موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

حقوق بشر در قرآن

عنوان سفارش :
حقوق بشر در قرآن
تعداد صفحه :
24
قیمت :
6000 تومان
 • فهرست مطالب
 • مقدمه
 • حقوق بشر از دیدگاه قرآن (مساوات، انصاف و عدالت)

 • مساوات
 • انصاف
 • عدالت
 • مصاديق قرآني حقوق انسان

 • حق كرامت:
 • - حق تعليم و تربيت
 • - حق آزادي
 • مصاديق ديگر حقوق انسان

 • نتیجه گیری
 • منابع
  1. مقدمه

  قرآن، در تمامی زمينه ها و فضايل و كرامات و با در نظر گرفتن همه مصالح و جنبه های مادی و معنوی، از حقوق بشر سخن می راند. از ديدگاه قرآن، انسان، كرامت ذاتی دارد.قرآن با وضوح و عمق بسیار درباره حق خدشه ناپذیر زندگی برای افراد یعنی؛ حق آزادی و استقلال فرد انسان و حاکمیت وی بر سرنوشت خویش و تأکید بر ارزشهای انسانی را جزو اصول دین می داند که خدا مردم را بدان ها دعوت می کند. لذا ویژگی و اصول حاکم بر حقوق بشر در نگاهی قرآنی، از اهمیت ویژه ای برای مسلمانان جهان برخوردار است.از اینرو پژوهش حاضر با هدف مطالعه آیات قرآن در زمینه حقوق بشر و تفسیر آن از منظر اندیشمندان قرآن، به بررسی موضوع می پردازد. سوالی که تحقیق به دنبال آنست اینکه ، چه نسبتی بین حقوق بشر ازدیدگاه قرآن یا حقوق بشر دنیای امروز وجود دارد؟

  حقوق بشر از دیدگاه قرآن (مساوات، انصاف و عدالت)

  بحث قرآن و زیرساخت های حقوق بشر یکی از مباحث سنگین و پر مخاطب جهان امروز، به ویژه کشورهای مسلمان است. مطالعه کتاب آسمانی مسلمانان نشان می دهد که در آن، همواره انجام امور مختلف فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و ... را در چارچوبی واخلاقی می خواهد و این ناشی از توجه به حقوق انسان ها و کرامت آنهاست. در قرآن، احترام به اقوام و نژادهای گوناگون به عنوان حق مسلم آنان مورد پذیرش قرار گرفته (حجرات، آیه 11)، و در جایی اعلام می دارد «ای مردم، ما شما را از مرد و زنی آفریدیم و شما را ملت ملت و قبیله قبیله گردانیدیم تا با یکدیگر شناسایی متقابل حاصل کنید...» (حجرات، آیه 13). این آیه، جامعه انسانها را مورد خطاب قرار داده است و هدف خلقت و گونه گونی آنرا، برای شناخت همدیگر می داند. از طرفی قرآن خواست مخالفان اسلام مبنی بر شنیدن پیام گفتگو، این حق را برای آنان ایجاد می کند که نه تنها جان و مال آنان در امان باشد بلکه آنان را باید به محل سکونت و زندگی شان نیز رسانید. از اینرو، متن قرآنی مربوط به موضوعات حقوق انسانها، با الگوهای بین المللی امروزی قابل تطبیق است. اگرچه تصویرهای غرب از اسلام چنان می نمایند که دین اسلام نسبت به افراد غیر مسلمان نابردبار است. اما به نظر می رسد در درون جوامع اسلامی، نظریه ها و نهادهایی دیرینه و الهام گرفته از قرآن ، وجود داشته است که به لحاظ غنای مفهومی و کاربرد عملی، از آنچه در غرب مسیحی جریان داشته ، بزرگتر بوده اند.در دین اسلام، توجه به مساوات، انصاف و عدالت اهمیت خاصی دارد. در این خصوص در قرآن، کتاب مقدس مسلمانان آیات فراوانی وجود دارد. در بررسی وهر یک از این آیات، می¬توان به اهمیت دادن دین اسلام در رعایت حقـوق انسانها نسبت به همدیگر توجه نمود.

