موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

استاندارد10 حسابداری

عنوان سفارش :
استاندارد10 حسابداری
تعداد صفحه :
7
قیمت :
1500 تومان
 • حسابداری‌ كمكهای‌ بلاعوض‌ دولت‌
 • دامنـه‌ كاربرد
 • 1.این‌ استاندارد باید برای‌ حسابداری‌ كمكهای‌ بلاعوض‌ دولت‌ و سایر اشكال‌ كمكهای‌ دولتی‌ بكار گرفته‌ شود.

  2.الزامات‌ این‌ استاندارد، همچنین‌ می‌تواند به عنوان‌ بهترین‌ الگوی‌ عمل‌ حسابداری‌ كمكهای‌ بلاعوض‌ و سایر اشكال‌ كمك‌ دریافتی‌ از منابع‌ غیر دولتی‌ مورد استفاده‌ قرار گیرد.

 • تعاریف‌
 • 3.اصطلاحات‌ ذیل‌ در این‌ استاندارد با معانی‌ مشخص‌ زیر بكار رفته‌ است‌:

  * دولت‌ ‌: متشكل‌ است‌ از وزارتخانه‌ها، مؤسسات‌ دولتی، نهادها و ارگانهای‌ دولتی‌، شركتهایی‌ كه‌ بیش از 50% سرمایه‌ آنها متعلق‌ به‌ دولت‌ است‌ و سایر مؤسساتی‌ كه‌ به موجب‌ قوانین‌ موضوعه‌، دولتی‌ شناخته‌ می‌شود.

  * كمك‌ دولت‌ ‌: عبارت‌ از عملیاتی‌ است‌ كه‌ توسط‌ دولت‌ به منظور فراهم‌ كردن‌ مزیتهای‌ اقتصادی‌ برای‌ یك‌ واحد تجاری‌ یا گروهی‌ مشخص‌ از واحدهای‌ تجاری‌ در چارچوب‌ قوانین‌ و مقررات‌ معین‌ انجام‌ می‌شود. از لحاظ‌ مقاصد این‌ استاندارد، مزیتهایی‌ كه‌ تنها به‌ طور غیرمستقیم‌ و از طریق‌ انجام‌ عملیات‌ مؤثر بر شرایط‌ عمومی‌ تجاری‌ فراهم‌ می‌شود، مانند تدارك‌ امكانات‌ زیربنایی‌ در مناطق‌ در حال‌ توسعـه‌ یا تحمیـل‌ محدودیتهای‌ تجـاری‌ بر رقبـا، جزء كمكهای‌ دولت‌ محسوب‌ نمی‌گردد.

  * كمكهای‌ بلاعوض‌ دولت‌ ‌: عبارت‌ است‌ از كمكهای‌ دولت‌ به‌ شكل‌ انتقال‌ دارایی‌ به‌ واحد تجاری‌ یا جلوگیری‌ از خروج‌ آن‌ از واحد تجاری‌ در قبال‌ رعایت‌ برخی‌ شرایط‌، درگذشته‌ یا آینده‌، مربوط‌ به‌ فعالیتهای‌ واحد تجاری‌. آن‌ گروه‌ از كمكهای‌ دولت‌ كه‌ تعیین‌ ارزش‌ آنها به نحو معقولی‌ امكان‌پذیر نیست‌ و همچنین‌ معاملات‌ واحد تجاری‌ با دولت‌ كه‌ نتوان‌ آنهـا را از فعالیتهای‌ عادی‌ واحد تمیز داد، جزء كمكهای‌ بلاعوض‌ دولت‌ محسوب‌ نمی‌شود.

  * ارزش‌ منصفانه‌ ‌: مبلغی‌ است‌ كه‌ خریداری‌ مطلع‌ و مایل‌ و فروشنده‌ای‌ مطلع‌ و مایل‌ می‌توانند در معامله‌ای‌ حقیقی‌ و در شرایط‌ عادی‌، یك‌ دارایی‌ را در ازای‌ مبلغ‌ مزبور با یكدیگر مبادله‌ كنند

  4.برای‌ اهداف‌ این‌ استاندارد واژه‌ دولت‌ به‌ صورت‌ گسترده‌ای‌ تعریف‌ شده‌ است‌. در این‌ استاندارد همچنین‌ كمكهای‌ بلاعوض‌ نهادهای‌ بین‌المللی‌ از قبیل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد و مؤسسات‌ وابسته‌ به‌ آن‌ همانند كمكهای‌ بلاعوض‌ دولت‌ تلقی‌ می‌شود.

 • ماهیت‌ كمكهای‌ بلاعوض‌ دولت‌
 • 5.كمكهای‌ بلاعوض‌ دولت‌ معطوف‌ به‌ ترغیب‌ واحد تجاری‌ یا كمك‌ به‌ آن‌ جهت‌ انجام‌ فعالیتی‌ است‌ كه‌ به‌ لحاظ‌ مصالح‌ اجتماعی‌ یا اقتصادی‌ ضرورت‌ دارد. كمكهای‌ بلاعوض‌ دولت‌ طیف‌ گسترده‌ای‌ را دربر می‌گیرد و به‌ علت‌ تغییر در سیاستهای‌ دولت‌ و یا وضع‌ قوانین‌ و مقررات‌ جدید تغییر می‌یابد. اعطای‌ كمكهای‌ بلاعوض‌ دولت‌ دارای‌ شرایط‌ متعددی‌ از جمله‌ رعایت‌ قوانین‌ و مقررات‌ مربوط‌، وجود بودجه‌ مصوب‌، انجام‌ تشریفات‌ لازم‌ جهت‌ دریافت‌، نظارت‌ بر مخارج‌ انجام‌ شده‌ از محل‌ كمكهای‌ دریافتی‌ و نحوه‌ تسویه‌ آن‌ است‌ كه‌ بر این‌ اساس‌، از دریافت‌ كمك‌ و چگونگی‌ وصول‌ آن‌ اطمینان‌ حاصل‌ می‌شود.

