موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

بررسی رشد و توسعه شهر میناب و روند شهرنشینی پروژه

عنوان سفارش :
بررسی رشد و توسعه شهر میناب و روند شهرنشینی پروژه
تعداد صفحه :
62
قیمت :
21000 تومان
فهرست مطالب
 • فصل اول: کلیات تحقیق
 • مقدمه
 • بیان مساله
 • اهمیت و ضرورت تحقیق
 • اهداف تحقیق
 • فرضیات تحقیق
 • موانع و محدودیت تحقیق
 • فصل دوم: مبانی نظری
 • در مورد ادبیات پیشینه تحقیق
 • تعاریف - دیدگاه ها نظریات - تاریخچه تحقیق
 • تعاریف
 • نگرش سيستمي جغرافيا و برنامه ريزي شهري در مطالعه ي توسعه ي فيزيكي
 • معيارها و ضوابط توسعه ي فيزيكي شهر
 • دیدگاه ها نظریات
 • فصل سوم: روش شناسی پژوهش
 • روش پژوهش
 • موفقیت (قلمرو دسترسی)
 • جامعه توصیفی
 • فصل چهارم:
 • تاریخچه
 • موقعیت جغرافیایی شهر
 • احتمالات رشد و پیش بینی هاي جمعیت شهر در آینده
 • تعیین عملکرد و نقش غالب اقتصادي شهر، پیش بینی نقش و روند توسعه اقتصادي شهر در
 • تعیین الگوي توسعه و محدوده شهر
 • فصل پنجم: نتیجه گیری
 • نتایج توصیفی
 • ویژگیهاي کالبدي طرح پیشنهادي
 • تعیین حریم شهر و پهنه بندي آن
 • موانع توسعه
 • پیشنهادات
 • نتیجه گیری
 • منابع و ماخذ
 • مقدمه
 • میناب یکی از شهرستان‌های شرقی استان هرمزگان واقع در جنوب ایران است. شهرستان میناب در سال ۱۳۳۹ تاسیس شده و کد تقسیماتی شهرستان ۱۳۴ می‌باشد. مرکز این شهرستان، شهر میناب است. توسعه شهرنشيني و برنامه ريزي شهري بر اساس جمعيت، تاريخ شكل گيري و آداب و رسوم آن مردم شكل مي گيرد.شهر میناب با محدوده ای طبیعی در ارتفاعات شرق ، رودخانه ها ، و مرکز شهر به صورت یک نوار طولی از شرق به غرب و اراضی کشاورزی در غرب و جنوب غربی و محدودیت های مصنوع شامل آثار تاریخی در مرکز و هسته اولیه شهر و محور ارتباطی و کمر بندی بلوار مواجه است. توسعه و رشد شهر بهتر است بر اساس برنامه جامع و حساب شده ای انجام گیرد. از جمله این برنامه ها می توان به ایجاد کاربری های لبه شهری از قبیل پایانه مسافربری، کیفیت معابر و حمل و نقل شهری و ... اشاره کرد.

 • بیان مساله
 • مهاجرت هاي شديد روستا ـ شهر، روند رو به رشد شهرنشيني و تحولات اقتصادي- اجتماعي و سياسي دهه هاي اخير استان هرمزگان از مهم ترين عوامل ايجاد الگوي نامتوازن شبکه شهري بوده است كه روش به کار گرفته در اين تحقيق از نوع کمي- تحليلي است. نتايج حاصل از مطالعه بيانگر اين مطلب است که بر اساس قاعده رتبه - اندازه، شبکه شهري هرمزگان در سال هاي (1385-1365) دچار عدم تعادل بوده است. فاصله ميان شهر بندرعباس با شهرهاي پايين دست آن يعني ميناب، بندرلنگه، رودان و ديگر شهرهاي استان زياد بوده و شهرهاي كوچك تر و كم جمعيت تر از بندرعباس نتوانسته اند جمعيت مطلوب خود را کسب کنند. شهر ميناب با فاصله زياد نسبت به بندرعباس در هر سه دوره آماري جايگاه دوم را به خود اختصاص داده است. بررسي ها نشان مي دهد که تعديل قطب گرايي در توسعه شهري و تمرکز زدايي از شهر مسلط از طريق راهکار تقويت شهرهاي متوسط (ميناب، لنگه، رودان و...)، در اين استان اقدامي منطقي در جهت متعادل سازي توزيع فضايي جمعيت دركانون هاي شهري مي باشد.و در این تحقیق تواناییهای شهر میناب در رشد و توسعه مورد بررسی قرار گرفته است.

