شنبه 5 بهمن 1398
بازدید امروز : 2729 نفر
موتور جستجوی سایت نیازمندیهای دانشجویی موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...
تلگرام سایت تحقیق
سفارش پیشینه پژوهش سفارش از طریق تلگرام یا واتس آپ
تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر دینداری پروژه همراه با جامعه آماری و پرسشنامه

عنوان سفارش :
بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر دینداری پروژه همراه با جامعه آماری و پرسشنامه
تعداد صفحه :
71
قیمت :
12000 تومان
فهرست مطالب
 • فصل اول:
 • کلیات تحقیق
 • مقدمه
 • بیان مسئله
 • اهداف تحقیق
 • اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
 • استفاده کنندگان از نتایج تحقیق (مختصر)
 • فصل دوم:
 • مبانی نظری تحقیق
 • مقدمه
 • پیشینه تحقیق در ایران و جهان
 • تعریف دین
 • نظریه مارکس
 • نقد نظریه اقتدار اجتماعی یا وجدان جمعی

 • نظریه کنت
 • نظریه مرتون
 • نقش خاص مذهب در دوره سالمندی
 • نظریه فروید
 • مروری بر برخی دیدگاههای روانشناسان بر مذهب

 • چهارچوب نظری تحقیق
 • فرضیه های تحقیق
 • مدل تحلیلی تحقیق حاضر
 • فصل سوم:
 • روش اجرایی تحقیق
 • مقدمه:
 • روش تحقیق
 • ابزار گردآوری اطلاعات
 • اعتبار
 • پایایی
 • تعریف نظری و عملیاتی متغیرهای تحقیق

 • جامعه آماری پژوهش
 • تعیین حجم نمونه
 • استخراج و پردازش دادهها
 • فصل چهارم:
 • یافته های تحقیق
 • مقدمه
 • آماره های توصیفی شاخص (دینداری)

 • فرضیه اول
 • بررسی میزان تأثیر همزمان، متعغیر مستقل بر میزان دینداری (آزمون رگرسیون)

 • فصل پنجم:
 • نتیجه گیری، پیشنهادات
 • مقدمه
 • نتایج توصیفی
 • متغیر زمینهای
 • متغیر وابسته
 • متغیر مستقل
 • یافته های استنباطی

 • محدودیتها
 • پیشنهادات
 • منابع
 • مقدمه
 • دین به مثابه نظام فرهنگی (گیرتز 1973) و پدیده اجتماعی (دورکیم، 1968) در مطالعات انسان شناسی جایگاه خاصی دارد. از دیدگاه دورکیم دین بیان ارزش¬های اخلاقی یک اجتماعی و باورداشت¬های دسته جمعی آنان است. نظامی واحد از عقاید و اعمال منتسب بر اشیا و امور مقدس که همه مؤمنان را در یک اجتماع معنوی واحد یا یک تشکیلات دینی گرد هم می¬آورد.

  در جامعه شناسی، دین به طور کلی به عنوان جزئی محوری از سیستم ارزشی یکپارچه و انسجام بخش در نظر گرفته می¬شود. دین ملاطی اجتماعی است که افراد و گروههای اجتماعی را در نظمی مشترک پیوند می¬زند. دین، اغلب افراد را به گروههای اجتماعی یا تجمعات رقیب و جایگزین پیوند می¬زند وجود برخی اختلافها در میان مذاهب از همین جا ناشی می¬شود.

  یکی از مهم¬ترین نهادهایی که جامعه بشری به خود دیده، مفهوم دینداری و باورهای مذهبی است در واقع دینداری عنوان عامی است که به هر فرد یا پدیده¬ای که ارزش¬ها و نشانه¬های دینی در آن متجلی باشد اطلاق می¬شود.

  دینداری یک نظام عملی مبتنی بر اعتقادات است که در قلمرو ابعاد فردی و جتماعی از جانب پروردگار برای هدایت انسانها در مسیر رشد و کمال الهی ارسال شده و شامل عقاید، باورها، نگرش¬ها و ساختارهاست که با هم پیوند دارند و یک احساس جامعیت را برای فرد تدارک می¬بیند.

