موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

بازاریابی مکان

عنوان سفارش :
بازاریابی مکان
تعداد صفحه :
18
قیمت :
7500 تومان
 • مقدمه:
 • ميشل پورتر ، پروفسور دانشگاه هاروارد در کتاب "مزيت رقابتي ملل" ، مطرح کرد که موفقيت رقابتي شرکت ها بستگي بالايي با شرايط محيطي اقتصادي و فرهنگي کشورهايي دارد که در آن مستقر هستند. وي تاکيد کرد که شرايط تضمين کننده توانمندي رقابتي ، درون ملت و در مکان هاي مختلف براي صنايع مختلف بومي شده اند (پورتر، 1990، 157). يعني عوامل مزيت رقابتي به طور منطقه اي تعيين مي شوند. به بيان ديگر، پايداري رقابت هاي منطقه اي در مزاياي محلي نهفته است. دانش، ارتباطات و انگيزش، مزايايي هستند که رقباي غير محلي با آنها تطبيق نيافته اند (پورتر، 1998). از دهه 1990، ديدگاه هايي نظير ديدگاه پورتر و تغييرات شگرف در توزيع توان اقتصادي کشورها، توجه بسياري از دانشمندان، اقتصاددانان و سياستگذاران را به توسعه محلي/منطقه اي جلب کرده است. سه عامل الف)سرمايه گذاري جديد ب) نوآوري و توسعه شرکت ها و ج) توريسم از عوامل مهم جهت توسعه محلي شناخته شده اند. لذا امروزه رقابت شديدي بين مناطق و شهرها در جهت تقويت عوامل فوق و در نتيجه افزايش مزيت رقابتي مناطق بوجود آمده است.

  برخي از دانشمندان عقيده دارند، مشخصه هاي جهاني سازي (تجارت بين المللي، سرمايه گذاري خارجي FDI، منابع انساني متخصص و منعطف و انتقال تکنولوژي) باعث شده تا مناطق با نوعي رقابت جديد با اولويت جذب سرمايه گذاري براي بازسازي صنعتي مواجه شوند لذا ناچارند در جهت خلق جذابيت هاي بسيار قوي و فوق العاده تلاش کنند (كاتلر و همكاران ، 2002; متاكساز و کاليوراس ، 2004). ايشان يکي از روش ها را کاربرد ابزارهاي بازاريابي در مناطق در جهت ايجاد و توسعه مزيت رقابتي مي دانند. از اين رو، استفاده از استراتژي ها و خط مشي هاي بازاريابي در توسعه اقتصاد محلي، موضوعي است که در سال هاي اخير، توجه افزاينده اي را در ادبيات آکادميک و تجربيات عملي به خود جلب کرده است. اين موضوع در نوشته هاي مختلف تحت عنوان "بازاريابي منطقه"، "بازاريابي شهر" و اخيرا "بازاريابي مکان" مورد بحث قرار گرفته است. از سال 1950 تا سال 2002 بيش از 766 انتشار مهم در مورد بازاريابي مکان در جهان صورت گرفته است (آنهولت ، 2002). مي توان ادعا کرد که جامع ترين نوشته ها در مورد بازاريابي مکان متعلق به فيليپ کاتلر(1993 ،1999 ، 2002 و ... ) و آشورث (1990 ،2001 و ...) است با اين تفاوت که نوشته هاي کاتلر همه جانبه بوده و بر انواع بازارهاي هدف مکان ها توجه داشته ولي نوشته هاي آشورث بيشتر کاربرد بازاريابي مکان در جلب گردشگران را مد نظر دارد. امروزه بين 5 تا 10% از فضاي تبليغات در روزنامه هاي اروپايي به بازاريابي مکان ها، مناطق و ملل تعلق دارد (کاتلر و همکاران، 1999، 29) همچنين انتشار ژورنال تخصصي Place Branding از سال 2001 نيز نشان دهنده توجه روزافزون به مباحث بازاريابي مکان مي باشد. با اين حال بازاريابي مکان هنوز داراي ابهامات فراوان است.

