موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

بررسی ارتباط بین فرهنگ سازمانی با ساختار، راهبرد و اثربخشی سازمانی

عنوان سفارش :
بررسی ارتباط بین فرهنگ سازمانی با ساختار، راهبرد و اثربخشی سازمانی
تعداد صفحه :
27
قیمت :
7500 تومان
 • مقدمه
 • توجه به فرهنگ در سطح سازمان موضوع غریبی نیست اما ارزش و اهمیت آن در چند دهه اخیر بیشتر آشکار شده است و دانشمندان بسیاری در این زمینه به پژوهش پرداخته اند. ساختار سازمانی نیز متغییر تعیین کننده دیگری در سازمان هست و به عنوان چارچوبی از پیچیدگی وظایف، میزان رسمیت قوانین و مقررات و تمرکز در امتیازات و الگوی روابط رسمی که لازمه تحقق وظایف و اهداف سیستم فرهنگ سازمانی است .(میر سپاسی، 1382).راهبرد به عنوان حلقه اتصال منابع و فعالیتهای سازمان متغیر دیگر این تحقیق است که با محیط اطراف به عبارت دیگر شناسایی فرصت ها و تهدیدها در محیط سازمان در نظر گرفته شده است. مفهوم اثربخشي سازمانی به عنوان متغیر سوم، از مهم ترين موضوعات در درك حوزة رفتار سازماني است. صاحب نظرا ن و محققان بر اين اعتقادند كه اثربخشي موضوعي اصلي در تمامي تجزيه و تحليلهاي سازما ني است و تصور سازماني بدون ساخت اثربخشي مشكل است. همچنين صاحب نظران توجه به موضوع اثربخشي را باعث توسعة تئوري هاي سازماني و اثربخشي را موضوع اصلي در فضاي عملي مي دانند .( كاظمي، 1375، ص4) راهبرد سازمان عبارت است از الگوي تصميمات سازمان كه بيانگر مشخص كننده هدفها و مقاصد سازمان و منشا سياستهاي اصلي و برنامه هاي سازمان براي رسيدن به اين هدفها است .

 • بیان مسئله
 • فرهنگ سازمانی پدیده ای واقعی و بسیار نیرومند است و نقش اساسی را در نظارت و کنترل سازمان های امروزی ایفا می کند.فرهنگ سازمانی ریشه در باورها،ارزشها و هنجارها دارد . بنابراین مطالعه آن زمان بر و نیازمند ژرف نگری بسیار است. ارتباط بین ابعاد ساختاری و محتوایی سازمان به جهت افزایش و یا بهبود عملکرد و بهره وری سازمان ها از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است از جمله مهمترین اینها بررسی ارتباط بین فرهنگی سازمانی و برنامه های راهبردی سازمان می باشد که در درون خود ما را به سمت ارتباط فرهنگ سامانی و استراتژی سوق می دهد.(حسین نژاد، 1381، ص 43). پژوهش ها و مطالعات متعدد حاکی از این است که فرهنگ سازمان به خاطر تاثیری که بر ادارک و رفتار کارکنان دارد بر بهره وری و اثر بخشی سازمان موثر است.فرهنگ سازمانی می تواند نقش ویژه و موثری در بروز احساسات و نگرش های اعضاء هم چون تعهد، حس هم گروهی ، مسئولیت پذیری و ... داشته باشد و در همین راستا نقش مهمی در اثر بخشی سازمان ایفا می کند.(محمدی، 1384). توجه صحیح به فرهنگ سازمانی کلید موفقیت سازمان است و سازمان می تواند با ارائه صحیح فرهنگ سازمانی به سطح عالی پیشرفت نائل آید.