 • بیان مسئله
 • گرایش به خدا، ذاتی ذهن انسان و مکمل طبیعت بشری است. شاید همه چیز تحلیل رود ولی اعتقاد به خدا که اصل همه ادیان جهان است برجای خواهد ماند این گرایش اصیل یعنی خداجویی در هر محله و مذهبی به شکلهای گوناگون تجلی یافته است. همان طور که کنت می¬گوید جامعه به یک اعتقاد مذهبی مشترک نیاز دارد؛ دین، همان اصل وحدت بخش است و زمینه¬ی مشترکی را فراهم می¬سازد که اگر نبود، اختلافهای فردی جامعه را از هم می¬گسیختند. دین به انسانها اجازه می¬دهد تا بر تمایلات خودخواهانه شان فایق آیند و به خاطر عشق به همنوعان¬شان فراتر از این خودخواهی عمل کنند. دین همان شیرازه¬ی نیرومندی است که افراد جامعه را با یک کیش و نظام عقیدتی مشترک به همدیگر پیوند می¬دهد و نیز سنگ بنای سامان اجتماعی است و برای مشروع ساختن فرمان¬های حکومت اجتناب ناپذیر است. هیچ قدرت دنیوی نیست که بدون پشتیبانی یک قدرت معنوی دوام آورد با هر حکومتی برای تقدیس و تنظیم رابطه فرماندهی و فرمانبری، لاجرم به یک دین نیاز دارد(کورز، 1382: 34) . دین در چشم انداز جامعه¬شناسی، به عنوان یکی از پنج نهاد عمدة جامعه محسوب می¬شود که نقش تعیین کننده¬ای در حیات جمعی بشر به عهده دارد.

  بدیهی است در هر جامعه¬ای که از جمعیت جوانی برخوردار باشد، به دلیل انرژی متحرک و هیجان خاص جوانی، تغییر و تحول در ساختار فکری این قشر در سطح جامعه نسبت به سایر اقشار، چشمگیرتر می¬باشد و ساختار فکری جوانان از متغیرهای مختلف اثر می¬پذیرد و همین طور ساختار فکری افراد مختلف یک جامعه نیز، تحت تأثیر علل و عوامل گوناگون قرار دارد و افراد، تحت تاثیر عوامل متعدد، نسبت به یک موضوع یا پدیده، نگرش مثبت یا منفی پیدا می¬کنند (مختاری ، 1380: 4)

  بنابراین مسئله این تحقیق بر این مبنا قرار داده شده که :

  آیا دینداری دانشجویان تحصیلکرده دانشگاهی کمتر از سایر جوانان است؟

 • اهداف تحقیق
 • الف: اهداف کلی
 • آگاهی از تاثیر عوامل جامعه شناختی موثر بر میزان علاقه و دینداری دانشجویان

 • ب : اهداف جزئی
 • 1ـ بررسی رابطه بین جنسیت دانشجویان و میزان دین
 • 2ـ بررسی رابطه بین تحصیلات والدین و میزان دین
 • 3ـ بررسی رابطه بین وضعیت تأهل دانشجویان و میزان دینداری
 • 4ـ بررسی رابطه بین درآمد خانواده و میزان دینداری
 • اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
 • از آنجائیکه علی رغم بکارگیری منابع انسانی و مالی فراوان در بهبود اعتقاد و باورها و حفظ و ظواهر در جوانان امروز پیشرفت چندانی حاصل نشده و حتی در تحصیلکردگان دانشگاهی مشکلات پیچیده-تری مشاهده شده نگرانی صاحب¬نظران برای پرداخت خسارت جدی اجتماعی ناشی از چنین وضعی قابل توجه می¬باشد.

  این تحقیق و مطالعه درصدد جمع آوری اطلاعاتی است که در زمینه بررسی تأثیر عوامل جامعه و اجتماعی (علاقه) دانشجویان به دین صورت گرفته تا زمینه تحلیل و تبین علمی در مورد علل وضعیت معظلی را فراهم آورد و به این سوال اساسی پاسخ دهد که تأثیر عوامل جامعه شناختی مؤثر در دین داران دانشجویان چیست و چه عواملی در تکوین آن مؤثر می¬باشد. البته شایان ذکر است تبین علل و اصلاح برنامه¬ها به تحقیقات مداومی نیازمند است.

 • استفاده کنندگان از نتایج تحقیق (مختصر)
 • پولما و پندلتون (1991) پژوهشی با عنوان اثرات مبادرت و تجارت عبارت بر بهزیستی عمومی، 560 خانوار انجام دادند یافته¬های بدست آمده از این پژوهش آشکار ساخت که فراوانی عبادت و تجزیه بهترین پیش بینی کننده¬های بهزیستی افراد می¬باشد.

  یکی دیگر از تحقیقات انجام شده مربوط به بررسی آگاهی¬ها، نگرشها و رفتارهای اجتماعی ـ فرهنگی در ایران توسط دکتر منوچهر محسنی می¬باشد. تحقیق نامبرده روش پیمایشی در بین 3540 نفر از 5 استان انجام شد یکی از فصول تحقیق مربوط به رفتارهای دینی است. داده¬های این تحقیق نشان می¬دهد که هر چند شرکت زنان در مجالس روضه خوانی و رفتن به مجالس روضه خوانی رابطه معنی دار وجود دارد. به طوریکه با بالا رفتن سن میزان شرکت در مجالس روضه خوانی نیز افزایش می¬یابد همچنین بین سطح تحصیلات و رفتن به مجالس روضه خوانی رابطه معنی¬دار وجود دارد. زیرا افراد با تحصیلات پایین بیش از سایرین در مجالس شرکت می¬کنند.