  در ايران پژوهش هايي در رابطه با بازاريابي توريسم صورت گرفته است که مي توان آن را بخشي از بازاريابي مکان با بازار هدف گردشگران دانست. با توجه به اهميت موضوع توسعه اقتصاد منطقه اي لازم است در خصوص بازاريابي مکان، به مفهوم عام آن و به عنوان ابزاري جهت توسعه مناطق، مطالعات بيشتر صورت گيرد. در اين مقاله سعي بر آن است تا از طريق مرور ادبيات بازاريابي مکان، اين پديده نوين را مورد شناسايي بيشتر قرار دهيم.

 • سير تحول بازاريابي مکان:
 • بازاريابي مکان پديده جديدي نيست و شايد عمر آن به دهها قرن برسد. پرچم ها و نشان ها هدفي مشابه لوگو هاي جديد داشته اند. سمبل هاي ملي، اسطوره ها و حماسه ها تصوير ذهني از ملت ها را مي سازند و در واقع مي-توان آنها را نوعي روش بازاريابي دانست که در اصل هويت ملي را نشانه مي گيرد. (لانگر ، 2001). نوع ديگري از بازاريابي مکان که مثل بسياري از ايده هاي بازاريابي ريشه در امريکا دارد، عمدتا از طريق عمليات پيشبردي و تبليغاتي براي فروش مکان ها و جذب مهاجران عمل مي کند که آن هم از قرن ها پيش رواج داشته است. ليکن اخيرا بازاريابي مکان به راهبردي براي يکي از ويژگي هاي برجسته استراتژي توسعه اقتصادي يعني توسعه مکان تبديل شده است. توسعه مکان به مفهوم استراتژي بازاريابي درازمدت و سيستماتيک براي توسعه دادن يک مکان، در جهت پرورش و توسعه ويژگي¬هاي بالقوه و طبيعي آن است (کاتلر و همکاران، 2002، 183).

  امروزه چهار راهکار اساسي براي توسعه مکان وجود دارد، هر راهکار از فلسفه متفاوتي براي ايجاد و حفظ جوامع ارزشمند پيروي مي کند و معمولا از ترکيبي از راهکارهاي مختلف استفاده مي شود :

 • 1-توسعه خدمات اجتماعي
 • ايده اصلي، ايجاد محيط کيفي براي دو بازار هدف است: الف) ساکنيني که اکنون در جامعه مورد نظر در حال زندگي/کار هستند ب) ساکنين بالقوه (خريداران آتي مکان)

  اين راهکار از توسعه مدارس کيفي، تسهيلات بهداشتي، خدمات رفاهي نظير مهدکودک، خدمات اداري سهل-الوصول و غيره پشتيباني کرده و منجر به کيفيت زندگي در جامعه مي شود.

 • 2-برنامه ريزي و طراحي مجدد شهري
 • تمرکز بر بهبود کيفيت طراحي مکان دارد. مواردي نظير معماري، فضاي باز، کاربري زمين، پيدمان خيابان ها، پياده روها، پاکيزگي و کيفيت محيط زيست از موارد مورد توجه در اين راهکار هستند.

 • 3-توسعه اقتصادي
 • تمرکز اين برنامه ها بر توسعه زيرساخت ها نظير راه هاي ارتباطي، تامين برق و سوخت، ارتباطات و نظاير آنها است.

 • 4-برنامه ريزي استراتژيک بازار (مديريت بازاريابي)
 • برنامه ريزي استراتژيک بازار براي مکان، چهارمين رويکرد اساسي براي توسعه مکان است که تاکنون، با هدف توسعه مکان، سه نسل را پشت سر گذاشته است (جدول 1). نسل اول به دنبال گسترش صنايع سنگين بوجود آمد. پيام هاي بازاريابي در اين نسل شامل مشوق ها، تمرکز بر صنايع توليدي و هزينه هاي عملياتي پايين بود. نيروي کار و زمين ارزان همراه با معافيت هاي مالياتي، فضاي تجاري جذاب تر را وعده مي داد. بسياري از جوامع آسيايي هنوز از روش هاي بازاريابي همين نسل استفاده مي کنند.

