موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

ایجاد وفاداری برندی(مارکی) از طریق مدیریت تعهد جامعه برندی

عنوان سفارش :
ایجاد وفاداری برندی(مارکی) از طریق مدیریت تعهد جامعه برندی
تعداد صفحه :
30
قیمت :
10500 تومان
 • مقدمه
 • بسیاری از صنایع قبلا در مرحله بلوغ چرخه زندگیشان به سختی انتظار افزایش سوددهی با حفظ مشتریان جدید داشتند.با این حال،تلاش برای منابع جدید سوددهی توجه زیادی را به خود جلب می کند.بدین ترتیب شرکت های پیشتاز در این صنایع تمام تلاش خود را برای تحریک خریدهای بیشتر از سوی مشتریان وفادار خود میکنند،در حالیکه شروع کنندگان اخیر برای کم کردن نرخ تغییر برند و محصور کردن مشتریان سردسته ها مبارزه میکنند. تمام تلاشهای آنها در جهت ارتقاء وفاداری مشتری هستند ،چرا که افزایش وفاداری مشتری منجر به رفتارهای مطلوبی ،چون خرید دوباره مشتری ،شهرت مثبت برای کنار زدن اساس مشتری رقبا، و فروش متقابل می شود (ورهوئف و همکاران2002،هور و همکاران2010 استوکبورگر –سائوئر2010).

  گونه وسیعی از برنامه ها برای افزایش وفاداری مشتری طراحی و اجرا شده اند اکثریت این برنامه ها وظیفه مندی مشتری و مزایای اقتصادی (مثل تخفیف های قیمتی-کوپن ها، برنامه سنجشی میلی،غیره) را هدف قرار میدهند.

  هرچند، این نوع از برنامه های وفاداری لازم و ضروری هستند اما شرط کافی برای افزایش همزمان وفاداری چندبعدی مشتری کافی نیستند(گاستافسون و همکاران 2005) یعنی افزایش وفاداری مشتری در مفهوم مقدس خود مستلزم یک سری از استراتژی های بازار یابی مرسوم است که منطبق با انواع مختلف وفاداری باشد .

  ترکیب اخیر تعهد برند مشتریان و رشد استفاده اینترنتی از آنها درک بازار یاب ها را از برنامه های ارتقا وفاداری وسیعتر کرده است .پیشرفت های صورت گرفته در فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی ،مخصوصا اینترنت را بوجود آورده اند که در آنها جوامع برندی توجه عمده ای را دریافت می کنند (آرمسترانگ و هاگل 1996،مک الکساندر و همکاران 2002 مانیز و اُگویین 2001 شیث و پرواتیار 1995)

  توجه تحقیقاتی به جوامع برندی با این واقعیت شروع شده که جوامع برندی به شرکت ها کمک میکنند تا مشتریان انفرادی را جذب کرده و روابط با این مشتریان را تقویت کنند،و به موجب آن روابط بلند مدتی را ایجاد کنند(استوکبورگر-ساموئر 2010)این روابط مدام با مشتریان شرکت ها را رقابتی تر کرده و در نتیجه بهره وری بازاریابی آنها را بسیار بهبود می بخشد (بری 1995 وبستر 1992) مطالعات پیرامون جوامع برندی، با این وجود ،توانایی مواجهه با کل چرخه،از آغاز روابط با مشتریان تا بهبود بهره وری بازاریابی را ندارند.در عوض تمرکز این تحقیق روی حوزه های مختلفی چون تاثیر نگرشها به جوامع برندی بر وفاداری برندی (آلگشمیر و همکاران 2005،جانگ و همکاران2008) نگرشهای مبتنی بر سطح موافقت و سازگاری بین یک جامعه برندی و خود انگاری و روابط بین فعالیت های جامعه برندی و وفاداری جامعه برندی بوده است(مک الکساندر و همکاران 2002مانیر و اگونین 2001 باگوزی و دولایک 2006) دلیل این نوع تحقیق متنوع که در آن کانون توجه جامعه ای برندی است که اغلب درمقام روابطی تعریف می شود که مشتریان در آن ها واقعهند از جمله روابط بین مشتری و برند ،بین مشتری و شرکت ،بین مشتری و محصول مصرفی و بین خود مشتریان (مک الکساندر و همکاران2002)

