سه شنبه 20 فروردین 1399
بازدید امروز : 1169 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
تلگرام سایت تحقیق
سفارش پیشینه پژوهش سفارش از طریق تلگرام یا واتس آپ
تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

بررسی رشد و توسعه شهر میناب و روند شهرنشینی

عنوان سفارش :
بررسی رشد و توسعه شهر میناب و روند شهرنشینی
تعداد صفحه :
61
قیمت :
8000 تومان
فهرست مطالب
 • مقدمه
 • بیان مساله
 • اهمیت و ضرورت تحقیق
 • اهداف تحقیق
 • فرضیات تحقیق
 • موانع و محدودیت تحقیق
 • جدید بودن موضوع
 • نبودن منابع کافی در این زمینه
 • محدودیتهای زمانی
 • در مورد ادبیات پیشینه تحقیق
 • تعریف - دیدگاه ها نظریات - تاریخچه تحقیق
 • نگرش سيستمي جغرافيا و برنامه ريزي شهري در مطالعه ي توسعه ي فيزيكي

  معيارها و ضوابط توسعه ي فيزيكي شهر

 • دیدگاه ها نظریات
 • روش پژوهش
 • روش این پژوهش به صورت اسنادی می باشد. به طوریکه جهت گردآوری مطالب از مقالات و کتابهایی در زمینه رشد و توسعه در شهر استفاده شده است. همچنین با مشاهده عینی از فضای شهری و مصاحبه با شهروندان شهر میناب نیز جهت جمع آوری مطالب این پروژه استفاده شده است.

 • موفقیت (قلمرو دسترسی)
 • دسترسی مطالب از طریق منابع کتابی و مقالات می باشد که در بخش منابع اسامی آنهادرج گردیده است.

 • جامعه توصیفی
 • کل فضای شهری شهر میناب در این پژوهش مورد مطالعه قرار گرفت.

 • تاریخچه
 • موقعیت جغرافیایی شهر
 • شکل موقعیت استان در کشور
 • شکل موقعیت شهرستان در استان
 • شکل نقشه شهر میناب
 • جدول مقايسه‌ي شاخص‌هاي تقسيمات كشوري شهرستان ميناب و استان
 • احتمالات رشد و پیش بینی هاي جمعیت شهر در آینده

 • جدول گزینه هاي رشد سالانه جمعیت شهر میناب تا افق 5 140
 • تعیین عملکرد و نقش غالب اقتصادي شهر، پیش بینی نقش و روند توسعه اقتصادي شهر در

 • جدول تحولات بخش هاي اقتصادي در شهر میناب 85-1375
 • جدول برآورد تحولات اشتغال در شهر میناب تا سال1405
 • تعیین الگوي توسعه و محدوده شهر
 • نتایج توصیفی
 • ویژگیهاي کالبدي طرح پیشنهادي

 • جدول کاربری اراضی پیشنهادی طرح جامع شهر میناب 1305
 • تعیین حریم شهر و پهنه بندي آن
 • موانع توسعه
 • پیشنهادات
 • جدول تعیین چشم اندازها و تدفین اهداف و راهبردهای توسعه شهر میناب
 • جدول تعیین چشم انداز ها و تدفین اهداف و راهبردهای توسعه شهر میناب
 • جدول تعیین چشم اندازها و تدفین اهداف و راهبردهای توسعه شهر میناب
 • نتیجه گیری
 • منابع و ماخذ
 • مقدمه
 • اگر شهر را مجموعه‌اي مركب ازعوامل طبيعي، اجتماعي و محيط هاي ساخته شده توسط انسان كه در آن جمعيت ساكن متمركز شده و جمعيت در اين مجموعه به طور منظمي درآمده و آداب و رسومي را براي خود ابداع كرده اند تعريف كنيم و شهرسازي را نيز مطالعه، طرح ريزي و توسعه شهرها با در نظر گرفتن احتياجات اجتماعي و اقتصادي تعريف نماييم به طور طبيعي در فرآيند طراحي هر شهر و توسعه شهرنشيني نيز در قالب اين تعاريف و با اقتضئات زماني و مكاني هر منطقه اي قابل تعريف است . در اين بين توسعه شهرنشيني و برنامه ريزي شهري بر اساس جمعيت، تاريخ شكل گيري و آداب و رسوم آن مردم شكل مي گيرد.