 • اهمیت و ضرورت تحقیق
 • آينده جهان در قرن 21 اكنده از رقابت توسعه ي بازارهاي نوظهور-عوامل محيطي نامطمئن و رواج تكنولوژي هاي برتر وگسترش تجارت است. شرط توفيق در اين ميدان بهره گيري از فرصتها واستقبال از چالشهاي پيش روي است .تمام اين موارد ايجاب ميكند كه فرهنگ سازماني ومحيط خوب شناخته شود تا بتوان با انتخاب راهبرد مناسب در دنياي رقابت باقي بماند . فرهنگ سازماني مي توا ند درجه اش از ضعيف به قوي باشد سازمان ها ممكن است با در نظر گرفتن چيزهاي ديگر مانند فرهنگ سازماني به عنوان وسيله اي براي كمك به دستيابي به اهداف و به طور مؤثر براي پياده سازي راهبرد هاي موجود استفاده كنند. به منظور توسعه اهداف و مقاصد كه مطابقت دارند با فرصت هاي زيست محيطي و تهديد بسياري از سازمان ها مقدار افزايش منابع را بازرسي و به فرآيند برنامه ريزي راهبردي تبديل مي كنند. در حالي كه بسياري از سازمان ها هم تلاش مي كنند اما فرآيند برنامه ريزي راهبردي با مشكلات بسياري مواجه مي شود و اين هنگامي است كه اعضاي سازمان از اهداف يا راهبرد ناشي از برنامه ريزي فرآيند پشتيباني نمي كند. شناسايي فرهنگ سازماتي و پاداش هاي رسمي به عنوان دو جنبه از سازمان است كه مشوق براي اعضاي سازمان نسبت به پذيرش و در نتيجه دستيابي به استراتژي جديد كه به تازگي توسعه اهداف سازماني هستند. سياست هاي جديد به ندرت كافي براي تغيير رفتار كارمند هستند زيرا فرهنگ سازماني تعين كننده رفتار اصلي كاركنان است و مديريت ارشد مي تواند با كنترل ساختار پاداش رسمي سازمان تنها فرهنگ سازماني را تحت تاثير قرار دهد وعلاوه براين سازمانها درخلا زندگي نمي كنند بلكه در محيطي كه رفتار وساختارهاي انها را شكل ميدهد فعاليت مي نمايند.امروزه يكي از مشخصه هاي عرصه فعاليت سازمان رقابتي تر شدن ودر نتيجه ناپايداري آن است همراه با افزايش رقابت در بازار تصميم گيري و سياستگذاري براي حفظ بقا وكسب موفقيت پيچيده تر شده است در چنين شرايطي برنامه ريزي استراتژيك وانتخاب راهبرد مناسب براي سازمانها اهميت خاصي پيدا كرده است .در واقع سازمانها به منزله ي سيستم باز نمي توانند بدون توجه به عوامل محيطي به حيات خود را ادامه دهند .لازمه رشد و بقاي سازماني درك و توجه به محيط و تجزيه وتحليل ان ست. بنابراين سازگاري وانطباق با محيط شرط وضرورت اساسي بقاورشد ان تلقي ميشود.اجراي راهبرد نياز به زمينه مناسب در سازمان دارد.فرهنگ سازماني بستر مناسبي كه راهبرد بر مبناي ان تدوين و اجراميشود. همچنين نتايج رفتارها واكنش واستراتژي هاي سازمان در برابر محيط به شكل گيري از فرهنگ سازماني مي انجامد. از اين رو يكي از عوامل اصلي موفقيت موسسات و سازمانها و فرهنگ سازمانيشان است و فرهنگ سازماني عامل حياتي در تدوين و اجرا و پياده سازي راهبردها است .تصميمات و اقدامات و واكنش هاي محيطي خويش ارزش ها و باورها و اعتقاداتي كسب ميكند كه فرهنگ انها را شكل مي دهد.

 • سئوالات تحقیق
 • - آیا فرهنگ سازمانی بر ساختار در سازمان تاثیر دارد؟

  - آیا فرهنگ سازمانی می تواند بر اثر بخشی در سازمان تاثیر داشته باشد؟

  - آیا فرهنگ سازمانی می تواند بر راهبرد سازمانی در سازمان تاثیر داشته باشد؟

 • فرضیات تحقیق
 • - به نظر می رسد بین فرهنگ سازمانی و تاثیر آن بر ساختار سازمانی رابطه معنی داری وجود دارد.

  - به نظر می رسد فرهنگ سازمانی رابطه مثبتی با اثربخشی سازمانی دارد.

  - به نظر می رسد فرهنگ سازمانی رابطه مثبت با راهبرد سازمانی دارد.

 • متغیر های تحقیق
 • این تحقیق دارای دو متغیر مستقل و وابسته می باشد.