  از سوی دیگر بین جنس و سن و سواد، وضع تاهل، درآمد زیارت اماکن مذهبی، دعا و نیایش و نذر کردن رابطه معنی دار مشاهده شده است.

  تحقیقهای مشابه
  بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر دینداری پروژه همراه با جامعه آماری و پرسشنامه
  71 صفحه - 12000 تومان
  بررسی عوامل موثر در رضایت شغلی کارکنان شرکت پارس شهاب رشت همراه با جامعه آماری و پرسشنامه پروژه مدیریت بازرگانی و صنعتی
  86 صفحه - 15000 تومان
  بررسي علل و عوامل مؤثر در بروز اعتياد در بين جوانان شهرستان رشت پروژه همراه با جامعه آماری و پرسشنامه و تجزیه تحلیل
  39 صفحه - 6000 تومان
  بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی موجود در خانواده ها بر پیشرفت تحصیلی پروژه همراه با جامعه آماری و پرسشنامه
  81 صفحه - 15000 تومان
  پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی عوامل اجتماعی مؤثر در طلاق در شهرستان فایل بصورت پاورپوینت
  113 صفحه - 16000 تومان
  پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی عوامل اجتماعی مؤثر در طلاق در شهرستان
  45 صفحه - 10000 تومان
  پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی عوامل مؤثر بر نگرش دانشجویان نسبت به جرائم و انحرافات اجتماعی بر اساس روش تحقیق
  67 صفحه - 12000 تومان
  پرسشنامه مربوط به بررسی میزان آسیب های اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن
  4 صفحه - 1000 تومان
  کار آماری بررسی عوامل اجتماعی موثر بر علاقه به دینداری
  26 صفحه - 35000 تومان
  بررسي علل و عوامل مؤثر در بروز اعتياد در بين جوانان پروژه علوم اجتماعی همراه با جامعه آماری و پرسشنامه
  115 صفحه - 18000 تومان
  رابطه بین استرس و فرسودگی شغلی پرستاران همراه با پرسشنامه و جامعه آماری و تجزیه و تجلیل
  14 صفحه - 4000 تومان
  بررسي تاثير اتوماسيون اداري بر بهبود تصميم گيري مديران اجرایی و آموزشی همراه با جامعه آماری پرسشنامه و تجزیه تحلیل
  103 صفحه - 20000 تومان
  پروژه بررسی تاثیر مدیریت مشارکتی بر رضایت شغلی کارکنان همراه با جامعه آماری و پرسشنامه و ضمایم آماری
  67 صفحه - 14000 تومان
  بررسی رابطه اضطراب با پیشرفت تحصیلی همراه با جامعه آماری و پرسشنامه روش تحقیق
  28 صفحه - 5000 تومان
  پروژه رشته علوم اجتماعی ، بررسی عوامل بوجود آورنده ی دو گانگی ارزشی در نوجوانان از دیدگاه نوجوانان
  75 صفحه - 20000 تومان
  پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی عوامل اجتماعی موثر در طلاق در شهرستان رشت بصورت پاور پوینت
  113 صفحه - 15000 تومان
  پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی عوامل اجتماعی موثر بر طلاق و آسیب های اجتماعی آن
  55 صفحه - 15000 تومان
  پروژه رشته علوم اجتماعی، بررسی عوامل اجتماعی موثر بر میزان علاقمندی به دین و دینداری
  76 صفحه - 16000 تومان
  پروژه رشته علوم تربیتی بررسی عوامل مؤثر در انگیزه دانشجویان برای شرکت در کلاس
  81 صفحه - 22000 تومان
  پروژه بررسی عوامل مؤثر بر بیگانگی از کار در بین کارکنان همراه با پرسشنامه بدون کار آماری
  63 صفحه - 18000 تومان
  کار آماری بررسی عوامل موثر بر جلب مشارکت مردمی در ایجاد بهره برداری و حفظ پروژه های عمرانی و شبکه آبیاری
  18 صفحه - 35000 تومان
  پروژه بررسی عوامل موثر در ایجاد رضایت شغلی همراه با جامعه آماری و مطالعه بر روی کارکنان شرکت فومن شیمی بر اساس روش تحقیق
  37 صفحه - 8000 تومان
  کار آماری بررسی عوامل موثر بر توسعه گردشگری
  20 صفحه - 40000 تومان
  کار آماری بررسی مقایسه شاخصهای انتروپومتریکی و عوامل امادگی جسمانی
  34 صفحه - 55000 تومان
  علل اجتماعی تبعیض علیه زنان پروژه علوم اجتماعی و روانشناسی همراه با کار آماری و پرسشنامه
  131 صفحه - 15000 تومان
