موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

اتلاف و تسبیب در حقوق مدنی و کیفری

عنوان سفارش :
اتلاف و تسبیب در حقوق مدنی و کیفری
تعداد صفحه :
30
قیمت :
9000 تومان
 • چکیده
 • فصل اول – اتلاف مباشرتي( مستقيم ) و تسبيب ( غير مستقيم )
 • "اتلاف به دو نوع است :
 • مبحث اول: آيا اتلاف به صورت فعل و ترک فعل و تسبيب صرفا ترک فعل است؟
 • اتلاف به صورت ايجابي:
 • اتلاف به صورت سلبي :
 • چگونگي تحقق تسبيب:
 • فعل غير مادي:
 • فعل مادي:
 • ترك فعل در حين انجام عمل :
 • خودداري از انجام تكليف به موجب قانون خاص
 • مبحث دوم:در بحث تاثير احسان در اتلاف و تسبيب
 • فصل دوم : در اتلاف رابطه عليت بين فعل و ضرر مستقيم و در تسبيب غير مستقيم
 • فعل منتهي به ضرر:
 • مبحث اول:در اتلاف فعل و ضرر مستقيم ولي در تسبيب فعل وضرر غير مستقيم
 • اتلاف فعل به صورت مستقيم
 • تسبيب فعل به صورت غير مستقيم
 • ضرر
 • اتلاف ضرر بايد مستفيما وارد شده باشد:
 • تسبيب ضرر بايد غير مستقيم باشد :
 • رابطه عليت :
 • مبحث دوم : ارتباط رابطه عليت در اتلاف و تسبيب:
 • اتلاف، بين فعل و ضرر رابطه عليت مستقيم:
 • تسبيب ،بين فعل و ضرر رابطه عليت غير مستقيم :
 • فصل سوم : تاثير تقصير در اتلاف و تسبيب:
 • مبحث اول : تاثير تقصير در اتلاف
 • مبحث دوم : تاثير تقصير در تسبيب :
 • فصل چهارم : تفاوت مباني اتلاف و تسبيب
 • مبحث اول : مباني اتلاف (قاعده مسئوليت بدون تقصير)
 • اتلاف به وسيله فرد يا جمع ممكن است به وجود آيد
 • اتلاف به صورت فعل يا ترك فعل
 • نياز به اثبات تقصير ندارد
 • مبحث دوم :مباني تسبيب (قاعده تقصير)
 • نتيجه گيري :
 • فهرست منابع
 • فصل اول – اتلاف مباشرتي( مستقيم ) و تسبيب ( غير مستقيم )
 • استاد جعفر لنگرودي تحقق اتلاف را مقيد به آن دانسته اند كه فعل منشا اتلاف به وسيله فاعل به هدف هدايت شده باشد مانند( تحريك سگ درنده به دريدن لباس عابرين) با فعل مزبور مستقيما( به وسيله آلت يابدون آلت) به هدف وارد شده باشد مانند: شكستن پنجره هاي ديگري با سنگ يا با دست . به نظر اين تعريف مورد انتقاد است . چراكه درباب مورد اول كه به وسيله فاعل هدايت شده است و اين مورد بحث فاعل معنوي است . يعني كسي كه عملي را به وسيله اشياء يا حيوان يا افراد رافع مسئوليت انجام مي دهد و مسئوليت بر دوش فاعل معنوي است و سبب محسوب مي شود به صورت غير مستقيم نه مستقيم .ولي قسمت دوم تعريف ايشان با موازين و اصول حقوقي سازگار است و مفهوم اتلاف را در بر مي گيرد .

  " اتلاف در مورد ي است كه شخص به طور مستقيم مال غير را تلف كند يعني در اين كار مباشر باشد نه مسبب براي مثال : اگر كسي خرمن ديگري را آتش بزند .