  فرهنگ سازمانی متغیر مستقل و ساختار سازمانی، اثربخشی و راهبرد سازمانی متغیر های وابسته تحقیق می باشد.

  تحقیقهای مشابه
  بررسی ارتباط بین فرهنگ سازمانی با ساختار، راهبرد و اثربخشی سازمانی
  27 صفحه - 7500 تومان
  بررسی ارتباط بین فرهنگ سازمانی با ساختار ،راهبرد و اثربخشی سازمانی پاورپوینت
  44 صفحه - 15000 تومان
  پروژه رشته حسابداری بررسی ارتباط بین متغیر های کلان اقتصادی و بازده غیر عادی سهام در بورس اوراق بهادار تهران فایل بصورت پاورپوینت
  42 صفحه - 27000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - پایه ریزی یک جو منا سب برای نوآوری، از طریق رهبری تحول گرا و فرهنگ سازمانی 22
  41 صفحه - 75000 تومان
  پرسشنامه بررسی رابطه فرهنگ سازمانی بر وفاداری مشتریان
  4 صفحه - 9000 تومان
  پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون
  4 صفحه - 9000 تومان
  پرسشنامه تاثیر فرهنگ سازمانی بر وفاداری مشتریان
  2 صفحه - 9000 تومان
  کار آماری بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر وفاداری مشتریان
  20 صفحه - 105000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - تصورات از تأثیرات فرهنگ سازمانی و فناوری اطلاعات بر تسهیم دانش در شرکت های ساخت و ساز 30
  20 صفحه - 60000 تومان
  بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر بهبود بهره وری منابع انسانی
  16 صفحه - 6000 تومان
  پرسشنامه فرهنگ سازمانی کارآفرینانه (Lorsh) (لورش)
  3 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه ارزیابی فرهنگ سازمانی (Cameron/Qunin) (کامرون/ کیونین)
  6 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه فرهنگ سازمانی و نوآوری (Abraham Carmeli) (ابرهام کارملی)
  3 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه بررسی ابعاد فرهنگ سازمانی (Abraham Carmeli) (ابرهام کارملی)
  2 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه امنیت اطلاعات (Kenneth J. Knapp) (کنت. کنپ)
  2 صفحه - 1500 تومان
  کار آماری بررسی ارتباط میان سوگیری توجه و خودکارآمدی اجتماعی با اضطراب اجتماعی در دانش آموزان
  25 صفحه - 135000 تومان
  پروژه بررسی ارتباط خودکارآمدی و درون گرایی و برون گرایی دانش آموزان مقطع متوسطه - رشته رواشناسی علوم اجتماعی تربیتی همراه با جامعه آماری و پرسشنام
  75 صفحه - 66000 تومان
  پروژه مدیریت بررسی ابعاد مدیریت ارتباط با مشتری بر رضایت مشتریان بانک ملی استان گیلان همراه با جامعه آماری و پرسشنامه
  91 صفحه - 60000 تومان
  پروژه کارشناسی مدیریت بررسی ابعاد مدیریت ارتباط با مشتری بر رضایت مشتریان بانک ملی همراه با پرسشنامه و تجزیه تحلیل آمار
  93 صفحه - 60000 تومان
  پرسشنامه استانداردهای معلمان تازه کار - معلمین از ارتباط اثربخش به عنوان ابزاری که توسط آن دانش آموزان کاوش می کنند، حدس می زنند، بحث می کنند و ایده های جدید را بررسی می کنند، استفاده می کنند
  1 صفحه - 1500 تومان
  پروژه بررسی عوامل فردی و خانوادگی موثر در بروز رفتار نابهنجار در بین دانشجوبان
  159 صفحه - 45000 تومان
  پروژه رشته غلوم اجتماعی - بررسی رابطه بین خود پندار و اضطرلب در دانش آموزان
  60 صفحه - 24000 تومان
  پروژه رشته روانشناسی بررسی مقایسه ای بین شخصیت افراد درونگرا و برونگرا و اعتیاد
  84 صفحه - 60000 تومان
  آژانس بین المللی انرژی اتمی بررسی زمینه های شکل گیری ساختار و اهداف
  14 صفحه - 6000 تومان
  پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه بین بررسی نگرش دانش آموزان دبیرستانی نسبت به حجاب پوشش اسلامی
  100 صفحه - 75000 تومان
  پروژه رشته علوم تربیتی بررسی میزان اعتماد اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه
  115 صفحه - 75000 تومان
  پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه بین عملکرد مشاوران و پیشرفت تحصیلی و سازشی دانش آموزان دبیرستانی
  166 صفحه - 75000 تومان
