موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

اصل حسن نیت در قرارداد های تجاری بین الملل روش تحقیق حقوق

عنوان سفارش :
اصل حسن نیت در قرارداد های تجاری بین الملل روش تحقیق حقوق
تعداد صفحه :
20
قیمت :
6000 تومان
 • فهرست مطالب
 • فصل اول: کلیات تحقیق
 • مقدمه
 • بیان مسئله
 • اهمیت موضوع
 • سئوالات تحقیق
 • روش تحقیق
 • فصل دوم
 • مبحث اول:آثار حسن نيت در مراحل مختلف قرارداد
 • گفتار اول:تأثير حسن نيت در مرحله مذاكرات و تشكيل قرارداد
 • گفتار دوم: حقوق فرانسه
 • گفتار سوم: قراردادهاي بين المللي
 • مبحث دوم:تأثير حسن نيت در اجرا و تفسير قرارداد های تجاری
 • گفتار اول: آثار حسن نيت در تفسير قراردادها
 • گفتار سوم:نقش حسن نیت در تفسیر قرارداد
 • گفتار چهارم :حسن نیت در اجرای قرارداد
 • فصل سوم: حسن نیت در مرحله اعمال ضمانت اجرای قرارداد بین الملل
 • الف- بطلان قرارداد
 • ب- حق فسخ برای طرف با حسن نیت
 • ج -مطالبه خسارت
 • نتیجه گیری
 • منابع
 • فصل اول: کلیات تحقیق
 • مقدمه
 • حسن نيت، اصلي ذاتاً اخلاقي و وجداني است كه همگام با تحولات جوامع انساني و گسترش ارتباطات اجتماعي و تجاري و ظهور اختلافات پيچيده حقوقي، در جهت حل قسمتي از مسائل حقوقي، به ويژه نزديك ساختن مقررات و ضوابط خشك حقوقي به موازين عدالت و انصاف پا به عرصه حقوق نهادهاست.در تنظيم مناسبات تجاري براي بازرگانان بسيار مهم و حياتي است كه بدانند دست كم در كجا و در چه وضعيتي قرار دارند. اگر دادگاه ها بيش از حد در روابط قراردادي افراد دخالت كنند،كه بعضاً ممكن است به نتايجي خلاف انتظار اوليه طرفين منتهي شود، نظم تجاري به هم مي ريزد و بازرگانان نمي توانند براي تنظيم فعاليت هاي آينده تجاري خود برنامه ريزي كنند.لذا ابهام در شناخت مفهوم حسن نيت و آثار آن باعث عدم امكان قابليت پيش بيني تصميمات قضايي مي گردد و ممكن است آينده حيات تجاري بازرگانان با مخاطراتي همراه شود.بنا به آنچه گفته شد به نظر مي رسد بتوان تعريفي از حسن نيت به شرح زير ارائه كرد

  (رفتاري صادقانه، عادلانه و معقول كه طرفين در قرارداد خود از يكديگر يا حتي اشخاص ثالث كه مشمول قرارداد بودند يا متعاقباً با قرارداد ارتباط پيدا مي كنند انتظار دارند)

  چنين انتظاري هريك از طرفين را ملزم مي كند كه در مذاكرات قراردادي و در زمان انعقاد قرارداد با انصاف و صادق باشد و بعد از وقوع قرارداد نيز در تفسير و اجراي تعهدات و نيز اعمال حقوق خود صادقانه و منصفانه عمل كند.