  6.كمكهای‌ بلاعوض‌ دولت‌ از لحاظ‌ ماهیت‌ و اهداف‌ دارای‌ اشكال‌ متفاوتی‌ است‌ كه‌ عمدتاً به‌ شرح‌ زیر می‌باشد:

  الف . كمكهایی‌ كه‌ جهت‌ حمایت‌ مالی‌ واحد تجاری‌ در شرایط‌ اضطراری‌ یا جبران‌ مخارج‌ تحمل‌شده‌ قبلی‌ آن‌ بدون‌ هرگونه‌ پیش‌ شرطی‌ درارتباط‌ با عملیات‌ آتی‌ واحد تجاری‌ یا الزام‌ آن‌ به‌ انجام‌ مخارج‌ بیشتر، اعطا می‌شود. برای‌ مثال‌، می‌توان‌ از كمكهای‌ بلاعوض‌ دولت‌ جهت‌ جبران‌ خسارات‌ ناشی‌ از حوادث‌ طبیعی‌ و جنگ‌ یا جلوگیری‌ از تعطیل‌ واحدهای‌ تجاری‌ نام‌ برد.

  ب . كمك‌هایی‌ كه‌ جهت‌ تأمین‌ مالی‌ فعالیتهای‌ واحد تجاری‌ طی‌ مدتی‌ مشخص‌ یا جبران‌ زیان‌، هزینه‌ها یا كاهش‌ درآمد واحد تجاری‌ و با پیش‌بینی‌ قبلی‌ اعطا می‌شود. در برخی‌ موارد، این‌ كمكهای‌ بلاعوض‌ منبع‌ عمده‌ درآمد واحد تجاری‌ را تشكیل‌ می‌دهد. برای‌ نمونه‌ می‌توان‌ از یارانه‌های‌ پرداختی‌ در رابطه‌ با بهای‌ خرید مواد یا فروش‌ محصول‌ و یا جبران‌ زیان‌ شركتهای‌ دولتی‌ ارائه‌كننده‌ خدمات‌ عمومی‌ نام‌ برد.

  ج . كمكهایی‌ كه‌ شرط‌ اساسی‌ اعطای‌ آن‌ الزام‌ واحد تجاری‌ دریافت‌كننده‌ كمك‌، به‌ خرید یا ساخت‌ داراییهای‌ غیرجاری‌ یا تحصیل‌ آن‌ به‌ هر شكل‌ دیگر است‌. در رابطه‌ با این‌ كمكها شرایط‌ فرعی‌ دیگری‌ نیز ممكن‌ است‌ درنظر گرفته‌ شود كه‌ نوع‌ یا محل‌ استفاده‌ از داراییهای‌ مزبور یا دوره‌هایی‌ را كه‌ طی‌ آن‌ داراییها باید تحصیل‌ یا نگهداری‌ شود محدود سازد. در برخی‌ موارد، درصورت‌ عدم‌ دریافت‌ این‌ كمكها، واحد تجاری‌ اساساً قادر به‌ شروع‌ یا ادامه‌ فعالیت‌ خود نیست‌. از جمله‌ این‌ كمكها می‌توان‌ به‌ كمك‌ از محل‌ داراییهای‌ ایجاد شده‌ طرحهای‌ عمرانی‌ و اهدای داراییهای‌ ثابت‌ مشهود اشاره‌ كرد.

  د . كمكهایی‌ كه‌ در قالب‌ بخشش‌ مطالبات‌ دولت‌ از واحد تجاری‌ (از قبیل‌ بخشودگی‌ اصل‌ و سود تضمین‌ شده‌ تسهیلات‌ دریافتی‌) اعطا می‌گردد و نیز كمكهایی‌ كه‌ جمعاً و خرجاً در بودجه‌ دولت‌ منظور می‌شود (یعنی‌ از یك‌ طرف‌ به عنوان‌ درآمد دولت‌ و از طرف‌ دیگر به عنوان‌ هزینه‌ دولت‌ در بودجه‌ شناسایی‌ می‌شود) از قبیل‌ معافیتهای‌ گمركی‌ اعطایی‌ به‌ وزارت‌ نیرو و شركتهای‌ تابعه‌ موضوع‌ ماده‌ واحده‌ مصوب‌ 15/4/1365 مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ و یا تأمین‌ غیر مستقیم‌ مابه‌التفاوت‌ مابه‌ازای‌ ریالی‌ ارز تخصیصی‌ به‌ واحدهای‌ تجاری‌ طبق‌ قانون‌ بودجـه‌ و موافقتنامه‌های‌ مربوط‌.