  پروژه رشته روانشناسی بررسی رابطه بین ترتیب تولد فرزندان بر میزان اعتماد به نفس و مسئولیت پذیری در بین کودکان
  436 صفحه - 105000 تومان
  پروژه علوم تربیتی بررسی رابطه بین بررسي نگرش دانش آموزان نسبت به حجاب و پوشش اسلامی
  131 صفحه - 75000 تومان
  تحقیق حقوقی بررسی دفاع مشروع از منظر اسلام و حقوق بین المللی
  38 صفحه - 18000 تومان
  پروژه بررسی انرژی هسته ای ایران و فشارها و مخالفت ها ی جامعه بین المللی با آن
  42 صفحه - 24000 تومان
  پروژه بررسی رابطه بین ویژگیهای شخصیتی و باورهای غیرمنطقی و تیپهای شخصیتی زنان شاغل با میزان ترس از موفقیت آنان
  27 صفحه - 21000 تومان
  پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه بین اضطراب کودکان و اختلالات خلقی - اضطراب و افسردگی والدین با جامعه آماری و پرسشنامه
  70 صفحه - 60000 تومان
  پروژه علوم اجتماعی بررسی میزان احساس امنیت اجتماعی در بین زنان
  89 صفحه - 60000 تومان
  تحقیق حقوق بین الملل - بررسی سازمان ملل متحد با تاکید بر حق وتو - روش تحقیق
  20 صفحه - 24000 تومان
  کارآماری بررسی نمرات درس عربی بین دو کلاس همراه با نمودار ها
  21 صفحه - 30000 تومان
  کار آماری بررسی رابطه هویت و پرخاشگری در بین دانشجویان
  23 صفحه - 105000 تومان
  کار آماری بررسی بیگانگی از کار در بین کارکنان
  15 صفحه - 135000 تومان
  کار آماری بررسی رابطه بین باورهای ارتباطی با کارکرد خانواده و رضایت زناشویی
  33 صفحه - 135000 تومان
  کار آماری بررسی رابطه افسردگی و اضطراب با فرسودگی تحصیلی
  8 صفحه - 105000 تومان
  کار آماری بررسی رابطه بین تیپ شخصیتی درونگرا و برونگرا با سلامت روانی جوانان
  18 صفحه - 120000 تومان
  کار آماری بررسی بیگانگی از کار در بین کارکنان
  2 صفحه - 54000 تومان
  کار آماری بررسی رابطه بین تیپ شخصیتی درونگرا و برونگرا با سلامت روانی جوانان
  8 صفحه - 105000 تومان
  تحقیق حقوق بین الملل - بررسی سازمان ملل متحد با تاکید بر حق وتو - روش تحقیق
  20 صفحه - 18000 تومان
  کارآماری بررسی نمرات درس عربی بین دو کلاس همراه با نمودار ها
  21 صفحه - 24000 تومان
  پروژه بررسی عوامل مؤثر بر بیگانگی از کار در بین کارکنان همراه با پرسشنامه بدون کار آماری
  63 صفحه - 54000 تومان
  پروژه کارشناسی روانشناسی بررسی رابطه رضایت زناشویی در بین زنان شاغل و غیر شاغل همراه با پرسشنامه و تجزیه تحلیل آماری
  143 صفحه - 75000 تومان
  جامعه شناسی فرهنگی ایران در خصوص بررسی خرده فرهنگ یک شهر
  12 صفحه - 6000 تومان
  پروژه بررسی و مطالعه تعارف در فرهنگ مردم کرمان
  94 صفحه - 42000 تومان
  پرسشنامه بررسی فرهنگ مدیریت دانش (Nick Forster) (نیک فورستر)
  6 صفحه - 1500 تومان
  پروژه رشته اجتماعی بررسی میزان فساد سازمانی در دیدگاه دانشجویان
  100 صفحه - 54000 تومان
  کار آماری بررسی احساس تنهایی و سلامت روان
  20 صفحه - 135000 تومان
  پروژه رشته مدیریت دولتی بررسی تاثیر تعهد سازمانی برعملکرد سازمان ها
  88 صفحه - 48000 تومان
  پرسشنامه یکپارچگی سازمانی تولید. بررسی میزان توجه به واحد تولید
  1 صفحه - 1500 تومان
  پروژه نمودار داده ها و ارتباط بین اشیا مربوط به مکانیزاسیون کتابخانه موجودیت ها و نمودار های سطح صفر و یک و دو
  25 صفحه - 27000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - ارتباط بین اعتماد و مدیریت دانش : مفاهیم این ارتباط برای عملکرد و کارایی تیمی چیست 22
  12 صفحه - 36000 تومان
  شیوه های ارتباط سازمانهای فرهنگی بین المللی
  16 صفحه - 1500 تومان
  سیاستهای پولی و مالی در ارتباط با مشکلات بیکاری و چگونگی هماهنگی بین آنها
  16 صفحه - 6000 تومان
  پرسشنامه ویژگی های شخصیتی رهبر (Jacque L.King) (جککیو. کینگ)
  9 صفحه - 1500 تومان
  استانداردهای مدیران مدرسه - مشارکت و برقراری ارتباط بین والدین و مدرسه
  4 صفحه - 1500 تومان
  رسانه های ارتباط جمعی در جهانی شدن فرهنگ چگونه نقشی را ایفا می نماید
  7 صفحه - 6000 تومان