 • قفل در خانه اي را بشكند" .
 • "كسي كه مال ديگري را تلف كند مسئول جبران خسارت آن است( من اتلف مال غير فهوله ضامن ) و مباني اين قاعده چنان كه شيخ طوسي و ابن ادريس گفته اند آيه مباركه ( ومن اعتدي عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدي عليكم ) مي باشد.

  هرگاه فعلي قابليت انتساب مستقيم به شخص وارد كننده زيان را داشته باشد اتلاف است . مثلا: با چاقو داخل شكم غير مي كند .

 • "اتلاف به دو نوع است :
 • 1 – اتلاف حقيقي 2 - اتلاف حكمي

  1 – اتلاف حقيقي : مالي را از بين مي برد و تلف مي كند يا موجب كاهش ماليت آن مي شود .

  2 – اتلاف حكمي : آن مال تلف نمي شود ولي براي صاحب آن شي ارزشش را از دست مي دهد . به عنوان مثال : شخصي بليط هواپيماي كسي را مي گيرد و بعد از حركت هواپيما , بليط را به شخصي بدهد در اين فرض بليط براي صاحب آن داراي ارزش نيست و اتلاف حكمي است".

  در تسبيب، شخص به طور مستقيم مباشر تلف كردن مال نيست، مقدمات تلف را فراهم مي كند ،يعني: كاري انحام مي دهد كه نتيجه آن كار به علل ديگري تلف واقع مي شود.مثل اينكه شخصي چاهي در معبر عموم مي كند و ديگري در اثر بي احتياطي در آن مي افتد در اين مثال، سبب به طور مستقيم مال را تلف نكرده و به ديگري زياني نزده است ولي عرف ورود ضرر را منسوب به او مي داند و به همين جهت مسئوليت دارد. واژه سبب به معناي فلسفي و متعارف خود به كار نرفته است .سبب در اصطلاح فلسفي به امري گفته مي شود كه از وجودش وجود و از عدمش عدم لازم آيد در حالي كه در تسبيب ,چنين عاملي فراهم نمي آيد .سبب به كاري دست مي زند كه زمينه تلف را آماده مي سازد چنان كه اگر ارتكاب آن عمل نباشد تلف نيز رخ نمي دهد ولي بين آن كار و وقوع تلف رابطه عليت وجود ندارد . احتمال دارد و انتظار آن مي رود كه در شرايط ويژه اي زمينه فراهم شده، منجر به تلف مال شود ، ولي بين آن دو ملازمه عقلي يا عرفي وجود ندارد يعني : آنچه در اين مقام سبب ناميده مي شود در واقع شرط وقوع تلف است. به ويژه در موردي كه علت تلف را فعل ديگري به وجود مي آورد و آن فعل همراه باشرايط قبلي خسارتي را ايجاد مي كند .خسارت به آن شرط منسوب نمي شود و تلف كننده مسئول آن است به همين جهت قانون مباشر را مسئول مي شمرد هر چند كه فعل او همراه با شرايط ديگر كار ساز شده باشند .

  مبحث اول: آيا اتلاف به صورت فعل و ترک فعل و تسبيب صرفا ترک فعل است؟

  عده اي از حقوقدانها معتقدند : "اتلاف تنها با انجام دادن فعل مثبت است در حالي كه تسبيب ممكن است نتيجه انجام دادن كار يا خود داري از آن باشد و اين مورد را جزء تفاوتهاي اتلاف و تسبيب شمرده اند "

  اما به نظر نگارنده اتلاف به صورت ايجابي و سلبي و تسبيب نيز به صورت ايجابي و سلبي وجود دارد .

  اتلاف به صورت ايجابي:

  مثلا: خفه كردن – آتش زدن – سم خوراندن چنانكه كسي با سنگ شيشه بشكند .

  اتلاف به صورت سلبي :

  مثلا : شخصي ماستي را در اختيار كسي قرار مي دهد كه از آن نگهداري كند، و در صورت عدم مراقبت شخص آن ماست بعد از مدتي فاسد شود و اين ترك فعل موجب مسئوليت شخص مي شود .

