موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

قاعده تقلب نسبت به قانون و سوءاستفاده حق نسبت به قانون در حقوق بین الملل خصوصی

عنوان سفارش :
قاعده تقلب نسبت به قانون و سوءاستفاده حق نسبت به قانون در حقوق بین الملل خصوصی
تعداد صفحه :
20
قیمت :
7500 تومان
 • فهرست مطالب
 • >چکیده
 • مقدمه
 • مباحث نظری
 • سوءاستفاده از حق در تعارض دادگاهها

  فروم شاپینگ

  فروم شاپینگ و قاعده انصاف

  سوءاستفاده از حق در تعارض قوانین

  منشا و تحول قاعده تقلب نسبت به قانون

 • تقلب نسبت به قانون و شناسایی حقوق مکتسب (دعواي ماري گرین علیه مالت)
 • نتیجه گیري
  1. مقدمه

  تقلب نسبت به قانون, همچون تغییر ارادی عناصر وابستگی و همانند کاربرد ویژه ای از تئوری عمومی سوء استفاده از حق, از جمله موانع اجرای الزامی حقوق خارجی در حقوق بین الملل خصوصی محسوب می گردد. کافی است که یکی از متداعیان به قصد فرار از قانون صالح از قاعدة حل تعارض به نحو متقلبانه ای استفاده کند تا تقلب نسبت به قانون در حقوق بین الملل خصوصی ایجاد گردد. در اکثر موارد, تقلب نسبت به قانون با انتخاب متقلبانة صلاحیت یک حوزه قانونی که استفاده از آن به اجرای قانون ماهوی پرمنفعت تر برای یکی از اصحاب دعوی می انجامد و با نادیده گرفتن قانون صالح قابل اعمال همراه است. در سوءاستفاده از حق اشخاص در اجراي حقوقی که متون قوانین به آنان داده است، آزادي کامل ندارند و نمی توانند اهداف شیطانی و ضد اجتماعی خود را در پناه حق، مباح جلوه کنند. به بیان دیگر همانگونه که حدود خارجی حق را قوانین معین میکنند، حدود داخلی و شیوه اجراي آن را نیز اصول دیگري مقرر می دارد که تجاوز از این حقوق را سوءاستفاده از حق می نامیم (کاتوزیان، 1385 ، ص 105) .مهمترین مصداق این قاعده حالتی است که هدف اصلی صاحب حق، استفاده از آن به هدف اضرار غیر باشد. مصداق دیگر این قاعده در جایی است که استفاده از حق با مصالح اجتماعی مورد نظر آن مغایر باشد و در واقع نوعی خطا یا تقصیر تلقی میشود که میتواند مبناي مسئولیت قرار گیرد.

   مباحث نظری

  در منابع فقهی نزدیکترین قاعده به منع سوءاستفاده از حق، قاعده لاضرر است. اما به طور کلی مفهوم لاضرر عامتر از منع سوءاستفاده از حق است . این اصطلاح در حقوق اروپایی در کشورهاي رومی ژرمنی تأسیس شده است. در کامنلا بر طبق نظري که هم اکنون در انگلیس و آمریکا غلبه دارد، صاحب حق میتواند به هر صورت و با هر اندیشه اي تا جایی که از حدود قانون و مفاد اختیار خود تجاوز نکند، حق را به کار برد (کاتوزیان، 1385، ص 103) این توصیفها نشان می دهد که قاعده سوءاستفاده از حق، محدود به یک باب معین از قبیل حقوق قراردادها یا رابطه املاك مجاور نیست بلکه در همه مباحث حقوقی از جمله حقوق بین الملل خصوصی قابل اعمال است. در هرجا که اعمال یک حکم قانونی یا قاعده حقوقی به انتخاب و اراده اشخاص وابسته است، امکان انحراف قاعده از مبانی و اهداف اولیه وجود دارد.در دو مبحث اساسی بین الملل خصوصی یعنی تعارض قوانین و تعارض دادگاه ها می توان مصادیقی براي سوءاستفاده از حق مشاهده نمود. در تعارض قوانین که تعیین قانون حاکم بر آن متکی به یک عامل ارتباط یا جهت ربط از قبیل تابعیت یا اقامتگاه است، تغییر ارادي عامل ارتباط وسیله اي براي اعمال قانون مطلوب و گریز از عوارض قانون اصولاً صلاحیت دار است .

  در تعارض دادگاهها نیز میتوان وضعیتی را تصور نمود که استفاده از قواعد گوناگون صلاحیت هدفی جز اضرار به غیر نداشته باشد. به طوري که انتخاب دادگاه یک کشور معین براي طرح دعوي صرفاً بهمنظور ایذاء خوانده و سلب حقوق دفاعی وي انجام شده است.نکته جالب توجه اینکه هر کدام از سیستمهاي حقوقی به یکی از این دو توجه کرده اند . در رومی ژرمنی سوءاستفاده از حق در تعارض قوانین در ذیل عنوان تقلب نسبت به قانون مطرح شده اما در کامنلا سوءاستفاده از حق در مبحث تعارض دادگاهها در ذیل عنوان فروم شاپینگ مورد تفصیل فراوان قرار گرفته است.

