موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

بررسی رشد و توسعه شهر میناب و روند شهرنشینی

عنوان سفارش :
بررسی رشد و توسعه شهر میناب و روند شهرنشینی
تعداد صفحه :
61
قیمت :
24000 تومان
فهرست مطالب
 • مقدمه
 • بیان مساله
 • اهمیت و ضرورت تحقیق
 • اهداف تحقیق
 • فرضیات تحقیق
 • موانع و محدودیت تحقیق
 • جدید بودن موضوع
 • نبودن منابع کافی در این زمینه
 • محدودیتهای زمانی
 • در مورد ادبیات پیشینه تحقیق
 • تعریف - دیدگاه ها نظریات - تاریخچه تحقیق
 • نگرش سيستمي جغرافيا و برنامه ريزي شهري در مطالعه ي توسعه ي فيزيكي

  معيارها و ضوابط توسعه ي فيزيكي شهر

 • دیدگاه ها نظریات
 • روش پژوهش
 • روش این پژوهش به صورت اسنادی می باشد. به طوریکه جهت گردآوری مطالب از مقالات و کتابهایی در زمینه رشد و توسعه در شهر استفاده شده است. همچنین با مشاهده عینی از فضای شهری و مصاحبه با شهروندان شهر میناب نیز جهت جمع آوری مطالب این پروژه استفاده شده است.

 • موفقیت (قلمرو دسترسی)
 • دسترسی مطالب از طریق منابع کتابی و مقالات می باشد که در بخش منابع اسامی آنهادرج گردیده است.

 • جامعه توصیفی
 • کل فضای شهری شهر میناب در این پژوهش مورد مطالعه قرار گرفت.

 • تاریخچه
 • موقعیت جغرافیایی شهر
 • شکل موقعیت استان در کشور
 • شکل موقعیت شهرستان در استان
 • شکل نقشه شهر میناب
 • جدول مقايسه‌ي شاخص‌هاي تقسيمات كشوري شهرستان ميناب و استان
 • احتمالات رشد و پیش بینی هاي جمعیت شهر در آینده

 • جدول گزینه هاي رشد سالانه جمعیت شهر میناب تا افق 5 140
 • تعیین عملکرد و نقش غالب اقتصادي شهر، پیش بینی نقش و روند توسعه اقتصادي شهر در

 • جدول تحولات بخش هاي اقتصادي در شهر میناب 85-1375
 • جدول برآورد تحولات اشتغال در شهر میناب تا سال1405
 • تعیین الگوي توسعه و محدوده شهر
 • نتایج توصیفی
 • ویژگیهاي کالبدي طرح پیشنهادي

 • جدول کاربری اراضی پیشنهادی طرح جامع شهر میناب 1305
 • تعیین حریم شهر و پهنه بندي آن
 • موانع توسعه
 • پیشنهادات
 • جدول تعیین چشم اندازها و تدفین اهداف و راهبردهای توسعه شهر میناب
 • جدول تعیین چشم انداز ها و تدفین اهداف و راهبردهای توسعه شهر میناب
 • جدول تعیین چشم اندازها و تدفین اهداف و راهبردهای توسعه شهر میناب
 • نتیجه گیری
 • منابع و ماخذ
 • مقدمه
 • اگر شهر را مجموعه‌اي مركب ازعوامل طبيعي، اجتماعي و محيط هاي ساخته شده توسط انسان كه در آن جمعيت ساكن متمركز شده و جمعيت در اين مجموعه به طور منظمي درآمده و آداب و رسومي را براي خود ابداع كرده اند تعريف كنيم و شهرسازي را نيز مطالعه، طرح ريزي و توسعه شهرها با در نظر گرفتن احتياجات اجتماعي و اقتصادي تعريف نماييم به طور طبيعي در فرآيند طراحي هر شهر و توسعه شهرنشيني نيز در قالب اين تعاريف و با اقتضئات زماني و مكاني هر منطقه اي قابل تعريف است . در اين بين توسعه شهرنشيني و برنامه ريزي شهري بر اساس جمعيت، تاريخ شكل گيري و آداب و رسوم آن مردم شكل مي گيرد.