  7.كمك‌ دولت‌ می‌تواند به‌ اشكالی‌ غیر از كمكهای‌ بلاعوض‌ در قالب‌ اعطای‌ مزیتهای‌ خاص‌ صورت‌ گیرد كه‌ متضمن‌ جریان‌ ورود منابع‌ به‌ واحد تجاری‌ یا كاهش‌ جریان‌ خروج‌ منابع‌ از آن‌ نباشد، برای‌ نمونه‌ می‌توان‌ از كمكهای‌ مشاوره‌ای‌، اعطای‌ شرایط‌ ترجیحی‌ در تسهیلات‌ پرداختی‌، تضمین‌ بدهی‌ واحد تجاری‌، معافیتهای‌ مالیاتی‌ و گمركی‌ و اعمال‌ نرخهای‌ ارزان‌ قیمت‌ ارز در سیستمهای‌ ارزی‌ چند نرخی‌ نام‌ برد.

 • شناخت‌ كمكهای‌ بلاعوض‌ دولت‌
 • 8.كمكهای‌ بلاعوض‌ دولت‌ درصورت‌ احراز شرایط‌ زیر شناسایی‌ می‌شود:

  الف ‌. جریان‌ منافع‌ اقتصادی‌ آتی‌ مرتبط‌ با كمك‌ بلاعوض‌ به‌ درون‌ واحد تجاری‌ یا كاهش‌ جریان‌ خروجی‌ منافع‌ اقتصادی‌ آتی‌ از واحد تجاری‌ محتمل‌ باشد،

  ب‌ . مبلغ‌ كمك‌ بلاعوض‌ به‌گونه‌ای‌ اتكا پذیر قابل‌ اندازه‌گیری‌ باشد،

  ج‌ . مخارج‌ مرتبط‌ با كمك‌ بلاعوض‌ دریافتی‌ به‌گونه‌ای‌ اتكا پذیر قابل‌ اندازه‌گیری‌ باشد، و

  د‌ . اطمینان‌ معقولی‌ در رابطه‌ با اجرای‌ شرایط‌ مربوط‌ به‌ مصرف‌ كمك‌ بلاعوض‌ وجودداشته‌ باشد.

  9.هرگاه‌ نحوه‌ عمل‌ حسابداری‌ كمكهای‌ بلاعوض‌ دولت‌ در قوانین‌ آمره‌ پیش‌بینی‌ شده‌ باشد، باید ضمن‌ رعایت‌ معیارهای‌ شناخت‌ مندرج‌ در بند 8، از نحوه‌ عمل‌ حسابداری‌ مندرج‌ در متن‌ قوانین‌ مربوط‌ تبعیت‌ كرد.

  10.كمكهای‌ بلاعوض‌ دولت‌ اساساً در چارچوب‌ قوانین‌ و مقررات‌ مصوب‌ اعطا می‌گردد. در برخی‌ موارد كه‌ عمدتاً معطوف‌ به‌ كمكهای‌ مرتبط‌ با داراییهای‌ غیرجاری‌ است‌، نحوه‌ عمل‌ حسابداری‌ كمكهای‌ بلاعوض‌ دولت‌، در قوانین‌ آمره‌ پیش‌بینی‌ می‌شود. نمونه‌هایی‌ از نحوه‌ عمل‌ حسابداری‌ مرتبط‌ با كمكهای‌ بلاعوض‌ دولت‌ مندرج‌ در قوانین‌ در پیوست‌ این‌ استاندارد ارائه‌ شده‌ است‌.

  11.در رابطه‌ با كمكهای‌ بلاعوض‌ دولت‌، جریان‌ ورودی‌ منافع‌ اقتصادی‌ آتی‌ زمانی‌ محتمل‌ تلقی‌ می‌گردد كه‌ شرایط‌ دریافت‌ كمك‌ رعایت‌ شده‌ و نسبت‌ به‌ دریافت‌ آن‌ اطمینان‌ معقولی‌ وجود داشته‌ باشد. احراز شرایط‌ دریافت‌ كمك‌ بلاعوض‌، معمولاً متضمن‌ رعایت‌ دقیق‌ قوانین‌ و مقررات‌ مربوط‌ و وجود بودجه‌ مصوب‌ می‌باشد. به عبارت‌ دیگر، تا زمانی‌ كه‌ واحد تجاری‌ به‌ طور معقول‌، اطمینان‌ حاصل‌ نكند كه‌ منافع‌ اقتصادی‌ آتی‌ مرتبط‌ با كمك‌ به‌ درون‌ واحد تجاری‌ جریان‌ خواهد یافت‌، شناختی‌ در صورتهای‌ مالی‌ صورت‌ نمی‌گیرد. بلكه‌ در این‌ موارد، موضوع‌ در قالب‌ داراییهای‌ احتمالی‌ قرار گرفته‌ و طبق‌ استاندارد حسابداری‌ شماره‌ 4 با عنوان‌ حسابداری‌ پیشامدهای‌ احتمالی با آن‌ رفتـار می‌شود. برای‌ مثال‌، هرگاه‌ زمینی‌ از سوی‌ مراجع‌ دولتی‌ با پیش‌ شرط‌ شروع‌ به‌ احداث‌ ساختمان‌ ظرف‌ مهلت‌ مقرر، به‌ واحد تجاری‌ واگذار گردد، شناخت‌ كمك‌ مزبور در صورتهای‌ مالی‌، موكول‌ به‌ شروع‌ عملیات‌ احداث‌ خواهد بود.

