موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

مجازاتهای جایگزین حبس روش تحقیق حقوق

عنوان سفارش :
مجازاتهای جایگزین حبس روش تحقیق حقوق
تعداد صفحه :
29
قیمت :
15000 تومان
 • فهرست مطالب
 • چکیده
 • 1-ماهیت کیفر حبس
 • 1-1- ماهیت کیفری حبس (سلب و محدودیت آزادی)

  1-2- ماهیت حقوقی (اعتباری) کیفر حبس (تعزیری،بازدارنده یا حدی)

  2- مجازاتهای جایگزین حبس

 • 2-1- مفهوم وماهیت جایگزین های حبس
 • 2-2- ویژگیهای مجازاتهای جایگزین حبس

  2-3- پیششرطهای اعمال و اجرای مؤثر مجازاتهای جایگزین حبس

  2-4- تاریخچه ی مجازات های جایگزین در جهان و ایران

  3-جایگزین حبس در ایران

 • 3-1-دورة مراقبت
 • 3-2-خدمات عمومی رایگان
 • 3-3-جزای نقدی روزانه
 • 3-4-جزای نقدی
 • 3-5-محرومیت از حقوق اجتماعی
 • 4-کاربرد الگوهایمناسب و جایگزینحبس
 • 4-1-کیفرهای جایگزین تبدیلی
 • 4-2-کیفرهای جایگزین تحدید یا تقییدی
 • 4-3-کیفرهای جایگزین تکمیلی
 • 5- ویژگی های جایگزین حبس
 • 5-1- جامع و مشارکتی بودن
 • 5-2-دو سویه و توافقی بودن
 • 5-3- قابل بازگشت بودن
 • 5-4-قابل تعلیق، تبدیل، تخفیف
 • 5-5-عدم طرد مجرم از اجتماع
 • 6- بررسی اثربخشی کیفرهای جایگزین حبس
 • نتیجه گیری
 • منابع
 • 1-ماهیت کیفر حبس
 • «از نظر ماهیتی، کیفر حبس در مقایسه با سایر انواع کیفرهای مبتنی بر محدودیت¬های قانونی برای تصرفات آزادانه افراد در امور خود به آن سالب آزادی یعنی سلب مطلق آزادی گفته می¬شود. از این رو هرگونه تنگناهای دیگر برای افرادی که مرتکب نقض قانون شده¬اند، سالب آزادی نیست؛ بلکه محدودکننده آن یا محدودکننده و سالب برخی حقوق آن¬ها خواهد بود. زندانی کردن فرد در ظاهر و نگاه اول و حتی از لحاظ ماهیت، نوعی کیفر است؛ زیرا این عمل نه تنها برخلاف میل و اراده فرد است، بلکه یکی از ویژگی¬های کیفر و سزا محسوب می¬شود»(غلامی، 1390).

  «برای کیفر حبس سه ماهیت قابل تفکیک است: اول، ماهیت کیفری و محدود با آزار روحی تا اندازه¬ای جسمی که ذات این نوع کیفر است. دوم، ماهیت اعتباری یا حقوقی حبس است که بسته به نوع نظام حقوقی و تعبیرهای پذیرفته شده در آن به صفات خاصی متصف می¬گردد و این صفات علی¬اصول برای فردی که در آن زندان خاص قرار می¬گیرد، دارای بار حقوقی و آثاری خاص می¬باشد. سوم، ماهیت اجبارکنندگی و نگه¬دارندگی و سلب آزادی حبس است»(عباسی جوکندان، 1391).