 • بیان مساله
 • شهرنشینی یکی از مهمترین پدیده های عصر حاضر است. تا جائیکه صحبت از انقلاب شهری در دنیا می شود. در ایران تحول شهرنشینی بسیار شتابان و سریع بوده است. متوسط رشد شهرنشینی در دوره مورد بررسی 4/4 درصد بوده است در حالیکه رشد تولید ناخالص داخلی در همین دوره 4/1 بوده است. از سوی دیگر یک قانون ساده جامعه شناختی می گوید هر تحول و تغییر خارج از قاعده و سازمانی منجر به پیامدهای ناخواسته بسیاری می شود. الگوی توسعه شهری در ایران الگوی تسلط تک شهری و نیز تمرکز گرایانه بوده است.نظام شهرنشيني و روند سريع آن در كشور هاي در حال توسعه سبب هجوم گسترده به شهرها و پيدايش بخش خدمات متورم، حاشيه نشيني گسترده، بيكاري پنهان، پيدايش دوگانگي شبكه هاي اجتماعي مهاجرين در شهرها مي گردد.

 • اهمیت و ضرورت تحقیق
 • توجه به توسعه ي فيزيكي شهري پايدار ، به عنوان يك ضرورت اساسي در برنامه هاي توسعه ي شهري، حاكي از اهميت اين موضوع در تقويت جبهه هاي فرهنگي، اجتماعي و كالبدي شهر دارد . در ايران يكي از موارد مهم فرايند شهرنشيني، گسترش سريع فيزيكي شهرهاي آن است . افزايش بي رويه ي شهرها و رشد ناموزون آنها به دليل مهاجرتهاي بي رويه وافزايش جمعيت ، يكي از مشكلات اساسي شبكه ي شهري كشور است . اكنون هم يكي از مسائل تمام شهرها، رشد شهرنشيني و به تبع آن گسترش شاخكهاي خزنده شهري بر اراضي پيرا شهري است ، كه پيامدهايي چون :حاشيه نشيني، انبودي اراضي كشاورزي، افزايش جمعيت شهرها ، عدم امكان پاسخگويي برخي از خدمات وكاربري ها در شهر، گسستگي بافتهاي فيزيكي، مشكلات زيست محيطي، خصوصا آلودگي ونابساماني سيماي شهري داشته است . پژوهش حاضر، به دنبال بررسي عوامل مؤثر بر رشد توسعه ي فيزيكي شهرمیناب ، همچنين بررسي مباحث نظر ي-كاربردي مرتبط با «توسعه ی فیزیکی شهری پایدار»وسود جستن از آن به عنوان ابزاري در توسعه ي شهري پويا از ديدگاه مبحث توسعه پايدار پايدار، نگرش سيستمي و ملاحظات زيست محيطي، اجتماعي، اقتصادي و روند شهر نشینی است.

 • اهداف تحقیق
 • -شناسایی شاخصهای رشد و توسعه و پیشرفت درشهر میناب .

  -توسعه‌ي صنعتي و رشد شهرستان میناب و دستيابي به جايگاهي مناسب و قابل قياس با سطوح ميانگين استاني و ملي.

  -امكان توسعه‌ي صنايع تبديلي و تكميليِ متناسب با مزيت‌هايِ بالفعل و بالقوّه‌يِ منطقه نظير كشاورزي، آبزي‌پروري، و ...

  -شناسایی محدوديت‌هايي همچون نبود منابع مالي مناسب، زيرساخت‌ها و امكانات ضعيف، و فقدان فرهنگ كارآفريني و توليد، و ...، اجزاء و تركيبات مورد نياز جهت تدوين چشم‌انداز توسعه‌ي رشد و توسعه را تشكيل مي‌دهند.

 • فرضیات تحقیق
 • -بین شاخص رشد و توسعه و پیشرفت شهر میناب رابطه معنی داری وجود دارد.

  -بین رومند شهر نشینی و توسعه شهر میناب رابطه معنی داری وجود دارد.