  سوءاستفاده از حق در تعارض دادگاهها

  اصطلاح فروم شاپینگ براي نشان دادن سوءاستفاده از حق و ضمانت اجراي آن در تعارض دادگاهها در حقوق کامن لا مورد استفاده قرار میگیرد. برخلاف تقلب نسبت به قانون که در دکترین بین الملل خصوصی کشور ما مورد بررسی تفصیلی قرار گرفته، فروم شاپینگ یا معادل آن که بر سوءاستفاده از حق در تعارض دادگاهها دلالت نماید، چندان مورد توجه نبوده است .البته برخی استادان در ضمن مطالب دیگر به آن اشاره داشته اند. مثلاً در مقام بررسی قواعد حلتعارض آلترناتیو گفته شده است که این قواعد هیچ کمکی در جهت نیل به هدف نهایی حقوق بینالملل خصوصی یعنی ایجاد نظم و هماهنگی بین سیستمهاي مختلف حقوقی نمی نماید و یا در مقام نقد دامنه ایجاد فرومشاپینگ را گسترش می دهد (خمامی زاده، 1386 ، ص 39).اعمال قانون مقر دادگاه بر دعاوي مسئولیت مدنی با ذکر اصطلاح فروم شاپینگ به آزادي بسیار گسترده خواهان جهت اقامه دعوي اشاره شده است. زیرا او حق گزینش دادگاه رسیدگی کننده به دعوي را دارد. بدیهی است که او دادگاهی را جست وجو می کند که منافع وي را بیشتر تضمین کند (صالحی ذهابی، 1381 ، ص 105)

   فروم شاپینگ

  فرومشاپینگ که میتوان آن را بهطور خلاصه سوءاستفاده خواهان از حق انتخاب دادگاه نامید، عبارت است از تصمیم خواهان براي طرح دعوي در یک دادگاه به جاي دادگاه دیگري که بهطور بالقوه امکان طرح دعوي در آن وجود دارد. به عبارت دیگر این اصطلاح به اختیار خواهان براي طرح دعوي در یکی از چند دادگاه متفاوت دلالت می کند .

 • تحقق فرومشاپینگ به وجود دو شرط بستگی دارد:
 • اول اینکه باید به طور بالقوه بیشتر از یک دادگاه براي رسیدگی به دعوي خواهان وجود داشته باشد. برخی از این شرط به عنوان وجود صلاحیتهاي متقارن یاد میکنند. به دلیل فقدان هماهنگی قواعد صلاحیت در بین کشورهاي مختلف، امکان ایجاد صلاحیت هم زمان دادگاه کشورهاي مختلف بر روي یک دعوي وجود دارد . استفاده از قواعد گوناگون صلاحیت از قبیل دادگاه محل اقامت خوانده، دادگاه محل وقوع عقد، دادگاه محل اجراي عقد، دادگاه محل عبور خوانده، دادگاه محل توقیف مال و دادگاه دولت متبوع طرفین موجب شده است که صلاحیت متقارن یا همزمان به طور بدیهی وجود داشته باشد. دوم اینکه سیستمهاي حقوقی قابل استفاده گوناگون و متفاوت باشد. اگر همه سیستم هاي حقوقی یکسان بودند، خواهان دلیل حقوقی چندانی براي ترجیح یک دادگاه نسبت به دادگاه دیگر نداشت. حتی اگر سیستمها به لحاظ حقوقی یکسان باشند، تفاوتهاي غیر حقوقی موجب ایجاد فرومشاپینگ میشود. خواهان ترجیح میدهد در دادگاهی اقامه دعوي کند که به لحاظ جغرافیایی، زبان، سهولت دسترسی، عدم تبعیض و اجراي عدالت براي وي مناسب تر است . تفاوت سیستمهاي حقوقی بدین معناست که خواهان میتواند در یک دادگاه نسبت به دادگاه دیگر پیروز شود یا وجه بیشتر مطالبه کند. هرچه تفاوت مراجع قضایی مختلف در امور شکلی،ماهوي، اصول حقوقی و قواعد حل تعارض بیشتر باشد، اهمیت محل دادرسی در دعوي افزایش بیشتري می یابد.