 • اهمیت و ضرورت تحقیق
 • توجه به توسعه ي فيزيكي شهري پايدار ، به عنوان يك ضرورت اساسي در برنامه هاي توسعه ي شهري، حاكي از اهميت اين موضوع در تقويت جبهه هاي فرهنگي، اجتماعي و كالبدي شهر دارد . در ايران يكي از موارد مهم فرايند شهرنشيني، گسترش سريع فيزيكي شهرهاي آن است . افزايش بي رويه ي شهرها و رشد ناموزون آنها به دليل مهاجرتهاي بي رويه وافزايش جمعيت ، يكي از مشكلات اساسي شبكه ي شهري كشور است . اكنون هم يكي از مسائل تمام شهرها، رشد شهرنشيني و به تبع آن گسترش شاخكهاي خزنده شهري بر اراضي پيرا شهري است ، كه پيامدهايي چون :حاشيه نشيني، انبودي اراضي كشاورزي، افزايش جمعيت شهرها ، عدم امكان پاسخگويي برخي از خدمات وكاربري ها در شهر، گسستگي بافتهاي فيزيكي، مشكلات زيست محيطي، خصوصا آلودگي ونابساماني سيماي شهري داشته است . پژوهش حاضر، به دنبال بررسي عوامل مؤثر بر رشد توسعه ي فيزيكي شهرمیناب ، همچنين بررسي مباحث نظر ي-كاربردي مرتبط با «توسعه ی فیزیکی شهری پایدار»وسود جستن از آن به عنوان ابزاري در توسعه ي شهري پويا از ديدگاه مبحث توسعه پايدار پايدار، نگرش سيستمي و ملاحظات زيست محيطي، اجتماعي، اقتصادي و روند شهر نشینی است. (اعتماد، 1374، ص17-10)