  با توجه به اینکه مطالعات موجود نقش قابل توجه جامعه برندی را روی ایجاد وفاداری برندی شناسایی کرده اندو اینکه مطالعات جامعه برندی خود را در رابطه با «تعهد» بعنوان یک بازیگر حیاتی در ارتقا رفتارهای وفاداری محدود کرده اند این مطالعه در تلاش است تا نقش تعهد جامعه برندی را در رفتارهای وفاداری جامعه برندی بررسی کرده اند و سوابق تعهد جامعه برندی را ارزیابی کند. بنابراین هدف اصلی این مطالعه ارزیابی تجربی مدل ساختاری از جمله سوابق تعهد جامعه برندی ،تعهد جامعه برندی ،و پیامدها های جامعه برندی (رفتارهای وفاداری) است اهداف خاص این مطالعات عبارتند از :نخست این مطالعه اعتماد را می پذیرد و به جامعه برندی بهمان اندازه که سوابق تعهد برندی و تحلیل های بر اعتماد تاثیر داشته و متمایل به یک جامعه برندی هستند تمایل دارد .(چائو دهاری و هولبروک 2001،هاریس و گود2004،کارول و آهوویا2006)هرچند ،این چارچوب بطور تجربی در زمینه مدیریت یک جامعه برندی ارزیابی نشده است .با توجه به اینکه تمرکز این مطالعه شناخت جامعه برندی در متن رابطه مشتری-برند است یکی از این روابط در مک الکساندر و همکاران(2002) بررسی شده است انتظار می رود ارزیابی تاقیر اعتماد و تمایل جامعه برندی بر تعهد جامعه برندی نقش برجسته اعتماد و تمایل در ایجاد تعهد و رفتارهای متعهدانه (مثل رفتارهای وفادارانه) را اثبات خواهد کرد .ثانیاًاین مطالعه مکانیسمی را بررسی میکند که از طریق آن تعهد جامعه برندی قادر به افزایش رفتارهای وفاداری مختلفی (مثل قصد خریدهای دوباره،شهرت ثبت و شکایات سازنده) است .تاثیر میانجیگری تعهد جامعه برندی با استفاه از استدلال بارون و کنی 1986 ارزیابی می شود و نتایج آن برای شناسایی نقش تعهد جامعه برندی بعنوان واسطه تحلیل می شود.

  با این اهداف تحقیقاتی خاص ،این مطالعه نخست جامعه برندی را در کل تعریف کرده و تعهد را در متن جامعه برندی تصور میکند.سپس سوابق و پیامدهای تعهد جامعه برندی را از طریق مرور ادبیاتی گسترده مورد بحث و بررسی قرار میدهد .بعد از آن،بخش متدولوژی جزئیات روند نمونه گیری ،معیارها و روشهای تحلیل و نتایج را ارائه میدهد . در آخر بخش بحث و بررسی مفاهیم نظری و مدیریتی این مطالعه را کشف کرده و جهت پیشگیری را برای تحقیق آتی پیشنهاد میکند.

 • پیش زمینه نظری و فرضیات پژوهشی
 • جامعه برندی و تعهد جامعه برندی
 • با توجه به اهمیت جامعه برندی که اخیرا مورد تاکید قرار گرفته ،بازاریان بیشتر روی ساخت ومدیریت و حفظ جوامع برندی تمرکز دارند(مثل مک الکساندر و همکاران 2002،مونیز و اُگویین2001)مقوله جامعه به روشهای مختلفی تعریف شده است رینگلد 1993 آن را به عنوان گروهی از مردم تعریف میکند که تقابل های بلند مدتی با ظاهر سازی با شکوه فردی دارند که با کامپیوترهای آن لاین وساطت می شود.از سوی دیگر ،جونز 2000 جامعه را بعنوان گروهی از مردمی تلقی میکند که در فضای مجازی کامپیوتر با پشتیبانی ارتباط به واسطه کامپیوتر CMC تقابل دارد . به منظور این مطالعه جامعه برندی بعنوان گروهی از مردمی تعریف می شود که برند خاصی دارند یا علاقه شدید به یک برند دارند و چه ان لاین و چه اف لاین فعالند(مونیز و اگویین 2001 جپسن و فردریکسن 2006)