  چگونگي تحقق تسبيب:

 • فعل غير مادي:
 • تهديد - شهادت دروغ كه در صورت منتهي شدن به ضرر و بر قراري رابطه سببيت بين آن اعمال و زيانها مسئوليت آور است .

 • فعل مادي:
 • چنانچه كسي سنگي و يا پوست خربزه اي را در شارع عام بيندازد و رهگذري پايش بلغزد و بشكند و يا لباسش پاره شود در اين فرض مزبور فعل مستقيما و بدون واسطه سبب ضرر نشده بلكه در اثر لغزيدن و افتادن از گذاردن سنگ و پو ست خربزه ميباشد.

  ترك فعل در حين انجام عمل :

  در واقع اين نوع ترك فعل خود ترك فعاليت خاص از ناحيه شخص مسئول است كه نوعي امتناع و خود داري از انجام وظيفه معين است .

  براي مثال :راننده هنگامي كه سرعت زيادي دارد از ترمز كردن به موقع خودداري مي كند يا پيمانكاري، چاه يا گودالي را در معبر عمومي حفر مي كند بدون اين كه هرگونه علامت هشدار دهنده مانند: چراغ خطر يا حفاظ مناسب در اطراف آن نصب نمايد .

  ظاهرا در اين گونه موارد فعل ايجابي موجب اضرار ديگران مي شود براي مثال: سرعت زياد يا كندن چاه كه افعال ايجابي و مثبت هستند نه ترك فعل ، و سبب ورود زيان مي شوند اما در واقع نفس سرعت زياد يا كندن چاه هر چند كه مغاير با قوانين و مقررات هم باشند و تخلف كيفري محسوب شوند، زيان آور نيستند بلكه , ترمز نكردن به موقع يا عدم نصب علامت هشدار دهنده درروز يا چراغ مخصوص در شب و همچنين عدم نصب حفاظ مناسب ( ترك فعل )موجب اضرار ديگران شده است و رعايت اين ها تكاليف و وظايفي هستند كه خوانده ( فاعل) ترك و بدين سان مرتكب اهمال و بي احتياطي شده است و بي احتياطي هم نوعي تقصير است .البته چون هر شخصي مكلف است كاري را كه شروع كرده است بدون اضرار به ديگران انجام دهد و خودداري ضمن انجام كار، مستلزم بي احتياطي است و موجب اضرار ديگران مي شود . بنابراين خودداري محض به شمار نمي رود و براي شخص ايجاد مسئوليت مي كند. تقسيم بندي اول قابل نقد است چرا كه ترك فعل هاي تقسيم بندي اول مثل : (راننده اي كه سرعت زياد دارد يا پيمانكاري که تخلف كرده)به نظر مي رسد که جزء تقسيم بندي دسته دوم: خود داري از انجام تکليف به موجب قانون خاص قرار گيرد.

  تحقیقهای مشابه
  اتلاف و تسبیب در حقوق مدنی و کیفری
  30 صفحه - 9000 تومان
  تفاوت ضمان در حقوق مدنی و حقوق تجارت
  10 صفحه - 1500 تومان
  نمایندگی مدنی در حقوق ایران
  22 صفحه - 9000 تومان
  مسولیت مدنی در حقوق تجارت روش تحقیق
  62 صفحه - 21000 تومان
  دعوای تصرف عدوانی در مباحث حقوقی و کیفری - حقوق قدیم و جدید
  47 صفحه - 30000 تومان
  مجازات زن در حقوق کیفری ایران و فرانسه
  40 صفحه - 18000 تومان
  اکراه به قتل در حقوق کیفری ایرا ن وفرانسه
  12 صفحه - 6000 تومان
  سازو کارهای حقوق بین الملل کیفری برای کاهش بی کیفری
  21 صفحه - 7500 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007