موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

تملک اموال غیر منقول توسط اتباع خارجی روش تحقیق حقوق

عنوان سفارش :
تملک اموال غیر منقول توسط اتباع خارجی روش تحقیق حقوق
تعداد صفحه :
25
قیمت :
12000 تومان
 • فهرست مطالب
 • چکیده
 • بند اول: بررسی اموال غیر منقول
 • گفتار اول: تعریف اموال غیرمنقول
 • گفتار دوم: اموال غیرمنقول در حقوق ایران
 • گفتار سوم: آثار تفکیک اموال منقول و غیرمنقول
 • بخش دوم: تملک اموال غیر منقول توسط اتباع خارجی
 • گفتار اول: تملک اموال غیر منقول توسط اتباع بیگانه از منظر قانون اساسی
 • گفتار دوم: تملك اموال غيرمنقول توسط اتباع بيگانه از منظر قوانين عادي
 • گفتار سوم: نظرات شوراي نگهبان
 • طرح تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي
 • گفتار چهارم: مصوبات هيئت وزيران در مورد تملك اموال غيرمنقول وسيله اتباع بيگانه
 • نتیجه گیری
 • منابع
 • بند اول: بررسی اموال غیر منقول

  گفتار اول: تعریف اموال غیرمنقول

  در اصطلاح حقوقی به مالی گفته می‌شود که از جایی به جای دیگر قابل انتقال نباشد، مانند زمین و معدن. اگر در عمل، نقل مالی ممکن شود، اما به موجب این تغییر ویرانی و خرابی عین یا محل آن حاصل گردد، آن را نیز غیرمنقول می‌گویند. اموال جمع مال است و در لغت به معنی خواسته، املاک و اسباب، کالا و ثروت وهرچیزی که در تملک کسی باشد، یا در تصرف و ید کسی باشد، گفته می‌شود. (جعفری، 1391). اموال غیرمنقول نیز انواع مختلفی دارند؛ برخی از اموال غیرمنقول به حکم طبیعتِ خود قابل نقل و انتقال نیستند و به عبارت دیگر ذاتا غیرمنقول محسوب می‌شوند؛ مانند زمین، معدن و سنگ‌های آن؛ و برخی دیگر نه به دلیل ویژگی‌های خودِ مال، بلکه به واسطه عمل انسان، به مالی غیرمنقول تبدیل شده‌اند. مانند لوله‌هایی که در ساختمان نصب شده‌اند، پنجره‌های متصل به دیوار‌ها و…. همه این‌ها تا زمانی غیرمنقول محسوب می‌شوند که به بنا یا زمین متصل باشند و پس از جدا شدن از بنا، صفت اکتسابی خود را از دست می‌دهند و در شمارِ اموال منقول قرار می‌گیرند.
  نوع اخیر، حتی محصولات کشاورزی را نیز که هنوز درو یا چیده نشده‌اند، دربرمی‌گیرد. نوع سوم و چهارمی از اموال غیرمنقول نیز وجود دارد. قانونگذار برخی از اموال را حتی با این وجود که نه ذاتا و نه به واسطه عمل انسان غیرمنقول نیستند، بنا به ملاحظاتی، ذیلِ اموال غیرمنقول قرار داده است.
  مطابق با ماده ۱۷ قانون مدنی «حیوانات و اشیایی که مالک، آن‌ها را به عمل زراعت اختصاص داده باشد، از قبیل: گاو، گاومیش، ماشین و اسباب و ادوات زراعت، بذر و ... و به‌طورکلی هر مال منقولی که برای استفاده در عمل زراعت، لازم است و مالک آن را به این امر اختصاص داده باشد، از جهت صلاحیت محاکم و توقیف اموال، جز‌و ملک محسوب می‌شود و در حکم مال غیرمنقول است و همچنین این قاعده برای تلمبه و گاو یا حیوانات دیگری که برای آبیاری اختصاص داده شده‌اند، نیز حاکم است.»
  بنابراین دو شرط برای غیرمنقول دانستن این اموال وجود دارد؛ یکی آنکه ذاتا منقول باشند و دیگری آنکه مالک آن‌ها را صرفا به عمل زراعت یا آبیاری اختصاص داده باشد. نوع چهارم از اموال غیرمنقول، اموال غیرمنقول تبعی هستند؛ همانطور که از نام آن مشخص است، این اموال به تبعیت از مال غیرمنقول، غیرمنقول تلقی می‌شوند. از مصادیق این اموال به سه مورد در ماده ۱۸ قانون مدنی اشاره شده است: حق انتفاع از اشیای غیرمنقول، حق ارتفاق نسبت به ملک غیر مانند حق عبور و حق مجری و نیز دعاوی راجع به اموال غیرمنقول از قبیل: تقاضای خلع ید. لازم به ذکر است که گاهی تشخیص منقول یا غیرمنقول بودن این موارد برای حقوقدانان نیز با اختلاف‌نظر‌هایی همراه است(کاتوزیان، 1390).

