موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

ادله اثبات در داوریهای بین المللی روش تحقیق حقوق

عنوان سفارش :
ادله اثبات در داوریهای بین المللی روش تحقیق حقوق
تعداد صفحه :
36
قیمت :
18000 تومان
فهرست مطالب
 • مقدمه
 • بیان مسئله
 • اهمیت و ضرورت تحقیق
 • روش تحقیق
 • مباحث نظری
 • ادله اثبات دعوی در داوریهای (دیوان )بین المللی
 • جایگاه دیوان:
 • وظایف دیوان:
 • نقش کارکرد گرایانه دیوان بین المللی دادگستری:
 • حقیقت یابی :
 • در رسیدگی های قضایی بین المللی:
 • آزادی عمل دادگاههای بین المللی در حقیقت یابی:
 • عدم تمایل دادگاه های بین المللی به پیروی از الزامات شکلی دادرسی:
 • بند دوم دریافت کلی دادگاههای بین المللی نسبت به امر حقیقت یابی :
 • تمایل دادگاههای بین المللی به پرداختن به امور حکمی:
 • تحول کارکردی در امر حقیقت یابی در دادرسی بین المللی:
 • تفکیک قانون از حقایق:
 • تفکیک نظری:
 • علم دادگاه نسبت به قانون:
 • آثار عملی این قاعده (علم دادگاه نسبت به قانون)
 • اصل رضایی بودن صلاحیت دیوان:
 • منابع ادله اثبات دعوا در دیوان:
 • منابع نوشته:
 • منابع اصلی:
 • الف-اساسنامه دیوان بین المللی:
 • قواعد رسیدگی دیوان:
 • منابع فرعی:
 • آیین قضایی داخلی :
 • ب دستور العمل های اجرایی:
 • منابع نا نوشته:
 • رویه قضایی سایر دادگاه های بین المللی:
 • اصول حاکم بر ارایه پذیرش و ارزیابی ادله در دیوان بین المللی ددگستری:
 • اصول حاکم بر فرایند حقیقت یابی در دیوان بین المللی دادگستری:
 • دیوان در پذیرش و ارزیابی دلیل:
 • بند اول- آزادی اصحاب دعوی در ارایه دلیل
 • بند دوم- ازادی دیوان در پذیرش و ارزیابی دلیل:
 • محدویت های حاکم بر اصول مرتبط با ارایه پذیرش و ارزیابی دلیل:
 • ادله غیر قانونی:
 • ادله ارایه شده پس از موعد مقرر:
 • ادله بدست آمده در جریان مذاکرات پیش از جریان دعوی:
 • دلیل در رویه دیوان بین المللی ددگستری:
 • ادله کتبی:
 • مهمترین اشکال ادله کتبی:
 • گفتار دوم:
 • شاهد و شاهد کارشناس:
 • بند اول- جایگاه شاهد در رسیدگی دیوان:
 • شرایط اعتبار شهادت:
 • نصب کارشناس و یا تعیین کمیسیون تحقیق:
 • مقررات اساسنامه و قواعد رسیدگی:
 • رویه قضایی دیوان در ارتباط با نصب کارشناس:
 • اظهارات مقامات و نهادهای رسمی دولتی :
 • دردیوان رویه قضایی در دو بخش صورت می گیرد.
 • تبیین مفهوم معاینه محل:
 • رویه قضایی در ارتباط با معاینه محل:
 • ارزش اثباتی معاینه محل:
 • رویه قضایی دیوان در این مورد:
 • استنتاج و امارات قضایی:
 • جایگاه استنتاج و امارات قضایی در دادرسی های بین المللی
 • نظريه هاي حقوقي
 • سيستم قانون قانون حاكم به موجب قاعده تعارض كشورمحل ، داوري
 • سيستم حل مسئله با تعيين محل رابطه حقوقي :
 • نظريه اعمال حقوق بين الملل :
 • قانون حاكم بر ماهيت در پاره اي از متون ومقررات راجع به داوري بازرگاني بين المللي
 • اصول حقوق بين الملل
 • نتيجه گیری
 • منابع
 • مقدمه
 • از تکوین حقوق تجارت بین الملل کمتر از نیم قرن می گذرد و طی سال های اخیر تحول و توسعه تجارت بین الملل پیشرفت چشمگیری داشته است. اکثر قریب به اتفاق قراردادهای تجاری داخلی و بین المللی ممکن است لغو ، فسخ ، باطل یا متوقف اعلام گردد که این خود سیل عظیم دعاوی را به جریان می اندازد. افزون بر دادگاه های دادگستری دیوان های داوری نیز در اکثر کشورها وظیفه یافتند تا سرنوشت این قراردادهای مهم را مشخص نمایند.