 • بیان مسئله
 • امروزه كمتر مي توان معاهده، كنوانسیون، قرارداد و یا توافقی را يافت كه در آن به (حسن نيت ) اشاره نشده باشد. رعایت حسن نیت در قراردادها و توافقات به قدری شایع است که حتي در صورت عد م درج آن در قراردادها به عنوان اصل پذيرفته شده، تلقی می گردد و طرفي كه عملكردي مغاير با آن داشته، مسؤول شناخته می شود. در واقع حسن نيت زيربناي ايجاد و تداوم یک رابطه ي مستمر تجاري است؛ اهميت اين موضوع در روابط تجاری بين المللي بيش از تجارت داخلي است؛ زيرا، بعد مسافت در سطح بي نالمللي، طرفين را از امكان احاطه و نظارت دقيق نسبت به بسياري از موارد محروم مي سازد. حتي اگر گسترش روزافزون تبادل اطلاعات و شفافيت بازارها تا حدي از اين موضوع بكاهد، باز هم شخصيت فردي طرفين در تصميم گيري و عملكرد آينده ي تجار بسيار مهم است؛ از اين رو، هر كي از طرفين قرارداد ناگزيرند تا حدي به عملكرد همراه با حسن نيت طرف مقابل اميدوار باشند.

 • اهمیت موضوع
 • حسن نیت به عنوان یکی از ابزارهای نفوذ قواعد اخلاقی در حوزه‌ حقوق قراردادها،در مراحله انعقاد قرارداد و در مرحله اجرای آن مورد بررسی قرار می‌گیرد. حسن نیت طرف قرارداد بعنوان وضعیت و حالتی درونی،در مرحله مذاکرات‌ پیش‌قراردادی و در هنگام اجرای آن دارای دو جنبه عملی است:اول درستکاری‌ و سپس همکاری و مشارکت.ارزیابی این مفهوم درونی در حوزه حقوق قراردادها،از طریق بررسی عملکرد و رفتار ظاهری فرد ممکن است.«کنوانسیون» به عنوان یک سند حقوقیِ بین المللیِ یکنواخت، در بند 1 ماده 7 خود که درباره قواعد تفسیر کنوانسیون است، از «اصل حسن نیّت» نام می برد. براساس این بند، کنوانسیون باید به شیوه ای تفسیر و اجرا شود که «رعایت حسن نیّت در تجارت بین المللی» ارتقا یابد. امّا کنوانسیون دربردارنده مادّه صریحی که قراردادهای شخصی را ملزم سازد که از اصل حسن نیّت پیروی کند، نیست.بر عکس کنوانسیون بیع بین المللی کالا «اصول قراردادهای تجاری بین المللی»، حسن نیّت را به عنوان اصلی که متوجه طرفهایِ قراردادهایِ بین المللی می باشد، مورد بحث قرار می دهد [و می گوید]: «هریک از طرفهای قرارداد در تجارت بین المللی باید بر اساس حسن نیّت و رفتار منصفانه عمل کند». حتّی قسمت «ج» بند 2 ماده 8 در فصل 4 اصول قراردادها صریحا از «حسن نیّت» و «رفتار منصفانه» به عنوان عنصر تعیین کننده در اینکه قرارداد چه موقع و کدام شرط مسکوت مانده را باید به طور ضمنی دربرداشته باشد، نام می برد، ولی مادّه 6 فصل 1 آن که درباره تفسیر اصول مزبور است، از اصل حسن نیّت نام نمی برد.با وجود این تفاوتهای آشکار ظاهری، هر دو سند از حیث ماهیت با یکدیگر سازگار است؛ زیرا این موضوع که اصل حسن نیّت بر اساس کنوانسیون نیز در تفسیر قراردادهای شخصی و به معنای دقیق کلمه، نسبت به رابطه قراردادی طرفها به کار رود، مبنایی مشترک است. از سوی دیگر، تفسیر مؤسسه بین المللی درباره اصول بین المللی، تأیید می کند که اصل حسن نیّت «ممکن است به عنوان بیان هدف اساسی اصول مزبور به نظر رسد» و ممکن است در تفسیر اصول مزبور به کار برده شود. بدین ترتیب، نه تنها تفسیر خود سندهایِ حقوقیِ یکنواخت، بلکه تفسیر قراردادهای شخصی و همچنین همه روابط قراردادیِ طرفهای قرارداد، باید با اصل حسن نیّت هدایت شود. نتیجه اینکه، بر اساس هر دو سند، اصل حسن نیّت وظیفه دوگانه ای را ایجاد می کند؛ یعنی اصل حسن نیّت به عنوان یکی از عوامل سرنوشت ساز، نه تنها بر هدف قواعد حقوقیِ انتزاعی، بلکه قرارداد شخصی نیز حاکم است. فقط در اعتباری که کنوانسیون و اصول قراردادها به حسن نیّت اعطا می کند، تفاوت جزئی کم اهمیتی وجود دارد.