 • 1-1- ماهیت کیفری حبس (سلب و محدودیت آزادی)
 • «زندانی کردن فرد در ظاهر و نگاه اول و حتی از لحاظ ماهیت، نوعی کیفر است. زیرا عمل نه تنها برخلاف میل و اراده فرد است و یکی از ویژگی¬های کیفر و سزا محسوب می¬شود، بلکه زندانی شدن، برای فرد تنگناهایی ایجاد و بر او تحمیل می¬کند که در حالت عادی روا و پسندیده نیست و نه کسی دوست دارد که موضوع آن قرار گیرد. این خصوصیت مشترک همة مجازات¬هاست که در اثر اجرای آنها نوعی محدودیت، اعم از مالی، جانی یا روانی، گفتاری یا رفتاری برای حق مالکیت یا حیات یا آزادی و حیثیت یا کرامت انسان ایجاد می¬شود. برای مثال همان¬گونه که مصادره اموال یا جریمه نقدی تمام یا قسمتی از دارایی فرد را از او می¬گیرد، یا شلاق و اعدام که تمامیت جسمی و حیات فرد را به طور موقت یا دائم تهدید می¬نماید، حبس نیز آزادی رفت و آمد، رفتار و حتی گفتار و خوردن و خوابیدن او را تحت تأثیر شدیدی قرار می¬دهد و گاهی برخی از آنها را تعطیل می¬کند. بنابراین به درستی می¬توان گفت که حبس کیفر یا مجازات است، اما نمی¬توان (و به عبارت دقیق¬تر نباید) گفت که زندان محل کیفر است»(صفاری، 1386).

 • 1-2- ماهیت حقوقی (اعتباری) کیفر حبس (تعزیری،بازدارنده یا حدی)
 • «کیفر حبس یکی از ابزارهای سالب آزادی بوده و از گذشته دور مورد استفاده بشر قرار گرفته است. برای کیفر حبس اهداف مختلفی در نظر گرفته شده که آن را در جهت اطلاح مجرمین به کار می¬برده¬اند و معتقد بوده¬اند که باعث ارعاب بزهکار شده و موجبات بازپروری اجتماعی بزهکار را نیز فراهم می¬آورد» (محمدی، 1395).

  حقیقت آن است که کیفر حبس به زعم تمامی انتقادهای وارد شده به آن، وجود دارد؛ چرا که جوامع هنوز چاره¬ی دیگری جز توسل به آن برای مواجهه با مجرمان خطرناک نیافته¬اند. آمارها نشان می¬دهند که امروزه یکی از مجازاتی که سهم بالایی از احکام صادره توسط دادگاه¬ها را به خود اختصاص داده است، مجازات حبس است که در تمام کشورها به عنوان یکی از مجازاتهای مؤثر بر اصلاح و تربیت فردی و اجتماعی پذیرفته شده است. در گذشته برای تأدیب مجرمان از مجازات¬های بسیار سنگین و زجرآور بدنی از جمله مجازاتی بود که توسط حکومت¬ها اعمال می¬شد و به مرور مجازات زندان جایگزین این¬گونه مجازات¬های خشونت¬بار شد(همان).

  در نظام قانونی ایران بعد از انقلاب 1357، دو اصطلاح حبس تعزیری و بازدارنده در قوانین جزایی بیش از همه خودنمایی کرد. این دو عنوان در مواد 16 و 17 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 (منسوخ و دیگر قوانین کیفری قبل از آن) و برخی مواد اضافه شده به آن تحت عنوان «تعزیرات و مجازات¬های بازدارنده» مصوب 2/3/1375 مجلس شورای اسلامی به کار رفته بود که اصطلاح دوم بعداً در قانون مجازات اسلامی 1392 حذف شد. ولی علی¬رغم وجود کیفر حبس از نوع حدی در برخی مواد قانونی- مثل ماده 201 قانون مجازات اسلامی 1370 و 278 قانون مجازات اسلامی 1392- عنوان حبس حدی در قانون به چشم نمی¬خورد و در آیین¬نامه زندان¬ها نیز برای حبس حدی محل و شرایط جداگانه از سایر انواع حبس¬ها لحاظ نشده است. هرچند حبس حدی از هر نظر تابع مقررات حدود است اما از لحاظ ماهیت کیفری و شیوه اعمال آن تفاوت با سایر انواع حبس- یعنی تعزیری- ندارد. بنابراین، برخلاف گذشته و آنچه که ممکن است در بادی امر از این تفکیک به نظر برسد، تنها یک تفاوت از لحاظ قانونی (حقوقی) می¬توان بین حبس تعزیری و غیر آن یافت که آن هم انحصار به حبس ندارد و آن مسئله مرور زمان است که آن هم در حال حاضر با تصویب قانون مجازات اسلامی 1392 در مورد حبس بازدارنده از بین رفت و حبس تعزیری جای آن را گرفته است، چون حبس حدی مثل سایر کیفرهای حدی مرور زمان ندارد(صفاری، 1386).