  رسانه های ارتباط جمعی در جهانی شدن فرهنگ چگونه نقشی را ایفا می نماید
  11 صفحه - 9000 تومان
  رسانه های ارتباط جمعی در جهانی شدن فرهنگ چگونه نقش آفرینی می کنند
  6 صفحه - 6000 تومان
  نقش و تاثیر وسایل ارتباط جمعی بر فرهنگ عمومی جامعه
  12 صفحه - 6000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - انطباق و یکپارچگی ( ارتباط ) سازمانی در برنامه های نوآوری ریشه ای شرکت 33
  48 صفحه - 45000 تومان
  نقش فرهنگ در نظریات روابط بین الملل
  20 صفحه - 12000 تومان
  پرسشنامه تشخیص مدیریت دانش - مرحله تسهیم و مبادله دانش: انتقال و رد و بدل شدن دانش اعضای سازمان بین یکدیگر تا فرهنگ "تسهیم دانش قدرت است" جایگزین "دانش قدرت است" شود (Bukowitz W & William R) (بوکوتیز و ویلیامز)
  2 صفحه - 1500 تومان
  بررسی رابطه بین عدالت سازمانی ، رفتار اخلاقی و رضایت شغلی در بین کارکنان سازمانهای دولتی روش تحقیق همراه با پرسشنامه و کار آماری
  36 صفحه - 36000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - ارزیابی تاثیرات سیستم های هوش کسب و کار : رابطه بین فرآیند تجاری و عملکرد سازمانی 35
  19 صفحه - 57000 تومان
  پرسشنامه عوامل موثر بر استراتژی روابط بین سازمانی (Andrei Mikhailitchenko & William J. Lundstrom) (آندری میخائیلیچنکو و ویلیام. لوندستروم)
  3 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه عوامل موثر بر استراتژی روابط بین سازمانی (Andrei Mikhailitchenko & William J. Lundstrom) (آندری میخائیلیچنکو و ویلیام. لوندستروم)
  2 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه سیستم های بین سازمانی اینترنت پایه (Gwo - Guang Lee et all) (گوا - گوانگ لی و همکاران)
  4 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه موفقیت برنامه ریزی سیستم های بین سازمانی اینترنت پایه (Gwo - Guang Lee et all) ( گوا - گوانگ لی و همکاران)
  2 صفحه - 1500 تومان
  انگیزش سازمانی
  17 صفحه - 7500 تومان
  متناسب سازی ساختار سازمانی شرکتهای چند بخشی
  18 صفحه - 7500 تومان
  شبکه سازمانی میان سازمانی برای کارآفرینی مبتنی بر نوآوری شرکت
  39 صفحه - 12000 تومان
  ساختار سازمانی فرایند، شاخص، عملکرد
  78 صفحه - 27000 تومان
  رفتار سازمانی و تکنولوژی در سازمان
  10 صفحه - 1500 تومان
  کتابخانه دانشگاهی خط مشی سازمانی نقش روابط عمومی در برنامه ریزی میان مدت و بلند مدت
  16 صفحه - 9000 تومان
  ساختار سازمانی کتابخانه های کشور
  84 صفحه - 45000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - تحولات سازمانی در انجمن محلی 18
  29 صفحه - 33000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - قابلیت تغییر سازمانی گسترش سیستماتیک یک شاخص 21
  32 صفحه - 33000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - جهش ساختاری در طراحی سازمانی نشأت گرفته از منظر دانش20
  30 صفحه - 30000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - مقایسه تصمیمات مناسب حمایت کننده ازروش های منابع انسانی بر عملکرد سازمانی با استفاده از الگوی 33DEA/AHP
  43 صفحه - 30000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - تاثیر تجارت الکترونیک بر انعطاف پذیری سازمانی 34
  43 صفحه - 27000 تومان
  ساختار سازمانی مدیران فرهنگی با تکیه بر مهارتهای موجود به چگونه می تواند در راستای پیشبرد اهداف سازمان نقش آفرینی نمایند
  9 صفحه - 6000 تومان
  ساختار سازمانی مدیران فرهنگی با تکیه بر مهارتهای موجود و پیشبرد اهداف سازمان نقش آفرینی
  8 صفحه - 6000 تومان
  ساختار سازمانی مدیران فرهنگی تا چه حد می تواند در راستای پیشبرد اهداف سازمان نقش آفرینی نماید
  5 صفحه - 7500 تومان
  ساختار سازمانی مدیران فرهنگی و پیشبرد اهداف سازمان
  10 صفحه - 7500 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - رابطه میان استراتژی سازمانی ، مدیریت کیفیت منابع (TQM) 31
  16 صفحه - 48000 تومان