  اهداف عمده مشارکت جامعه برندی تابعی و مربوط به لذت و خوشی هستند .اهداف تابعی به تبادل اطلاعات بین اعضای جامعه اتلاق می شود حال انکه اهداف مربوط به لذا و خوشی افراد را به داشتن تجربه غنی و مثبت از طریق تقابلهای بین شان هدایت میکند.(هولند و بیکر2001) صرف نظر از اینکه کدام هدف قبل از مشارکت اتخاذ شده تاثیر جوامع برندی بر زندگی های شخصی افزایش یافته است مثلا از طریق خرید و مصرف تولید واقعی ،با بوجود آمدن نظراتی در مورد برندها یا تولیدات (هاگل و آرمسترانگ1997) چرا که آنها جایگزین نقش گروههای مرجع موجود شده اند(کانستنت و همکاران1996).بدین ترتیب،شرکت ها شروع به استفاده از جوامع برندی با هدف استراتژیک نزدیکتر شدن به بخش بازار هدف خاص کرده اند .اعضای یک جامعه برندی برنامه های کاری و فعالیت های جامعه خاص را با روابط متقابل بین اعضایی که همان برند را دارند مشخص می کنند.و چون اطلاعات و/یا مفاهیم مربوط به برند را رد و بدل می کنند

  تحقیقهای مشابه
  ترجمه مقاله و تحقیق - ایجاد وفاداری برندی(مارکی) از طریق مدیریت تعهد جامعه برندی 30
  20 صفحه - 60000 تومان
  ایجاد وفاداری برندی(مارکی) از طریق مدیریت تعهد جامعه برندی
  30 صفحه - 10500 تومان
  پرسشنامه استانداردهای معلمان تازه کار - معلمین تجارب یادگیری از طریق درک از مفاهیم، ساختارها و ابزار فرهنگی تحقیق درباره رشته هائی که آن ها درس می دهند را منعکس می کند، ایجاد می نمایند
  1 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه محیط مدیریت کیفیت جامع
  2 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه تشخیص مدیریت دانش - مرحله ایجاد و تثبیت دانش: توانایی سازمان در به وجود آوردن و تولید دانش و همچنین تثبیت و حفاظت آن در سازمان (Bukowitz W & William R) (بوکوتیز و ویلیامز)
  1 صفحه - 1500 تومان
  پروژه بررسی عوامل موثر در ایجاد رضایت شغلی همراه با جامعه آماری و مطالعه بر روی کارکنان شرکت فومن شیمی بر اساس روش تحقیق
  37 صفحه - 24000 تومان
  پروژه رشته مدیریت بررسی تاثیر برند بر وفاداری مشتری همراه با کار آماری و پرسشنامه و تجزیه و تحلیل داده ها
  71 صفحه - 42000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت کارآمد از طریق مدیریت به وسیله¬ی فرایند و رهبری 11
  6 صفحه - 18000 تومان
  پروژه رشته مدیریت دولتی بررسی تاثیر تعهد سازمانی برعملکرد سازمان ها
  88 صفحه - 48000 تومان
  پرسشنامه اعتماد در مدیریت زنجیره تأمین
  2 صفحه - 1500 تومان
  پروژه رشته مدیریت بیمه نقش بیمه های دریایی در اقتصاد شهر همراه با پرسشنامه و جامعه آماری
  71 صفحه - 45000 تومان
  بررسی عوامل موثر در رضایت شغلی کارکنان شرکت پارس شهاب رشت همراه با جامعه آماری و پرسشنامه پروژه مدیریت بازرگانی و صنعتی
  86 صفحه - 45000 تومان
  پروژه مدیریت بررسی ابعاد مدیریت ارتباط با مشتری بر رضایت مشتریان بانک ملی استان گیلان همراه با جامعه آماری و پرسشنامه
  91 صفحه - 60000 تومان
  پروژه بررسی تاثیر مدیریت مشارکتی بر رضایت شغلی کارکنان همراه با جامعه آماری و پرسشنامه و ضمایم آماری
  67 صفحه - 42000 تومان
  پروژه بررسی اثرات جنسیت بر الگوی مدیریت منابع انسانی در بانک همراه با جامعه آماری و پرسشنامه
  72 صفحه - 45000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007