موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

صدور اسناد مالكيت در اجراي قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن

عنوان سفارش :
صدور اسناد مالكيت در اجراي قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن
تعداد صفحه :
15
قیمت :
6000 تومان
 • فهرست مطالب
 • مقدمه
 • انواع سند مالکیت

  کیفیت ثبت ملک در دفتر املاک

 • نمونه های کاربردی
 • رای مورخ 11/06/1344 شورا
 • نحوه ثبت انتقالات در دفتر املاک

 • سند مالکیت اعیانی
 • ابطال سند مالکیت
 • قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن
 • منابع
  1. مقدمه

  یکی از مهمترین اسنادی که توسط اداره ثبت اسناد و املاک هر محل صادر می گردد، سند مالکیت است. صدور سند مالکیت نشان دهنده کامل ترین حق صاحب سند بر موضوع مال غیر منقول است. بنابراین برای صدور آن تشریفات خاصی در نظر گرفته شده است. لذا ماده 21 قانون ثبت اسناد و املاک مقرر می دارد که پس از اتمام عملیات مقدماتی ثبت، ملک در دفتر املاک ثبت شده و سند مالکیت مطابق ثبت دفتر املاک داده می شود و طبق قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب 20/9/1391صدور سند مالکیت منوط به صدور رای هیات مقرر در ماده یک آن قانون می باشد.این سند سند رسمی است و طبق ماده 22 قانون ثبت، دولت فقط کسی را مالک خواهد شناخت که ملک به اسم او در دفتر املاک ثبت گردیده است.

  انواع سند مالکیت

  سند مالکیت مشاعی که نشان دهنده این است که دارنده سند نسبت به جزء مشاع از کل مورد ثبت دارای مالکیت است. طبق ماده 115 آئین نامه قانون ثبت، در املاک مشاع برای هر یک نسبت به سهم او یک سند مالکیت صادر می گردد و طبق ماده 121 آئین نامه برای هر سهمی از املاک مشاع یک پیش نویس سند مالکیت تنظیم می گردد و حدود کلیه ملک در یکی از پیش نویس ها قید و در بقیه اشاره به پیش نویس مزبور می شود . به همین ترتیب در دفتر املاک در زیر هر سهمی نوشته می شود که حدود مطابق حدودی است که در صفحه شماره فلان نوشته شده.

  صدور اسناد مالکیت مشاعی مشکلات عدیده ای را برای مالکین فراهم می نماید. ماده 571 ق.م در بحث شرکت بیان می دارد که شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد شئ واحد به نحو اشاعه. بنابراین شرکت می تواند اختیاری یا قهری باشد. بطور مثال وراث متوفی به نحو اشاعه، شریک می باشند تا تقسیم ترکه صورت گیرد.سوال اصلی در این مورد این است که برای اداره کردن و تصرف احدی از وراث ،نیازمند اذن دیگران است؟!

  - اگر وراث اذن در تصرف و اداره اموال متوفی را به یکی از وراث بدهند ید وی امانی است و اگر اذن در تصرف و اداره اموال ندهند، ید متصرف، ید ضمانی است. حالیه در املاک مشاعی که یک نفر یک هکتار از یکصد هکتار یا صد متر از صد هزار متر را در تصرف دارد در عمل مشکلات عدیده ای را ایجاد مینماید. زیرا تصرفات عملاً مفروزی است و سند مالکیت مشاعی. این تعارض به کجا می انجامد؟ ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی مقرر میدارد که در مواردی که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد، از تمام ملک خلع ید می شود.سوال اصلی این است که در صورتی که خلع ید از تمام ملک صادر شود ملک به تصرف چه کسی در می آید؟!

  - در آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب 11/6/1387 مواد 85 به بعد در مورد بازداشت اموال غیر منقول از مشاع یا مفروز بودن مالکیت ذکری به میان نمی آورد، لذا به نظر می رسد بازداشت اسناد اعم ار مفروز و مشاع امکان پذیر است.سند مالکیت مفروزی نشان دهنده مالکیت صاحب سند نسبت به تمام مورد ثبت می باشد صدور اسناد مفروزی می تواند ناشی از تقاضای ثبت اولیه یا افراز یا تفکیک می باشد.معمول است که سند مفروزی را به نام شش دانگ می نامند و تمام تقسیمات به این ششدانگ بر میگردد.

  کیفیت ثبت ملک در دفتر املاک

  پس از اتمام عملیات مقدماتی ثبت هم از حیث ماهوی و هم از حیث شکلی، پیش نویس سند مالکیت تهیه می گردد. در پیش نویس سند مالکیت، پلاک ملک ،حدود ،تایید عدم بازداشتی توسط دفتر بازداشتی و تاییدیه اگهی های صادره توسط بایگان ثبت محل ،تاریخ ثبت، ملک و بهای ملک و صاحبان حقوق ارتفاتی درج می گردد و پس از تکمیل آن با دستور رییس اداره ثبت، سند مالکیت صادر و در در فتر املاک به ثبت می رسد.لذا طبق ماده 103 آیین نامه قانون ثبت مقرر می دارد پس از اتمام عملیات مقدماتی ثبت، مسئول دفتر ثبت ملک را با مشخصات زیر در دفتر املاک وارد می کند.

   1- شماره ملک
   2- تاریخ ثبت ملک در دفتر املاک
   3- نام و نام خانوادگی و شماره شناسنامه و محل صدور آن و محل اقامت و تابعیت مالک
   4- نوع و مشخصات ملک و محل وقوع و اجزاء و متعلقات ان
   5- حدود ملک
   6- بهای ملک
   7- حقوق عینیه که اشخاص در آن ملک دارند با اسامی صاحبان حقوق و همچنین حقوق ارتقا قیه که برای ملک مورد ثبت در املاک مجاور و یا برای املاک مجاور در ملک مورد ثبت موجود است.
 • نمونه های کاربردی
 • : الف- سند مالکیت ملکی با قید اینکه مساحت آن 20500 متر است صادر شد در حالیکه اولاً مدارک متقاضی، مساحت ملک مورد تقاضای او را بالغ بر سه هزار متر نشان می دهد و آگهی های نوبتی هم همین مساحت ذکر شده است و با همین وضع تحریر حدود گردیده است.ثانیاً در برگ احراز تصرف عدد "سه" تبدیل به "سی" گردیده است و آثار جعل و تزویر هویداست. چون مابه التفاوت سه هزار متر و مساحت مذکور در سند مالکیت مزبور نیز در تصرف دارنده سند مالکیت است پرسیده شد که آیا می توان از متصرف مذکور در مابه التفاوت مزبور مجدداً تقاضای ثبت قبول کرد؟.

  تحقیقهای مشابه
  صدور اسناد مالكيت در اجراي قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن
  15 صفحه - 6000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007