  پرسشنامه پیاده سازی تخصیص منابع سازمانی بر بهبود فرایند تصمیم گیری
  2 صفحه - 9000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - ارزیابی چند بعدی عملکرد سازمانی 34
  10 صفحه - 30000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - برنامه ریزی استراتژیکی و تاثیر سازمانی در هتل های اردنی ها 38
  15 صفحه - 45000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - استراتژی, ساختار و عملکرد : جامعه شناسی استراتژی سازمانی 21
  30 صفحه - 90000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - تأثیر تشخیص هویت سازمانی بر مدیریت دانش سازمانی 25
  14 صفحه - 42000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - نقش واسطه گرفتار شهروندان سازمانی 28
  11 صفحه - 33000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - اجرای یک کد اجرایی اخلاقیات و هویت سازمانی اخلاقی 12
  17 صفحه - 51000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت پایداری با حمایت از هوش کسب و کار : ادغام شاخص های اجتماعی – محیطی و بافت سازمانی 8
  14 صفحه - 42000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - آیا سن نمایندگی agency در اصلاحات سازمانی مهم است 28
  16 صفحه - 48000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - پیش بینی صلاحیت استراتژیک مدیران منابع انسانی چینی: نقشهای هویت،تنوع شغلی،حمایت سازمانی و انطباق شغلی
  9 صفحه - 27000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - شبکه ای از اقدامات برای سیستم های سازمانی تولید مدرن
  10 صفحه - 30000 تومان
  طرح تحول سازمانی برای یک سازمان یا اداره
  16 صفحه - 7500 تومان
  تبیین رفتار شهروندی سازمانی در پرتو رهبری معنوی مورد مطالعه آستان مقدس احمدی و محمدی شاه چراغ
  31 صفحه - 15000 تومان
  تغییر تحول سازمانی پاورپوینت
  32 صفحه - 15000 تومان
  ابزارهای نظارت درون سازمانی وبرون سازمانی بر اعمال مالی دولت روش تحقیق
  22 صفحه - 9000 تومان
  بررسی عوامل مؤثر بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان سمینار
  56 صفحه - 24000 تومان
  ارائه چارچوبی جهت همسو نمودن هوش تجاری با استراتژی‌های سازمان مبتنی بر رهیافت معماری سازمانی پاورپوینت
  10 صفحه - 6000 تومان
  پرسشنامه محیط مدیریت کیفیت جامع
  2 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه مدیریت منابع انسانی پروژه، برنامه ریزی سازمانی (Robert K.Wysocki) (روبرت و ویسوکی)
  2 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه چشم انداز و ارزش های سازمانی (Asrian Furnham) (آسریان فرنهام)
  3 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه شناسایی فرصت های بیرونی سازمانی (Cormwall & Perlman) (کورنوال و پرلمن)
  3 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه تشخیص ساختار کارآفرینانه (Cornwall Jeffrey and Perlman Baron) (کورنوال و پرلمن)
  3 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه سنجش کارآفرینی درون سازمانی (Cornwall Jeffrey and Perlman Baro) (کورنوال و پرلمن)
  2 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه درک رفتار سازمانی (John W) (جوون)
  2 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه حس مشترک درباره رفتار در سازمان (Rodney Overton) (رودنی اورتون)
  1 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه خودارزیابی سازمانی (Robin Mann,Oludotun Adebanjo ,Dennis Kehoe) (روبین و اولدوتن و دنیس)
  4 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه یادگیری سازمانی (Nemeth Lorraine S) (لوراین)
  2 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه ابعاد سازمانی توانمند کننده یادگیری فردی (A. Akin Aksu & Bahattin Ozdemir) (آکین آکسو و بهاتین ازدمیر)
  2 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه تعهد سازمانی (Susan J.Linz) (ساسان . لینز)