  تحقیقهای مشابه
  بررسی استاندارد حسابداری شماره 2 - وجوه نقد فایل بصورت پاورپوینت
  24 صفحه - 12000 تومان
  پروژه مالی حسابداری بررسی استاندارد حسابداری شماره 2 وجوه نقد
  37 صفحه - 18000 تومان
  پروژه مالی حسابداری بررسی استاندارد حسابداری شماره 9
  37 صفحه - 18000 تومان
  بررسی استاندارد حسابداری شماره 9 فایل بصورت پاورپوینت
  26 صفحه - 15000 تومان
  بررسی استاندارد حسابداري شماره 21 - حسابداری اجاره ها
  12 صفحه - 7500 تومان
  معرفی استاندارد Z39.50 برای بازیافت اطلاعات از سیستم های مختلف کامپیوتری
  16 صفحه - 6000 تومان
  ISO 17025 استاندارد مدیریت کیفیت آزمایشگاهی
  9 صفحه - 1500 تومان
  سیستم مدیریت کیفیت سری استاندارد های ایزو iso
  4 صفحه - 1000 تومان
  نقش و اهميت استاندارد هاي حسابداري
  24 صفحه - 12000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - دیوارهای صفحه فولادی در آینده نزدیک 2010 تجهیزات زمین لرزه AISC و استاندارد S16 کانادایی سال 2009 12
  10 صفحه - 30000 تومان
  مفاهيم اصلي حسابداري پيمانكاري استاندارد شماره 9 فایل بصورت پاورپوینت
  45 صفحه - 27000 تومان
  پروژه رشته مدیریت صنعتی بازرگانی - پیاده سازی استاندارد ایزو و ارتباط با کیفیت کالا در شرکت پارس خزر
  106 صفحه - 60000 تومان
  پیاده سازی استاندارد ایزو و ارتباط با کیفیت کالا پروژه مدیریت بازرگانی و صنعتی
  124 صفحه - 45000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - Risk assessment in non-standard forms of civil engineering consulting services
  15 صفحه - 45000 تومان
  پروژه مالی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی ارائه صورتهای مالی بین المللی استاندارد شماره 1
  74 صفحه - 36000 تومان
  نمونه برداری سازمان ملی استاندارد و کدکس
  42 صفحه - 15000 تومان
  سیستم بین المللی استاندارد واحد ها SI
  6 صفحه - 1500 تومان
  تسعير ارز استاندارد حسابداري شماره 16 پاورپوینت
  31 صفحه - 9000 تومان
  ifrs تاثیر استاندارد های گزارشگری مالی بین المللی در صورت های مالی
  39 صفحه - 15000 تومان
  استانداردهای حسابداری - درآمدها
  16 صفحه - 1500 تومان
  حسابداری اسلامی و حسابداری مرسوم ناسازگار یا مکمل
  16 صفحه - 1500 تومان
  استاندارد حسابداری در کشاورزی
  7 صفحه - 1500 تومان
  استاندارد حسابداری شماره 26 حسابداری در کشاورزی
  38 صفحه - 13500 تومان
  پروژه حسابداری بدهی ها و تئوریهای حسابداری
  78 صفحه - 36000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - جامعه شناسی حسابداری مدرن
  6 صفحه - 18000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - حسابداری بیمه
  4 صفحه - 12000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - حسابداری فعالیت بودجه
  6 صفحه - 18000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - حسابداری ممیزی ایمنی راه
  22 صفحه - 66000 تومان
  گزارش کار آموزی رشته حسابداری بودجه و نحوه بودجه ریزی در بیمارستان پورسینا
  20 صفحه - 15000 تومان
  پروژه رشته حسابداری اثر مالیات بر رشد اقتصادی
  45 صفحه - 75000 تومان
  پروژه رشته حسابداری - حسابداری حقوق و دستمزد
  70 صفحه - 30000 تومان
  پروژه مالی رشته حسابداری بررسی سیستم حقوق شرکت آب منطقه ای
  84 صفحه - 45000 تومان
  کارآموزی اداره راه و ترابری حسابداری پیمانکاری
  56 صفحه - 25500 تومان
  کارآموزی رشته حسابداری در اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان گیلان
  47 صفحه - 24000 تومان
  پروژه مالی رشته حسابداری بررسی سیستم حقوق و دستمزد
  79 صفحه - 30000 تومان
  کارآموزی بخش حسابداری شهرداری
  26 صفحه - 15000 تومان
  پروژه حسابداری بررسی آثار و پیامدهای اقتصادی تاسیس بورس اوراق بهادار
  102 صفحه - 45000 تومان
  پروژه حسابداری در مورد ترازنامه
  53 صفحه - 30000 تومان
  پروژه رشته حسابداری با عنوان انبار و انبارداری و مدیریت انبار
  147 صفحه - 54000 تومان
  پروژه رشته حسابداری برآورد توان مالی خانوارهای شهری
  110 صفحه - 36000 تومان
  پروژه رشته حسابداری در مورد پول ارز بانکداری
  107 صفحه - 36000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - حقوق و دستمزد لیست حقوق حسابداری payroll
  8 صفحه - 24000 تومان
  پروژه رشته حسابداری انبار و انبارداری