 • سئوالات تحقیق
 • - حسن نیت در تفسیر و اجرای قرارداد نقشی دارد؟ نقشی دارد، تا چه اندازه است؟

  - وقتي هنوز هيچ قراردادي بين طرفين امضا نشده و هيچ راب طه قراردادي بين آن ها ايجاد نگرديده، مي توان بر مبناي حسن نيت در قرارداد، مسئوليت پيش قراردادي يكي از طرفين را توجيه كرد؟

  - بر همين اساس، تعهدات فرعي ديگر مانند تعهد به دادن اطلاعات، تعهد به عدم استفاده از اطلاعاتي كه در جريان مذاكرات بي نتيجه به دست آمده اند، تعهد به عدم افشاي اطلاعات محرمانه و اسرار تجاري طرف مقابل در جريان مذاكرات، تعهد بر عدم قطع ناگهاني مذاكرات، منع عدول از ايجاب و ... چه جايگاهي دارند؟

 • روش تحقیق
 • این پزوهش بر اساس روش مطالعه کتابخانه ای - تحلیلی استفاده شده است و با استفاده از کتابها و مقالات و امار مربوط به شهر مربوطه به بررسی و تحلیل موضوع پرداخته شده است.

  تحقیقهای مشابه
  اصل حسن نیت در قرارداد های تجاری بین الملل روش تحقیق حقوق
  20 صفحه - 6000 تومان
  نقش قراردادهای جوینت ونچ ر در تجارت بین الملل و قو اعد حاکم بر آن روش تحقیق حقوق
  55 صفحه - 16000 تومان
  وضعیت کشورهای نامساعدجغرافیایی درحقوق بین الملل دریاها روش تحقیق حقوق
  37 صفحه - 12000 تومان
  تحقیق حقوق بین الملل - بررسی سازمان ملل متحد با تاکید بر حق وتو - روش تحقیق
  20 صفحه - 16000 تومان
  تحقیق حقوق بین الملل - بررسی سازمان ملل متحد با تاکید بر حق وتو - روش تحقیق
  20 صفحه - 12000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - ارزیابی تاثیرات سیستم های هوش کسب و کار : رابطه بین فرآیند تجاری و عملکرد سازمانی 35
  19 صفحه - 38000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - حقوق بین الملل - حق شرط در کمیسیون های چند جانبه INTERNATIONAL LAW COMMISSION
  40 صفحه - 80000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - موضوعات مطرح شده در حسابداری بین الملل 9
  5 صفحه - 10000 تومان
  حقوق بین الملل عمومی - حقوق محکومین و متهمین
  12 صفحه - 4000 تومان
  حقوق ارتباطات بین الملل در موضوع حقوق رسانه ها
  22 صفحه - 8000 تومان
  تفاوت حقوق بین الملل اقتصادی
  8 صفحه - 2000 تومان
  مسائل مربوط به مسئولیت دولت در حقوق بین الملل اقتصادی
  25 صفحه - 8000 تومان
  قاعده تقلب نسبت به قانون و سوءاستفاده حق نسبت به قانون در حقوق بین الملل خصوصی
  20 صفحه - 5000 تومان
  وضعیت کشورهای نامساعد جغرافیایی در حقوق بین الملل دریاها
  32 صفحه - 10000 تومان
  پروژه مالی حقوق و دستمزد مطابق با روش تحقیق
  65 صفحه - 24000 تومان
  بررسی ممنوعیت جمع مشاغل در حقوق ایران تحقیق حقوقی روش تحقیق
  68 صفحه - 20000 تومان
  قاعده لا ضرر حقوق روش تحقیق حقوق
  40 صفحه - 14000 تومان
  رعايت حقوق بشر با بررسي تحريم شوراي امنيت روش تحقیق حقوق
  51 صفحه - 16000 تومان
  بررسی منشور حقوق شهروندی ایران روش تحقیق حقوق
  47 صفحه - 14000 تومان
  سازمان بازرسی کشور و چگونگی نظارت بر اجرای صحیح سیاستهای اصل 44 قانون اساسی- روش تحقیق
  29 صفحه - 16000 تومان
  سازمان بازرسی کشور و چگونگی نظارت بر اجرای صحیح سیاستهای اصل 44 قانون اساسی- روش تحقیق
  29 صفحه - 7000 تومان
  بررسی تطبیقی اصل خدمات عمومی در ایران و انگلیس و فرانسه روش تحقیق حقوق
  46 صفحه - 14000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - اطمینان ساختاری با استفاده از متد اصل محدود 18
