چهارشنبه 20 فروردین 1399
بازدید امروز : 7875 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
تلگرام سایت تحقیق
سفارش پیشینه پژوهش سفارش از طریق تلگرام یا واتس آپ
تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

رابطه سبک هویت با نگرانی

عنوان سفارش :
رابطه سبک هویت با نگرانی
تعداد صفحه :
61
قیمت :
6000 تومان
فهرست مطالب
 • مقدمه
 • بیان مساله
 • اهمیت و ضرورت پژوهش
 • اهداف پژو هش
 • فرضیه های پژوهش
 • هویت
 • مفهوم هویت
 • دیدگاهای نظری مربوط به هویت
 • 1- نظریه فروید :
 • 2- نظریه گلاسر :
 • 3- نظریه اریک فروم :
 • 4- نظریه ربر و لپ:
 • 5- نظریه اریکسون :
 • 6- دیدگاه برزونسکی:
 • 8- نظریه مارسیا :
 • 1- کسب هویت :
 • 2- وقفه هویت :
 • 3- هویت آشفته ( پراکندگی هویت ) :
 • 4- هویت زود شکل گرفته (زود هنگام ) :
 • عوامل اثر گذار بر هویت
 • 1- شخصیت:
 • 2- خانواده:
 • 3- جامعه
 • 4- فرهنگ
 • نگرانی
 • مفهوم نگرانی
 • جنبه های مختلف نگرانی و تاثیر آن
 • روش های مقابله با نگرانی:
 • دارو درمانی
 • سابقه پژوهش
 • طرح پژوهش
 • جامعه آماری ، نمونه وروش انخاب نمونه
 • ابزار پژوهش
 • شیوه اجرای پژوهش :
 • روش های آماری تحلیل داده ها ی پژوهش :
 • نتایج توصیفی
 • بررسی فرضیه های پژوهش
 • بررسی فرضیه اول پژوهش
 • بررسی فرضیه دوم پژوهش
 • بررسی و تفسیر نتایج
 • محدودیت های پژوهش
 • پیشنهادات پژوهش
 • منابع:
 • مقدمه
 • هر رفتاری که از انسان سر می زند . در واقع به منظور بر آورده شدن یکی از نیاز ها و خواسته های بدنی و روانی او می باشد . اگر بتوان نیاز های نوجوا نان و جوانان را شناخت می توان به آنان یاری داد تا آن ها را به خوبی و به طور صیحیح ارضا نماید .بسیاری از نا امیدی ها و افسردگی ها و نگرا نی ها و پرخاشگری ها و سو ظن ها و بزهکاری ها و حتی قتل ها و خودکشی ها نا شی از عدم ارضای مناسب نیاز های روانی می باشد . نیاز به احساس هویت و شناخت خود و حفظ تعادل های روانی و عاطفی در مقابل عوامل فشار زای بیرونی از جمله این نیاز های اساسی در نوجوانان و جوانان است . نوجوانان وجوانان نیاز مند دنیای سازمان یافته ، امن ، منظم ، قا بل پیش بینی و قانونی هستند ، تا بتوانند روی آن حساب کنند و در آن حامیان نیرومندی داشته با شند . تا آن ها را در مقابل آسیب ها محا فظت کنند و با کسب هویت فعال و موفق و سالم خود می توا ند سبب آرامش و عملکرد مناسب در برا بر نگرانی ها و مشکلات محیطی باشد . (مشکبید حقیقی،1385)

  افراد از نظر زمان وصول به مرحله دست یابی به هویت با یکدیگر کلی تفاوت دارند ولی به نظر می رسد ، همراه با افزایش سن افراد ، هویت بیشتری برای آن مطرح می شود و در جریان سال های دانشگاه بزرگترین فواید و اثرهای تشکیل هویت ظاهر می شود . (مشکبید حقیقی ،138 در جهان پیچیده امروز که ما در آن زندگی می کنیم ، معمولا بزرگترین دشمن آدمی که جلوی آرامش و پیشرفت فرد را می گیرد و در موارد سخت حتی ممکن است شخص را از پای درآورد و او را دچار عدم تعادل سازد و یا به عبارت بهتر ، تجربه عمومی و مشترک انسان ها که شاید لازمه حیات و پیشرفت آن ها باشد، ناراحتی ها و نگرانی های فرد می باشد. که خوشبختانه بسیاری از افراد قادر هستند ناراحتی ها و نگرانی ها یشان را تحمل کنند .شاید این نگرانی ها ذهن انسان را در جهت چاره جویی فعال می کند و آدمی را به حرکت و تلاش وامی دارد. (حقی ملاسرایی ،1381)

  پیش نیاز برای ارتقای سلامت روانی فرد در واقع مفهومی از خود است که افراد دارند . هویت یعنی حس ذهنی از هما نندی و تداوم نیرو بخش در را بطه با خود که عوا مل خانه و مدرسه ، محیط دور ونزدیک در شکل گیری آن موثر هستند . یعنی فرد با جست وجو وکشف در محیط و خودش به یک تعریف یکپار چه ای از خود می رسد و به آن متعهد می شود . (تپلنگ ،1388)