 • بیان مسئله
 • برای تعیین حقوق حاکم بر ماهیت در داوریهای بین المللی ، اراده طرفین مبنا و اساس کار است، یعنی این اصل پذیرفته شده است که طرفین قرار داد می توانند قانون حاکم بر ماهیت را تعیین کنند داوران مکلف به اجرای قانونی هستند که طرفین تعیین کرده اند.

 • اهمیت و ضرورت تحقیق
 • داور یا داوران به مانند قضات دادگاه های داخلی وظیفه حل و فصل اختلافات را بر عهده دارند و در جریان رسیدگی باید تشریفاتی را در خصوص دعوا مورد توجه قرار دهند. بررسی دلایل اثبات و میزان اعتبار هر یک از ادله در داوری، از آن رو دارای اهمیت است که دلیل می تواند نشانه محق بودن یک طرف نسبت به دیگری باشد. دلایل و مدارک ارائه شده باید واجد ویژگی هایی باشد و فقدان آن ویژگی ها قدرت اثباتی و قدرت استنادی دلایل را زیر سؤال می برد. داوران در رسیدگی و رسیدن به حقیقت می توانند به انواع دلایل معتبر استناد نمایند. اما دلایل اثبات باید دارای ویژگی هایی باشد که با ارزیابی داور رد نشود، که این مورد یکی از مسایل مهم و مرتبط با رسیدگی است. داوران در ارزیابی دلایل آزادی دارند اما در عین حال باید مواردی همچون موضوعیت و اهمیت دلیل را مورد توجه قرار دهند . اما چگونگی استفاده از این اختیار ممکن است منجر به نظارت قضایی دادگاه های کشور مقر داوری و محل اجرای رأی گردد. داور با برسی و ارزیابی ویژگی های دلایل به اعتبار و ارزش آن رسیدگی نموده و با توجه به کلیه مستندات به صدور رأی مبادرت می نماید. در این پژوهش، با بیان ضرورت وجود آزادی داور در ارتباط با ارزیابی دلایل اثبات، به لزوم رعایت اصول رسیدگی پرداخته شده است و انواع دلایلی را که طرفین ممکن است در رسیدگی به آنها استناد ورزند بررسی شده است. در پایان، ارتباط بین ارزیابی داور از دلایل اثبات و شناسایی و اجرای رأی داوری مورد بررسی قرار گرفته است

 • روش تحقیق
 • از روش مطالعه کتابخانه ای - تحلیلی استفاده شده است.

 • مباحث نظری
 • ادله اثبات دعوی در داوریهای (دیوان )بین المللی

 • جایگاه دیوان:
 • به منظور تجزیه و تحلیل عملکرد هر نهاد شناخت و معرفت کامل از چیستی و چرایی آن ضروری است شناخت کامل و صحیح از جایگاه واقعی یک مرجع موجب آن خواهد شد که حوزه وظایف و دامنه اختیاراتش به صورت واقع بینانه تری مورد بررسی قرار گیرد در غیر این صورت ممکن است تحلیل های ارایه شده انتزاعی و یا به تعبیر دیگر تصنعی باشد. واین امر می تواند در ارایه مطلبی درست از ادله اثبات دعوی به ما کمک شایانی کند که از دو جهت حایز اهمیت است

  1.موجب می شود تا درجه اهمیت موضوع و احراز وقایع توسط دیوان مشخص شود

  2.دامنه اختیارات دیوان در تعیین قواعد ادله اثبات دعوی و الزام دولتها به همکاری در ارایه دلیل و اثبات ادعا های آنها نشان داده شود

  طراحان منشور با ایجاد ارکان اصلی، به دنبال تفکیک کامل وظایف نبوده اند اگرچه برای هر یک از ارکان منشور فصل یا فصولی در نظر گرفته شده است با این حال دیوان بین المللی دادگستری خارج از فصول خویش مورد توجهات مختلفی قرار گرفته است که نقش دیوان با عنوان حا فظ کلی مشروعیت سیستم را مورد تایید قرار می دهد در حقیقت دیوان حافظ مشروعیت جامعه بین المللی به طور کلی در داخل و خارج و سازمان ملل متحد می باشد. در قضیه سکوهای نفتی .