  51 صفحه - 21000 تومان
  پروژه رشته حسابداری - حسابداری مالی
  69 صفحه - 30000 تومان
  کارآموزی رشته حسابداری در سازمان تعاون روستایی
  31 صفحه - 18000 تومان
  پروژه حسابداری تراز آزمایشی و سود و زبان بصورت اکسل excell
  2 صفحه - 15000 تومان
  پروژه حسابداری بیمه عمر
  65 صفحه - 19500 تومان
  پروژه رشته حسابداری - قرار داد پیمانکاری
  39 صفحه - 15000 تومان
  پروژه رشته حسابداری - سیستم حقوق و دستمزد
  90 صفحه - 27000 تومان
  پروژه کارآموزی رشته حسابداری در سازمان مسکن و شهر سازی
  97 صفحه - 30000 تومان
  کار آموزی رشته حسابداری در فرمانداری - سیستم حقوق و دستمزد
  37 صفحه - 18000 تومان
  کار آموزی رشته حسابداری -حسابداری در پست - تهیه شده مطابق با اصول روش تحقیق
  55 صفحه - 21000 تومان
  کارآموزی رشته حسابداری در بیمارستان
  63 صفحه - 24000 تومان
  آموزش نرم افزار حسابداری پخش کارا - نرم افزار جامع پخش- بصورت pdf
  137 صفحه - 30000 تومان
  پروژه رشته حسابداری انبار و انبارداری
  65 صفحه - 30000 تومان
  پروژه مالی رشته حسابداری در مورد بودجه و بودجه ریزی
  50 صفحه - 27000 تومان
  پروژه کار آموزی رشته حسابداری در اداره پست
  43 صفحه - 24000 تومان
  پروژه مالی رشته حسابداری تشریح بخش حسابداری اداره تامین اجتماعی
  65 صفحه - 36000 تومان
  پروژه مالی رشته حسابداری تشریح نرم افزار مورد استفاده در سیستم دبیرخانه
  29 صفحه - 18000 تومان
  پروژه کارآموزی رشته حسابداری مربوط به جسابداری پیمانکاری
  10 صفحه - 12000 تومان
  نقش حسابداری و حسابرسی در استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی
  24 صفحه - 9000 تومان
  پروژه رشته حسابداری قراردادهای پیمانکاری
  108 صفحه - 45000 تومان
  شفافیت بودجه ای و نقش حسابداری دولتی
  30 صفحه - 10500 تومان
  نمونه گیری در حسابداری فایل بصورت پاورپوینت
  38 صفحه - 15000 تومان
  پروژه رشته حسابداری (کاربرد نمونه گیری در حسابداری)
  45 صفحه - 18000 تومان
  پروژ رشته حسابداری طراحی یک سیستم جامعه حقوق و دستمزد
  78 صفحه - 36000 تومان
  پروژه رشته حسابداری روشهای توزیع سود سهام
  84 صفحه - 45000 تومان
  تجزیه و تحلیل سیستم های اطلاعاتی حسابداری
  11 صفحه - 6000 تومان
  بررسی سیستم حسابداری آموزش و پرورش شهر سنگر
  49 صفحه - 30000 تومان
  کارآموزی رشته حسابداری در شرکتهای تعاونی مسکن
  152 صفحه - 54000 تومان
  گزارش کارآموزی رشته حسابداری در بیمارستان بخش مالی
  61 صفحه - 27000 تومان
  گزارش کارآموزی کارخانه پارس خزر به همراه معرفی فعالیتهای حسابداری کارخانه
  61 صفحه - 27000 تومان
  پروژه رشته حسابداری قراردادهای پیمانکاری - سیستم حسابداری پیمانکاری برای شرکت هایی که فعالیت ساختمانی انجام می دهند
  26 صفحه - 18000 تومان
  پروژه کارآموزی رشته حسابداری مرکز بهداشت با بررسی حقوق و دستمزد و سایر هزینه ها
  86 صفحه - 36000 تومان
  پروژه مالی رشته حسابداری بررسی نظام کد گذاری کالاها
  41 صفحه - 24000 تومان
  پروژه مالی رشته حسابداری تجزیه و تحلیل حسابداری در اداره بهزیستی
  62 صفحه - 27000 تومان
  چگونه متغیرهای حسابداری تغییرات قیمت بازار سهام را توضیح می دهند
  35 صفحه - 15000 تومان
  کارآموزی حسابداری شرح مختصری از گزارش کار حسابداری بنیاد 15 خرداد
  7 صفحه - 6000 تومان
  کارآموزی در پست و بررسی عملیات حسابداری در پست
  48 صفحه - 27000 تومان
  گزارش کارآموزی حسابداری در مورد کارگاه تولیدی شن و ماسه
  24 صفحه - 12000 تومان
  گزارش کارآموزی رشته حسابداری اتحادیه تعاونی روستایی استان گیلان
  12 صفحه - 9000 تومان
  گزارش کارآموزی رشته حسابداری در بیمه آسیا
  22 صفحه - 13500 تومان
  گزارش کارآموزی رشته حسابداری مربوط به انبار داری کارخانه محصولات لبنیات
  35 صفحه - 18000 تومان
  پروژه رشته مالی حسابداری شرکتهای پیمانکاری همراه با فرم ها و جدول
  34 صفحه - 27000 تومان
  کارآموزی حسابداری انبار در اداره پست
  51 صفحه - 24000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - حسابداری مدیریت7
  12 صفحه - 19500 تومان
  تاریخچه سیستم های حسابداری در ایران
  41 صفحه - 18000 تومان
  پروژه رشته حسابداری بررسی مراحل و روشهای بودجه
  61 صفحه - 24000 تومان
  پروژه حسابداری بررسی آثار و پیامدهای اقتصادی تاسیس بورس اوراق بهادار