 • بیان مساله
 • لاپ اروین به ا ستناد دشوار یهای آدمی در عصر جدید که به مشکلات آنان در رابطه با هویت خویش اشاره می کند. و نشانه هایی را که بعنوان نشانه های مشکل هویت ذکر می کند ، تمایل فرد نسبت به آسیب زدن به خود ، احساس نقص کردن ، حساسیت بیش از حد ، زود رنجی و عقده حقارت نوعی احساس از خودبیگا نگی با خود وجامعه و وجوداین احساس در فرد که دارای ظرفیت های زیاد کشف نشده است ،این آرزو که کاش شخص دیگری بودم و ازجمله مسائلی است که افراد دارای مشکلات هویت آنرا تجربه می کنند ، به همین دلیل محققان بسیاری کوشیده ا ند ،تا ضمن بررسی وضعیت هویت در همه اعصار بویژه عصر اخیر درصد شناسایی آن دسته از عواملی بر آیند که در شکل گیری هویت اثر گذار است . (مشکبید حقیقی ، 1385)

  به بیان دیگر هویت، همان پنداره فرد از خود می باشد و از طریق آن ،فرد به مفهوم یکپارچه ای از خود دست پیدا می کند و برآن اساس در زندگی خود به قضاوت ارزشی می پردازد . هویت که در دوره نوجوانی شکل می گیرد . سنی که در آستا نه زندگی ، بزرگسالانه ، فرد خود را ناگهان در یک انقلاب هورمونی واقعی غوطه ور می بیند ، انقلابی که بر اثر رشد و نمو شدید و رسیدگی بلوغ به وجود آمده است . از نظر مارسیا ، هویت عبارت است از سازمان دادن یک خود درونی ، شامل ساخت خود ،سیستم باورها ، آرزوها ، عقاید ، مهارت ها و تاریخچه فردی ، که در واقع نتیجه یک بحران است و از دید متخصصین درک این دوران طوفانی و بحرانی وابسته به روابط حاکم در خا نواده می باشد و خانواده تاثیری واضح وموثر بر رشد نوجوان دارد و مهم ترین نهاد در شکل گیری هویت فرزندان تلقی می شود ( شیخ چوکا می ،1391)

  باید اذعان نمود یکی از متغیر های اثر گذار بر هویت که در دوره نوجوانی پیکره وی را در بر می گیرد ، نگرانی است ، به اعتقاد درما نگران شناختی ، افکار منفی و طرز تلقی های غیر منطقی موجب نگرانی و اضطراب می شوند :مثلا اگر بر این باور با شید که باید همیشه مورد تائید دیگران قرار گیرند ، در صورتی که با انتقاد رئیس خود مواجه شوید و یا اگر مجبور باشید در حضور جمعیت زیاد سخنرانی کنید به احتمال زیاد نگران و عصبی می شوید . (سجودی ،1379)

  در واقع احساس نگرانی در افراد تجربه ی کامل است که بر قسمت های حساس زندگی عاطفی ، نحوه ی تفکر ، کارها احساسات و رابطه با دیگران تاثیر می گذارد .اضطراب و نگرانی و عزت نفس و جو عاطفی و خانواده در شکل گیری هویت با ارتباط آن ها بعنوان یکسری پیشایند های مهم برای هویت مورد جست وجوقرار گرفتند . بعنوان مثال : درایت ، در یا فت که جوانان با هویت زود شکل گرفته ،با مشکلات سازگاری زیادی رو به رو هستند. این افراد معمولا غیر قابل انعطاف و نابرد بار هستند . پاشا (1381) نشان داده است که بین اکتساب هویت آشفته و نگرانی و اضطراب رابطه معنی دار وجود دارد در حالیکه در اکتساب هویت آشفته ،جو عاطفی در خانواده قابل مشاهده نمی باشد . کاتر ،بیان می کند که نوجوانان پسر ودختر فر آیند هویت یابی را در شرایط کاملا یکسان طی نمی کنند و دارای هویت نامتمایز و سر در گم هستند . (مشکبید حقیقی،1385)

  تحقیقهای مشابه
  بررسی رابطه بین سبک های هویت یابی و میزان بروز رفتارپرخاشگرانه در بین دانشجویان پروژه همراه با کار آماری
  47 صفحه - 12000 تومان
  پروژه رشته روانشناسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و سبک های مقابله با استرس
  99 صفحه - 25000 تومان
  پروژه مدیریت صنعتی بازرگانی رابطه بین سبک رهبری با رضایت شغلی کارکنان در اداره کل سازمان فنی و حرفه ای
  52 صفحه - 12000 تومان
  کار آماری بررسی رابطه هویت و پرخاشگری در بین دانشجویان
  23 صفحه - 35000 تومان
  راهنمای پرسشنامه سبک هویت برزونسکی
  2 صفحه - 3000 تومان
  رابطه سبک هویت با نگرانی
  61 صفحه - 6000 تومان

  ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

  برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

  ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
  رفرنس نویسی با نرم افزار endnote سایت تحقیقصحافی پایان نامه رساله مقاله کتاب سایت تحقیق
  با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید
  صفحه اصلی| تحقیق | تحقیق های آماده | ترجمه | ترجمه آماده | کار آماری | کار آماری آماده | طرح کارآفرینی | نما و پلان

  Tel : 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  channel: https://t.me/tahghighchannel
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2020 - 2007