 • وظایف دیوان:
 • 1.حل و فصل اختلافات حقوقی بین الدول
 • به موجب ماده 33منشور سازمان ملل ( طرفهای یک اختلاف که تداوم آن ممکن است صلح و امنیت بین المللی را به مخاطره افکند باید در ابتدا از طریق مذاکره، تحقیق، میانجیگری، سازش، دادرسی، حل و فصل قضایی، توسل به نهادها با ترکیبات منطقه ای و یا با استفاده از سایر شیوه های مصالحت آمیز بنا به اختیار خویش به راه حلی دست یابند) در این زمینه دیوان بین المللی دارای جایگاه ویژه ای است چرا که ماده 36(3) منشور از شورای امنیت می خواهد که به هنگام توصیه در نظر داشته باشد که اختلافات حقوقی الاصول از سوی اطراف اختلاف دیوان بین المللی دادگستری ارجاع شود اگرچه در عمل شورا در سالهای اخیر توجه چندانی به این وظیفه نکرده.

 • 2.محدودیت های صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری:
 • الف- در حقوق بین الملل اصل غیر قابل انکاری وجود دارد که به موجب آن هیچ دولتی ملزم به احاله اختلاف خویش با دولت دیگر به یک مرجع بین المللی بدون اعلام رضایت قبلی خویش نمی باشد. به عبارت دیگر این رضایت اصحاب دعوی بوده که به دیوان، اعطای صلاحیت می نماید. این موضوع در ماده 36 اساسنامه ذکر شده. ( قواعد عام اساسنامه دیوان نیز مبتنی بر این اصل می باشد که صلاحیت دیوان جهت رسیدگی و تصمیم گیری نسبت به یک قضیه در ماهیت دعوی منوط به اراده اطراف دعوی است تا زمانی که اطراف دعوی طبق ماده 36 به دیوان صلاحیت اعطا ننماید دیوان فاقد چنین صلاحیتی خواهد بود)

  ب- بر اساس ماده 34 این دولتها هستند که می توانند به عنوان خواهان یا خوانده نزد دیوان حاضر شوند بنا براین دیوان نمی تواند به دعوی دولتها و سازمانهای بین المللی با یکدیگر رسیدگی کند.

  در مورد اختلافات شخص حقیقی و حقوقی نیز امکان مستقیم طرح دعوی وجود ندارد با این حال دولت مطبوع فرد زیاندیده در اثر نقض یک تعهد بین المللی می تواند با پذیرش دعوی تبعه خویش به نمایندگی از او موضوع را در دیوان مطرح نماید از این اقدام با عنوان حمایت دیپلماتیک یاد می کنند.

  ج- دیوان صرفا به اختلافات حقوقی خواهد پرداخت و رسیدگی به اختلافات سیاسی به ارکان دیگر ملل متحد همانند مجمع عمومی و شورای امنیت ارتباط پیدا می کند.

  نقش کارکرد گرایانه دیوان بین المللی دادگستری:

  یکی از موضوعات مهم که دیوان همواره بر آن تاکید داشته است این است که حکم صادره میبایست اثار عملی برای طرفین دعوا به دنبال داشته باشد و حقوق و تکالیف قانونی موجود را تحت تاثیر قرار دهد . رای دیوان می بایست منتج به حل اختلاف ،با آثار عینی مشخص شود.

