موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

رابطه سبک هویت با نگرانی

عنوان سفارش :
رابطه سبک هویت با نگرانی
تعداد صفحه :
61
قیمت :
18000 تومان
فهرست مطالب
 • مقدمه
 • بیان مساله
 • اهمیت و ضرورت پژوهش
 • اهداف پژو هش
 • فرضیه های پژوهش
 • هویت
 • مفهوم هویت
 • دیدگاهای نظری مربوط به هویت
 • 1- نظریه فروید :
 • 2- نظریه گلاسر :
 • 3- نظریه اریک فروم :
 • 4- نظریه ربر و لپ:
 • 5- نظریه اریکسون :
 • 6- دیدگاه برزونسکی:
 • 8- نظریه مارسیا :
 • 1- کسب هویت :
 • 2- وقفه هویت :
 • 3- هویت آشفته ( پراکندگی هویت ) :
 • 4- هویت زود شکل گرفته (زود هنگام ) :
 • عوامل اثر گذار بر هویت
 • 1- شخصیت:
 • 2- خانواده:
 • 3- جامعه
 • 4- فرهنگ
 • نگرانی
 • مفهوم نگرانی
 • جنبه های مختلف نگرانی و تاثیر آن
 • روش های مقابله با نگرانی:
 • دارو درمانی
 • سابقه پژوهش
 • طرح پژوهش
 • جامعه آماری ، نمونه وروش انخاب نمونه
 • ابزار پژوهش
 • شیوه اجرای پژوهش :
 • روش های آماری تحلیل داده ها ی پژوهش :
 • نتایج توصیفی
 • بررسی فرضیه های پژوهش
 • بررسی فرضیه اول پژوهش
 • بررسی فرضیه دوم پژوهش
 • بررسی و تفسیر نتایج
 • محدودیت های پژوهش
 • پیشنهادات پژوهش
 • منابع:
 • مقدمه
 • هر رفتاری که از انسان سر می زند . در واقع به منظور بر آورده شدن یکی از نیاز ها و خواسته های بدنی و روانی او می باشد . اگر بتوان نیاز های نوجوا نان و جوانان را شناخت می توان به آنان یاری داد تا آن ها را به خوبی و به طور صیحیح ارضا نماید .بسیاری از نا امیدی ها و افسردگی ها و نگرا نی ها و پرخاشگری ها و سو ظن ها و بزهکاری ها و حتی قتل ها و خودکشی ها نا شی از عدم ارضای مناسب نیاز های روانی می باشد . نیاز به احساس هویت و شناخت خود و حفظ تعادل های روانی و عاطفی در مقابل عوامل فشار زای بیرونی از جمله این نیاز های اساسی در نوجوانان و جوانان است . نوجوانان وجوانان نیاز مند دنیای سازمان یافته ، امن ، منظم ، قا بل پیش بینی و قانونی هستند ، تا بتوانند روی آن حساب کنند و در آن حامیان نیرومندی داشته با شند . تا آن ها را در مقابل آسیب ها محا فظت کنند و با کسب هویت فعال و موفق و سالم خود می توا ند سبب آرامش و عملکرد مناسب در برا بر نگرانی ها و مشکلات محیطی باشد . (مشکبید حقیقی،1385)

  افراد از نظر زمان وصول به مرحله دست یابی به هویت با یکدیگر کلی تفاوت دارند ولی به نظر می رسد ، همراه با افزایش سن افراد ، هویت بیشتری برای آن مطرح می شود و در جریان سال های دانشگاه بزرگترین فواید و اثرهای تشکیل هویت ظاهر می شود . (مشکبید حقیقی ،138 در جهان پیچیده امروز که ما در آن زندگی می کنیم ، معمولا بزرگترین دشمن آدمی که جلوی آرامش و پیشرفت فرد را می گیرد و در موارد سخت حتی ممکن است شخص را از پای درآورد و او را دچار عدم تعادل سازد و یا به عبارت بهتر ، تجربه عمومی و مشترک انسان ها که شاید لازمه حیات و پیشرفت آن ها باشد، ناراحتی ها و نگرانی های فرد می باشد. که خوشبختانه بسیاری از افراد قادر هستند ناراحتی ها و نگرانی ها یشان را تحمل کنند .شاید این نگرانی ها ذهن انسان را در جهت چاره جویی فعال می کند و آدمی را به حرکت و تلاش وامی دارد. (حقی ملاسرایی ،1381)

  پیش نیاز برای ارتقای سلامت روانی فرد در واقع مفهومی از خود است که افراد دارند . هویت یعنی حس ذهنی از هما نندی و تداوم نیرو بخش در را بطه با خود که عوا مل خانه و مدرسه ، محیط دور ونزدیک در شکل گیری آن موثر هستند . یعنی فرد با جست وجو وکشف در محیط و خودش به یک تعریف یکپار چه ای از خود می رسد و به آن متعهد می شود . (تپلنگ ،1388)