 • 2- مجازاتهای جایگزین حبس
 • «قانونگذار تعریفی از "مجازات¬های جایگزین حبس" ارائه نکرده است بلکه پنج مصداق را به عنوان مجازات¬های جایگزین معرفی می¬کند که عبارتند از: دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان؛ جزای نقدی؛ جزای نقدی روزانه، محرومیت از حقوق اجتماعی (ماده 64 ق.م.ا.) این مجازات¬ها همانگونه که از عنوانشان پیداست به جای حبس اعمال می¬شوند پس باید مجازات اصلی جرمی، حبس بوده و همانگونه که ماده 70 ق.م.ا. مقرر داشته است»(زراعت، 1392): «دادگاه ضمن تعیین مجازات جایگزین مدت مجازات حبس را نیز تعیین می¬کند تا در صورت تعذر اجرای مجازات جایگزین، تخلف از دستورها یا عجز از پرداخت جزای نقدی، مجازات حبس اجرا شود.»(قانون مجازات اسلامی، 1392).

  در ماده نخست لایحه مجازات¬های اجتماعی جایگزین در تعریف مجازات زندان گفته شده بود که: «مجازات¬های اجتماعی جایگزین زندان که شامل دوره ¬های مراقبتی، خدمات عمومی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی می¬باشد با مشارکت مردم و نهادهای مدنی به شرح مواد این قانون اعمال می¬گردد».

  «تبصره- مجازات¬های یاد شده با ملاحظه نوع و خصوصیات جرم ارتکابی، شخصیت و پیشینه کیفری مجرم، دفعات ارتکاب جرم، وضعیت بزه¬دیده، آثار ناشی از ارتکاب جرم و سایر اوضاع و احوال و جهات مخففه تعیین می¬شود.»

  «شاید در نگاه اول نوعی تعارض در عبارت "مجازات¬های جایگزین حبس" وجود داشته باشد زیرا مجازات حبس معمولاً برای جرایم مهم در نظر گرفته می¬شود و مجازات های جایگزین، مجازات جرایم کم¬اهمیت هستند پس چگونه ممکن است مجازات¬های خفیف و اصلاح¬گر به جای مجازاتهای شدید و تنبیه گر قرار گیرد. برای رفع این ابهام مناسب بود عبارت "حبس¬های کوتاه¬مدت" به جای واژه "حبس" به کار می¬رفت همانگونه که فلسفه جایگزین ها نیز همین است. مجازات حبس گرچه مجازات شدیدی است اما همه اقسام آن، چنین نیستند و دامنه¬ای از چند روز تا مادام العمر را فرا می¬گیرند»(زراعت، 1392).

  با توجه به توصیف¬هایی که از مجازاتهای جایگزین در قانون مجزات وجود دارد می¬توان مجازاتهای جایگزین حبس را اینگونه تعریف کرد:«مجازات اصلاحی است که برای کاستن از آثار نامطلوب زندان در چارچوب مقررات قانونی به جای حبس¬های کوتاه¬مدت اعمال می¬شود».

  «مجازات جایگزین از جنس مجازاتهای تعزیری است و به جز مقررات استثنائی تابع احکام عمومی مجازات¬ها می¬باشد. از آنجا که این مجازات¬ها جایگزین حبس می¬شوند پس طبیعی است که صرفاً برای اشخاص حقیقی قابل اعمال باشند هرچند ذاتاً امکان اعمال برخی از آنها برای اشخاص حقوقی نیز وجود دارد»(زراعت، 1392).

  2-1- مفهوم وماهیت جایگزین های حبس

  «تقریباً یک دهه پس از جنگ دوم جهانی، زمانی که ناکارآمدی اندیشه اصلاح ودرمان ومعایب وآثار سوء مجازات زندان به تدریج آشکار شد و دولت ها درشرایط اقتصادی وخیمی قرار داشتند، خط مشی گذاران عرصه عدالت کیفری درصدد برآمدند تا با توسل به روش های گوناگون، به ویژه راهکارهای کم هزینه تراز روش¬های موجود، دامنه مجازات حبس را محدود کنند»(شکوهی، 1395).