   فروم شاپینگ و قاعده انصاف

  تمایل به انصاف نسبت به خوانده، هسته مرکزي نگرش سنتی علیه فروم شاپینگ است .فروم شاپینگ خوانده را در معرض خطرات غیرقابل پیش بینی قرار میدهد. فروم شاپر به کسی گفته میشود که از شکافهاي موجود در یک سیستم براي اخلال در اصل خنثی و بی طرف بودن دادرسی استفاده میکند. نگرانی اصلی بیثباتی است که فروم شاپینگ براي طرفین قرارداد ایجاد میکند. طرفین نمیتوانند بدانند که چه قانونی بر رفتار آنها حکومت می کند. زیرا قانون حاکم به وقایع بعد از انعقاد قرارداد از قبیل انتخاب دادگاه توسط خواهان وابسته است . فروم شاپینگ بدان دلیل اتفاق میافتد که دادرسی در دادگاههاي مختلف به نتایج متفاوت منجر می شود. حتی درجاییکه شرط انتخاب قانون حاکم وجود داشته و طرفین در قرارداد خود قانون حاکم بر روابط فیمابین را درج کرده باشد، باز هم دادگاه ها بین مسائل شکلی (آیین دادرسی) و مسائل ماهوي تفکیک قائل می شوند و اگر مسائلی به عنوان امر شکلی و آیین دادرسی توصیف شود، فارغ از قانون منتخب طرفین بر اس اس قانون مقر دادگاه حل و فصل میشود. در جایی که نتیجه دعوي به این توصیف وابسته است، طرفین تلاش می نمایند تا در دادگاهی طرح دعوي نمایند که قواعد شکلی مطلوبتري براي آن ها دارد . حتی درجایی که یک مسأله به عنوان ماهوي – نه شکلی و آیین دادرسی – توصیف شود، دادگاه هاي مختلف قواعد حل تعارض خود را براي تغیین قانون ماهوي قابل اعمال به کار می گیرند . از آنجاکه قواعد حل تعارض از یک کشور به کشور دیگر متفاوت است، ممکن است دادگاههاي مختلف قانون ماهوي متفاوتی را اعمال کنند. لذا خواهان با انتخاب دادگاه به طور غیرمستقیم قانون ماهوي قابل اعمال بر دعوي را انتخاب میکند.

   سوءاستفاده از حق در تعارض قوانین

  در تعارض قوانین روابط حقوقی متجانس در داخل دسته هاي معینی قرار میگیرد و براي هر دسته حداقل یک عامل ارتباط تعریف میشود. عامل ارتباط که از آن به جهت ربط یا عامل وابستگی نیز تعبیر می شود، نقش اساسی در تعیین قانون حاکم ایفاء میکند و مرجع رسید گی را به سوي اجراي قانون یک کشور خاص یا سیستم حقوقی معین هدایت میکند. در برخی مواقع عامل ارتباط قابل تغییر و جابجایی نیست. مثل محل وقوع مال غیرمنقول که لاجرم و فارغ ازاراده اشخاص خصوصی در قلمرو یک دولت قرار دارد. اما محل وقوع عقد یا محل اجراي قرارداد با اراده اصحاب قرارداد قابل تغییر است . همچنین محل اقامت نیز با توجه به قصد اشخاص و تغییر محل سکونت جابجا می شود . با توجه به اینکه بسیاري از کشورها اصل تغییرپذیري تابعیت را پذیرفته اند و ماده 6 اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن صحه گذاشته است،بنابراین عامل ارتباط تابعیت نیز با توجه به اراده اشخاص قابل تغییر و جابجایی است.این تغییرات به عنوان لازمه زندگی انسانی و بنا بر ملاحظات اجتماعی و اقتصادي در نزد ملل دنیا پذیرفته شده است. اما این تغییرات ممکن است نه به صورت طبیعی بلکه به قصد عدم اجراي قانون اصولاً صلاحیت دار باشد. به طوري که اشخاص اجراي قانون محل اقامت فعلی یا قانون متبوع فعلی را برخلاف مصالح و منافع خود بدانند و لذا با استفاده از حقی که براي تغییر تابعیت یا اقامت به آنان اعطاء شده است، زمینه را براي اجراي قانون کشور دیگر فراهم کنند .چنین وضعیتی در بین الملل خصوصی به عنوان تقلب نسبت به قانون مطرح میشود.

  انگیزه نظریه منع تقلب نسبت به قانون در بین الملل خصوصی ضمانت بخشیدن به حسن اجراي قاعده هاي حل تعارض و جلوگیري از تغییر همراه با سوءنیت عامل ارتباط از سوي ذينفع است. تقلب نسبت به قانون به معناي آن است که عامل ارتباط قضیه از قانون یک کشور به قانون کشور دیگر به هدف ایجاد زمینه براي حکومت قانون مطلوب تغییر یابد . دو عنصر مادي و معنوي در این رابطه دخالت دارد. عنصر مادي چنین تقلبی را قاعده حل تعارض و عنصر معنوي آن را قصد شخص از تغییر تشکیل می دهد (سلجوقی، 1385 ، ص 201) .

  عنصر قصد تقلب با اختیار مشروع اشخاص در جابجایی عامل ارتباط آمیخته است . لذا به زعم بسیاري نظریه تقلب نسبت به قانون کاربرد ویژه اي از تئو ري عمومی سوءاستفاده از حق است. در اکثر موارد تقلب نسبت به قانون با انتخاب متقلبانه صلاحیت یک حوزه قانونی که استفاده از آن به اجراي قانون مادي پرمنفعت تر براي یکی از اصحاب دعوي منجر می شود،همراه است. (شیخ الاسلامی، 1382 ، ص 6). قاعده کلی قدیمی تقلب همه قواعد حقوقی را از بین می برد ، در اینجا مصداق دارد. تقلب نسبت به قانون زمانی است که شخصی با ایجاد مصنوعی و ظاهري یک عامل ارتباط قصد دارد در محدوده صلاحیت یک قانون خاص قرار گیرد یا از محدوده صلاحیت آن فرار نماید. به زعم موافقان این قاعده اعمال قاعده تقلب براي حمایت از قواعد آمره به عنوان جلوه اي از حاکمیت ضرورت دارد و نباید به اشخاص اجازه داد که با ، سوءاستفاده از امکانات و حقوق خود از محدوده قوانین تخطی نمایند (خمامی زاده، 1391، ص 105).