  موانع و محدودیت تحقیق

  -جدید بودن موضوع

  -نبودن منابع کافی در این زمینه

  -محدودیتهای زمانی

  تحقیقهای مشابه
  بررسی رشد و توسعه شهر میناب و روند شهرنشینی پروژه
  62 صفحه - 21000 تومان
  بررسی رشد و توسعه شهر میناب و روند شهرنشینی
  61 صفحه - 24000 تومان
  پروژه بررسی رابطه سرمایه اجتماعی وبه طور اخص وجود اعتماد اجتماعی در اصلاحات ، توسعه و رشد اقتصادی رشته مدیریت صنعتی
  191 صفحه - 75000 تومان
  بررسی رشد فیزیکی و توسعه شهر میناب
  26 صفحه - 7500 تومان
  بررسی رشد فیزیکی و توسعه شهر میناب
  23 صفحه - 7500 تومان
  پروژه رشته روانشناسی بررسی نقش بازی در رشد اجتماعی کودکان
  130 صفحه - 54000 تومان
  علل رشد اشتغال زنان - مطالعه و بررسی اشتغال زتان و نظریه دانشمندان مختلف در خصوص آن
  34 صفحه - 15000 تومان
  مطالعه و بررسی رشد ذهنی کودک
  27 صفحه - 18000 تومان
  کار آماری بررسی رابطه بازی و رشد اجتماعی دانش آموزان
  15 صفحه - 90000 تومان
  مطالعه و بررسی رشد ذهنی کودک
  27 صفحه - 9000 تومان
  راهکارهایی برای جلب توریست - بررسی عوامل تاثیر گذار در توسعه گردشگری
  31 صفحه - 10500 تومان
  پروژه بررسی میزان توسعه یافتگی استان کرمانشاه با بکارگیری روشهای آماری و بررسی شاخص های
  50 صفحه - 45000 تومان
  پروژه بررسی و نقش تعاونی ها در توسعه اقتصادی بر اساس روش تحقیق
  39 صفحه - 24000 تومان
  پروژه بررسی نقش ict در توسعه فرهنگی و اقتصادی
  103 صفحه - 48000 تومان
  پرسشنامه بررسی نگرش بومیان نسبت توسعه گردشگری
  6 صفحه - 9000 تومان
  کار آماری بررسی نقش بیمه در توسعه صنعت گردشگری
  25 صفحه - 105000 تومان
  کار آماری بررسی عوامل موثر بر توسعه گردشگری
  20 صفحه - 120000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی شرکت هایی که تحت حمایت مالی موسسه ی توسعه ی راههای تجاری و صنعتی در کنیا هستند 14
  15 صفحه - 45000 تومان
  شهر نائین - شهر هزاره های تاریخی - بررسی معماری و آثار باستانی
  71 صفحه - 24000 تومان
  مطالعه و بررسی آمار مختلف شهر رشت
  23 صفحه - 9000 تومان
  کار آماری بررسی نقش بازی در فرزندان شهر و روستا
  26 صفحه - 105000 تومان
  پروژه پایان نامه رشته علوم اجتماعی بررسی مفهوم مدرنیته و روند تحول و پیامد های آن در غرب
  100 صفحه - 54000 تومان
  پروژه مالی حسابداری بررسی روند بودجه ریزی عملیاتی در سازمان آب و فاضلاب گیلان
  95 صفحه - 36000 تومان
  تاثیر کار آفرینی بر رشد و توسعه اقتصادی
  2 صفحه - 3000 تومان
  پرسشنامه نقش جایگاه و آسیب شناسی تراکم ساختمانی در توسعه شهر آستارا
  3 صفحه - 9000 تومان
  چالش های شهر نشینی در کشورهای توسعه نیافته
  10 صفحه - 9000 تومان
  چالش های شهر نشینی در کشورهای توسعه نیافته
  10 صفحه - 6000 تومان
  نقش حمل و نقل جاده ای در توسعه گردشگری شهر رشت
  139 صفحه - 36000 تومان
  \پروژه رشته علوم اجتماعی روند حاشیه نشینی در شهر رشت
  60 صفحه - 45000 تومان
  بررسی روند جمعیت و گسترش شهرنشینی در مهدیشهر
  24 صفحه - 7500 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007