  تحقیقهای مشابه
  ادله اثبات در داوریهای بین المللی روش تحقیق حقوق
  36 صفحه - 18000 تومان
  مسئولیت مدنی داور در داو ری بین المللی روش تحقیق حقوق
  36 صفحه - 18000 تومان
  تحقیق حقوقی تابعیت در حقوق بین المللی خصوصی - روش تحقیق
  65 صفحه - 45000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - رشته معماری فستیوال تئاتر ایستد فن بین المللی در ویلز
  3 صفحه - 9000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بازنگری بین المللی پژوهش های مالیan international review of sponsorship research - extension and update
  2 صفحه - 6000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - هجدهمین کنفرانس تخصصی بین المللی ساختارهای فولادسرد 20
  16 صفحه - 48000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - قیمت و کیفیت در جهانگردی بین المللی 23
  14 صفحه - 42000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - انواع حسابرسی یا گزارش مالی بین المللی 38
  30 صفحه - 90000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاري اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ و انحراف شرکت بین المللی 22
  10 صفحه - 30000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - مجله بین المللی مهندسی مکانیک برنامه¬های کامپیوتری 18
  7 صفحه - 21000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - حل مسئله ریاضیاتی :چشم انداز های بین المللی در آموزش ریاضیات 45
  25 صفحه - 75000 تومان
  معاهدات بین المللی حمایت از حقوق زنان
  41 صفحه - 13500 تومان
  معاهدات بین المللی حمایت از حقوق زنان
  41 صفحه - 12000 تومان
  علم ارتباطات حقوق بین المللی و پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای
  25 صفحه - 15000 تومان
  تحقیق حقوقی اقدامات متقابل در جهت نفع عمومی در حقوق مسئولیت بین المللی دولت
  22 صفحه - 12000 تومان
  جایگاه ایران در کنوانسیون بین المللی حقوق دریاها
  40 صفحه - 18000 تومان
  پروژه مالی حقوق و دستمزد مطابق با روش تحقیق
  65 صفحه - 36000 تومان
  بررسی ممنوعیت جمع مشاغل در حقوق ایران تحقیق حقوقی روش تحقیق
  68 صفحه - 30000 تومان
  قاعده لا ضرر حقوق روش تحقیق حقوق
  40 صفحه - 21000 تومان
  رعايت حقوق بشر با بررسي تحريم شوراي امنيت روش تحقیق حقوق
  51 صفحه - 24000 تومان
  بررسی منشور حقوق شهروندی ایران روش تحقیق حقوق
  47 صفحه - 21000 تومان
  حقوق دریاها در کنوانسیون ها - ایران و کنوانسیون1982 حقوق دریاها روش تحقیق و پروژه حقوق
  102 صفحه - 45000 تومان
  تنوع قرار دادهای بین المللی در صنعت نفت
  44 صفحه - 12000 تومان
  تالاب بین المللی امیر کلایه
  18 صفحه - 7500 تومان
  دعوای بین المللی ایران و عراق
  14 صفحه - 6000 تومان
  حسابداری بین المللی (پاور پوینت)
  50 صفحه - 18000 تومان
  حسابداری بین المللی فایل بصورت پاورپوینت
  50 صفحه - 16500 تومان
  دعوای بین المللی ایران و عراق
  21 صفحه - 7500 تومان
  معرفی داور بین المللی فوتبال کولینا
  6 صفحه - 1500 تومان
  آژانس بین المللی انرژی اتمی بررسی زمینه های شکل گیری ساختار و اهداف
  14 صفحه - 6000 تومان
  بازار یابی بین المللی جهانگردی در ایتالیا و مقایسه آن با بازاریابی در ایران
  32 صفحه - 12000 تومان
  بازار یابی بین المللی جهانگردی در ایتالیا و مقایسه آن با بازاریابی در ایران
  31 صفحه - 18000 تومان
  بحران انرژی نفت و تشکیل آژانس های بین المللی انرژی
  21 صفحه - 9000 تومان
  قاچاق بین المللی مواد مخدر
  33 صفحه - 7500 تومان
  دادرسی کیفری دادگاه بین المللی کیفری
  47 صفحه - 15000 تومان
  بازاریابی بین المللی جهانگردی در ایتالیا و مقایسه آن با ایران
  31 صفحه - 15000 تومان
  پروژه بررسی انرژی هسته ای ایران و فشارها و مخالفت ها ی جامعه بین المللی با آن
  42 صفحه - 24000 تومان
  حقوق بین المللی هوایی
  19 صفحه - 15000 تومان
  فشارهای بین المللی بر سر برنامه هسته ای ایران
  55 صفحه - 30000 تومان
  فشارهای بین المللی بر سر برنامه هسته ای ایران