  101 صفحه - 45000 تومان
  پروژه رشته حسابداری آزمون عوامل موثر بر تصمیمات حسابرسان مستقل در استفاده از راهنمای تصمیم گیری در امر ارزیابی خطر تقلب مدیریت فایل بصورت پاورپوینت
  10 صفحه - 9000 تومان
  پروژه رشته حسابداری بررسی ارتباط بین متغیر های کلان اقتصادی و بازده غیر عادی سهام در بورس اوراق بهادار تهران فایل بصورت پاورپوینت
  42 صفحه - 27000 تومان
  نقش حسابداری در بیمه ایران
  31 صفحه - 10500 تومان
  پروژه حسابداری هزینه یابی بر مبنای فعالیت
  75 صفحه - 30000 تومان
  پروژه حسابداری بررسی آثار و پیامدهای اقتصادی تاسیس بورس اوراق بهادار
  150 صفحه - 36000 تومان
  گزارش کارآموزی حسابداری در بیمه
  37 صفحه - 18000 تومان
  گزارش کار آموزی رشته حسابداری در سازمان بیمه تامین اجتماعی
  121 صفحه - 45000 تومان
  پروژه رشته حسابداری آموزش نرم افزار کاراسیستم نرم افزار مدیریت پخش شرکتها با تمام امکانات
  94 صفحه - 45000 تومان
  پروژه کارآموزی رشته حسابداری در بانک ملی به همراه فرمها و رسید ها
  55 صفحه - 27000 تومان
  پروژه کار آموزی رشته حسابداری در اداره پست
  43 صفحه - 24000 تومان
  گزارش کار آموزی حسابداری در نمایندگی فروش لوازم یدکی سایپا
  17 صفحه - 12000 تومان
  پروژه مالی رشته حسابداری راه های افزایش سرمایه مالی در بانکها
  110 صفحه - 48000 تومان
  کارآموزی رشته حسابداری در شرکت ساختمانی
  30 صفحه - 18000 تومان
  پروژه حسابداری اتوماسيون سيستمهاي منابع انساني و مالي سیستم حقوق و دستمزد
  175 صفحه - 60000 تومان
  پروژه رشته حسابداری طراحی سیستم حقوق و دستمزد کارخانه لوازم خانگی پارس قزوین
  86 صفحه - 45000 تومان
  کارآموزی حسابداری انبار
  72 صفحه - 36000 تومان
  گزارش کارآموزی حسابداری انبار فایل بصورت پاورپوینت
  88 صفحه - 36000 تومان
  پروژه مالی حسابداری طرح اتوماسيون سازمان تامين اجتماعي
  175 صفحه - 54000 تومان
  گزارش کارآموزی رشته حسابداری در بانک ملی ایران
  28 صفحه - 15000 تومان
  حسابداری صنعتی - حسابداری بهای تمام شده
  39 صفحه - 15000 تومان
  پروژه رشته حسابداری بررسی مالیات بر ارزش افزوده دولت در کشور ایران
  64 صفحه - 36000 تومان
  پروژه حسابداری بررسی حسابداری دولتی
  50 صفحه - 36000 تومان
  پروژه مالی بررسی حسابداری در موسسات دولتی
  31 صفحه - 21000 تومان
  سیستم های حسابداری دولتی در اروپا
  35 صفحه - 15000 تومان
  شفافیت بودجه ای و نقش حسابداری دولتی
  17 صفحه - 7500 تومان
  کاربرد ریاضی در حسابداری و اقتصاد
  23 صفحه - 12000 تومان
  گزارش کارآموزی رشته حسابداری بخش مالی بیمارستان - قسمت کنترل داخلی
  55 صفحه - 30000 تومان
  نقش استانداردهای حسابداری در پیش گیری از سوء استفاده و تقلب - روش تحقیق
  15 صفحه - 9000 تومان
  نقش حسابداری و حسابرسی در تجارت الکترونیک - روش تحقیق
  16 صفحه - 9000 تومان
  پروژه مالی رشته حسابداری بررسی سیستم حقوق شرکت آب منطقه ای
  82 صفحه - 45000 تومان
  نقش استانداردها ی حسابداری در پیش گیری از سوء استفاده و تقلب- روش تحقیق
  15 صفحه - 15000 تومان
  پروژه رشته حسابداری - حسابداری حقوق و دستمزد
  60 صفحه - 30000 تومان
  کارآموزی حسابداری پیمانکاری سازمان آب و فاضلاب
  43 صفحه - 30000 تومان
  سیستم های حسابداری مدیریت
  17 صفحه - 9000 تومان
  پروژه رشته حسابداری اثر مالیات بر رشد اقتصادی
  50 صفحه - 27000 تومان
  پروژه رشته حسابداری بررسی نقش اوراق مشارکت در تامین مالی صنایع در ایران
  102 صفحه - 45000 تومان
  پروژه رشته حسابداری بررسی نقش سیاستهای مالیاتی در کاهش نقش تورم توسط دولت
  107 صفحه - 54000 تومان
  پروژه مالی حسابداری بررسی سیستم حقوق و دستمزد در کارخانه پارس قزوین
  93 صفحه - 42000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - موضوعات مطرح شده در حسابداری بین الملل 9
  5 صفحه - 15000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - پیوند الگوها در بررسی حسابداری مدیریت: نقش رویکرد روشهای ترکیبی 11
  6 صفحه - 18000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - خط اتصال تقسیم نمونه درپؤوهش حسابداری مدیریت 13
  6 صفحه - 18000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - عدم تقارن اطلاعاتی و ارزش ارتباطی جریان نقدینگی وارقام حسابداری 28
  25 صفحه - 75000 تومان