  1 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه تعهد سازمانی (LIna Labtmediene & Aukse Endriulaitiene & Loreta Gustainiene) (لینا لبتمدین و آکس اندریلایتین و لورتا گاستاینین)
  3 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه تعهد سازمانی (Gavin Dick & Beverly Metcalfe) (گاوین دیک و بورلی متکالف)
  2 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه اخلاق سازمانی و رضایت و تعهد کارکنان (Hian Chyekoh et all) (هیان چیکوه و همکاران)
  3 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه مهارت های نفوذ سازمانی (John W.Newstorm , Keith Davis) (جون . نستورم و کید داویس)
  2 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی (Livia Markoczy & Katherine Xin) (لیویا مارکوزی و کادرین)
  6 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی (Liz Dickinson) (لیز دیکینسون)
  5 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی (Liz Dickinson) (لیز دیکینسون)
  5 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه عدالت سازمانی (Richard J.Eberlin & B.charles Tatum) (ریچارد. ابرلین و چارلز تاتوم)
  3 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه عدالت سازمانی (Chester S.Spell & Todd J.Arnold) (چستر. اسپل و تود. آرنولد)
  3 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه سنجش ابعاد عدالت سازمانی (Cedwyn Fernandes & Raed Awamleh) (سدوین فرناندس و رید آومله)
  3 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه اعتماد سازمانی (Tammy A.Boe) (تامی. بو)
  5 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه جو سازمانی (Benjamin Schneider) (بنجامین اسچنیدر)
  2 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه امنیت منابع سازمانی (Helene Delerue) (هلن دلرو)
  2 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه استانداردهای سازمانی در مدارس - بهبود مستمر مدرسه
  1 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه استانداردهای سازمانی در مدارس - باورها و ماموریت
  1 صفحه - 1500 تومان
  استانداردهای سازمانی در مدارس - مدیریت و امور مالی
  1 صفحه - 1500 تومان
  استانداردهای سازمانی در مدارس - رهبری
  1 صفحه - 1500 تومان
  استانداردهای سازمانی در مدارس - منابع انسانی
  2 صفحه - 1500 تومان
  استانداردهای سازمانی در مدارس - خدمات حمایتی برای یادگیری دانش آموزان
  1 صفحه - 1500 تومان
  استانداردهای سازمانی در مدارس - خدمات مربوط به کتابخانه/رسانه ها
  1 صفحه - 1500 تومان
  استانداردهای سازمانی در مدارس - تسهیلات
  1 صفحه - 1500 تومان
  استانداردهای سازمانی در مدارس - ارتباطات و روابط با جامعه
  1 صفحه - 1500 تومان
  استانداردهای سازمانی در مدارس - طراحی آموزشی
  1 صفحه - 1500 تومان
  استانداردهای سازمانی در مدارس - شهروندی و رفتار خوب
  1 صفحه - 1500 تومان
  استانداردهای سازمانی در مدارس - ارزیابی
  1 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه جو سازمانی در بیمارستان (Karlewski JD et all) (کارلوسکی جی دی و همکاران)
  4 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه جو سازمانی هتل (Hasan Kilic & Feviz Okumus) (حسن کیلیس و فویز اوکوموس)
  3 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه هویت سازمان (Annette L. M et all) (آنت و همکاران)
  4 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه توانمندسازی سازمانی (Russell A. Matthews et all) (راسل. متیوز و همکاران)
  3 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه استراتژی ارزیابی سازمانی (Wayhe H. Bovey & Andrew Hede) (وین. بووی و اندرو هد)
  3 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه ظرفیت های سازمانی (Kurmet Kivipold & Maaja Vadi) (کورمت کیویپولد و ماجا وادی)