  نسل دوم در دهه هاي 1970 و 1980 با حرکت آهسته به سمت برنامه ريزي استراتژيک بازار شروع شد. پيدايش اهداف چندگانه به جاي هدف منفرد جذب مشاغل توليدي، تحليل رقابتي و موضع يابي در بازار و تقسيم بندي بازار از جمله مشخصه هاي اين نسل از بازاريابي مکان است. تاکيد مکان ها در اين نسل بيشتر بر حفظ بازارها و منابع بود. در طي اين نسل همکاري بخش خصوصي و عمومي رشد بيشتري داشت.

  در دهه 1990 همراه با افزايش نرخ بيکاري در آسيا، حرکت بازاريابي مکان به سمت نسل سوم شروع شد. مکان ها شروع به تلاش براي برجسته بودن و دارا بودن مزاياي خاص براي صنايع هدف کردند. ترغيب خوشه¬هاي محلي صنايع به هم وابسته، غني سازي زيرساخت ها، بهبود کيفيت زندگي، ايجاد فضاي دانشي و تشويق کارآفريني به عوامل مهم جذب تبديل شد.

  با شروع قرن جديد و در ادامه نسل سوم فعاليت هاي بازاريابي مکان، هويت و تصوير ذهني از مکان به طور فزاينده اي موثر شناخته شده و در استراتژي موضع يابي تجاري مکان ها شايع شده است. انواع مختلف همکاري هاي محلي/منطقه اي شدت گرفته و رقابت بين مکان ها پيچيده تر از قبل شده است.