  «با مراجعه به متن قانون مجازات اسلامی سال 92 درمی یابیم که قانونگذار از تعریف و تبین مفهوم جایگزین های حبس تنها با اشاره به مصادیق آن، بسنده کرده است و بلافاصله پس از ذکر مصادیق به شرایط اجرای این نوع مجازات¬ها پرداخته است. البته در مطالعه نظریات حقوقدانان مختلف نیز پی خواهیم برد در تعریف مفهوم جایگزین های حبس و حتی در انواع ان نظر یکسانی وجود نداشته و هرکدام متناسب با برداشت خود از این مفهوم وسیع، تعریفی را ارائه نموده اند تا جاییکه برخی براین باورند که مجازات حبس خانگی نیز یک مجازات اجتماعی جایگزین حبس است. برای مجازات¬های جایگزین عناوین متعددی پیشنهاد شد و برخی از اساتید عنوان هایی همچون "مجازات های اجتماعی"،"مجازات های جامعه مدار"، "مجازات¬های بینابین" را بهتر می دانستند(شکوهی، 1395: 36)، ماده 64 قانون مجازاتهای اسلامی، مجازات¬های جایگزین را اینگونه تعریف کرده است: «مجازات¬های جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است...»(شکوهی،1395).

  تحقیقهای مشابه
  مجازاتهای جایگزین حبس روش تحقیق حقوق
  29 صفحه - 15000 تومان
  تحقیق حقوقی حبس در حقوق انگلستان- روش تحقیق
  34 صفحه - 24000 تومان
  تحقیق حقوقی حبس در حقوق انگلستان- روش تحقیق
  34 صفحه - 24000 تومان
  پروژه مالی حقوق و دستمزد مطابق با روش تحقیق
  65 صفحه - 36000 تومان
  بررسی ممنوعیت جمع مشاغل در حقوق ایران تحقیق حقوقی روش تحقیق
  68 صفحه - 30000 تومان
  قاعده لا ضرر حقوق روش تحقیق حقوق
  40 صفحه - 21000 تومان
  رعايت حقوق بشر با بررسي تحريم شوراي امنيت روش تحقیق حقوق
  51 صفحه - 24000 تومان
  بررسی منشور حقوق شهروندی ایران روش تحقیق حقوق
  47 صفحه - 21000 تومان
  حقوق دریاها در کنوانسیون ها - ایران و کنوانسیون1982 حقوق دریاها روش تحقیق و پروژه حقوق
  102 صفحه - 45000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - جایگزین هاي شیوه زندگی برای باكتري ريزوبيوم : همزیستی ، انگل شناسی ، و چشم پوشي از همزیستی 20
  27 صفحه - 21000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - پیرامون خواص ساختاری و مغناطیسی جایگزین فریت NiCuZn آماده شده با استفاده از سفیده تخم مرغ 12
  10 صفحه - 30000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - پتانسیل جایگزین های انرژی تجدید پذیر در استرالیا 28
  8 صفحه - 24000 تومان
  مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی بصورت پاور پوینت
  279 صفحه - 60000 تومان
  متن مربوط به درس روش تحقیق با عنوان افزایش علاقه مندی به درس حرفه و فن
  18 صفحه - 15000 تومان
  پروژه مربوط به درس روش تحقیق - نقش CMP در اسکان موقت زلزله زدگان رودبار
  9 صفحه - 6000 تومان
  درس روش تحقیق - تاثیر حضور سالمندان در خانواده
  38 صفحه - 18000 تومان
  اصول روش تحقیق بصورت پاور پوینت
  46 صفحه - 10500 تومان
  پروژه درس روش تحقیق بررسی میزان تاثیر فناوری اطلاعاتی و ارتباطی تلفن همره و اینترنت
  35 صفحه - 30000 تومان
  پروژه درس روش تحقیق با عنوان روشهای جدید آموزش ریاضی برای معلمان
  63 صفحه - 24000 تومان
  پروژه روش تحقیق بررسي تاثيرات خشكسالي بر اقتصاد معيشتي روستائيان
  35 صفحه - 21000 تومان
  وجه اشتراک و افتراق بانکها - مطابق با روش تحقیق بدون جامعه آماری
  18 صفحه - 15000 تومان