  29 صفحه - 22000 تومان
  نمایندگی های تجاری در بازاریابی بین الملل
  28 صفحه - 7000 تومان
  مداخله دادگاههادر داوری تجاری بین المللی
  47 صفحه - 12000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - ارزیابی تجربی حق مالکیت عنوان تجاری مبتنی بر ناظر و تما شاگر18
  34 صفحه - 42000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - چالشهای تجاری سازی فناوری در ایران6
  23 صفحه - 44000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - خط کشتی رانی تجاری هیوندا به استناد شبکه منفرد برای پیوند با فعالیت های جهانی 3
  2 صفحه - 4000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - رشد فعالیت¬های تجاری آمریکا در زمینه فناوری سبز 18
  11 صفحه - 22000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت کیفیت کل به عنوان طلایه دار (پیشرو) ظرفیت نوآوری تجاری 32
  16 صفحه - 32000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی شرکت هایی که تحت حمایت مالی موسسه ی توسعه ی راههای تجاری و صنعتی در کنیا هستند 14
  15 صفحه - 30000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - تصمیم گیری مالی در فضای تجاری 5
  3 صفحه - 6000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - فناوری کاربردی سرامیک (سفالسازی) / توسعه و تجاری کردن محصول سرامیک 21
  11 صفحه - 22000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - دسترسی بازار تجاری به تکنولوژی؟ محرک¬های مالیاتی، سرمایه¬گذاری مستقیم خارجی و مازاد تولید در چین 24
  16 صفحه - 32000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - اطمینان و عدم اطمینان در روابط تجاری بلند مدت 30
  18 صفحه - 36000 تومان
  ادغام شرکت های تجاری در حقوق فرانسه
  21 صفحه - 5000 تومان
  روابط بین الملل دو کشور ایران و روسیه
  19 صفحه - 6000 تومان
  روابط بین الملل مقایسه دو کشور ایران و روسیه از نظر فرهنگی.docx
  16 صفحه - 5000 تومان
  سازمان بین الملل کار.docx
  20 صفحه - 7000 تومان
  وضعیت کشورهای نامساعد جغرافیایی درحقوق بین الملل دریاها
  64 صفحه - 20000 تومان
  رابطه بین اعتیاد و سوانح رانندگی- روش تحقیق
  21 صفحه - 7000 تومان
  تحقیق حقوقی تابعیت در حقوق بین المللی خصوصی - روش تحقیق
  65 صفحه - 30000 تومان
  بررسی رابطه بین عدالت سازمانی ، رفتار اخلاقی و رضایت شغلی در بین کارکنان سازمانهای دولتی روش تحقیق همراه با پرسشنامه و کار آماری
  36 صفحه - 24000 تومان
  بررسی میزان علاقه دانش آموزان سطح راهنمایی در آموزش زبان انگلیسی بین مدارس غیر انتفاعی - روش تحقیق همراه با پرسشنامه
  32 صفحه - 24000 تومان
  جنگ سایبری در حقوق بین ال ملل- روش تحقیق
  44 صفحه - 14000 تومان
  مقایسه مهر های ایلامی و بین النهرینی روش تحقیق
  18 صفحه - 4000 تومان
  بررسی ارزش محیط زیست در بین دانشجویان دختر و پسر روش تحقیق
  48 صفحه - 12000 تومان
  تفاوت های بین دین اسلام و یهودیت- روش تحقیق
  42 صفحه - 10000 تومان
  مطالعه جامعه شناختی تضاد فرهنگی بین مهاجران و ساکنان بومی شهر لواسان روش تحقیق
  55 صفحه - 12000 تومان
  ادله اثبات در داوریهای بین المللی روش تحقیق حقوق
  36 صفحه - 12000 تومان
  مسئولیت مدنی داور در داو ری بین المللی روش تحقیق حقوق
  36 صفحه - 12000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - رشته معماری فستیوال تئاتر ایستد فن بین المللی در ویلز