  55 صفحه - 15000 تومان
  خدمات تلفن بین المللی اینترنتی VOIP
  40 صفحه - 24000 تومان
  مسئولیت بین المللی دولت ها در برابر اعمال نهضت های شورشی
  27 صفحه - 15000 تومان
  پروژه مالی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی ارائه صورتهای مالی بین المللی استاندارد شماره 1
  74 صفحه - 36000 تومان
  سازمان دیوان بین المللی دادگـستری لاهه
  28 صفحه - 7500 تومان
  سیستم بین المللی استاندارد واحد ها SI
  6 صفحه - 1500 تومان
  قراردادهای بین المللی تحت نظام « تعارض قوانین» کشورهای انگلستان و ژاپن
  29 صفحه - 9000 تومان
  مسئولیت خسارات وارده بر اشخاص و کالا در حمل و نقل بین المللی هوائی جقوقی
  45 صفحه - 21000 تومان
  ifrs تاثیر استاندارد های گزارشگری مالی بین المللی در صورت های مالی
  39 صفحه - 15000 تومان
  رابطه بین اعتیاد و سوانح رانندگی- روش تحقیق
  21 صفحه - 10500 تومان
  تحقیق حقوق بین الملل - بررسی سازمان ملل متحد با تاکید بر حق وتو - روش تحقیق
  20 صفحه - 24000 تومان
  تحقیق حقوق بین الملل - بررسی سازمان ملل متحد با تاکید بر حق وتو - روش تحقیق
  20 صفحه - 18000 تومان
  بررسی رابطه بین عدالت سازمانی ، رفتار اخلاقی و رضایت شغلی در بین کارکنان سازمانهای دولتی روش تحقیق همراه با پرسشنامه و کار آماری
  36 صفحه - 36000 تومان
  بررسی میزان علاقه دانش آموزان سطح راهنمایی در آموزش زبان انگلیسی بین مدارس غیر انتفاعی - روش تحقیق همراه با پرسشنامه
  32 صفحه - 36000 تومان
  جنگ سایبری در حقوق بین ال ملل- روش تحقیق
  44 صفحه - 21000 تومان
  مقایسه مهر های ایلامی و بین النهرینی روش تحقیق
  18 صفحه - 6000 تومان
  بررسی ارزش محیط زیست در بین دانشجویان دختر و پسر روش تحقیق
  48 صفحه - 18000 تومان
  نقش قراردادهای جوینت ونچ ر در تجارت بین الملل و قو اعد حاکم بر آن روش تحقیق حقوق
  55 صفحه - 24000 تومان
  تفاوت های بین دین اسلام و یهودیت- روش تحقیق
  42 صفحه - 15000 تومان
  مطالعه جامعه شناختی تضاد فرهنگی بین مهاجران و ساکنان بومی شهر لواسان روش تحقیق
  55 صفحه - 18000 تومان
  وضعیت کشورهای نامساعدجغرافیایی درحقوق بین الملل دریاها روش تحقیق حقوق
  37 صفحه - 18000 تومان
  اصل حسن نیت در قرارداد های تجاری بین الملل روش تحقیق حقوق
  20 صفحه - 9000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - رابطه بین شهر ها و اقتصاد cities and economies
  7 صفحه - 21000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - حقوق بین الملل - حق شرط در کمیسیون های چند جانبه INTERNATIONAL LAW COMMISSION
  40 صفحه - 120000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - برنامه ریزی جهت توازن مطلوب بین هزینه های بازپرداخت شده personal practice optimizing fixed and variable compensation costs for emplotee productivity
  7 صفحه - 21000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - یک نمای کلی از رشته ار تباطات بین الملل31
  45 صفحه - 54000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - اختلاف بین ارزش های اقتصادی و مالی4
  6 صفحه - 7800 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - تعارض بین افراد 11
  6 صفحه - 18000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - از بین بردن COD و رنگ از فاضلاب صنایع نساجی با استفاده از سنگ آهک و کربن فعال شده 19
  43 صفحه - 129000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - موضوعات مطرح شده در حسابداری بین الملل 9
  5 صفحه - 15000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - رابطه¬ی بین هزینه دارایی خالص و افشاگری صنفی داوطلبانه 32
  14 صفحه - 42000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - اخلاقیات و تجارت بین الملل
  5 صفحه - 15000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - روابط بین ویژگی های مشکل و رفتارهای مرتبط با موفقیت و پیشرفت تحصیلی در یادگیری مبتنی بر مسأله