  پروژه روش تحقیق با عنوان بررسی موانع و مشکلات درس هنر و تاثیر راهکارهای علمی آن در دوره ابتدایی
  15 صفحه - 12000 تومان
  بررسی علل پرخاشگری دانش آموزان بر اساس روش تحقیق
  21 صفحه - 15000 تومان
  مقاله زبان اصلی بر اساس روش تحقیق با عنوان Listening
  8 صفحه - 12000 تومان
  در بیمه مطابق با روش تحقیق it بررسی فن آوری اطلاعات
  29 صفحه - 18000 تومان
  مصرف کالاهای فرهنگی بصورت روش تحقیق همراه با پرسشنامه و تجزیه تحلیل
  16 صفحه - 24000 تومان
  بررسی نقش تشویق در یادگیری دانش آموزان مطابق با روش تحقیق همراه با پرسشنامه
  12 صفحه - 15000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی روش های بین¬المللی مدیریت منابع انسانی، در موسسات کوچک و متوسط چینی 14
  26 صفحه - 46800 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - A جامعه شناسی سطح روش یادگیری منبع30
  45 صفحه - 175500 تومان
  بررسی نقش اشتغال مادران در میزان مشکلات درسی و رفتاری کودکان دبستانی مطابق با روش تحقیق و پرسشنامه
  22 صفحه - 15000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی روش های متن مخفی در تصاویر 11
  14 صفحه - 9000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - روش تجزیه برای یافتن استراتژی پیروزی در بازی هگز 40
  16 صفحه - 48000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بازی هگز: روش سلسله مراتبی 18
  16 صفحه - 48000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بهترین روش مدیریت 10
  6 صفحه - 18000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - یک روش جدید در اندازه گیری ضرایب کشسان واقعی’ ‘in situ با استفاده از مبدل های مخروطی و قطبی شده به صورت افقی 7
  19 صفحه - 57000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - روش رتبه بندی چند شاخصه پیمانکاران با استفاده از اولویت بندی گزینه های واجد شرایط بر اساس تکنیک ترجیح پذیری 18
  16 صفحه - 48000 تومان
  بررسی ساختار حقوقی قوه مجریه بر اساس روش تحقیق حقوق.docx
  21 صفحه - 21000 تومان
  حقوق منع اعدام اشخاص زیر 18 سال روش تحقیق پلان بندی شده.docx
  46 صفحه - 24000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - روش تخمين ابعاد (اندازه ي) داده ها :‌سنجش فرانچسكو كاماسترا
  10 صفحه - 30000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - طراحی یک روش جست و جوی پراکنده برای مشکلات زمان بندی یک گروه چند – ضابطه ایی در یک سیستم تولیدی المانی
  9 صفحه - 27000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - روش های پژوهش تاریخی
  15 صفحه - 45000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - منابع تعارض در سازمان ها و روش های حل تعارض
  10 صفحه - 30000 تومان
  بررسی رابطه بین عدالت سازمانی ، رفتار اخلاقی و رضایت شغلی در بین کارکنان سازمانهای دولتی روش تحقیق همراه با پرسشنامه و کار آماری
  36 صفحه - 36000 تومان
  بررسی میزان علاقه دانش آموزان سطح راهنمایی در آموزش زبان انگلیسی بین مدارس غیر انتفاعی - روش تحقیق همراه با پرسشنامه
  32 صفحه - 36000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - روش و نظریه ی شبیه سازی طرح ریزی کنترل دینامیک برای مبدل buck همگام CD-DC: نظریه مدل و شبیه سازی 34