  3 صفحه - 6000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بازنگری بین المللی پژوهش های مالیan international review of sponsorship research - extension and update
  2 صفحه - 4000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - رابطه بین شهر ها و اقتصاد cities and economies
  7 صفحه - 14000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - برنامه ریزی جهت توازن مطلوب بین هزینه های بازپرداخت شده personal practice optimizing fixed and variable compensation costs for emplotee productivity
  7 صفحه - 14000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - یک نمای کلی از رشته ار تباطات بین الملل31
  45 صفحه - 36000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - اختلاف بین ارزش های اقتصادی و مالی4
  6 صفحه - 5200 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - هجدهمین کنفرانس تخصصی بین المللی ساختارهای فولادسرد 20
  16 صفحه - 32000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - تعارض بین افراد 11
  6 صفحه - 12000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - قیمت و کیفیت در جهانگردی بین المللی 23
  14 صفحه - 28000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - از بین بردن COD و رنگ از فاضلاب صنایع نساجی با استفاده از سنگ آهک و کربن فعال شده 19
  43 صفحه - 86000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - انواع حسابرسی یا گزارش مالی بین المللی 38
  30 صفحه - 60000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - رابطه¬ی بین هزینه دارایی خالص و افشاگری صنفی داوطلبانه 32
  14 صفحه - 28000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاري اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ و انحراف شرکت بین المللی 22
  10 صفحه - 20000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - اخلاقیات و تجارت بین الملل
  5 صفحه - 10000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - روابط بین ویژگی های مشکل و رفتارهای مرتبط با موفقیت و پیشرفت تحصیلی در یادگیری مبتنی بر مسأله
  10 صفحه - 20000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - رابطه بین حسابرسی داخلی و امنیت اطلاعات: تحقیقات اکتشافی
  16 صفحه - 32000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - پژوهش در مورد رابطه ی سازماندهی شده بین انگیزه کارمندان بهره وری 3
  3 صفحه - 6000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - انرژی قابل تمدید:پیشرفت از بین بخش انرژی. 20
  17 صفحه - 34000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - ارتباط بین اعتماد و مدیریت دانش : مفاهیم این ارتباط برای عملکرد و کارایی تیمی چیست 22
  12 صفحه - 24000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - مجله بین المللی مهندسی مکانیک برنامه¬های کامپیوتری 18
  7 صفحه - 14000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - توازن بین بازرسی و بازاریابی 29
  11 صفحه - 22000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - حل مسئله ریاضیاتی :چشم انداز های بین المللی در آموزش ریاضیات 45
  25 صفحه - 50000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - یک دور نمای کلی از فلز شناسی ( متالورژی )برنز بین النهرینی ها در طی هزاره ی سوم پیش از میلاد 20