  10 صفحه - 30000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - رابطه بین حسابرسی داخلی و امنیت اطلاعات: تحقیقات اکتشافی
  16 صفحه - 48000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - پژوهش در مورد رابطه ی سازماندهی شده بین انگیزه کارمندان بهره وری 3
  3 صفحه - 9000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - انرژی قابل تمدید:پیشرفت از بین بخش انرژی. 20
  17 صفحه - 51000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - ارتباط بین اعتماد و مدیریت دانش : مفاهیم این ارتباط برای عملکرد و کارایی تیمی چیست 22
  12 صفحه - 36000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - توازن بین بازرسی و بازاریابی 29
  11 صفحه - 33000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - ارزیابی تاثیرات سیستم های هوش کسب و کار : رابطه بین فرآیند تجاری و عملکرد سازمانی 35
  19 صفحه - 57000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - یک دور نمای کلی از فلز شناسی ( متالورژی )برنز بین النهرینی ها در طی هزاره ی سوم پیش از میلاد 20
  8 صفحه - 24000 تومان
  رابطه بین معامله فضولی و جرم فروشی مال غیر تحقیق حقوقی
  44 صفحه - 18000 تومان
  خلاصه ای از مقایسه کامل بین حقوق اساسی ایران و آلمان
  15 صفحه - 6000 تومان
  حقوق بین الملل عمومی - حقوق محکومین و متهمین
  12 صفحه - 6000 تومان
  اهمیت و ضرورت حقوق بین الملل
  11 صفحه - 6000 تومان
  تحقیق حقوقی بررسی دفاع مشروع از منظر اسلام و حقوق بین المللی
  38 صفحه - 18000 تومان
  حقوق ارتباطات بین الملل در موضوع حقوق رسانه ها
  22 صفحه - 12000 تومان
  جنگ سایبری در حقوق بین الملل
  11 صفحه - 6000 تومان
  تفاوت حقوق بین الملل اقتصادی
  8 صفحه - 1000 تومان
  مسائل مربوط به مسئولیت دولت در حقوق بین الملل اقتصادی
  25 صفحه - 12000 تومان
  قاعده تقلب نسبت به قانون و سوءاستفاده حق نسبت به قانون در حقوق بین الملل خصوصی
  20 صفحه - 7500 تومان
  وضعیت کشورهای نامساعد جغرافیایی در حقوق بین الملل دریاها
  32 صفحه - 15000 تومان
  سازو کارهای حقوق بین الملل کیفری برای کاهش بی کیفری
  21 صفحه - 7500 تومان
  مسائل مربوط به مسئولیت دولت در حقوق بین الملل اقتصادی
  19 صفحه - 6000 تومان
  قاعده تقلب نسبت به قانون و سوءاستفاده حق نسبت به قانون در حقوق بین الملل خصوصی
  20 صفحه - 9000 تومان
  نظام حقوقی آبراههای بیم المللی خاورمیانه - روش تحقیق
  43 صفحه - 24000 تومان
  مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی بصورت پاور پوینت
  279 صفحه - 60000 تومان
  متن مربوط به درس روش تحقیق با عنوان افزایش علاقه مندی به درس حرفه و فن
  18 صفحه - 15000 تومان
  پروژه مربوط به درس روش تحقیق - نقش CMP در اسکان موقت زلزله زدگان رودبار
  9 صفحه - 6000 تومان
  درس روش تحقیق - تاثیر حضور سالمندان در خانواده
  38 صفحه - 18000 تومان
  اصول روش تحقیق بصورت پاور پوینت
  46 صفحه - 10500 تومان
  پروژه درس روش تحقیق بررسی میزان تاثیر فناوری اطلاعاتی و ارتباطی تلفن همره و اینترنت
  35 صفحه - 30000 تومان
  پروژه درس روش تحقیق با عنوان روشهای جدید آموزش ریاضی برای معلمان
  63 صفحه - 24000 تومان
  پروژه روش تحقیق بررسي تاثيرات خشكسالي بر اقتصاد معيشتي روستائيان
  35 صفحه - 21000 تومان
  وجه اشتراک و افتراق بانکها - مطابق با روش تحقیق بدون جامعه آماری
  18 صفحه - 15000 تومان
  پروژه روش تحقیق با عنوان بررسی موانع و مشکلات درس هنر و تاثیر راهکارهای علمی آن در دوره ابتدایی
  15 صفحه - 12000 تومان
  بررسی علل پرخاشگری دانش آموزان بر اساس روش تحقیق
  21 صفحه - 15000 تومان
  مقاله زبان اصلی بر اساس روش تحقیق با عنوان Listening
  8 صفحه - 12000 تومان
  در بیمه مطابق با روش تحقیق it بررسی فن آوری اطلاعات
  29 صفحه - 18000 تومان
  مصرف کالاهای فرهنگی بصورت روش تحقیق همراه با پرسشنامه و تجزیه تحلیل
  16 صفحه - 24000 تومان
  بررسی نقش تشویق در یادگیری دانش آموزان مطابق با روش تحقیق همراه با پرسشنامه