  استاندارد حسابداری شماره 9 حسابداري پيمانهاي بلند مدت فایل بصورت پاورپوینت
  44 صفحه - 21000 تومان
  پروژه مالی حسابداری پیمانکاری ساختمان
  48 صفحه - 36000 تومان
  گزارش كارآموزي حسابداری اموا ل و تاسیسات شرکت آب منطقه ای گیلان
  54 صفحه - 36000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - حسابداری دولتی
  9 صفحه - 27000 تومان
  پروژه مالی سیستم حسابداری پیمانکاری شرکت های ساختمانی
  84 صفحه - 45000 تومان
  کنترل های داخلی سیستم های حسابداری - پروژه مالی
  58 صفحه - 30000 تومان
  کنترل های داخلی سیستم های حسابداری - پروژه مالی
  58 صفحه - 36000 تومان
  ارزیابی متوازن در حسابداری - روش تحقیق
  26 صفحه - 18000 تومان
  پروژه مالی رشته حسابداری بررسی بودجه در شهرداری صومعه سرا
  65 صفحه - 36000 تومان
  پروژه مالی رشته حسابداری برسی هموار سازی سود
  114 صفحه - 45000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - سیستم های اطلاعات حسابداری 6
  6 صفحه - 18000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - شکاف انتظارات از نرم افزار حسابداری بر مبنای ویژگی های سیستم های اطلاعات حسابداری 8
  6 صفحه - 18000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - پر کردن شکاف چارچوب نظری ( پارادایم ) در پژوهش های مربوط به حسابداری مدیریت 11
  6 صفحه - 18000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - مرابحه. یک ابزار مالی و سرمایه¬گذاری اسلامی و چالش¬های آن در مقابل استانداردهای حسابداری بین¬المللی 11
  12 صفحه - 36000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - حسابداری بی¬بهره چیست؟ 19
  9 صفحه - 27000 تومان
  کاراموزی حسابداری انبار مواد غذایی بهنوش
  32 صفحه - 21000 تومان
  کاراموزی حسابداری در شرکت صنعتی پارس خزر
  43 صفحه - 24000 تومان
  کاراموزی حسابداری شرکت ایران خودرو
  44 صفحه - 24000 تومان
  کاراموزی حسابداری شرکت روشاک پایا حقوق و دستمزد
  59 صفحه - 24000 تومان
  کاراموزی حسابداری شهرداری خشکبیجار
  35 صفحه - 21000 تومان
  کاراموزی حسابداری فروشگاه زنجیره ای سناتور
  56 صفحه - 24000 تومان
  کاراموزی حسابداری مواد غذایی نوشین
  21 صفحه - 15000 تومان
  کاراموزی فعالیت های حسابداری در شرکت روشاک پایا
  72 صفحه - 24000 تومان
  کارآموزی حسابداری در شهرداری لشت نشاء مربوط به عملیات حسابرسی
  12 صفحه - 12000 تومان
  کارآموزی رشته حسابداری موسسه خیریه نابینایان با دستهای شکوفا
  43 صفحه - 21000 تومان
  کارآموزی حسابداری اداره صنعت و معدن
  45 صفحه - 24000 تومان
  کارآموزی حسابداری اداره فنی و حرفه ای استان گیلان
  37 صفحه - 21000 تومان
  کارآموزی حسابداری اموزش و پرورش صومعه سرا
  36 صفحه - 21000 تومان
  کارآموزی حسابداری آموزشکده سما رشت
  81 صفحه - 30000 تومان
  کارآموزی حسابداری بیمارستان پورسینا - درامد و کسورات
  25 صفحه - 18000 تومان
  کارآموزی حسابداری پیمانکاری سازمان آب و فاضلاب
  43 صفحه - 24000 تومان
  کارآموزی حسابداری پیمانکاری شرکت عمران گستر فومن سازه
  11 صفحه - 9000 تومان
  کارآموزی حسابداری مدیریت اب منطقه ای گیلان
  47 صفحه - 24000 تومان
  کارآموزی در کارخانه رنگ پارس سیمین حسابداری حقوق و دستمزد
  27 صفحه - 21000 تومان
  کارآموزی رشته حسابداری در شرکت بام پارسیان
  42 صفحه - 21000 تومان
  کارآموزی رشته حسابداری در اداره برق
  118 صفحه - 36000 تومان
  کاراموزی بانک مسکن حسابداری بخش امور مالی
  77 صفحه - 30000 تومان
  گزارش کارآموزی حسابداری در شرکت ایران برک
  69 صفحه - 30000 تومان
  گزارش کارآموزی حسابداری تامین اجتماعی
  66 صفحه - 30000 تومان
  گزارش کارآموزی حسابداری شرکت چوب و نراد بندی
  52 صفحه - 24000 تومان
  گزارش کارآموزی حسابداری شرکت کاغذ ستاره گیلان
  44 صفحه - 24000 تومان
  گزارش کارآموزی شرکت ایمن ترابر اریا حسابداری صورتهای مالی
  43 صفحه - 24000 تومان
  پروژه مالی حسابداری بررسی روند بودجه ریزی عملیاتی در سازمان آب و فاضلاب گیلان
  95 صفحه - 36000 تومان
  پروژه رشته حسابداری انبار و انبارداری
  56 صفحه - 24000 تومان
  کار آموزی رشته حسابداری آموزش و پرورش ناحیه یک رشت
  142 صفحه - 42000 تومان
  کارآموزی رشته حسابداری در اداره برق
  122 صفحه - 36000 تومان