  8 صفحه - 16000 تومان
  رابطه بین معامله فضولی و جرم فروشی مال غیر تحقیق حقوقی
  44 صفحه - 12000 تومان
  خلاصه ای از مقایسه کامل بین حقوق اساسی ایران و آلمان
  15 صفحه - 4000 تومان
  معاهدات بین المللی حمایت از حقوق زنان
  41 صفحه - 9000 تومان
  معاهدات بین المللی حمایت از حقوق زنان
  41 صفحه - 8000 تومان
  اهمیت و ضرورت حقوق بین الملل
  11 صفحه - 4000 تومان
  تحقیق حقوقی بررسی دفاع مشروع از منظر اسلام و حقوق بین المللی
  38 صفحه - 12000 تومان
  علم ارتباطات حقوق بین المللی و پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای
  25 صفحه - 10000 تومان
  تحقیق حقوقی اقدامات متقابل در جهت نفع عمومی در حقوق مسئولیت بین المللی دولت
  22 صفحه - 8000 تومان
  جایگاه ایران در کنوانسیون بین المللی حقوق دریاها
  40 صفحه - 12000 تومان
  جنگ سایبری در حقوق بین الملل
  11 صفحه - 4000 تومان
  حقوق کشورهاي محاط به خشکي در حقوق بين الملل درياها
  25 صفحه - 5000 تومان
  حقوق کشورهاي محاط به خشکي در حقوق بين الملل درياها
  23 صفحه - 5000 تومان
  تقلب نسبت به قانون در حقوق بين الملل خصوصي
  32 صفحه - 6000 تومان
  مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی بصورت پاور پوینت
  279 صفحه - 40000 تومان
  متن مربوط به درس روش تحقیق با عنوان افزایش علاقه مندی به درس حرفه و فن
  18 صفحه - 10000 تومان
  پروژه مربوط به درس روش تحقیق - نقش CMP در اسکان موقت زلزله زدگان رودبار
  9 صفحه - 4000 تومان
  درس روش تحقیق - تاثیر حضور سالمندان در خانواده
  38 صفحه - 12000 تومان
  اصول روش تحقیق بصورت پاور پوینت
  46 صفحه - 7000 تومان
  پروژه درس روش تحقیق بررسی میزان تاثیر فناوری اطلاعاتی و ارتباطی تلفن همره و اینترنت
  35 صفحه - 20000 تومان
  پروژه درس روش تحقیق با عنوان روشهای جدید آموزش ریاضی برای معلمان
  63 صفحه - 16000 تومان
  پروژه روش تحقیق بررسي تاثيرات خشكسالي بر اقتصاد معيشتي روستائيان
  35 صفحه - 14000 تومان
  وجه اشتراک و افتراق بانکها - مطابق با روش تحقیق بدون جامعه آماری
  18 صفحه - 10000 تومان
  پروژه روش تحقیق با عنوان بررسی موانع و مشکلات درس هنر و تاثیر راهکارهای علمی آن در دوره ابتدایی
  15 صفحه - 8000 تومان
  بررسی علل پرخاشگری دانش آموزان بر اساس روش تحقیق
  21 صفحه - 10000 تومان
  مقاله زبان اصلی بر اساس روش تحقیق با عنوان Listening
  8 صفحه - 8000 تومان
  در بیمه مطابق با روش تحقیق it بررسی فن آوری اطلاعات
  29 صفحه - 12000 تومان
  مصرف کالاهای فرهنگی بصورت روش تحقیق همراه با پرسشنامه و تجزیه تحلیل
  16 صفحه - 16000 تومان
  بررسی نقش تشویق در یادگیری دانش آموزان مطابق با روش تحقیق همراه با پرسشنامه
  12 صفحه - 10000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی روش های بین¬المللی مدیریت منابع انسانی، در موسسات کوچک و متوسط چینی 14
  26 صفحه - 31200 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - A جامعه شناسی سطح روش یادگیری منبع30
  45 صفحه - 117000 تومان
  بررسی نقش اشتغال مادران در میزان مشکلات درسی و رفتاری کودکان دبستانی مطابق با روش تحقیق و پرسشنامه
  22 صفحه - 10000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی روش های متن مخفی در تصاویر 11
  14 صفحه - 6000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - روش تجزیه برای یافتن استراتژی پیروزی در بازی هگز 40
