موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

تفاوت های مدیریت و رهبری

عنوان سفارش :
تفاوت های مدیریت و رهبری
تعداد صفحه :
13
قیمت :
1500 تومان
 • مقدمه
 • محققين سالهاست كه سعي درتوضيح تفاوت بين رهبري ومديريت نموده اند.اين امرازآن جهت ساده نيست كه دومفهوم فوق بشدت به يكديگرگره خورده اند.رهبري ومديريت دومقوله جداازهم هستند كه تداخل قابل توجهي دارند. تفاوت بين يك رهبرممتازويك مديرموفق بسيارظريف ومشكل است.دربرخي از موارد مديراني رامي توان يافت كه دريك يا دوزمينه نقش رهبري خود را ايفا مي كنند اين افراد ابتدا دريك يادوزمينه فعال مي شوند(گامي به پيش مي گذارند)وسپس باافزايش اعتـماد بـه نفس آن راگسترش مي دهند.

 • تعريف رهبري
 • رهبري فرايندي ازنفوذ بين يك رهبروعده اي پيروان اوبراي رسيدن به هدف هاي گروهي ويا سازماني.رهبري عبارتست از هنر ياعلم نفوذ دراشخاص به طوري كه باميل وخواسته ي خوددرجهت حصول به هدف هاي تعيين شده گام بردارد.رهبري فرايندي است كه مي تواند توسط همه آموخته شود وبراي همه قابل دسترسي است.رهبري عبارتست از ارتباط بين گروهي از افراد كه در آن يك نفر مي‌كوشد تا ديگران را به سمت هدف معيني سوق دهد.عده اي رهبري را نفوذ بر زيردستان تعريف نموده اند.

 • تعريف مديريت
 • هيچ گاه نبايد مديررابارييس اشتباه بگريم واين واژه هارامترادف به كارببريم.معمولاخيلي ها مدير يا رئيس را كسي مي داننــــد كه دستور مي دهد و دستور او لازم الاجرا است.در فرهنگ لغت معين، مدير، اداره كننده كاري و در فرهنگ لغت المنجد، رئيس، سرور و سالار و بزرگ و پيشوا تعريف شده است.درتعريف مديريت مي توانيم بگوييم:

  مديريت عبارتست از:نفوذ درديگران جهت كسب اهداف سازمان.مديريت عبارتست از:مهارتي براي ترغيب كاركنان بدون تهديدويازور تادستوركارمديران رابپذيرند.ودرجهت آن سخت بكوشند وكاري رابا كيفيت بالا عرضه كنند.مديريت عبارتست از: افرادراباهدف رسيدن به كيفيت مطلوب اداره كردن

  ويژگي هاي مديريت

  ساخت شخصيتي: اشاره به عواملي چون شجاعت، اعتمادبه نفس،سخنوري،رهبري،آراستگي ظاهر و...دارد وبه سلامتي رواني وجسمي مدير تاكيددارد وبحث آشناي هنرمديريت بودن مطرح است.

 • ساخت تخصصي:
 • مديربايددررشته ي مديريت ،دانش وآگاهي لازم وتحصيلات دانشگاهي وسواد مديريت داشته ودركارش متخصص باشد.بحث آشناي علم مديربودن مطرح است.

 • قدرت:
 • قدرت يك مديردريك گروه ياسازمان اجتماعي ازمنابع مختلفي سرچشمه مي گيرد.كه هريك ازآن هامي توانند درنوع وشكل مديريت تاثير بگذارند.مثل قدرت پاداش وقدرت تنبيه

 • قدرت مرجعيت:
 • قدرتي است كه برمبناي آن پيروان خواهان تغيير ازرش هاورفتارهاي خود براساس خواسته هاي مدير هستند.قدرت قانوني:قدرتي است كه براساس ارزش هايي شكل گرفته است كه به پيروان ديكته مي شود. – قدرت مهارت:قدرتي است كه برمبناي آن پيروان اعتقاددارند رهبران داراي مهارت ودانش تخصصي هستند.

  تحقیقهای مشابه
  مقام رهبری و مدیریت در ایران
  11 صفحه - 1000 تومان
  پیرامون ذهنیت های مدیریت و رهبری در یک سازمان
  13 صفحه - 1500 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت کارآمد از طریق مدیریت به وسیله¬ی فرایند و رهبری 11
  6 صفحه - 18000 تومان
  بررسی رهبری و مدیریت در قران
  34 صفحه - 21000 تومان
  پروژه مدیریت صنعتی بازرگانی رابطه بین سبک رهبری با رضایت شغلی کارکنان در اداره کل سازمان فنی و حرفه ای
  52 صفحه - 36000 تومان
  پروژه مدیریت صنعتی رابطه بین سبک رهبری با رضایت شغلی کارکنان در اداره کل سازمان فنی و حرفه ای استان گیلان
  62 صفحه - 60000 تومان
  استانداردهای مدیران مدرسه - مدیریت و رهبری سازمانی
  5 صفحه - 1500 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007