  بررسی علل و عوامل مؤثر در بروز اعتیاد در بین جوانان شهرستان رشت پروژه همراه با پرسشنامه و تجزیه تحلیل
  122 صفحه - 18000 تومان
  عوامل مؤثر بر عدم توسعه بیمه تکمیلی درمان گروهی از نظر خبرگان صنعت بیمه همراه با جامعه آماری و بر طبقه اصول روش تحقیق
  40 صفحه - 10000 تومان
  ارزيابي گرايش كارآفريني دانش آموزان سال سوم فني و حرفه اي همراه با جامعه آماری و بر طبق اصول روش تحقیق
  79 صفحه - 18000 تومان
  پروژه ارزيابي گرايش كارآفريني دانش آموزان سال دوم پسر مقطع دبيرستان همراه با جامعه آماری و بر طبق اصول روش تحقیق
  60 صفحه - 18000 تومان
  پروژه بررسی ترجیح جنسیتی در میان والدین دانشجویان همراه با جامعه آماری و پرسشنامه
  102 صفحه - 25000 تومان
  پروژه بررسی ارتباط خودکارآمدی و درون گرایی و برون گرایی دانش آموزان مقطع متوسطه - رشته رواشناسی علوم اجتماعی تربیتی همراه با جامعه آماری و پرسشنام
  75 صفحه - 22000 تومان
  پروژه مدیریت بررسی ابعاد مدیریت ارتباط با مشتری بر رضایت مشتریان بانک ملی استان گیلان همراه با جامعه آماری و پرسشنامه
  91 صفحه - 20000 تومان
  بررسی تأثیرات طلاق در رفتار و افت تحصیلی نوجوانان همراه با جامعه آماری و نمودار
  133 صفحه - 19000 تومان
  پروژه بررسی اثرات جنسیت بر الگوی مدیریت منابع انسانی در بانک همراه با جامعه آماری و پرسشنامه
  72 صفحه - 15000 تومان
  پروژه رشته مدیریت بیمه نقش بیمه های دریایی در اقتصاد شهر همراه با پرسشنامه و جامعه آماری
  71 صفحه - 15000 تومان
  پروژه بررسی عوامل فردی و خانوادگی موثر در بروز رفتار نابهنجار در بین دانشجوبان
  159 صفحه - 15000 تومان
  خود کشی و بررسی عوامل آن
  17 صفحه - 1500 تومان
  پروژه کارشناسی علوم تربیتی بررسی عوامل بوجود آورنده دو گانگی ارزشی در نوجوانان دختر 12 تا 18 ساله منطقه سنگر
  80 صفحه - 30000 تومان
  راهکارهایی برای جلب توریست - بررسی عوامل تاثیر گذار در توسعه گردشگری
  31 صفحه - 3500 تومان
  پروژه مهندسی منابع طبیعی- محیط زیست بررسی عوامل تهدید کننده جنگل سراوان
  109 صفحه - 15000 تومان
  پروژه بررسی عوامل موثر بر تمایل مردم به سپرده گذاری در شبکه بانکی استان
  110 صفحه - 15000 تومان
  پروژه بررسی عوامل موثر در بازاریابی صنعت بیمه از دیدگاه کارشناسان بیمه
  150 صفحه - 20000 تومان
  راهکارهای حفظ محیط زیست و بررسی عوامل آلودگی محیط زیست
  9 صفحه - 2000 تومان
  پروژه مدیریت بازرگانی بررسی عوامل موثر بر انگیزش شغلی کارکنان آموزش و پرورش
  92 صفحه - 15000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - یک بررسی پسا SOX عوامل مرتبط با اندازه نقش حسابرسی داخلی 28
  26 صفحه - 26000 تومان
  پروژه علوم اجتماعی بررسی علل گرایش کارفرمایان به استفاده از نیروی کار زنان جوان مجرد در مشاغل مختلف در شهرستان رودبار
  100 صفحه - 15000 تومان
  پروژه رشته غلوم اجتماعی - بررسی رابطه بین خود پندار و اضطرلب در دانش آموزان
  60 صفحه - 8000 تومان
  پروژه پایان نامه رشته علوم اجتماعی ، بررسی انتظارات نوجوان از والدین
  70 صفحه - 15000 تومان
  پروژه رشته امور اجتماعی بررسی تاثیر اشتغال زنان بر روی خانواده
  78 صفحه - 18000 تومان
  پروژه پایان نامه رشته علوم اجتماعی بررسی مفهوم مدرنیته و روند تحول و پیامد های آن در غرب
  100 صفحه - 18000 تومان
  پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی مقایسه ای عزت نفس در دانش آموزان مدارس تیز هوش و عادی
  70 صفحه - 16000 تومان
  پروژه رشته روانشناسی بررسی نقش بازی در رشد اجتماعی کودکان
  130 صفحه - 18000 تومان
  پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی گرايش مردم به گياه درمانی
  80 صفحه - 17000 تومان
  تأثیر بررسی مسائل اقتصادی و اجتماعی بر میزان باروری زنان
  34 صفحه - 4000 تومان
  پروژه رشته اجتماعی بررسی میزان فساد سازمانی در دیدگاه دانشجویان