 • بیان مساله
 • لاپ اروین به ا ستناد دشوار یهای آدمی در عصر جدید که به مشکلات آنان در رابطه با هویت خویش اشاره می کند. و نشانه هایی را که بعنوان نشانه های مشکل هویت ذکر می کند ، تمایل فرد نسبت به آسیب زدن به خود ، احساس نقص کردن ، حساسیت بیش از حد ، زود رنجی و عقده حقارت نوعی احساس از خودبیگا نگی با خود وجامعه و وجوداین احساس در فرد که دارای ظرفیت های زیاد کشف نشده است ،این آرزو که کاش شخص دیگری بودم و ازجمله مسائلی است که افراد دارای مشکلات هویت آنرا تجربه می کنند ، به همین دلیل محققان بسیاری کوشیده ا ند ،تا ضمن بررسی وضعیت هویت در همه اعصار بویژه عصر اخیر درصد شناسایی آن دسته از عواملی بر آیند که در شکل گیری هویت اثر گذار است . (مشکبید حقیقی ، 1385)

  به بیان دیگر هویت، همان پنداره فرد از خود می باشد و از طریق آن ،فرد به مفهوم یکپارچه ای از خود دست پیدا می کند و برآن اساس در زندگی خود به قضاوت ارزشی می پردازد . هویت که در دوره نوجوانی شکل می گیرد . سنی که در آستا نه زندگی ، بزرگسالانه ، فرد خود را ناگهان در یک انقلاب هورمونی واقعی غوطه ور می بیند ، انقلابی که بر اثر رشد و نمو شدید و رسیدگی بلوغ به وجود آمده است . از نظر مارسیا ، هویت عبارت است از سازمان دادن یک خود درونی ، شامل ساخت خود ،سیستم باورها ، آرزوها ، عقاید ، مهارت ها و تاریخچه فردی ، که در واقع نتیجه یک بحران است و از دید متخصصین درک این دوران طوفانی و بحرانی وابسته به روابط حاکم در خا نواده می باشد و خانواده تاثیری واضح وموثر بر رشد نوجوان دارد و مهم ترین نهاد در شکل گیری هویت فرزندان تلقی می شود ( شیخ چوکا می ،1391)

  باید اذعان نمود یکی از متغیر های اثر گذار بر هویت که در دوره نوجوانی پیکره وی را در بر می گیرد ، نگرانی است ، به اعتقاد درما نگران شناختی ، افکار منفی و طرز تلقی های غیر منطقی موجب نگرانی و اضطراب می شوند :مثلا اگر بر این باور با شید که باید همیشه مورد تائید دیگران قرار گیرند ، در صورتی که با انتقاد رئیس خود مواجه شوید و یا اگر مجبور باشید در حضور جمعیت زیاد سخنرانی کنید به احتمال زیاد نگران و عصبی می شوید . (سجودی ،1379)

  در واقع احساس نگرانی در افراد تجربه ی کامل است که بر قسمت های حساس زندگی عاطفی ، نحوه ی تفکر ، کارها احساسات و رابطه با دیگران تاثیر می گذارد .اضطراب و نگرانی و عزت نفس و جو عاطفی و خانواده در شکل گیری هویت با ارتباط آن ها بعنوان یکسری پیشایند های مهم برای هویت مورد جست وجوقرار گرفتند . بعنوان مثال : درایت ، در یا فت که جوانان با هویت زود شکل گرفته ،با مشکلات سازگاری زیادی رو به رو هستند. این افراد معمولا غیر قابل انعطاف و نابرد بار هستند . پاشا (1381) نشان داده است که بین اکتساب هویت آشفته و نگرانی و اضطراب رابطه معنی دار وجود دارد در حالیکه در اکتساب هویت آشفته ،جو عاطفی در خانواده قابل مشاهده نمی باشد . کاتر ،بیان می کند که نوجوانان پسر ودختر فر آیند هویت یابی را در شرایط کاملا یکسان طی نمی کنند و دارای هویت نامتمایز و سر در گم هستند . (مشکبید حقیقی،1385)

  تحقیقهای مشابه
  بررسی رابطه بین سبک های هویت یابی و میزان بروز رفتارپرخاشگرانه در بین دانشجویان پروژه همراه با کار آماری
  47 صفحه - 36000 تومان
  پروژه رشته روانشناسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و سبک های مقابله با استرس
  99 صفحه - 75000 تومان
  پروژه مدیریت صنعتی بازرگانی رابطه بین سبک رهبری با رضایت شغلی کارکنان در اداره کل سازمان فنی و حرفه ای
  52 صفحه - 36000 تومان
  پروژه مدیریت صنعتی رابطه بین سبک رهبری با رضایت شغلی کارکنان در اداره کل سازمان فنی و حرفه ای استان گیلان
  62 صفحه - 60000 تومان
  کار آماری بررسی رابطه هویت و پرخاشگری در بین دانشجویان
  23 صفحه - 105000 تومان
  راهنمای پرسشنامه سبک هویت برزونسکی
  2 صفحه - 9000 تومان
  رابطه سبک هویت با نگرانی
  61 صفحه - 18000 تومان
  کارشناسی روانشناسی مقایسه سرسختی روانشناختی و سبک های هویت در بین دانشجویان دختر و پسر همراه با پرسشنامه و تجزیه تحلیل آماری
  89 صفحه - 54000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007