  16 صفحه - 32000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بازی هگز: روش سلسله مراتبی 18
  16 صفحه - 32000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بهترین روش مدیریت 10
  6 صفحه - 12000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - یک روش جدید در اندازه گیری ضرایب کشسان واقعی’ ‘in situ با استفاده از مبدل های مخروطی و قطبی شده به صورت افقی 7
  19 صفحه - 38000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - روش رتبه بندی چند شاخصه پیمانکاران با استفاده از اولویت بندی گزینه های واجد شرایط بر اساس تکنیک ترجیح پذیری 18
  16 صفحه - 32000 تومان
  بررسی ساختار حقوقی قوه مجریه بر اساس روش تحقیق حقوق.docx
  21 صفحه - 14000 تومان
  حقوق منع اعدام اشخاص زیر 18 سال روش تحقیق پلان بندی شده.docx
  46 صفحه - 16000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - روش تخمين ابعاد (اندازه ي) داده ها :‌سنجش فرانچسكو كاماسترا
  10 صفحه - 20000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - طراحی یک روش جست و جوی پراکنده برای مشکلات زمان بندی یک گروه چند – ضابطه ایی در یک سیستم تولیدی المانی
  9 صفحه - 18000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - روش های پژوهش تاریخی
  15 صفحه - 30000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - منابع تعارض در سازمان ها و روش های حل تعارض
  10 صفحه - 20000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - روش و نظریه ی شبیه سازی طرح ریزی کنترل دینامیک برای مبدل buck همگام CD-DC: نظریه مدل و شبیه سازی 34
  14 صفحه - 28000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - روش شناسی ارزیابی ریسک ایمنی مبتنی بر AHP فازی برای جرثقیل گردان اتاقک دار 12
  4 صفحه - 8000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - در جستجوی روش دیگر 12
  5 صفحه - 10000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - اثر محدودیتهای عملی بودن بر انتخاب روش پیشنهادی در جلسه بازار الکتریسیته روز قبل 26
  11 صفحه - 22000 تومان
  بررسی مرورزمان درحقوق ایران تحقیق حقوقی روش تحقیق
  42 صفحه - 20000 تومان
  چک سفید امضاء و ماهیت حقوقی آن تحقیق حقوقی روش تحقیق
  20 صفحه - 12000 تومان
  دیدگاه جرم شناسی در تاسیس علل مشدده تحقیق حقوقی روش تحقیق
  27 صفحه - 12000 تومان
  بررسی صادرات غیر نفتی قبل و بعد از انقلاب- روش تحقیق مدیریت بازرگانی پروژه
  88 صفحه - 24000 تومان
  تاجر ورشکسته روش تحقیق حقوقی
  56 صفحه - 20000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - استفاده از روش AHP برای ارزیابی چند معیاره‌ی مدل‌های مختلف یکپارچه‌سازی حمل‌ونقل عمومی شهری
  10 صفحه - 20000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - سوابق روش دهان به دهان آن لاین، نگرش و قصد خرید محصولات الکترونیکی در پاکستان
  13 صفحه - 26000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی یکپارچه و روش VIKOR در اولویت بندی فعالیت های محافظت از کف پوش خیابان (پیاده رو)
  9 صفحه - 18000 تومان
  فساد فی الارض تحقیق حقوقی روش تحقیق
  34 صفحه - 6000 تومان
  فسخ نکاح دائم تحقیق حقوقی روش تحقیق
  22 صفحه - 6000 تومان
  بررسی مساله امر به معروف و نهی از منکر روش تحقیق حقوق
  22 صفحه - 7000 تومان