  میتوان تقلب نسبت به قانون را نوعی تجاوز از اختیار تلقی کرد . مانند استفاده از اختیار تحصیل تابعیت خارجی براي گریز از حاکمیت قانون کشور پیشین . در بین الملل خصوصی ممکن است ضرري از این تقلب به اشخاص وارد نیاید. همین که منظور شخص ذينفع فرار از اجراي قانون متبوع خود باشد کافی است (الماسی، 1384، ص 199).

   منشا و تحول قاعده تقلب نسبت به قانون

  منشا این قاعده در بین الملل خصوصی دعاویی بود که در قرن نوزدهم میلادي در کشور فرانسه راجع به طلاق اتباع فرانسوي در خارج مطرح می شد . قبل از سال 1884 میلادي در فرانسه به پیروي از قواعد مذهب کاتولیک طلاق منع قانونی داشت. در این وضعیت برخی اتباع فرانسوي که در مقام رهایی از قید زناشویی و طلاق بودند، از حق تغییر تابعیت که قانون به آنها داده بود، استفاده میکردند و به تابعیت دولتی درمی آمدند که طلاق را قانوناً جایز می دانست . خانم بوفرمون با تحصیل تابعیت آلمان براي طلاق به دادگاه آلمان مراجعه کرد. او سپس با مرد دیگري ازدواج نموده و با شوهر جدید خود مجددا به فرانسه بازگشت . در پی شکایت شوهر قبلی زن، دادگاه فرانسه اعلام کرد که تحصیل تابعیت آلمان بر اثر تقلب نسبت به قانون فرانسه انجام شده است و بر آن تابعیت در فرانسه اثري مترتب نیست. در نتیجه، طلاق و ازدواج مجدد زن که بر اثر تحصیل چنین تابعیتی بوده است، در فرانسه اعتباري ندارد . وجود قصد تقلب در زمان تغییر عامل ارتباط یعنی تابعیت شرط اصلی اجراي قاعده تقلب نسبت به قانون است.در مفهوم جدید تقلب نسبت به قانون در رویه قضایی فرانسه عبارت است از تغییر ارادي رابطه حقوقی به منظور فرار از قانون صالحی که قاعده حل تعارض مقرر داشته است . تفاوت مفهوم جدید و مفهوم قدیم در عنصر مادي این پدیده است . در گذشته عنصر مادي به تغییر عامل ارتباط محدود بود اما هم اکنون هر تغییري در روابط حقوقی، زمینه اي براي تقلب نسبت به قانون است. در بند اول ماده 15 قانون 1945 تصریح شده بود که کارت اقامت بلند مدت به اتباع بیگانه اي که با اتباع فرانسوي ازدواج می کنند، اعطاء میگردد. در عمل در بسیاري موارد هدف اتباع بیگانه از ازدواج با زنان فرانسوي چیزي جز تحصیل اقامت دایمی در کشور فرانسه نبود. شوراي دولتی فرانسه امتناع از اعطاي کارت اقامت را به عنوان راه حل جلوگیري از تقلب نسبت به قانون مورد پذیرش قرار داد. همچنین دیوان کشور فرانسه در راي سال 1981 تصریحنمود که بند اول ماده 37 قانون تابعیت که مقرر میدارد یک بیگانه در ازدواج با تبعه فرانسوي می تواند تابعیت فرانسوي تحصیل نماید، نسبت به زن و شوهري که صرفاً جهت اخذ تابعیت فرانسوي با هم ازدواج کرده اند، اعمال نمی شود . همچنین زن و شوهري که بعد از تصویب قانون تابعیت صرفاً جهت تحصیل تابعیت توسط شوهر خارجی از هم طلاق می گیرند و سپس ازدواج می کنند، نمیتوانند از مفاد بند اول ماده 37 بهره مند شوند (شیخ الاسلامی، 1382 ، ص 10).

  اعمال قاعده تقلب نسبت به قانون مخالفان فراوانی نیز دارد. به اعتقاد مخالفان قاضی قصد و اراده باطنی ذينفع را با ضابطه دلخواه خویش ارزیابی میکند و ممکن است حقوق مکتسبه ويرا نادیده بگیرد. این دیدگاه که با مکتب فردگرایی قرن نوزدهم پشتیبانی می شد، تجسس در ، قصد درونی اشخاص را محکوم می نمود و آن را ناممکن می پنداشت (خمامی زاده، 1301، ص 105). تقلب نسبت به قانون به عنوان یکی از موانع اجراي قانون خارجی در حقوق کشورهاي کامنلا مطرح نیست. به طوري که در این کشورها نظم عمومی و قواعد آمره به عنوان تنها موانع اجراي قانون خارجی شمرده میشود. به همین دلیل نویسندگان متأثر از حقوق کامن لا براي تقلب نسبت به قانون تنها وجهه نظري قائل هستند که می تواند در مقام عمل در ذیل عناوین کلی نظم عمومی و قواعد آمره قرار گیرد (نیکبخت، 1385 ،ص 112).