 • بیان مساله
 • شهرنشینی یکی از مهمترین پدیده های عصر حاضر است. تا جائیکه صحبت از انقلاب شهری در دنیا می شود. در ایران تحول شهرنشینی بسیار شتابان و سریع بوده است. متوسط رشد شهرنشینی در دوره مورد بررسی 4/4 درصد بوده است در حالیکه رشد تولید ناخالص داخلی در همین دوره 4/1 بوده است. از سوی دیگر یک قانون ساده جامعه شناختی می گوید هر تحول و تغییر خارج از قاعده و سازمانی منجر به پیامدهای ناخواسته بسیاری می شود. الگوی توسعه شهری در ایران الگوی تسلط تک شهری و نیز تمرکز گرایانه بوده است.نظام شهرنشيني و روند سريع آن در كشور هاي در حال توسعه سبب هجوم گسترده به شهرها و پيدايش بخش خدمات متورم، حاشيه نشيني گسترده، بيكاري پنهان، پيدايش دوگانگي شبكه هاي اجتماعي مهاجرين در شهرها مي گردد.

 • اهمیت و ضرورت تحقیق
 • توجه به توسعه ي فيزيكي شهري پايدار ، به عنوان يك ضرورت اساسي در برنامه هاي توسعه ي شهري، حاكي از اهميت اين موضوع در تقويت جبهه هاي فرهنگي، اجتماعي و كالبدي شهر دارد . در ايران يكي از موارد مهم فرايند شهرنشيني، گسترش سريع فيزيكي شهرهاي آن است . افزايش بي رويه ي شهرها و رشد ناموزون آنها به دليل مهاجرتهاي بي رويه وافزايش جمعيت ، يكي از مشكلات اساسي شبكه ي شهري كشور است . اكنون هم يكي از مسائل تمام شهرها، رشد شهرنشيني و به تبع آن گسترش شاخكهاي خزنده شهري بر اراضي پيرا شهري است ، كه پيامدهايي چون :حاشيه نشيني، انبودي اراضي كشاورزي، افزايش جمعيت شهرها ، عدم امكان پاسخگويي برخي از خدمات وكاربري ها در شهر، گسستگي بافتهاي فيزيكي، مشكلات زيست محيطي، خصوصا آلودگي ونابساماني سيماي شهري داشته است . پژوهش حاضر، به دنبال بررسي عوامل مؤثر بر رشد توسعه ي فيزيكي شهرمیناب ، همچنين بررسي مباحث نظر ي-كاربردي مرتبط با «توسعه ی فیزیکی شهری پایدار»وسود جستن از آن به عنوان ابزاري در توسعه ي شهري پويا از ديدگاه مبحث توسعه پايدار پايدار، نگرش سيستمي و ملاحظات زيست محيطي، اجتماعي، اقتصادي و روند شهر نشینی است.

 • اهداف تحقیق
 • -شناسایی شاخصهای رشد و توسعه و پیشرفت درشهر میناب .

  -توسعه‌ي صنعتي و رشد شهرستان میناب و دستيابي به جايگاهي مناسب و قابل قياس با سطوح ميانگين استاني و ملي.

  -امكان توسعه‌ي صنايع تبديلي و تكميليِ متناسب با مزيت‌هايِ بالفعل و بالقوّه‌يِ منطقه نظير كشاورزي، آبزي‌پروري، و ...

  -شناسایی محدوديت‌هايي همچون نبود منابع مالي مناسب، زيرساخت‌ها و امكانات ضعيف، و فقدان فرهنگ كارآفريني و توليد، و ...، اجزاء و تركيبات مورد نياز جهت تدوين چشم‌انداز توسعه‌ي رشد و توسعه را تشكيل مي‌دهند.

 • فرضیات تحقیق
 • -بین شاخص رشد و توسعه و پیشرفت شهر میناب رابطه معنی داری وجود دارد.

  -بین رومند شهر نشینی و توسعه شهر میناب رابطه معنی داری وجود دارد.

