موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

علل رشد جمعيّت

عنوان سفارش :
علل رشد جمعيّت
تعداد صفحه :
8
قیمت :
1500 تومان

علل رشد جمعيّت

 • 1- بـارورى
 • بـهـداشـت به هنگام بارورى و تولد كودكان سالم ، موجب رشد جمعيّت جهان شده است .

 • 2- كـاهـش مـرگ و مير
 • امروزه بشر توانسته است با تغذيه مناسب و ايجاد سازمانهاى اجتماعى ، جـلوى درصـد بـالايـى از مـرگ و مـيـر را گـرفـتـه و نـرخ آن را بـه حـداقـل رساند؛ بويژه عامل بهداشت و پيشرفت آن در كاهش نرخ مرگ و مير در هر كشورى مؤ ثر مى باشد.(105)

 • 3-مـهـاجـرتـها
 • مهاجرت عبارت است از ترك وطن اصلى و مسكن گزيدن در سرزمين ديگر بطور مـوقـت يـا دايـم ، مـشـروط بـر آنكه قصد مهاجرت ، مورد توجه باشد. مهاجرتها به دو صورت داخـلى و خـارجـى در هر كشورى صورت مى گيرد و بر اين اساس ، مهاجرت ، خود عاملى است در جهت فزونى جمعيّت يك كشور. در اينجا مهاجرت خارجى ، منظور است .

  )ديدگاهها در زمينه افزايش جمعيّت (106

 • ديدگاه موافقان رشد جمعيت
 • ايـن گـروه مـعـتـقـدنـد كـه آمـار جـمـعـيـّت در كـشـورهـاى سـرمـايـه دارى و صـنعتى در مقايسه با قبل از صنعتى شدن ، نشان مى دهد كه با داشتن جمعيّت زياد توانستند با در اختيار داشتن نيروى كـار ارزان بـه تـوسـعـه كمك شايانى بكنند و بعد از مرحله توسعه ، شروع به كاهش جمعيّت كردند.

  دوم آنـكـه بـا آموزش جمعيّت زياد مى توان بهتر به جنگ استكبار رفت . سوّم ، كشورهايى مانند آلمـان و دانـمـارك كـه رشـد جـمـعـيـّت آنـهـا بـه صـفـر رسـيـد، بـراى جـلوگـيـرى از اضمحلال جامعه در جهت افزايش جمعيّت به پيش مى روند. در نهايت ، اگر قدرتهاى جهانى به غـارت مـنـابـع و مـعـادن كـشـورهـاى جـهـان سـوّم نـپـردازنـد، امـكـانـات بـالقـوه و بـالفعل در داخل اين كشورها، علاوه بر تاءمين نيازهايشان ، مى تواند در جهت توسعه اقتصادى نيز مورد استفاده قرار گيرد.

  ديدگاه مخالفان رشد جمعيّت

  از جـمـله مـخـالفـان رشـد جمعيّت شخصى است به نام (مالتوس ) كه معتقد است با وجود اينكه رشد جمعيّت بر اساس تصاعد هندسى (1، 2، 4، 8، 16، 32، ...) پيش مى رود، ميزان توليدات كـشـاورزى بر اساس تصاعد عددى (1، 2، 3، 4، 5، 6، ...) در حركت است(107). علاوه بـر ايـن ، كـمـبـود زمـيـن هـم جـزو امـورى اسـت كـه بـشـر با رشد جمعيّت در آينده با آن دست به گريبان است .

  رشد جمعيّت در ايران

  بـا تـوجـه به ارقام به دست آمده از سرشمارى جمعيّت طى دو دوره ، 1355 و 1365 مى توان نتيجه گرفت كه در اين مدت جمعيّت ايران ساليانه 91/3 درصد رشد داشته است كه اين نرخ يـكى از ارقام بالاى رشد در جهان به شمار مى آيد. اين رشد سريع جمعيّت در وضع كنونى ، كـمـبـودهـايـى را در مـيـزان مـواد مـصرفى و ابزار توليدى ايجاد خواهد كرد. اين امر، ضرورت برنامه ريزى دقيق و اجراى سياستهاى متناسب را مى طلبد.

  تحقیقهای مشابه
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007