  کاربرد ریاضی در جهان حسابداری کامپیوتر
  28 صفحه - 10500 تومان
  پروژه رشته حسابداری انبار و انبارداری
  56 صفحه - 24000 تومان
  مفروضات و اصول حسابداری پروژه مالی
  51 صفحه - 21000 تومان
  آشنایی با رشته حسابداری و فرصتهای شغلی
  18 صفحه - 6000 تومان
  پروژه انبارداری و حسابداری شهرداری رشت
  94 صفحه - 36000 تومان
  پروژه حسابداری ایران خودرو
  53 صفحه - 24000 تومان
  پروژه حسابداری شرکت دارو سازی
  68 صفحه - 30000 تومان
  پروژه حسابداری مدرسه غیر انتفاعی
  76 صفحه - 30000 تومان
  پروژه رشته حسابداری انبار و انبارداری
  47 صفحه - 21000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - استفاده از حسابداری تعهدی در شهرداری های ایران
  4 صفحه - 12000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - آیا چار چوب های قضاوت حسابرس به محدود کردن گزارشگری متهورانه کمک می کند؟شواهد تحت استانداردهای حسابداری با دقت کم و زیاد
  11 صفحه - 33000 تومان
  طراحی یک سیستم ساده حسابداری مالی پروژه حسابداری
  32 صفحه - 15000 تومان
  گزارش کار حسابداری هزینه مربوط اقدام مربوط
  31 صفحه - 9000 تومان
  پروژه حسابداری نقش اعتبارات در سیستم دریافت و پرداخت در حسابداری دولتی
  29 صفحه - 15000 تومان
  نقش فناوری اطلاعات در حسابداری و امور مالی
  7 صفحه - 1000 تومان
  نقش حسابداری وحسابرسی در تجارت الکترونیک
  16 صفحه - 7500 تومان
  کاراموزی حسابداری کمیته امداد
  25 صفحه - 9000 تومان
  بررسی حسابداری و تاریخچه آن در ایران و جهان
  99 صفحه - 36000 تومان
  گزارش کارآموزی رشته حسابداری در شرکت عمران گستر فومن سازه
  9 صفحه - 7500 تومان
  پروژه مالی حسابداری دفاتر روزنامه معین کل شرکت کالای پزشکی شیراز
  12 صفحه - 9000 تومان
  پروژه رشته حسابداری طبقه بندی هزینه ها
  95 صفحه - 36000 تومان
  پروژه حسابداری اموال یا خزانه به همراه فرمهای مربوط
  101 صفحه - 42000 تومان
  پروژه انبارداری رشته حسابداری همراه باتوضیحات نرم افزار انبار
  55 صفحه - 21000 تومان
  کاراموزی رشته حسابداری کمیته امداد امام خمینی
  27 صفحه - 15000 تومان
  IFRS تحقیق حسابداری صورتهای مالی
  35 صفحه - 7500 تومان
  آشنایی و نحوه کار با نرم افزار حسابداری هلو
  106 صفحه - 36000 تومان
  پروژه مالی حسابداری سود و مدیریت سود و موارد مربوطه
  57 صفحه - 21000 تومان
  آموزش نرم افزار حسابداری هلو
  38 صفحه - 15000 تومان
  کاراموزی حسابداری در شرکت پخش کرد آفرید آشنایی و اموزش نرم ا فزار هلو
  180 صفحه - 54000 تومان
  گزارش کاراموزی رشته حسابداری بیمارستان حشمت
  36 صفحه - 15000 تومان
  گزارش کاراموزی رشته حسابداری در دانشگاه بهداشت
  44 صفحه - 18000 تومان
  گزارش کارآموزی رشته حسابداری در شرکت غله و خدمات بازرگانی
  18 صفحه - 9000 تومان
  گزارش کاراموزی رشته حسابداری در علمی کاربردی مخابرات رشت بخش بایگانی
  18 صفحه - 10500 تومان
  گزارش کارورزی رشته حسابداری در اداره محیط زیست
  32 صفحه - 15000 تومان
  امکان سنجی انتشار گزارش اجتماعی حسابداری پروژه مالی حسابداری
  81 صفحه - 21000 تومان
  معرفی سیستم نرم افزاری حسابداری انبار دار به زبان سی شارپ و بانک اطلاعاتی اکسس
  25 صفحه - 9000 تومان
  انبارداری و حسابداری شهرداری رشت
  62 صفحه - 24000 تومان
  پروژه رشته حسابداری اثر مالیات بر رشد اقتصادی
  46 صفحه - 21000 تومان
  استاندارد حسابداری شماره 16
  7 صفحه - 1500 تومان
  پروژه مالی حسابداری کمیته امداد امام خمینی(ره) ماسال
  127 صفحه - 36000 تومان
  پروژه کارشناسی حسابداری بررسی امکان بکارگیری سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت در صنایع آلومینیوم
  127 صفحه - 75000 تومان
  پروژه رشته حسابداری پروژه مالی تاثیر نرخ ارز بر تورم
  79 صفحه - 45000 تومان
  اصول و مفروضات حسابداری پروژه مالی حسابداری
  76 صفحه - 36000 تومان
  پروژه حسابداری بررسی سیستم حقوق و دستمزد و انبارداری
  87 صفحه - 30000 تومان
  پروژه حسابداری بودجه و کنترل بودجه ای در ایران و مقایسه با استانداردهای بین المللی
  117 صفحه - 36000 تومان
  پروژه حسابداری هموارسازی سود
  121 صفحه - 45000 تومان
  مقایسه نرم افزار حسابداری برلیان و نرم افزار حسابداری نوین
  6 صفحه - 1000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007