  100 صفحه - 18000 تومان
  پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی نگرش زنان در خصوص انواع زایمان - طبیعی و سزارین
  118 صفحه - 16000 تومان
  پروژه بررسی رابطه سرمایه اجتماعی وبه طور اخص وجود اعتماد اجتماعی در اصلاحات ، توسعه و رشد اقتصادی رشته مدیریت صنعتی
  191 صفحه - 25000 تومان
  پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی مقایسه ای عزت نفس در دانش آموزان مدارس تیزهوش و عادی
  68 صفحه - 15000 تومان
  گزارش کارآموزی در اداره کار و امور اجتماعی بررسی سیتم حسابداری
  44 صفحه - 7000 تومان
  پروژه رشته گرایش علوم اجتماعی - بررسی آلودگی محیط زیست از دیدگاه جامعه شناختی
  151 صفحه - 18000 تومان
  پروژه رشته علوم تربیتی بررسی میزان اعتماد اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه
  115 صفحه - 25000 تومان
  پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی آسیب های اجتماعی
  60 صفحه - 14000 تومان
  پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی پایگاه اقتصادی و اجتماعی خانواده در استفاده دانشجویان از کالاهای فرهنگی
  80 صفحه - 18000 تومان
  پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی نقش کمیته امداد امام خمینی در ایجاد امنیت اجتماعی
  110 صفحه - 18000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی تئوری مدیریت شرکت – شانس های موفقیت در بیولوژی اجتماعی و دگر خواهی متقابل 25
  37 صفحه - 12000 تومان
  پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی تغییرات نگرشی سن ازدواج دختران در سه نسل- روش تحقیق
  113 صفحه - 16000 تومان
  پروژه علوم اجتماعی بررسی گرایش دانشجویان به کارهای تحقیق
  68 صفحه - 15000 تومان
  پروژه علوم اجتماعی بررسی علل گرایش جوانان به اعتیاد
  80 صفحه - 15000 تومان
  پرسشنامه بررسی پیامدهای اقتصادی ـ اجتماعی گردشگری
  4 صفحه - 3000 تومان
  پروژه علوم اجتماعی بررسی میزان احساس امنیت اجتماعی در بین زنان
  89 صفحه - 20000 تومان
  کار آماری بررسی رابطه بازی و رشد اجتماعی دانش آموزان
  15 صفحه - 30000 تومان
  کار آماری بررسی ارتباط میان سوگیری توجه و خودکارآمدی اجتماعی با اضطراب اجتماعی در دانش آموزان
  25 صفحه - 45000 تومان
  پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی ترجیح جنسیتی در میان والدین دانشجویان
  98 صفحه - 25000 تومان
  پروژه بررسی داده کاوی data mining
  52 صفحه - 7000 تومان
  پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه بین بررسی نگرش دانش آموزان دبیرستانی نسبت به حجاب پوشش اسلامی
  100 صفحه - 25000 تومان
  پروژه رشته کامپیوتر بررسی شبکه مشبکmesh network
  62 صفحه - 10000 تومان
  modem پروژه رشته کامپیوتر مطالعه و بررسی مودم
  163 صفحه - 18000 تومان
  mri پروژه ام ار ای بررسی سیستم و آشنایی با
  81 صفحه - 14000 تومان
  روسپی گری پروژه بررسی روسپیگری
  63 صفحه - 10000 تومان
  پروژه رشته علوم تربیتی با عنوان بررسی میزان تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطی تلفن همراه و اینترنت
  74 صفحه - 30000 تومان
  پروژه رشته آموزش ابتدایی بررسی نقش آموزش در بهبود مهارت های زندگی دانش آموزان دوره ابتدایی پایه پنجم دختران همراه با جامعه آماری
  45 صفحه - 17000 تومان
  آمار و مدلسازی بررسی فشار خون یک گروه 30 نفری همراه با داده و نمودار و جدول فراوانی
  12 صفحه - 8000 تومان
  آمار و مدلسازی بررسی نمرات دانش آموزان همراه با داده و نمودار و جدول فراوانی
  13 صفحه - 8000 تومان
  آمار و مدلسازی بررسی نمرات دانش آموزان در درس ریاضی همراه با داده و نمودار و جدول فراوانی
  12 صفحه - 8000 تومان
  آمار و مدلسازی بررسی نمرات دانش آموزان در درس شیمی همراه با داده و نمودار و جدول فراوانی
