارائه شده باید برابر ماده 217 این قانون با ذکر دلیل اقامه شود مگر اینکه دلیل ادعای جعلیت بعد از موعد مقرر و قبل از صدور رای یافت شده باشد‍ در غیر این صورت دادگاه به آن ترتیب اثر نمی دهد ."

  تحقیقهای مشابه
  جلسه اول دادرسی و خصوصیا ت آن
  27 صفحه - 10500 تومان
  جنگ جهانی اول و پیامدهای آن در ایران
  15 صفحه - 6000 تومان
  آیین دادرسی کیفری در ایر ان باستان
  40 صفحه - 18000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007