 • مساوات
 • در لغت به معنی برابری است. مساوات در حقوق اسلامی از اصول حقوق عمومی است و همه مردم صرف نظر از جنس، طبقه، مذهب، ثروت و شغل باید از حقوق و تکالیف مساوی برخوردار باشند. مثلاً دادگاه برای صنف خاص نباشد یا صنف خاص از مالیات معاف نشوند (جعفری لنگرودی، 69، 122). مساوات گاه به معنای برابری و اتحاد نیز به کار می¬رود و همچنین به معنای عدالت نیز آمده است ؛ در حالی که با آن متفـاوت است، مسـاواتی که مـا از آن بحث می¬شود، ضد تبعیض است و تبعیض در لغت به معنی تجزیه و در حقوق سیاسی، به هم زدن اصل مساوات در حقوق است؛ آنجا که مجوز عقلی، قانونی یا عُرفی برای آن وجود نداشته باشد. پس مراد ما همان تبعیض نارواست؛ زیرا برخی از تفاوتها بجا و عین عدالت خواهد بود. مراد دین اسلام از مساوات برابری همه افراد در استفاده از موهبتها و نعمت¬های الهی و مزیتهای اجتماعی است. وظیفه قانونگذار در هر جامعه¬ای این است که امکانات و تسهیلات طبیعی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را به طور یکسان در اختیار همه افراد قرار دهد. قانونی مناسب و کامل خواهد بود که در این زمینه موفق عمل کرده باشد و حاکم و مجری خوب قانون کسی است که جلوی تجاوز افراد به حقوق دیگران را بگیرد. البته این معنای اصطلاحی است و اینگونه تعریف کردن مساوات با حق خصوصی افراد که بر اثر تلاش و بهره¬مندی از استعداد و توانمندیهای ذاتی و خلاقیتهای خود به دست می¬آورند تعارضی ندارد، بلکه مراد امکان استفادة افراد یک جامعه از امکانات بالقوه و موجود به طور یکسان و برابر است. (آشوری، 83 ، 60) در یک جامعه اسلامی تلاش حاکم ایجاد چنین فضایی برای مردم است تا هر کس در قبال این بهره¬وری از امکانات، بتواند استعداد و لیاقت خود را شکوفا سازد و در مسیر رشد و تعالی خود و سرانجام ارتقای سطح توانمندی جامعه گام بردارد. حاکم خوب کسی است که تمام توان خود را صرف ایجاد چنین زمینه¬ای کند و نگذارد به حقوق مردم تعدی شود و اگر چنین تجاوزی رخ داد و حق ضعیفی پایمال شد حاکم باید بتواند جلوی متجاوز را گرفته و حق ضعیف را به وی مسترد سازد تا در جامعه مساوات و برابری تحقق یابد. (نهج البلاغه، خطبه 37)