  15 صفحه - 8000 تومان
  مطالعه و بررسی سازمان گردشگری به همراه چارت
  40 صفحه - 6000 تومان
  پرسشنامه بررسی میزان وفاداری مصرف کننده به برند همراه با شیوه نمره گذاری
  3 صفحه - 3000 تومان
  کارآماری بررسی نمرات درس عربی بین دو کلاس همراه با نمودار ها
  21 صفحه - 10000 تومان
  کارآماری بررسی نمرات درس عربی بین دو کلاس همراه با نمودار ها
  21 صفحه - 8000 تومان
  آمار و مدلسازی بررسی نمرات دانش آموزان در درس ریاضی همراه با داده و نمودار و جدول فراوانی
  13 صفحه - 12000 تومان
  آمار و مدلسازی بررسی فشار خون یک گروه 30 نفری همراه با داده و نمودار و جدول فراوانی
  14 صفحه - 10000 تومان
  پروژه بررسی تأثیر دوره های کوتاه مدت ضمن خدمت بر کارایی معلمان همراه با پرسشنامه و تجزیه و تحلیل
  105 صفحه - 20000 تومان
  پروژه پایان نامه بررسی آلودگی محیط زیست از دیدگاه جامعه شناختی رشته علوم اجتماعی
  193 صفحه - 20000 تومان
  پروژه بررسی انرژی هسته ای ایران و فشارها و مخالفت ها ی جامعه بین المللی با آن
  42 صفحه - 8000 تومان
  پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه بین اضطراب کودکان و اختلالات خلقی - اضطراب و افسردگی والدین با جامعه آماری و پرسشنامه
  70 صفحه - 20000 تومان
  پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابط دانش اماری بر بهبود عملکرد مدیران - رضایت شغلی
  38 صفحه - 8000 تومان
  پروژه بررسی میزان توسعه یافتگی استان کرمانشاه با بکارگیری روشهای آماری و بررسی شاخص های
  50 صفحه - 15000 تومان
  کار آماری بررسی رابطه هویت و پرخاشگری در بین دانشجویان
  23 صفحه - 35000 تومان
  کار آماری بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر وفاداری مشتریان
  20 صفحه - 35000 تومان
  کار آماری بررسی مقایسه هوش هیجانی و بهزیستی روانی نوجوانان خانواده عادی و طلاق
  40 صفحه - 35000 تومان
  کار آماری بررسی رابطه افسردگی و اضطراب با فرسودگی تحصیلی
  10 صفحه - 35000 تومان
  کار آماری بررسی رابطه افسردگی و اضطراب با فرسودگی تحصیلی
  53 صفحه - 40000 تومان
  کار آماری بررسی تاثیر مشارکت والدین در برنامه های اموزشی
  35 صفحه - 35000 تومان
  کار آماری بررسی نقش بیمه در توسعه صنعت گردشگری
  25 صفحه - 35000 تومان
  کار آماری بررسی نگرش زنان باردار نسبت به زایمان طبیعی و سزارین
  15 صفحه - 35000 تومان
  کار آماری بررسی بیگانگی از کار در بین کارکنان
  15 صفحه - 45000 تومان
  کار آماری بررسی رابطه بین باورهای ارتباطی با کارکرد خانواده و رضایت زناشویی
  33 صفحه - 45000 تومان
  کار آماری بررسی رابطه افسردگی و اضطراب با فرسودگی تحصیلی
  8 صفحه - 35000 تومان
  کار آماری بررسی پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت iso در افزایش بهره وری کارکنان
  25 صفحه - 35000 تومان
  کار آماری بررسی دیدگاه جوانان به ازادی در خانواده
  20 صفحه - 40000 تومان
  کار آماری بررسی تاثیر برند بر وفاداری مشتری
  28 صفحه - 40000 تومان
  کار آماری بررسی تجارت الکترونیک در بازاریابی
  15 صفحه - 35000 تومان
  کار آماری بررسی رابطه بین تیپ شخصیتی درونگرا و برونگرا با سلامت روانی جوانان
  18 صفحه - 40000 تومان
  کار آماری بررسی رضایت شغلی با سلامت عمومی معلمان
  12 صفحه - 30000 تومان
  کار آماری بررسی بیگانگی از کار در بین کارکنان
  2 صفحه - 18000 تومان
  کار آماری بررسی ساماندهی بافت فرسوده
  35 صفحه - 45000 تومان
  کار آماری بررسی موانع پرداخت بر اساس عملکرد در سازمان
  12 صفحه - 35000 تومان
  کار آماری بررسی تاثیر تبلیغات بر میزان فروش
  22 صفحه - 35000 تومان
  کار آماری بررسی نقش بازی در فرزندان شهر و روستا
  26 صفحه - 35000 تومان
  کار آماری بررسی رابطه بین تیپ شخصیتی درونگرا و برونگرا با سلامت روانی جوانان