  14 صفحه - 42000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - روش شناسی ارزیابی ریسک ایمنی مبتنی بر AHP فازی برای جرثقیل گردان اتاقک دار 12
  4 صفحه - 12000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - در جستجوی روش دیگر 12
  5 صفحه - 15000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - اثر محدودیتهای عملی بودن بر انتخاب روش پیشنهادی در جلسه بازار الکتریسیته روز قبل 26
  11 صفحه - 33000 تومان
  بررسی مرورزمان درحقوق ایران تحقیق حقوقی روش تحقیق
  42 صفحه - 30000 تومان
  چک سفید امضاء و ماهیت حقوقی آن تحقیق حقوقی روش تحقیق
  20 صفحه - 18000 تومان
  دیدگاه جرم شناسی در تاسیس علل مشدده تحقیق حقوقی روش تحقیق
  27 صفحه - 18000 تومان
  بررسی صادرات غیر نفتی قبل و بعد از انقلاب- روش تحقیق مدیریت بازرگانی پروژه
  88 صفحه - 36000 تومان
  تاجر ورشکسته روش تحقیق حقوقی
  56 صفحه - 30000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - استفاده از روش AHP برای ارزیابی چند معیاره‌ی مدل‌های مختلف یکپارچه‌سازی حمل‌ونقل عمومی شهری
  10 صفحه - 30000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - سوابق روش دهان به دهان آن لاین، نگرش و قصد خرید محصولات الکترونیکی در پاکستان
  13 صفحه - 39000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی یکپارچه و روش VIKOR در اولویت بندی فعالیت های محافظت از کف پوش خیابان (پیاده رو)
  9 صفحه - 27000 تومان
  فساد فی الارض تحقیق حقوقی روش تحقیق
  34 صفحه - 9000 تومان
  فسخ نکاح دائم تحقیق حقوقی روش تحقیق
  22 صفحه - 9000 تومان
  بررسی مساله امر به معروف و نهی از منکر روش تحقیق حقوق
  22 صفحه - 10500 تومان
  بررسی مساله مهریه در قانون روش تحقیق حقوق
  46 صفحه - 21000 تومان
  حدود بررسی اختیارات دادستان روش تحقیق حقوق
  47 صفحه - 9000 تومان
  وضعیت حقوقی همسر غایب مفقود الاثر روش تحقیق حقوق
  50 صفحه - 36000 تومان
  حمایت از کودکان با ابزارهای کیفری روش تحقیق حقوق
  26 صفحه - 12000 تومان
  تاثیر پشیمانی امین در موضوع امانت پس از تعدی و تفریط روش تحقیق حقوق
  24 صفحه - 12000 تومان
  جنگل و اثرات آن بر زندگی انسان روش تحقیق منابع طبیعی
  18 صفحه - 6000 تومان
  ضمان قهری روش تحقیق حقوق
  35 صفحه - 15000 تومان
  مرور زمان با نگرش به قانو ن مجازات اسلامی 1390 روش تحقیق حقوق
  23 صفحه - 7500 تومان
  نقش قراردادهای جوینت ونچ ر در تجارت بین الملل و قو اعد حاکم بر آن روش تحقیق حقوق
  55 صفحه - 24000 تومان
  تعارض قوانین در وصیت و ارث تحقیق حقوقی روش تحقیق
  19 صفحه - 9000 تومان
  تملک اموال غیر منقول توسط اتباع خارجی روش تحقیق حقوق
  25 صفحه - 12000 تومان
  وضعیت کشورهای نامساعدجغرافیایی درحقوق بین الملل دریاها روش تحقیق حقوق
  37 صفحه - 18000 تومان
  اصل حسن نیت در قرارداد های تجاری بین الملل روش تحقیق حقوق
  20 صفحه - 9000 تومان
  اصول حقوقی ناظر بر حل وفصل اختلاف مودی با اداره امور مالیاتی روش تحقیق حقوق
  54 صفحه - 18000 تومان
  آزادی مشروط و تغییرات و اصلاحات آن در قانون جدید روش تحقیق حقوق
  66 صفحه - 21000 تومان
  بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه آیین دادرسی کیفری روش تحقیق حقوق
  29 صفحه - 9000 تومان