  12 صفحه - 15000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی روش های بین¬المللی مدیریت منابع انسانی، در موسسات کوچک و متوسط چینی 14
  26 صفحه - 46800 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - A جامعه شناسی سطح روش یادگیری منبع30
  45 صفحه - 175500 تومان
  بررسی نقش اشتغال مادران در میزان مشکلات درسی و رفتاری کودکان دبستانی مطابق با روش تحقیق و پرسشنامه
  22 صفحه - 15000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی روش های متن مخفی در تصاویر 11
  14 صفحه - 9000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - روش تجزیه برای یافتن استراتژی پیروزی در بازی هگز 40
  16 صفحه - 48000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بازی هگز: روش سلسله مراتبی 18
  16 صفحه - 48000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بهترین روش مدیریت 10
  6 صفحه - 18000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - یک روش جدید در اندازه گیری ضرایب کشسان واقعی’ ‘in situ با استفاده از مبدل های مخروطی و قطبی شده به صورت افقی 7
  19 صفحه - 57000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - روش رتبه بندی چند شاخصه پیمانکاران با استفاده از اولویت بندی گزینه های واجد شرایط بر اساس تکنیک ترجیح پذیری 18
  16 صفحه - 48000 تومان
  بررسی ساختار حقوقی قوه مجریه بر اساس روش تحقیق حقوق.docx
  21 صفحه - 21000 تومان
  حقوق منع اعدام اشخاص زیر 18 سال روش تحقیق پلان بندی شده.docx
  46 صفحه - 24000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - روش تخمين ابعاد (اندازه ي) داده ها :‌سنجش فرانچسكو كاماسترا
  10 صفحه - 30000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - طراحی یک روش جست و جوی پراکنده برای مشکلات زمان بندی یک گروه چند – ضابطه ایی در یک سیستم تولیدی المانی
  9 صفحه - 27000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - روش های پژوهش تاریخی
  15 صفحه - 45000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - منابع تعارض در سازمان ها و روش های حل تعارض
  10 صفحه - 30000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - روش و نظریه ی شبیه سازی طرح ریزی کنترل دینامیک برای مبدل buck همگام CD-DC: نظریه مدل و شبیه سازی 34
  14 صفحه - 42000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - روش شناسی ارزیابی ریسک ایمنی مبتنی بر AHP فازی برای جرثقیل گردان اتاقک دار 12
  4 صفحه - 12000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - در جستجوی روش دیگر 12
  5 صفحه - 15000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - اثر محدودیتهای عملی بودن بر انتخاب روش پیشنهادی در جلسه بازار الکتریسیته روز قبل 26
  11 صفحه - 33000 تومان
  بررسی مرورزمان درحقوق ایران تحقیق حقوقی روش تحقیق
  42 صفحه - 30000 تومان
  چک سفید امضاء و ماهیت حقوقی آن تحقیق حقوقی روش تحقیق
  20 صفحه - 18000 تومان
  دیدگاه جرم شناسی در تاسیس علل مشدده تحقیق حقوقی روش تحقیق
  27 صفحه - 18000 تومان
  بررسی صادرات غیر نفتی قبل و بعد از انقلاب- روش تحقیق مدیریت بازرگانی پروژه
  88 صفحه - 36000 تومان
  تاجر ورشکسته روش تحقیق حقوقی
  56 صفحه - 30000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - استفاده از روش AHP برای ارزیابی چند معیاره‌ی مدل‌های مختلف یکپارچه‌سازی حمل‌ونقل عمومی شهری
  10 صفحه - 30000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - سوابق روش دهان به دهان آن لاین، نگرش و قصد خرید محصولات الکترونیکی در پاکستان
  13 صفحه - 39000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی یکپارچه و روش VIKOR در اولویت بندی فعالیت های محافظت از کف پوش خیابان (پیاده رو)
  9 صفحه - 27000 تومان
  فساد فی الارض تحقیق حقوقی روش تحقیق
  34 صفحه - 9000 تومان
  فسخ نکاح دائم تحقیق حقوقی روش تحقیق
  22 صفحه - 9000 تومان
  بررسی مساله امر به معروف و نهی از منکر روش تحقیق حقوق
  22 صفحه - 10500 تومان