  بررسی مساله مهریه در قانون روش تحقیق حقوق
  46 صفحه - 14000 تومان
  حدود بررسی اختیارات دادستان روش تحقیق حقوق
  47 صفحه - 6000 تومان
  وضعیت حقوقی همسر غایب مفقود الاثر روش تحقیق حقوق
  50 صفحه - 24000 تومان
  حمایت از کودکان با ابزارهای کیفری روش تحقیق حقوق
  26 صفحه - 8000 تومان
  تاثیر پشیمانی امین در موضوع امانت پس از تعدی و تفریط روش تحقیق حقوق
  24 صفحه - 8000 تومان
  جنگل و اثرات آن بر زندگی انسان روش تحقیق منابع طبیعی
  18 صفحه - 4000 تومان
  ضمان قهری روش تحقیق حقوق
  35 صفحه - 10000 تومان
  مرور زمان با نگرش به قانو ن مجازات اسلامی 1390 روش تحقیق حقوق
  23 صفحه - 5000 تومان
  تعارض قوانین در وصیت و ارث تحقیق حقوقی روش تحقیق
  19 صفحه - 6000 تومان
  تملک اموال غیر منقول توسط اتباع خارجی روش تحقیق حقوق
  25 صفحه - 8000 تومان
  مجازاتهای جایگزین حبس روش تحقیق حقوق
  29 صفحه - 10000 تومان
  اصول حقوقی ناظر بر حل وفصل اختلاف مودی با اداره امور مالیاتی روش تحقیق حقوق
  54 صفحه - 12000 تومان
  آزادی مشروط و تغییرات و اصلاحات آن در قانون جدید روش تحقیق حقوق
  66 صفحه - 14000 تومان
  بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه آیین دادرسی کیفری روش تحقیق حقوق
  29 صفحه - 6000 تومان
  بررسی تدابیر اخلاقی در مجازات های اسلامی روش تحقیق حقوق
  144 صفحه - 24000 تومان
  تعریف عقد( قرار داد) و معامله (پیمان) و تفاوت های آنان تحقیق حقوقی روش تحقیق
  5 صفحه - 2000 تومان
  دادگاههای عالی عدالت انگلستان روش تحقیق حقوق
  32 صفحه - 6000 تومان
  تعارض قوانین در فرزند خواندگی روش تحقیق حقوق
  47 صفحه - 10000 تومان
  تعدد مشاغل عمومی و ممنوعیت های قانونی وارد بر آن روش تحقیق حقوق
  67 صفحه - 14000 تومان
  قرار منع تعقیب روش تحقیق حقوق
  41 صفحه - 16000 تومان
  مفهوم آزادی مشروط روش تحقیق حقوق
  21 صفحه - 8000 تومان
  نژاد و قومیت در جهانی شدن سیاست و قدرت روش تحقیق حقوق
  31 صفحه - 10000 تومان
  اقسام حقیقت روش تحقیق حقوق
  26 صفحه - 6000 تومان
  نقش اجتماعات و راهپیمایی های همگانی در حمایت از حقوق بشر - روش تحقیق
  45 صفحه - 20000 تومان
  تحقیق حقوق موارد تخفیف مجازات زن روش تحقیق
  38 صفحه - 12000 تومان
  رعايت حقوق بشر با بررسي تحريم شوراي امنيت - روش تحقیق
  50 صفحه - 16000 تومان
  تحقیق حقوق بررسی بیع کالی به کالی- روش تحقیق
  18 صفحه - 16000 تومان
  تحقیق حقوقی حبس در حقوق انگلستان- روش تحقیق
  34 صفحه - 16000 تومان
  تحقیق حقوق بررسی بیع کالی به کالی- روش تحقیق
  18 صفحه - 10000 تومان
  تحقیق حقوقی حبس در حقوق انگلستان- روش تحقیق
  34 صفحه - 16000 تومان
  پروژه رشته حقوق - دیه - روش تحقیق
  131 صفحه - 40000 تومان
  مسولیت مدنی در حقوق تجارت روش تحقیق
  62 صفحه - 14000 تومان
  مقایسه صلاحیت های شورای دولتی فرانسه ومجلس اعیان انگلستان در حوزه حقوق اداری روش تحقیق
  55 صفحه - 16000 تومان
  سیر تاریخی تقنینی تعدد جرم در حقوق ایران با نگاهی تطبیقی به حقوق مصر روش تحقیق
  42 صفحه - 10000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - حقوق و دستمزد لیست حقوق حسابداری payroll
  8 صفحه - 16000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - حقوق بشر و جادوی قانون تابعیت خانوادگی 21
  18 صفحه - 36000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2020 - 2007