  8 صفحه - 35000 تومان
  کار آماری بررسی تاثیر ورزش بر سلامتی
  12 صفحه - 35000 تومان
  کار آماری بررسی رابطه
  1 صفحه - 1 تومان
  کار آماری بررسی تکنولوژی و رقابت
  10 صفحه - 35000 تومان
  کار آماری بررسی تأثیر شغل والدین بر پیشرفت تحصیلی کودکان
  15 صفحه - 35000 تومان
  کار آماری بررسی شناسایی تأثیرگذاری مدیریت روابط مشتری بر کیفیت عملکرد بانک سرمایه
  17 صفحه - 35000 تومان
  کار آماری بررسی احساس تنهایی و سلامت روان
  18 صفحه - 35000 تومان
  کار آماری بررسی سبک های مقابله با استرس و تاب آوری در دانشجویان
  21 صفحه - 35000 تومان
  کار آماری بررسی احساس تنهایی و سلامت روان
  20 صفحه - 45000 تومان
  کار آماری بررسی تعهد عاطفی و رضایت ارتباطی
  27 صفحه - 40000 تومان
  کار آماری بررسی سوداوری بانکهای خصوصی پذیرفته شده در بورس
  29 صفحه - 40000 تومان
  کار آماری بررسی بررسی مطلوبیت وب سایت دانشگاه علوم پزشکی
  35 صفحه - 40000 تومان
  کار آماری بررسی رضایت شغلی بر اقدامات ارتباطی
  12 صفحه - 35000 تومان
  کار آماری بررسی بررسی سبک رهبری بر رفتار شهروندی سازمانی
  12 صفحه - 35000 تومان
  کار آماری بررسی سبک رهبری - رهبری عملگرا و خودکارآمدی
  10 صفحه - 35000 تومان
  کار آماری بررسی حمایت مدیریت از کارافرینی
  50 صفحه - 40000 تومان
  کار آماری بررسی هوش اخلاقی هوش هیجانی رضایت زناشویی
  15 صفحه - 35000 تومان
  کار آماری بررسی سرمایه اجتماعی
  15 صفحه - 35000 تومان
  کار آماری بررسی چالشهای موجود در فرایند گزینش کارکنان
  15 صفحه - 35000 تومان
  کار آماری بررسی اضطراب دانش اموزان پشت کنکور
  8 صفحه - 35000 تومان
  کار آماری بررسی تاثیر مدیریت تغییر بر خلاقیت و نواوری
  25 صفحه - 45000 تومان
  پروژه رشته علوم اجتماعی بررسي و تحليل عوامل موثر بر بيكاري فارغ التحصيلان دانشگاهي
  57 صفحه - 15000 تومان
  علل و عوامل روانی و اجتماعی نقد گریزی برخی از فراد یا گروهها
  8 صفحه - 1500 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - ارائه مدلی برای تعیین عوامل مؤثر بر عملکرد صادراتی براساس استراتژی رقابتی تمایز در صنعت کانی غیرفلزی
  22 صفحه - 22000 تومان
  بررسی عوامل مؤثر بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان سمینار
  56 صفحه - 8000 تومان
  گیاه - جامعه گیاهان - عوامل پوشش گیاهان و ...
  29 صفحه - 2500 تومان
  عوامل اجتماعی مؤثر بر کارآفرینی
  19 صفحه - 2500 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - اقدامات اجتماعی و مدیریت دانش در محیط های پروژه 22
  10 صفحه - 10000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - اقدامات اجتماعی و مدیریت دانش در محیط¬های پروژه 22
  10 صفحه - 10000 تومان
  بررسی مقایسه ای عزت نفس بین کودکان پسر پرورشگاه و سایر کودکان پروژه رواشناسی علوم اجتماعی و تربیتی با کار آماری و پرسشنامه
  59 صفحه - 18000 تومان
  بررسي تأثير اختلاف زناشويي بر سبك دلبستگي و قضاوت اخلاقي در دانش آموزان پروژه روانشناسی علوم اجتماعی و تربیتی
  106 صفحه - 15000 تومان
  امکان سنجی انتشار گزارش اجتماعی حسابداری پروژه مالی حسابداری
  81 صفحه - 7000 تومان
  پروژه سنجش آسیبهای اجتماعی سه فصل همراه با پرسشنامه بدون کار آماری
  38 صفحه - 10000 تومان
  پروژه رشته علوم اجتماعی - رسانه و جوانان همراه با پرسشنامه و کار آماری
  91 صفحه - 20000 تومان
  پروژه آسیب شناسی اجتماعی و جامعه شناسی انحرافات مسایل کودکان
  55 صفحه - 6000 تومان
  پروژه رشته علوم اجتماعی بررسي جامعه شناختي روسپيگري
  211 صفحه - 25000 تومان
  بررسی جامعه شناختی جنبش اجتماعی زنان
  20 صفحه - 2500 تومان
  جایگاه طبقه اجتماعی در جامعه شناسی کلاسیک
  13 صفحه - 2000 تومان
  پروژه علوم اجتماعی نگاه جامعه شناسی به بحران هویت جوانان