 • اهداف تحقیق
 • - شناسایی شاخصهای رشد و توسعه و پیشرفت درشهر میناب .
 • - شناسایی و بررسی عوامل موثر در شهرنشینی شهر میناب.
 • - شناسایی محدوديت‌هايي همچون نبود منابع مالي مناسب، زيرساخت‌ها و امكانات ضعيف، و فقدان فرهنگ كارآفريني و توليد، و ...، اجزاء و تركيبات مورد نياز جهت تدوين چشم‌انداز توسعه‌ي رشد و توسعه را تشكيل مي‌دهند.
 • فرضیات تحقیق
 • -بین شاخص رشد و توسعه و پیشرفت شهر میناب رابطه معنی داری وجود دارد.
 • -بین رومند شهر نشینی و توسعه شهر میناب رابطه معنی داری وجود دارد.
 • موانع و محدودیت تحقیق
 • - جدید بودن موضوع
 • - نبودن منابع کافی در این زمینه
 • - محدودیتهای زمانی
 • تحقیقهای مشابه
  بررسی رشد و توسعه شهر میناب و روند شهرنشینی پروژه
  62 صفحه - 21000 تومان
  بررسی رشد و توسعه شهر میناب و روند شهرنشینی
  61 صفحه - 24000 تومان
  پروژه بررسی رابطه سرمایه اجتماعی وبه طور اخص وجود اعتماد اجتماعی در اصلاحات ، توسعه و رشد اقتصادی رشته مدیریت صنعتی
  191 صفحه - 75000 تومان
  بررسی رشد فیزیکی و توسعه شهر میناب
  26 صفحه - 7500 تومان
  بررسی رشد فیزیکی و توسعه شهر میناب
  23 صفحه - 7500 تومان
  پروژه رشته روانشناسی بررسی نقش بازی در رشد اجتماعی کودکان
  130 صفحه - 54000 تومان
  علل رشد اشتغال زنان - مطالعه و بررسی اشتغال زتان و نظریه دانشمندان مختلف در خصوص آن
  34 صفحه - 15000 تومان
  مطالعه و بررسی رشد ذهنی کودک
  27 صفحه - 18000 تومان
  کار آماری بررسی رابطه بازی و رشد اجتماعی دانش آموزان
  15 صفحه - 90000 تومان
  مطالعه و بررسی رشد ذهنی کودک
  27 صفحه - 9000 تومان
  راهکارهایی برای جلب توریست - بررسی عوامل تاثیر گذار در توسعه گردشگری
  31 صفحه - 10500 تومان
  پروژه بررسی میزان توسعه یافتگی استان کرمانشاه با بکارگیری روشهای آماری و بررسی شاخص های
  50 صفحه - 45000 تومان
  پروژه بررسی و نقش تعاونی ها در توسعه اقتصادی بر اساس روش تحقیق
  39 صفحه - 24000 تومان
  پروژه بررسی نقش ict در توسعه فرهنگی و اقتصادی
  103 صفحه - 48000 تومان
  پرسشنامه بررسی نگرش بومیان نسبت توسعه گردشگری
  6 صفحه - 9000 تومان
  کار آماری بررسی نقش بیمه در توسعه صنعت گردشگری
  25 صفحه - 105000 تومان
  کار آماری بررسی عوامل موثر بر توسعه گردشگری
  20 صفحه - 120000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی شرکت هایی که تحت حمایت مالی موسسه ی توسعه ی راههای تجاری و صنعتی در کنیا هستند 14
  15 صفحه - 45000 تومان
  شهر نائین - شهر هزاره های تاریخی - بررسی معماری و آثار باستانی
  71 صفحه - 24000 تومان
  مطالعه و بررسی آمار مختلف شهر رشت
  23 صفحه - 9000 تومان
  کار آماری بررسی نقش بازی در فرزندان شهر و روستا
  26 صفحه - 105000 تومان
  پروژه پایان نامه رشته علوم اجتماعی بررسی مفهوم مدرنیته و روند تحول و پیامد های آن در غرب
  100 صفحه - 54000 تومان
  پروژه مالی حسابداری بررسی روند بودجه ریزی عملیاتی در سازمان آب و فاضلاب گیلان
  95 صفحه - 36000 تومان
  پروژه بررسی داده کاوی data mining
  52 صفحه - 21000 تومان
  پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه بین بررسی نگرش دانش آموزان دبیرستانی نسبت به حجاب پوشش اسلامی
  100 صفحه - 75000 تومان
  پروژه رشته کامپیوتر بررسی شبکه مشبکmesh network
  62 صفحه - 30000 تومان
  modem پروژه رشته کامپیوتر مطالعه و بررسی مودم
  163 صفحه - 54000 تومان
  کار آماری بررسی عوامل موثر بر جلب مشارکت مردمی در ایجاد بهره برداری و حفظ پروژه های عمرانی و شبکه آبیاری
  18 صفحه - 105000 تومان
  mri پروژه ام ار ای بررسی سیستم و آشنایی با
  81 صفحه - 42000 تومان
  روسپی گری پروژه بررسی روسپیگری
  63 صفحه - 30000 تومان
  تاثیر کار آفرینی بر رشد و توسعه اقتصادی
  2 صفحه - 3000 تومان
  پرسشنامه نقش جایگاه و آسیب شناسی تراکم ساختمانی در توسعه شهر آستارا
  3 صفحه - 9000 تومان
  چالش های شهر نشینی در کشورهای توسعه نیافته
  10 صفحه - 9000 تومان
  چالش های شهر نشینی در کشورهای توسعه نیافته
  10 صفحه - 6000 تومان
  نقش حمل و نقل جاده ای در توسعه گردشگری شهر رشت
  139 صفحه - 36000 تومان
  بررسی نقش بقعه امام زاده صالح (ع) کفته رود رشت در توسعه گردشگری و جذب توریسم در شهرستان رشت پروژه رشته جهانگردی و توریسم
  57 صفحه - 45000 تومان
  \پروژه رشته علوم اجتماعی روند حاشیه نشینی در شهر رشت
  60 صفحه - 45000 تومان
  پکیج تور زمین و هوایی شهر زنجان - پروژه رشته جهانگردی فایل بصورت پاورپوینت
  189 صفحه - 66000 تومان
  پکیج زمینی رشته جهانگردی و هتلداری - شهر تبریز - پروژه رشته جهانگردی
  75 صفحه - 45000 تومان
  بررسی روند جمعیت و گسترش شهرنشینی در مهدیشهر
  24 صفحه - 7500 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007