  تحقیقهای مشابه
  قاعده تقلب نسبت به قانون و سوءاستفاده حق نسبت به قانون در حقوق بین الملل خصوصی
  20 صفحه - 7500 تومان
  قاعده تقلب نسبت به قانون و سوءاستفاده حق نسبت به قانون در حقوق بین الملل خصوصی
  20 صفحه - 9000 تومان
  تقلب نسبت به قانون در حقوق بين الملل خصوصي
  32 صفحه - 9000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - حقوق بین الملل - حق شرط در کمیسیون های چند جانبه INTERNATIONAL LAW COMMISSION
  40 صفحه - 120000 تومان
  حقوق بین الملل عمومی - حقوق محکومین و متهمین
  12 صفحه - 6000 تومان
  تحقیق حقوق بین الملل - بررسی سازمان ملل متحد با تاکید بر حق وتو - روش تحقیق
  20 صفحه - 24000 تومان
  تحقیق حقوق بین الملل - بررسی سازمان ملل متحد با تاکید بر حق وتو - روش تحقیق
  20 صفحه - 18000 تومان
  حقوق ارتباطات بین الملل در موضوع حقوق رسانه ها
  22 صفحه - 12000 تومان
  تفاوت حقوق بین الملل اقتصادی
  8 صفحه - 1000 تومان
  مسائل مربوط به مسئولیت دولت در حقوق بین الملل اقتصادی
  25 صفحه - 12000 تومان
  وضعیت کشورهای نامساعد جغرافیایی در حقوق بین الملل دریاها
  32 صفحه - 15000 تومان
  سازو کارهای حقوق بین الملل کیفری برای کاهش بی کیفری
  21 صفحه - 7500 تومان
  مسائل مربوط به مسئولیت دولت در حقوق بین الملل اقتصادی
  19 صفحه - 6000 تومان
  تحقیق حقوقی تابعیت در حقوق بین المللی خصوصی - روش تحقیق
  65 صفحه - 45000 تومان
  خلاصه ای از حقوق زن و مرد نسبت به هم
  7 صفحه - 1000 تومان
  وظایف و حقوق زن و مرد نسبت به هم
  22 صفحه - 7500 تومان
  مسئولیت شهرداری نسبت به تامین معابر عمومی
  8 صفحه - 7500 تومان
  رابطه یادگیری و میزان رسیدگی به دروس فرزندان مادران شاغل نسبت به مادران غیر شاغل
  100 صفحه - 75000 تومان
  پروژه رشته مدیریت آموزشی با عنوان نگرش دانشجویان نسبت به معیارها و ملاکهای انتخاب همسر
  70 صفحه - 51000 تومان
  نسبت طلایی نحوه محاسبه نسبت طلایی
  10 صفحه - 1500 تومان
  نگرش دانشجویان نسبت به حجاب مطابق با روش تحقیق
  34 صفحه - 18000 تومان
  پروژه رشته علوم تربیتی بررسی نگرش دانش آموزان دختر مقطع متوسطه نسبت به خدمات مشاوران
  131 صفحه - 54000 تومان
  علت خجالت وکمرویی در فرزندان اول و تک فرزندان نسبت به سایر کودکان
  2 صفحه - 1000 تومان
  در آمدی بر نسبت شناسی اسلام و دموکراسی
  18 صفحه - 7500 تومان
  پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه بین بررسی نگرش دانش آموزان دبیرستانی نسبت به حجاب پوشش اسلامی
  100 صفحه - 75000 تومان
  پروژه رشته علوم اجتماعی بررسی عوامل مؤثر بر نگرش دانشجویان نسبت به جرائم و انحرافات اجتماعی بر اساس روش تحقیق
  67 صفحه - 36000 تومان
  پروژه رشته علوم تربیتی بررسی نگرش دانش آموزان نسبت به خدمات مشاوران
  120 صفحه - 75000 تومان
  پروژه علوم تربیتی بررسی رابطه بین بررسي نگرش دانش آموزان نسبت به حجاب و پوشش اسلامی
  131 صفحه - 75000 تومان
  حقوق و وظایف همسران نسبت به یکدیگر
  13 صفحه - 7500 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - تنش خشکی، عاملِ کاهش عملکرد سیلوی ذرت نسبت به کیفیت آن 5
  2 صفحه - 6000 تومان
  رفتار پدر و مادر نسبت به کودک و نابهنجاریها.docx
  15 صفحه - 9000 تومان
  پرسشنامه بررسی نگرش بومیان نسبت توسعه گردشگری
  6 صفحه - 9000 تومان
  پرسشنامه بررسی نگرش کشاورزان نسبت به مشارکت در در مدیریت شبکه ی آبیاری و زهکشی
  4 صفحه - 9000 تومان
  علت عقب ماندگی ایران به نسبت کشورهای غربی با وجود امکانات فراوان
  12 صفحه - 7500 تومان
  کار آماری بررسی نگرش زنان باردار نسبت به زایمان طبیعی و سزارین
  15 صفحه - 105000 تومان
  علت عقب ماندگی ایران به نسبت کشورهای غربی با وجود امکانات فراوان
  12 صفحه - 7500 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - تاثیر تعدیلی هوش هیجانی بر واکنشهای کورتیزول آزاد نسبت به استرس 22
  14 صفحه - 42000 تومان
  حقوق و تکالیف مالکین و مدیر آپارتمان نسبت به همدیگر از نظر حقوقی - روش تحقیق
  37 صفحه - 21000 تومان