  3 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه مهارت های سازمانی (Farhad Analoui) (فرهاد آنالویی)
  2 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه ظرفیت یادگیری سازمانی (Ricardo Chiva et all) (ریکاردو چیوا و همکاران)
  2 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه سازماندهی و توسعه ساختار سازمانی (Muel Kaptein & Scott Avelino) (موئل کاپتین و اسکات آولینو)
  3 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه ابعاد ساختار سازمانی (John Andy Wood) (جون اندی وود)
  4 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه ساختار سازمانی بروکراتیک (Sandra S. Liu et all) (ساندرا. لیو و همکاران)
  2 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه تغییر سازمانی (Mel Silberman) (مل سیلبرمن)
  2 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه مقاومت نسبت به تغییر سازمانی (Wayne H. Bovey & Andy Hede) (وین. بووی و اندی هده)
  4 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه پاسخ سازمان به تغییر - رهبری فعال (Galbraith et all) (گالبریت و همکاران)
  1 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه پاسخ سازمان به تغییر - مدیریت دانش (Galbraith et all) (گالبریت و همکاران)
  1 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه پاسخ سازمان به تغییر - یادگیری (Galbraith et all) (گالبریت و همکاران)
  1 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه پاسخ سازمان به تغییر - انعطاف پذیری (Galbraith et all) (گالبریت و همکاران)
  1 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه پاسخ سازمان به تغییر - انسجام و یکپارچگی (Galbraith et all) (گالبریت و همکاران)
  1 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه پاسخ سازمان به تغییر - تعهد کارکنان (Galbraith et all) (گالبریت و همکاران)
  1 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه پاسخ سازمان به تغییر - آمادگی تغییر (Galbraith et all) (گالبریت و همکاران)
  1 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه تغییر سازمانی (Mel Silberman) (مل سیلبرمن)
  3 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه آمادگی سازمانی برای تغییر با رویکرد منابع انسانی (Ralph Chritensen) (رالف کریستنسن)
  3 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه بهبود سازمانی (Rodney Overton) (رودنی اورتون)
  4 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه توسعه سازمانی (Peter Lok & John Crawford) (پیتر لوک و جان کرافورد)
  4 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه تشخیص مدیریت دانش - مرحله استفاده بهینه از دانش : استفاده کامل و بهینه سازمان از دانش موجود در زمانی که فرصت و موقعیت جدیدی برای سازمان به وجود می آید، قبل از اینکه از منابع برون سازمانی استفاده شود (Bukowitz W & William R) (
  2 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه استفاده از فناوری اطلاعات در فعالیت های بازاریابی (Fiona Leverick & Margaret Bruce) (فیونا لوریک و مارگارت بروس)
  2 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه تغییرات ناشی از بکارگیری فناوری اطلاعات در بازاریابی (Fiona Leverick & Margaret Bruce) (فیونا لوریک و مارگارت بروس)
  2 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه تاثیر فرآیندهای سازمانی و فناوری اطلاعات بر استراتژی های بازاریابی (Ashok Ranchhod & Calin Gurau) (آشوک رنچود و کالین گوراو)
  3 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات / سیستم های اطلاعات (R. Y. K. Fung et all) (فونگ و همکاران)
  3 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه اجرای موفق تجارت الکترونیک (Chih - Ping Lee et all) (چیه - پینگ لی و همکاران)
  3 صفحه - 1500 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007