  بررسی تدابیر اخلاقی در مجازات های اسلامی روش تحقیق حقوق
  144 صفحه - 36000 تومان
  بررسی تطبیقی اصل خدمات عمومی در ایران و انگلیس و فرانسه روش تحقیق حقوق
  46 صفحه - 21000 تومان
  تعریف عقد( قرار داد) و معامله (پیمان) و تفاوت های آنان تحقیق حقوقی روش تحقیق
  5 صفحه - 1000 تومان
  دادگاههای عالی عدالت انگلستان روش تحقیق حقوق
  32 صفحه - 9000 تومان
  تعارض قوانین در فرزند خواندگی روش تحقیق حقوق
  47 صفحه - 15000 تومان
  تعدد مشاغل عمومی و ممنوعیت های قانونی وارد بر آن روش تحقیق حقوق
  67 صفحه - 21000 تومان
  ادله اثبات در داوریهای بین المللی روش تحقیق حقوق
  36 صفحه - 18000 تومان
  قرار منع تعقیب روش تحقیق حقوق
  41 صفحه - 24000 تومان
  مسئولیت مدنی داور در داو ری بین المللی روش تحقیق حقوق
  36 صفحه - 18000 تومان
  مفهوم آزادی مشروط روش تحقیق حقوق
  21 صفحه - 12000 تومان
  نژاد و قومیت در جهانی شدن سیاست و قدرت روش تحقیق حقوق
  31 صفحه - 15000 تومان
  اقسام حقیقت روش تحقیق حقوق
  26 صفحه - 9000 تومان
  جایگاه تعزیر منصوص شرعی در قانون مجازات اسلامی روش تحقیق حقوق
  15 صفحه - 6000 تومان
  خشونت علیه زنان آسیب های فردی و اجتماعی روش تحقیق و سمینار
  70 صفحه - 21000 تومان
  خشونت علیه کودکان -از دیدگاه بالینی روش تحقیق فایل پاورپوینت
  49 صفحه - 21000 تومان
  ماهیت حقوقی و آثار دعوای تصرف عدوانی از منظر آیین دادرسی مدنی- روش تحقیق حقوق
  28 صفحه - 18000 تومان
  خشونت علیه کودکان از دیدگاه بالینی روش تحقیق و سمینار
  48 صفحه - 24000 تومان
  نقش اجتماعات و راهپیمایی های همگانی در حمایت از حقوق بشر - روش تحقیق
  45 صفحه - 30000 تومان
  تحقیق حقوق موارد تخفیف مجازات زن روش تحقیق
  38 صفحه - 18000 تومان
  رعايت حقوق بشر با بررسي تحريم شوراي امنيت - روش تحقیق
  50 صفحه - 24000 تومان
  تحقیق حقوقی تابعیت در حقوق بین المللی خصوصی - روش تحقیق
  65 صفحه - 45000 تومان
  تحقیق حقوق بررسی بیع کالی به کالی- روش تحقیق
  18 صفحه - 24000 تومان
  تحقیق حقوق بین الملل - بررسی سازمان ملل متحد با تاکید بر حق وتو - روش تحقیق
  20 صفحه - 24000 تومان
  تحقیق حقوق بررسی بیع کالی به کالی- روش تحقیق
  18 صفحه - 15000 تومان
  تحقیق حقوق بین الملل - بررسی سازمان ملل متحد با تاکید بر حق وتو - روش تحقیق
  20 صفحه - 18000 تومان
  پروژه رشته حقوق - دیه - روش تحقیق
  131 صفحه - 60000 تومان
  جنگ سایبری در حقوق بین ال ملل- روش تحقیق
  44 صفحه - 21000 تومان
  مسولیت مدنی در حقوق تجارت روش تحقیق
  62 صفحه - 21000 تومان
  مقایسه صلاحیت های شورای دولتی فرانسه ومجلس اعیان انگلستان در حوزه حقوق اداری روش تحقیق
  55 صفحه - 24000 تومان
  سیر تاریخی تقنینی تعدد جرم در حقوق ایران با نگاهی تطبیقی به حقوق مصر روش تحقیق
  42 صفحه - 15000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - حقوق بین الملل - حق شرط در کمیسیون های چند جانبه INTERNATIONAL LAW COMMISSION
  40 صفحه - 120000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - حقوق و دستمزد لیست حقوق حسابداری payroll
  8 صفحه - 24000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - حقوق بشر و جادوی قانون تابعیت خانوادگی 21
  18 صفحه - 54000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007