  مقايسه ي ادراكات و انتظارات مهمانان نسبت به پنج بُعد كيفيت خدمات در صنعت هتلداري (مطالعه موردي هتل هماي 2 مشهد)پاور
  48 صفحه - 15000 تومان
  مقايسه ي ادراكات و انتظارات مهمانان نسبت به پنج بُعد كيفيت خدمات
  25 صفحه - 10500 تومان
  پرسشنامه قابلیت ها و تعهدات ارباب رجوع نسبت به مشارکت در پروژه ها (Judith Hale) (جودید هاله)
  3 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه خودآگاهی (John W.Newstorm , Keith Davis) (جوون و کید داویس)
  2 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه ادراکات و انتظارات نسبت به محل کار (So Young Lee) (سو یانگ لی)
  2 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه نگرش نسبت به سازمان (Jeffrey kantor & Jacob Weisberg) (جفری کانتور و جاکوب ویسبرگ)
  3 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه حساسیت به عدالت (David A.Foote & Susan Harmon) (داوید. فوت و سوسان هارمون)
  3 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه بودجه بندی مشارکتی (Ahmed Belkaoui) (احمد بلکاوی)
  5 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه بررسی نگرش ها نسبت به کتاب های الکترونیک (Heting Chu) (هتینگ چو)
  2 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه کتاب های الکترونیکی در کتابخانه ها (Sally Maynard & Cliff Mcknight) (سالی مینارد و سیلف مکنیقت)
  2 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه نگرش های دانشجویان نسبت به تسهیم دانش (Ting Jer Yusen & M. Shaheen Majid) (تینگ جر یوسن و شاهن مجید)
  2 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه سنجش تفکرات کنونی (Kenneth W.Green et all) (کند . گرین و همکاران)
  2 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه نگرش نسبت به پول (Zoe S. Dimitriades & Theodore Maroudas) (زو . دیمیتریادس و دودور ماروداس)
  2 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه نگرش ها نسبت به زمان (Carol Kaufman - Scarborough & Jay D. Lindquist) (کارول کافمن - اسکاربوروق و جی . لیندکیست)
  3 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه مسئولیت اجتماعی شرکت (Hua Chen & Yusheng Kong) (هوآ چن و یوشنگ کنگ)
  2 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه سوابق بهداشت شخصی (Melinda Whstone & Ronald Goldsmith) (ملیندا واستون و رونالد گلداسمیت)
  2 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه نگرش بیماران نسبت به کیفیت خدمات (Bodil Wilde - Larsson & Gerry Larsson) (بودیل وایلد - لارسون و جری لارسون)
  2 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه نگرش کارکنان نسبت به افزایش بهره وری (Wayhe H. Bovey & Andrew Hede) (وین. بووی و اندرو هد)
  2 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه نگرش نسبت به افراد و سازمان (M. Scott Myers) (اسکات مایرز)
  3 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه مقاومت نسبت به تغییر سازمانی (Wayne H. Bovey & Andy Hede) (وین. بووی و اندی هده)
  4 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه انعطاف پذیری نسبت به تغییر (Penny Gardiner) (پنی گاردینر)
  3 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه پست الکترونیک (G. Ruggeri Stevens & J. Mcelhill) (روگری استیونز و مکل هیل)
  3 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه کاوشی درباره استفاده از اینترنت (Marcelline Fusilier & Subhash Durlabhji) (مارسلین فوسیلیه و سوبهاش دورلبهجی)
  2 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه سیستم الکترونیکی منابع انسانی (Edward E. lawler et all) (ادوارد. لاولر و همکاران)
  1 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه استفاده اخلاقی از فناوری اطلاعات (الگوی استفاده از نرم افزار) (Sanjeev Phukan & Gurpreet Dhillon) (سانجیو فوکان و گورپریت دیلون)