 • در این جا به تعدادی از آیات قرآن که می¬توان مسـاوات و برابری را از آنها استنباط کرد، اشاره می-کنم:
  1. ای مردم ما شما را از یک زن و مرد آفریدیم و قبیله و تیره¬های متفاوتی قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید، لکن گرامی¬ترین شما نزد خداوند با تقواترین شماست. خداوند دانا و آگاه است.
  خطاب این آیه به کل جامعه انسانی است نه گروهی خاص- مثل مؤمنان- و مهمترین اصلی که ضامن نظم و ثبات جامعه است در این آیه بیان شده و ملاک امتیاز و میزان ارزش واقعی انسانها در مقابل ارزشهای ساختگی و دروغین مشخص شده است. خداوند در اینجا می¬فرماید ای انسانها همة شما از آدم و حوّا آفریده شده¬اید و از حیث خلقت و آفرینش با یکدیگر مساوی هستید و چون والدین شما یکی است و اصل و نسب و ریشه واحدی دارید پس جایی برای افتخار کردن بر یکدیگر از حیث طایفه و نسب و قبیله وجود ندارد. در اینجا قرآن به نکته مهمی اشاره می¬کند و آن اینکه تفاوتها و اختلافات ظاهری هرگز جنبة ارزشی ندارد، بلکه صرفاً مربوط به پیچیدگیهای نظام آفرینش و عامل معرفت و رشد فکری ایشان است (عاشوری و دیگران، 1383،24). هر چند انسانها رنگهای متفاوت و زبانهای گوناگون و حالتها و شکلهای ناهمگون دارند، ولی این تفاوتها در تفسیرهای حقوقی اسلام هرگز تساوی آنها را در حقیقت انسان بودن خدشه¬دار نمی¬کند، زیرا این موارد مانند اختلاف رنگ و عطر گلها در بوستانی زیباست و نشانه¬ای از قدرت خداوند می¬دانند که یک حقیقت واحد را به اشکال متفاوت می آفریند. این تفاوت را برای ایجاد تعارف و شناخت مقرر فرموده است و نه در اختلاف و تعارض(آشوری، 83، 61). به طور کلی از دیدگاه این آیه قرآنی درباره مساوات می¬توان گفت: براساس یک ضرورت انکارناپذیر، انسانها با تدبیر الهی به اشکال متفاوت آفریده شده¬اند لکن آنچه مهم است ارزش و قدر و منزلت آدمی است نه برتری نژادی نسبت به همدیگر. در این راستا اسلام به حقوق تمام بشر توجه می¬نماید.

 • در آیه ی دیگری از قرآن کریم می فرماید: انما المؤمنون اخوه ... مؤمنان مانند برادران یکدیگرند.
 • یعنی اخوت و برادری نزدیکترین رابطه¬ای است که در میان دو انـسان براسـاس مساوات برقرار می¬شود. البته اشاره این آیه به یکی بودن انسان در اصل بشر بودن است. همچنین در آیه دیگر خداوند سبحان در قرآن شریف می فرماید:

  و ما کان الناسُ الاّ امهً واحده فاختلفوا و لولا کلمه سبقت من ربک لقضی بینهم فیما فیه یختلفون. در اینجا همة افراد بشر به طور مساوی فطرت الهی دارند و براساس این فطرت خداجوی، همه با یکدیگر متحد و امت واحدی بودند ¬و جز توحیـد، دین دیگری در میـان آنها نبود. آنچه ذات الهـی می¬خواهد همان برگشت انسانها به فطرت الهی خود و اتحاد در دین و مساوات در آیین است و نفی هر گونه تبعیض و اختلاف ناروا است. بنابراین همه آیات مذکور به مساوات و برابری انسانها در اسلام اشاره دارد. و این به دور از حقوق بشر امروز وجهان نیست.

 • انصاف
 • کلمه انصاف به معنی دو نیم بودن چیزی را به طور برابر و مساوی (نصف) گویند. انصاف در لغت عبارت است از: نیمه چیزی را گرفتن، داد دادن، راستی کردن، صداقت نمودن، و نقطه مقابل انصاف، ظلم است و نقطه مقابل عدل، جور است. در آیه 90 سوره نحل آمده است:ان الله یأمر بالعدل و الاحسان خداوند شما را به عدل و احسان دستور می¬دهد. عدالت در این آیه به انصاف و مساوات معنی شده است. زیرا عدل در اینجا یعنی تقسیط و تقسیم به طور مساوی و برابر که همان تنصیف است. (آشوری، 83 ، 111) خداوند در سوره الرحمن نیز می¬فرماید: آسمان را برافراشت و میزان و قانون در آن گذاشت تا انصاف بورزید و از مسیر عدالت منحرف نشوید و وزن را براساس عدل برپا دارید و میزان را کم نگذارید.