  150 صفحه - 25000 تومان
  اثرات شبکه های اجتماعی در جامعه ایرانی
  19 صفحه - 1000 تومان
  راهكاري مؤثر در توسعه فرهنگ روحيه ورزشكاری در جامعه صنعتي
  39 صفحه - 5000 تومان
  mmb پروژه رشته کامپیوتر سی دی اتوران آموزش فتوشاپ همراه با سورس کامل و مستند تهیه شده با
  15 صفحه - 10000 تومان
  پروژه رشته کامپیوتر سی دی اتوران آموزش فلش همراه با سورس کامل و مستند تهیه شده با mmb
  15 صفحه - 15000 تومان
  پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت آموزشگاه به همراه مستند با زبان ویژوال بیسیک و بانک اکسس vb access
  19 صفحه - 15000 تومان
  vb access with document پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت داروخانه بزبان ویژوال بیسیک و بانک اکسس همراه با مستندvb access with document
  14 صفحه - 18000 تومان
  vb access with document پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت فروشگاه بزبان ویژوال بیسیک و بانک اکسس همراه با مستندvb access with document
  35 صفحه - 28000 تومان
  vb.net document پروژه رشته نرم افزار نرم افزار کتابخانه تهیه شده با ویژوال بیسیک دات نت و بانک اطلاعاتی اکسس ب همراه مستند
  65 صفحه - 18000 تومان
  پروژه رشته ریاضی بازی هگز به همراه مقالات اصلی و ترجمه شده hex
  90 صفحه - 30000 تومان
  پاورپوینت use case پروژه مكانيزه سازي سيستم داروخانه مشخص شدن اشیا و کارکرد همراه با نمودارهای
  45 صفحه - 6000 تومان
  بررسی رابطه بین سبک های هویت یابی و میزان بروز رفتارپرخاشگرانه در بین دانشجویان پروژه همراه با کار آماری
  47 صفحه - 12000 تومان
  نیاز زنان بزه دیده در جامعه پروژه رشته حقوق
  59 صفحه - 8000 تومان
  کار آماری همراه با پرسشنامه و جدول و نمودار دلیل تمایل دانش آموزان به درس خواندن چیست
  11 صفحه - 3000 تومان
  کنترل کیفیت آماری شرکت آب بند بابل به همراه نمودار ها و محاسبات
  55 صفحه - 12000 تومان
  پروژه روانشناسی رابطه هوش هیجانی با سلامت روان همراه با کار آماری و تجزیه و تحلیل
  116 صفحه - 25000 تومان
  مديريت استرس همراه با پرسشنامه فایل بصورت پاورپوینت
  48 صفحه - 7000 تومان
  پروژه آمار مربوط به دبیرستان با موضوع ازدواج همراه با پرسشنامه و انواع نمودارها
  7 صفحه - 6000 تومان
  مصرف کالاهای فرهنگی بصورت روش تحقیق همراه با پرسشنامه و تجزیه تحلیل
  16 صفحه - 8000 تومان
  NEO-FFI پرسشنامه شخصیتی همراه با روایی و پایایی
  7 صفحه - 3000 تومان
  بررسی رابطه بین عدالت سازمانی ، رفتار اخلاقی و رضایت شغلی در بین کارکنان سازمانهای دولتی روش تحقیق همراه با پرسشنامه و کار آماری
  36 صفحه - 12000 تومان
  بررسی مقایسه ای تاثیر شغل زن در رضایتمندی زنان شاغل و خانه دار همراه با پرسشنامه و کار آماری
  89 صفحه - 8000 تومان
  پروژه رشته علوم تربیتی وآموزشی مقایسه مهارت های حرفه ای مدیران و معلمان مدارس هوشمند با مدارس عادی همراه با پرسشنامه و کار آماری
  160 صفحه - 25000 تومان
  جامعه آماری و پرسشنامه با عنوان تاثیر استرس بر یادگیری زبان The Effects of Stress on Second Language Learning
  52 صفحه - 25000 تومان

  ترجمه انگلیسی به فارسی سایت تحقیق

  برای پیدا کردن ما فقط کافیست «سایت تحقیق» را در گوگل سرچ کنید

  ترجمه فارسی به انگلیسی سایت تحقیق
  رفرنس نویسی با نرم افزار endnote سایت تحقیقصحافی پایان نامه رساله مقاله کتاب سایت تحقیق
  با کلیک روی +۱ ما را در گوگل محبوب کنید
  صفحه اصلی| تحقیق | تحقیق های آماده | ترجمه | ترجمه آماده | کار آماری | کار آماری آماده | طرح کارآفرینی | نما و پلان

  Tel : 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  channel: https://t.me/tahghighchannel
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2020 - 2007