  1 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه سیستم های اطلاعات منابع انسانی - مزایا (E. W. T. Ngai & F. K. T. Wat) (نگای و وات)
  1 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه سیستم های اطلاعات منابع انسانی - موانع بالقوه (E. W. T. Ngai & F. K. T. Wat) (نگای و وات)
  1 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه سیستم های اطلاعات منابع انسانی (E. W. T. Ngai & F. K. T. Wat) (نگای و وات)
  2 صفحه - 1500 تومان
  بررسی و گذری بر تفاوت قانون اساسی ایران و فرانسه
  18 صفحه - 6000 تومان
  تاریخچه قانون مدنی
  13 صفحه - 1500 تومان
  قاچاق نرم افزار - قانون کپی رایت
  20 صفحه - 7500 تومان
  طلاق در قانون مدنی
  30 صفحه - 9000 تومان
  دانستن اصطلاحات - قانون اساسی
  16 صفحه - 6000 تومان
  انواع مجازات ها در قانون جزا
  40 صفحه - 9000 تومان
  ممنوعیت جمع مشاغل و مشکلات و نواقص آن در قانون اساسی
  19 صفحه - 6000 تومان
  قانون و قانون گریزی در شهرداری
  13 صفحه - 6000 تومان
  قانون و قانون گریزی
  13 صفحه - 6000 تومان
  مقایسه مردم سالاری در قانون اساسی ایران با کشورهای اروپایی
  24 صفحه - 9000 تومان
  نکاح و مهریه در فقه یهود و مقایسه آن با قانون مدنی
  14 صفحه - 7500 تومان
  بررسی ماده 10 قانون مدنی
  9 صفحه - 6000 تومان
  بررسي ماده 48 مكرر قانون مجازات اسلامي
  8 صفحه - 6000 تومان
  تکرار جرم در قانون مجازات اسلامی
  32 صفحه - 10500 تومان
  آشنایی با چک و قانون چک
  30 صفحه - 10500 تومان
  مولفه هاي توسعه اجتماعي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
  10 صفحه - 1500 تومان
  اهليت و حجر و سن رشد در قانون مدني ايران پس از اصلاحات سال1361 - مربوط به حقوق
  37 صفحه - 24000 تومان
  بررسی اصل 44 قانون اساسی ایران
  24 صفحه - 7500 تومان
  گذاری بر قانون اساسی ایران
  21 صفحه - 7500 تومان
  سرقت - انواع سرقت - قانون و حقوق در رابطه با سرقت
  39 صفحه - 15000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - آیا ایدئولوژی دولت بر قانون زدایی بازارهای تولید اثر می گذارد30
  51 صفحه - 63000 تومان
  بررسی حقوقی قانون کار
  26 صفحه - 15000 تومان
  بررسي ماده 48 مكرر قانون مجازات اسلامي
  8 صفحه - 1500 تومان
  بررسی حقوقی ماده 63 قانون آیین دادرسی مدنی - روش تحقیق
  22 صفحه - 15000 تومان
  نقش هیات منصفه در قانون مطبوعات
  94 صفحه - 36000 تومان
  اصل های 86 و 87 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
  24 صفحه - 10500 تومان
  بررسی اصل 116 و 117 و 118و 119و 120 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
  22 صفحه - 12000 تومان
  مسئله تفکیک قوا در قانون اساسی به چه شکل و چگونه است؟
  38 صفحه - 18000 تومان
  اجرای قانون صلاحیت دار در روابط بین الملل
  23 صفحه - 9000 تومان
  بررسی قانون کار
  26 صفحه - 15000 تومان
  مقايسه ي قانون اساسي ايران با فرانسه
  12 صفحه - 9000 تومان
  آزمایش قانون هوک.docx
  39 صفحه - 12000 تومان
  اصل های 116-117-118-119-120 قانون اساسی
  20 صفحه - 9000 تومان
  نگاهى به «شوراى قانون اساسى‏» فرانسه و «شوراى نگهبان‏» ايران
  18 صفحه - 15000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - قانون کسری فیک برای فرایندهای غیر محلی حامل
  13 صفحه - 39000 تومان
  بحثي پيرامون پاره اي از نارسائي هاي قانون کار
  24 صفحه - 15000 تومان
  سازمان بازرسی کشور و چگونگی نظارت بر اجرای صحیح سیاستهای اصل 44 قانون اساسی
  25 صفحه - 10500 تومان
  نقش قانون اساسی در حل پالشهای اساسی - روش تحقیق
  19 صفحه - 10500 تومان
  سازمان بازرسی کشور و چگونگی نظارت بر اجرای صحیح سیاستهای اصل 44 قانون اساسی- روش تحقیق
  29 صفحه - 24000 تومان
  مقايسه قانون نفت ايران در 1353 با 1390
  20 صفحه - 18000 تومان
  سازمان بازرسی کشور و چگونگی نظارت بر اجرای صحیح سیاستهای اصل 44 قانون اساسی- روش تحقیق
  29 صفحه - 10500 تومان
  مقايسه قانون نفت ايران در 1353 با 1390
  20 صفحه - 12000 تومان
  آزادیها در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