  تحقیقهای مشابه
  پروژه بهینه سازی روشهای موجود بازاریابی در صنعت بیمه در استان
  102 صفحه - 45000 تومان
  انواع بازاریابی فایل بصورت پاورپوینت
  90 صفحه - 27000 تومان
  پروژه بررسی عوامل موثر در بازاریابی صنعت بیمه از دیدگاه کارشناسان بیمه
  150 صفحه - 60000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - پیکربندی های میانجی بازاریابی – فروش در شرکت های B2B44
  66 صفحه - 85500 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - وضعیت رایج سیستم های اطلاعات بازاریابی در صنعت بانکداری 22
  33 صفحه - 128700 تومان
  بررسی بازاریابی شرکت نوکیا فایل بصورت پاورپوینت
  30 صفحه - 10500 تومان
  بازار یابی بین المللی جهانگردی در ایتالیا و مقایسه آن با بازاریابی در ایران
  32 صفحه - 12000 تومان
  بازار یابی بین المللی جهانگردی در ایتالیا و مقایسه آن با بازاریابی در ایران
  31 صفحه - 18000 تومان
  بازاریابی - مدیریت بازاریابی فایل بصورت پاورپوینت
  90 صفحه - 30000 تومان
  هدف از بازاریابی بیمه در شرکت بیمه
  6 صفحه - 1500 تومان
  مدلسازی و بازاریابی تجارت الکترونیک
  12 صفحه - 6000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - ارزیابی از بازاریابی رابطه ی سهام دار در چین 14
  25 صفحه - 33000 تومان
  نقش تبلیغات در بازاریابی فرهنگی
  6 صفحه - 1500 تومان
  بررسی جایگاه و عملکرد بازاریابی در ایران - روش تحقیق
  86 صفحه - 54000 تومان
  نمایندگی های تجاری در بازاریابی بین الملل
  28 صفحه - 10500 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - تاثيرات يكپارچگي بازاریابی در زمان توسعه محصول جدید و مزیت رقابتی 40
  15 صفحه - 45000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - سفسطه های بازاریابی مالی 11
  5 صفحه - 15000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - چالشهای بازاریابی بوتیک هتلهای مستقل 8
  8 صفحه - 24000 تومان
  چالش های بازاریابی صنایع دستی ایران.docx
  14 صفحه - 7500 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - چالش های بازاریابی استراتژیک مقاصد توریستی تحت شرایط بحران
  9 صفحه - 27000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی تاثیر مولفه های مرکب بازاریابی روی رضایت گردشگران
  11 صفحه - 33000 تومان
  بازاریاب و بازاریابی و بازار- به روشAPA
  19 صفحه - 18000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - توازن بین بازرسی و بازاریابی 29
  11 صفحه - 33000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - هم تراز نمودن استراتژی های عملیات، بازاریابی و رقابتی جهت افزایش عملکرد: یک آزمون تجربی در صنعت بانکداری خرد
  11 صفحه - 33000 تومان
  بررسی وضعیت بازاریابی شرکت سامسونگ
  68 صفحه - 18000 تومان
  انگیزه بازاریابی جهانگردی و تبلیغاتی و فعالیت های بیشتر در صنعت جهانگردی
  9 صفحه - 1000 تومان
  بررسی وضعیت بازاریابی شرکت سامسونگ در بازار های بین المللی
  19 صفحه - 7500 تومان
  بررسی وضعیت بازاریابی شرکت سامسونگ پاورپوینت
  14 صفحه - 7500 تومان
  مدیریت بازاریابی گردشگری
  19 صفحه - 7500 تومان
  بررسی تاثیر بازاریابی عصبی بر نظام بانکی -روش تحقیق
  19 صفحه - 9000 تومان
  تاثير اينترنت بر بازاریابی (بانک کشاورزی)
  20 صفحه - 7500 تومان
  بررسی وضعیت بازاریابی شرکت سامسونگ در بازار های بین المللی
  19 صفحه - 6000 تومان
  تبلیغات و بازاریابی تبلیغات
  6 صفحه - 1000 تومان
  محصول پسته بازاریابی و صادرات پسته پاورپوینت
  34 صفحه - 9000 تومان
  استراتژی بازاریابی پاورپوینت
  21 صفحه - 6000 تومان
  پرسشنامه پاسخگویی محلی - جهانی (David Hussey) (دیوید هوسی)
  2 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه ادراک مدیران بازاریابی از اینترنت (Elaine K.F. Leong et all) (الین. لئونگ و همکاران)
  3 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه استفاده از فناوری اطلاعات در فعالیت های بازاریابی (Fiona Leverick & Margaret Bruce) (فیونا لوریک و مارگارت بروس)
  2 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه تغییرات ناشی از بکارگیری فناوری اطلاعات در بازاریابی (Fiona Leverick & Margaret Bruce) (فیونا لوریک و مارگارت بروس)
  2 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه تاثیر فرآیندهای سازمانی و فناوری اطلاعات بر استراتژی های بازاریابی (Ashok Ranchhod & Calin Gurau) (آشوک رنچود و کالین گوراو)
  3 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه تاثیر فناوری اطلاعات بر عملکرد بازاریابی (Teonpyo Noh) (تئونپیو نوه)
  2 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه تاثیر کامپیوتری شدن بر عملکرد بازاریابی (David Good & Robert W. Stone) (دیوید گود و رابرت. استون)
  2 صفحه - 1500 تومان
  گزارش کارآموزی - تلفن - مکان اداره مخابرات استان گیلان
  63 صفحه - 24000 تومان
  پنج مکان زیارتی در گیلان
  13 صفحه - 6000 تومان
  ضوابط، ملاحظات و استانداردها در طراحی ساخت، مکان یابی و نصب مبلمان بندی
  53 صفحه - 24000 تومان
  اثرات موسیقی درمانی بر درد و نگرانی بیمار کودک در طی عوض کردن مرهم در مکان دهنده
  18 صفحه - 12000 تومان
  پروژه مهندسی نرم افزار شرح مختصر فعالیت های سیستم یک شرکت فروش کامپیوتر به همراه نمودار و دیاگرام
  42 صفحه - 21000 تومان
  گزارش کار آموزی تلفن - مکان اداره مخابرات استان گیلان
  42 صفحه - 21000 تومان
  بررسی فضا مکان و شرایط لازم برای مرغداری
  11 صفحه - 12000 تومان
  عوامل موثر در انتخاب مکان جرم
  26 صفحه - 12000 تومان
  سیستم مکان یابی جهانی یا GPS چیست
  13 صفحه - 6000 تومان
  زمان و مکان انعقاد قرارداد در بانکداری الکترونیک
  24 صفحه - 6000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007