  موانع و محدودیت تحقیق

  -جدید بودن موضوع

  -نبودن منابع کافی در این زمینه

  -محدودیتهای زمانی

  تحقیقهای مشابه
  بررسی رشد و توسعه شهر میناب و روند شهرنشینی پروژه
  62 صفحه - 7000 تومان
  بررسی رشد و توسعه شهر میناب و روند شهرنشینی
  61 صفحه - 8000 تومان
  پروژه بررسی رابطه سرمایه اجتماعی وبه طور اخص وجود اعتماد اجتماعی در اصلاحات ، توسعه و رشد اقتصادی رشته مدیریت صنعتی
  191 صفحه - 25000 تومان
  بررسی رشد فیزیکی و توسعه شهر میناب
  26 صفحه - 2500 تومان
  بررسی رشد فیزیکی و توسعه شهر میناب
  23 صفحه - 2500 تومان
  پروژه رشته روانشناسی بررسی نقش بازی در رشد اجتماعی کودکان
  130 صفحه - 18000 تومان
  علل رشد اشتغال زنان - مطالعه و بررسی اشتغال زتان و نظریه دانشمندان مختلف در خصوص آن
  34 صفحه - 5000 تومان
  مطالعه و بررسی رشد ذهنی کودک
  27 صفحه - 6000 تومان
  کار آماری بررسی رابطه بازی و رشد اجتماعی دانش آموزان
  15 صفحه - 30000 تومان
  مطالعه و بررسی رشد ذهنی کودک
  27 صفحه - 3000 تومان
  راهکارهایی برای جلب توریست - بررسی عوامل تاثیر گذار در توسعه گردشگری
  31 صفحه - 3500 تومان
  پروژه بررسی میزان توسعه یافتگی استان کرمانشاه با بکارگیری روشهای آماری و بررسی شاخص های
  50 صفحه - 15000 تومان
  پروژه بررسی و نقش تعاونی ها در توسعه اقتصادی بر اساس روش تحقیق
  39 صفحه - 8000 تومان
  پروژه بررسی نقش ict در توسعه فرهنگی و اقتصادی
  103 صفحه - 16000 تومان
  پرسشنامه بررسی نگرش بومیان نسبت توسعه گردشگری
  6 صفحه - 3000 تومان
  کار آماری بررسی نقش بیمه در توسعه صنعت گردشگری
  25 صفحه - 35000 تومان
  کار آماری بررسی عوامل موثر بر توسعه گردشگری
  20 صفحه - 40000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی شرکت هایی که تحت حمایت مالی موسسه ی توسعه ی راههای تجاری و صنعتی در کنیا هستند 14
  15 صفحه - 15000 تومان
  شهر نائین - شهر هزاره های تاریخی - بررسی معماری و آثار باستانی
  71 صفحه - 8000 تومان
  مطالعه و بررسی آمار مختلف شهر رشت
  23 صفحه - 3000 تومان
  کار آماری بررسی نقش بازی در فرزندان شهر و روستا
  26 صفحه - 35000 تومان
  پروژه پایان نامه رشته علوم اجتماعی بررسی مفهوم مدرنیته و روند تحول و پیامد های آن در غرب
  100 صفحه - 18000 تومان
  پروژه مالی حسابداری بررسی روند بودجه ریزی عملیاتی در سازمان آب و فاضلاب گیلان
  95 صفحه - 12000 تومان
  تاثیر کار آفرینی بر رشد و توسعه اقتصادی
  2 صفحه - 1000 تومان
  پرسشنامه نقش جایگاه و آسیب شناسی تراکم ساختمانی در توسعه شهر آستارا
  3 صفحه - 3000 تومان
  چالش های شهر نشینی در کشورهای توسعه نیافته
  10 صفحه - 3000 تومان
  چالش های شهر نشینی در کشورهای توسعه نیافته
  10 صفحه - 2000 تومان
  نقش حمل و نقل جاده ای در توسعه گردشگری شهر رشت
  139 صفحه - 12000 تومان
  \پروژه رشته علوم اجتماعی روند حاشیه نشینی در شهر رشت
  60 صفحه - 15000 تومان
  بررسی روند جمعیت و گسترش شهرنشینی در مهدیشهر
  24 صفحه - 2500 تومان

  ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

  برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

  ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
  رفرنس نویسی با نرم افزار endnote سایت تحقیقصحافی پایان نامه رساله مقاله کتاب سایت تحقیق
  با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید
  صفحه اصلی| تحقیق | تحقیق های آماده | ترجمه | ترجمه آماده | کار آماری | کار آماری آماده | طرح کارآفرینی | نما و پلان

  Tel : 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  channel: https://t.me/tahghighchannel
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2020 - 2007