  79 صفحه - 36000 تومان
  بررسی قانون اساسی سوریه، عراق، پاکستان، تونس،افغانستان)
  38 صفحه - 24000 تومان
  بررسی قانون اساسی مصر
  14 صفحه - 9000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - حقوق بشر و جادوی قانون تابعیت خانوادگی 21
  18 صفحه - 54000 تومان
  بررسی قانون ایمنی حمل ونقل چند شیوه ای کانتینر در ایالات متحده امریکا
  7 صفحه - 1500 تومان
  زنا در قانون مجازات اسلامی
  16 صفحه - 6000 تومان
  گزارش کار آزمایشگاه فیزیک قانون هوک
  13 صفحه - 6000 تومان
  بررسی مساله مهریه در قانون روش تحقیق حقوق
  46 صفحه - 21000 تومان
  قائده تداخل اسباب در مسئوليت مدني در حقوق حقوق ايران و تطبيق با قانون قديم لايحه
  35 صفحه - 18000 تومان
  قاعده قانون مطلوبتر به عنوان ضابطه حل تعارض میان معاهدات حقوق بشر
  20 صفحه - 9000 تومان
  روش دلفی قانون دلفی تکنیک دلفی
  7 صفحه - 1500 تومان
  صدور اسناد مالكيت در اجراي قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن
  15 صفحه - 6000 تومان
  آزادی مشروط و تغییرات و اصلاحات آن در قانون جدید روش تحقیق حقوق
  66 صفحه - 21000 تومان
  تفسیرماده 13 قانون مجازات اسلامی سال 92 تحقیق حقوقی
  13 صفحه - 6000 تومان
  تخفیف مجازات در قانون مجازات اسلامی
  21 صفحه - 6000 تومان
  ابهامات اصلاح قانون بیمه اجباری وسیله نقلیه موتوری پروژه
  24 صفحه - 12000 تومان
  بررسی تکرار جرم در قانون جدید
  22 صفحه - 6000 تومان
  سازکارهای حمایتی قانون گذار از کارگر در انعقاد قانون کار در نظام جمهوری اسلامی ایران
  38 صفحه - 9000 تومان
  مطالعه قانون نظام صنفی و تحلیل آن و قابلیت اجرای آن در ایران
  13 صفحه - 1500 تومان
  جایگاه تعزیر منصوص شرعی در قانون مجازات اسلامی روش تحقیق حقوق
  15 صفحه - 6000 تومان
  تحقیق حقوق بررسی حق کسب و پیشه و سرقفلی در حقوق ایران
  35 صفحه - 18000 تومان
  نحوه توقیف حق مولف در حقوق انگلیس
  24 صفحه - 9000 تومان
  ایران و حق شرط در معاهدات بین المللی
  40 صفحه - 18000 تومان
  خلاصه ای از مقایسه کامل بین حقوق اساسی ایران و آلمان
  15 صفحه - 6000 تومان
  معاهدات بین المللی حمایت از حقوق زنان
  41 صفحه - 13500 تومان
  معاهدات بین المللی حمایت از حقوق زنان
  41 صفحه - 12000 تومان
  اهمیت و ضرورت حقوق بین الملل
  11 صفحه - 6000 تومان
  تحقیق حقوقی بررسی دفاع مشروع از منظر اسلام و حقوق بین المللی
  38 صفحه - 18000 تومان
  علم ارتباطات حقوق بین المللی و پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای
  25 صفحه - 15000 تومان
  تحقیق حقوقی اقدامات متقابل در جهت نفع عمومی در حقوق مسئولیت بین المللی دولت
  22 صفحه - 12000 تومان
  جایگاه ایران در کنوانسیون بین المللی حقوق دریاها
  40 صفحه - 18000 تومان
  جنگ سایبری در حقوق بین ال ملل- روش تحقیق
  44 صفحه - 21000 تومان
  جنگ سایبری در حقوق بین الملل
  11 صفحه - 6000 تومان
  حقوق کشورهاي محاط به خشکي در حقوق بين الملل درياها
  25 صفحه - 7500 تومان
  حقوق کشورهاي محاط به خشکي در حقوق بين الملل درياها
  23 صفحه - 7500 تومان
  روابط بین الملل دو کشور ایران و روسیه
  19 صفحه - 9000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - موضوعات مطرح شده در حسابداری بین الملل 9
  5 صفحه - 15000 تومان
  روابط بین الملل مقایسه دو کشور ایران و روسیه از نظر فرهنگی.docx
  16 صفحه - 7500 تومان
  سازمان بین الملل کار.docx
  20 صفحه - 10500 تومان
  نقش قراردادهای جوینت ونچ ر در تجارت بین الملل و قو اعد حاکم بر آن روش تحقیق حقوق
  55 صفحه - 24000 تومان
  وضعیت کشورهای نامساعدجغرافیایی درحقوق بین الملل دریاها روش تحقیق حقوق
  37 صفحه - 18000 تومان
  اصل حسن نیت در قرارداد های تجاری بین الملل روش تحقیق حقوق
  20 صفحه - 9000 تومان
  وضعیت کشورهای نامساعد جغرافیایی درحقوق بین الملل دریاها
  64 صفحه - 30000 تومان
  تاثیر ورود بانکهای خصوصی بر میزان رقابت بین بانکی
  19 صفحه - 7500 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007