 • همچنین خداوند در آیه دیگری می فرماید:
  1. الله الذی انزل الکتاب بالحق و المیزان...؛

  خداوند کتاب و میزان را به حق در اختیار شما قرار داد تا در مردم به قسط و عدل و انصاف عمل کنید.یعنی هدف از ارسال انبیاء، کتب آسمانی و احکام الهی، پیاده شدن عدل و داد بین مردم و رواج قسط و انصاف است و اینکه عدل را میزان گفته¬اند به این دلیل است که ترازو وسیله¬ای برای ایجاد انصاف و برابری بین مردم است.(آشوری ، 83 ، 113)

 • عدالت
 • در لغت به معنای دادگری کردن و استقامت است، یعنی مستقیم در مسیر حق ماندن و به سمت جور میل نکردن یا به معنای مساوات است؛ مثلاً وقتی می¬گویند این چیز عدلِ آن چیز است یعنی با او برابر است. (بحرانی، ج 10 ، 12) خداوند در آیه 135 نساء می¬فرماید: ای اهل ایمان، کاملاً به عدالت قیام کنید و برای خدا شهادت بدهید اگرچه این گواهی به زیان خود شما، یا پدر و مادر و بستگان شما باشد. چرا که اگر آنها غنی یا فقیر باشند خداوند سزاوارتر است که از آنها حمایت کند، بنابراین از هوی و هوس پیروی نکنید که از حق و منحرف خواهید شد و اگر حق را تحریف کنید یا از اظهار آن خودداری ورزید خداوند به آنچه انجام می¬دهید آگاه است. همچنین خداوند در آیه هشتم از سوره مائده می¬فرماید: ای مردم مؤمن در راه خدا قیام کنید. گواه عدل باشید، کینه قومی شما باعث نشود که بی عدالتی کنید. عدالت بورزید وکه به تقوا نزدیکتر است آنکه تقوا پیشه کنید که خداوند بر کردار شما آگاه است. خداوند در آیه 152 سوره انعام می¬فرماید: حقِ پیمانه و وزن را به عدالت ادا کنید، ما هیچکس را جز به مقدار توانایی وی مکلف نمی کنیم و هنگامی که سخن می گویید عدالت را رعایت کنید حتی اگر در مورد .نزدیکان شما باشد و به عهد خدا وفا کنید. این چیزی است که خداوند بر آن تاکید کرده و شما را به آن سفارش می¬کند تا متذکر شوید. در این آیه بر رعایت حقوق دیگران بشدت تاکید شده و می¬فرماید: موقع پیمانه یا وزن کردن اشیاء نهایت دقت را داشته باشید تا حقوق دیگران تضییع نشود و هنگام سخن گفتن عدالت را رعایت کنید که عدالت در گفتار خود مقدمه و نشانه¬ای است برای عدالت در کردار است. خداوند در سوره مبارکه اعراف می¬فرماید: ای پیامبر بگو: پروردگارم به بدیها دستور نمی¬دهد بلکه به عدالت امر کرده است. خداوند می¬فرماید: من به فحشاء که نام جامعی برای تمام زشتیها و پلیدیهاست امر نمی¬کنم بلکه به قسط و عدالت- که نام جامعی برای تمام نیکیهاست- دستور می¬دهم. خداوند در آیه 9 از سوره حجرات می¬فرماید: اگر دو طایفه از مؤمنان با هم به جنگ و نزاع پرداختند در میان آنها صلح برقرار سازید و اگر یکی از آنها بر دیگری تجاوز کرد با ظالم پیکار کنید تا تسلیم فرمان خدا شود. هرگاه زمینه صلح فراهم شد در میان آن دو بر طریق عدالت صلح را برقرار سازید. عدالت پیشه کنید که خداوند عادلان را دوست دارد.بنابراین مساوات ، انصاف و عدالت رکن های اصلی حقوق بشر اسلامی است.

  تحقیقهای مشابه
  منشور حقوق بشر کورش بزرگ
  8 صفحه - 1500 تومان
  کرامت انسانی و حقوق بشر در حکومت امام علی علیه السلام
  16 صفحه - 7500 تومان
  نقش اجتماعات و راهپیمایی های همگانی در حمایت از حقوق بشر - روش تحقیق
  45 صفحه - 30000 تومان
  رعايت حقوق بشر با بررسي تحريم شوراي امنيت - روش تحقیق
  50 صفحه - 24000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - حقوق بشر و جادوی قانون تابعیت خانوادگی 21
  18 صفحه - 54000 تومان
  رعايت حقوق بشر با بررسي تحريم شوراي امنيت روش تحقیق حقوق
  51 صفحه - 24000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007