موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

نقش فرانک در شاهنامه

عنوان سفارش :
نقش فرانک در شاهنامه
تعداد صفحه :
5
قیمت :
1500 تومان
 • مقدمه
 • در ميان ادبيات منظوم گذشته شاهنامه تنها كتابي است كه زن نقش اساسي در آن ايفا مي كند در شاهنامه زندگي زناني را مي خوانيم كه تاثير شگرف و عجيبي در ايجاد بعضي وقايع و حوادث دارند. در اين كتاب چند مورد جزيي شاهد فعاليت گسترده زن هستيم و با توجه به جامعه مرد سالار آن دوره چنين توجهي به زن و مادر در خور تحسين است. فردوسي در سرودن شاهنامه به طور مطلق تحت تاثير جامعه پدر سالار نبوده است. زن در شاهنامه مقامي بلند و ارجمند دارد و در جاي جاي اين كتاب ستايش مي شود. واژه زن سيصد بار در شاهنامه به كار رفته است.

 • فرانک (مادر فریدون)
 • فرانك يكي از ديگر زنان برجسته شاهنامه است. او با آبتين ازدواج مي كند و حاصل اين ازدواج پسري است به نام فريدون كه بعدها به جنگ ضحاك مي رود و انتقام خون پدر را از او مي گيرد. هنگامي كه فرانك فريدون را به دنيا مي آورد ضحاك بر اساس خوابي كه ديده دستور مي دهد همه نوزادان پسر را از دم تيغ بگذرانند. به همين علت فرانك از ترس جان دلبندش، نوزاد را به مرغزاري مي برد و او را با شير گاو پرورش مي دهد. فرانك در مقايسه با ديگرزنان شاهنامه نقش كمتري ايفا مي كند. فقط گاهگاهي در صحنه حاضر مي شود و جان فرزند را نجات مي دهد. البته اين عمل به نوبه خود كار كم و بي ارزشي محسوب نمي شود.

  دوان مادر آمد ســـوي مرغزار چنيـــــــــن گفت با مـــرد زنهار

  كه انديشه كـــن در دلم ايـزدي فراز آمــــــدست از ره بخـــردي

  همي كرد بايد كزين چاره نيست كه فرزند و شيرين روانم يكي است

  شوم ناپديد از ميــــــان گروه برم خــوب رخ را به الــــبرز كوه

  يكي مرد ديني بر آن كــوه بود كه از كار گيتي بي انـــــــدوه بود

  فرانك بدو گفت كـــاي پاك دين منم سوگـــواري زايران زميـــــن

  تو را بود بايد نگهبــــــــان او پدر وار لــــــــرزنده بر جــان او

  تحقیقهای مشابه
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007