  بررسی مساله مهریه در قانون روش تحقیق حقوق
  46 صفحه - 21000 تومان
  حدود بررسی اختیارات دادستان روش تحقیق حقوق
  47 صفحه - 9000 تومان
  وضعیت حقوقی همسر غایب مفقود الاثر روش تحقیق حقوق
  50 صفحه - 36000 تومان
  حمایت از کودکان با ابزارهای کیفری روش تحقیق حقوق
  26 صفحه - 12000 تومان
  تاثیر پشیمانی امین در موضوع امانت پس از تعدی و تفریط روش تحقیق حقوق
  24 صفحه - 12000 تومان
  جنگل و اثرات آن بر زندگی انسان روش تحقیق منابع طبیعی
  18 صفحه - 6000 تومان
  ضمان قهری روش تحقیق حقوق
  35 صفحه - 15000 تومان
  مرور زمان با نگرش به قانو ن مجازات اسلامی 1390 روش تحقیق حقوق
  23 صفحه - 7500 تومان
  تعارض قوانین در وصیت و ارث تحقیق حقوقی روش تحقیق
  19 صفحه - 9000 تومان
  تملک اموال غیر منقول توسط اتباع خارجی روش تحقیق حقوق
  25 صفحه - 12000 تومان
  مجازاتهای جایگزین حبس روش تحقیق حقوق
  29 صفحه - 15000 تومان
  اصول حقوقی ناظر بر حل وفصل اختلاف مودی با اداره امور مالیاتی روش تحقیق حقوق
  54 صفحه - 18000 تومان
  آزادی مشروط و تغییرات و اصلاحات آن در قانون جدید روش تحقیق حقوق
  66 صفحه - 21000 تومان
  بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه آیین دادرسی کیفری روش تحقیق حقوق
  29 صفحه - 9000 تومان
  بررسی تدابیر اخلاقی در مجازات های اسلامی روش تحقیق حقوق
  144 صفحه - 36000 تومان
  بررسی تطبیقی اصل خدمات عمومی در ایران و انگلیس و فرانسه روش تحقیق حقوق
  46 صفحه - 21000 تومان
  تعریف عقد( قرار داد) و معامله (پیمان) و تفاوت های آنان تحقیق حقوقی روش تحقیق
  5 صفحه - 1000 تومان
  دادگاههای عالی عدالت انگلستان روش تحقیق حقوق
  32 صفحه - 9000 تومان
  تعارض قوانین در فرزند خواندگی روش تحقیق حقوق
  47 صفحه - 15000 تومان
  تعدد مشاغل عمومی و ممنوعیت های قانونی وارد بر آن روش تحقیق حقوق
  67 صفحه - 21000 تومان
  قرار منع تعقیب روش تحقیق حقوق
  41 صفحه - 24000 تومان
  مفهوم آزادی مشروط روش تحقیق حقوق
  21 صفحه - 12000 تومان
  نژاد و قومیت در جهانی شدن سیاست و قدرت روش تحقیق حقوق
  31 صفحه - 15000 تومان
  اقسام حقیقت روش تحقیق حقوق
  26 صفحه - 9000 تومان
  جایگاه تعزیر منصوص شرعی در قانون مجازات اسلامی روش تحقیق حقوق
  15 صفحه - 6000 تومان
  خشونت علیه زنان آسیب های فردی و اجتماعی روش تحقیق و سمینار
  70 صفحه - 21000 تومان
  خشونت علیه کودکان -از دیدگاه بالینی روش تحقیق فایل پاورپوینت
  49 صفحه - 21000 تومان
  ماهیت حقوقی و آثار دعوای تصرف عدوانی از منظر آیین دادرسی مدنی- روش تحقیق حقوق
  28 صفحه - 18000 تومان
  خشونت علیه کودکان از دیدگاه بالینی روش تحقیق و سمینار
  48 صفحه - 24000 تومان
  نقش اجتماعات و راهپیمایی های همگانی در حمایت از حقوق بشر - روش تحقیق
  45 صفحه - 30000 تومان
  تحقیق حقوق موارد تخفیف مجازات زن روش تحقیق
  38 صفحه - 18000 تومان
  رعايت حقوق بشر با بررسي تحريم شوراي امنيت - روش تحقیق
  50 صفحه - 24000 تومان
  تحقیق حقوق بررسی بیع کالی به کالی- روش تحقیق
  18 صفحه - 24000 تومان
  تحقیق حقوقی حبس در حقوق انگلستان- روش تحقیق
  34 صفحه - 24000 تومان
  تحقیق حقوق بررسی بیع کالی به کالی- روش تحقیق
  18 صفحه - 15000 تومان
  تحقیق حقوقی حبس در حقوق انگلستان- روش تحقیق
  34 صفحه - 24000 تومان
  پروژه رشته حقوق - دیه - روش تحقیق
  131 صفحه - 60000 تومان
  مسولیت مدنی در حقوق تجارت روش تحقیق
  62 صفحه - 21000 تومان
  مقایسه صلاحیت های شورای دولتی فرانسه ومجلس اعیان انگلستان در حوزه حقوق اداری روش تحقیق
  55 صفحه - 24000 تومان
  سیر تاریخی تقنینی تعدد جرم در حقوق ایران با نگاهی تطبیقی به حقوق مصر روش تحقیق
  42 صفحه - 15000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - حقوق و دستمزد لیست حقوق حسابداری payroll
  8 صفحه - 24000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - حقوق بشر و جادوی قانون تابعیت خانوادگی 21
  18 صفحه - 54000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007