  گفتار دوم: اموال غیرمنقول در حقوق ایران

  با استناد به قانون مدنی ایران اموال غیرمنقول به صورت زیر تقسیم‌بندی می‌شود.

   1. اموال غیرمنقول ذاتی که منحصراً شامل زمین می‌شود
   2. اموال غیرمنقول وابسته به عمل انسان، مانند لوله‌های به کار رفته در ساختمان.
   3. اموالی که در حکم اموال غیرمنقول هستند.
   4. اموالی که تابع اموال غیرمنقول هستند.
   گفتار سوم: آثار تفکیک اموال منقول و غیرمنقول
  مهم‌ترین آثار تقسیم‌بندی اموال به منقول و غیرمنقول به شرح زیر می‌باشد:
 • 1. خارجیان نمی‌توانند در ایران آزادانه اموال غیرمنقول را مالک شوند.
 • 2. نقل و انتقال اموال غیرمنقول باید با سند رسمی‌صورت بگیرد، اما در مورد اموال منقول تنظیم سند رسمی ضرورت ندارد.
 • 3. حق شفعه مختص اموال غیرمنقول است.
 • 4. برای رسیدگی به دعاوی راجع به غیرمنقول، دادگاهی صالح است که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است.
 • 5. حق ارتفاق مخصوص اموال غیرمنقول است.
 • 6. زن از اموال منقول به‌طور کلی ارث می‌برد، ولی در مورد اموال غیرمنقول سهم او بسیار محدود است(کاتوزیان، 1388).
 • بخش دوم: تملک اموال غیر منقول توسط اتباع خارجی

  گفتار اول: تملک اموال غیر منقول توسط اتباع بیگانه از منظر قانون اساسی

  الف ـ در اصل ششم متمم قانون اساسي مشروطه مقرر شده بود ،«جان و مال اتباع خارجه مقيمين خاک ايران مأمون و محفوظ است، مگر در مواردي كه قوانين مملكتي استثنا مي كند .»با توجه به اطلاق واژه «مال»، به نظر مي رسد مقنن اساسي حق تملک اموال غيرمنقول توسط اتباع بيگانه را بهرسميت شناخته بود واصل بر پذيرش اين حق بود، مگر در مواردي كه قانونگذار عادي، محدوديت هايي بر حق مذكور وضع و تصويب نمايد.
  ب ـ در اصل چهل و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مقرر شده است:
  «براي تأمين استقلال اقتصادي جامعه و ريشه كن كردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهاي انسان در جريان رشد با حفظ آزادي او، اقتصاد جمهوري اسلامي بر اساس جلوگيري از سلطه اقتصادي بيگانه بر اقتصاد كشور». از جمله ابزارهاي لازم براي تسلط بر جريان اقتصاد يک كشور، تملک زمين هاي زراعي و مرغوب است كه ممكن است بيگانگان بر آن تسلط يابند، لذا در قوانين اساسي كشورها، ممنوعيت هايي از اين جهت وضع و تصويب مي شود. بههمين دليل قانونگذار عادي چه قبل از انقلاب اسلامي و چه بعد از آن، تملک زمينهاي زراعي را در قوانين مختلف )قانون راجع به اموال غيرمنقول اتباع خارجي مصوب سال 1310، تبصره(1) قانون مربوط به جلب و حمايت سرمايه هاي خارجي مصوب سال 1334 و تبصره ماده(2) قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي مصوب سال 1380 براي خارجيان ممنوع كرده است.
  ج ـ يكي از عناصر چهارگانه تشكيل دهنده دولت ـ كشور، سرزمين )خاک( است و اصولاً افراد تابع يک كشور به لحاظ علقه و ارتباط و وابستگي به خاک و سرزمين يک كشور، داراي رابطه سياسي با حاكميت و دولت خود مي باشند و اين حق براي آنان از اين جهت به رسميت شناخته شده است.
  پذيرش حق تملک اموال غيرمنقول توسط اتباع خارجي مبتني بر حقوق و آزادي هاي اساسي نيست و نمي توان آن را جزء حقوق ذاتي بشر قلمداد كرد؛ زيرا موضوع حاكميت هر دولتي اقتضاء مي كند كه بر اساس شرايط و اوضاع و احوال خاص خود در اين خصوص تصميم گيري كند، با اين استدلال كه سرزمين و خاک جزء اركان و عناصر اصلي تشكيل دهنده هر دولت ـ كشوري است و افرادي مي توانند قسمتي از سرزمين را تملک كنند كه به عنوان تبعه آن دولت ـ كشور محسوب شوند تا با توجه به علقه و رابطه معنوي و عاطفي كه با آن دولت ـ كشور دارند، در مواقع حساس و سرنوشت ساز، از قلمرو سرزميني آن دولت ـ كشور محافظت و پاسداري نمايند، لذا پذيرش اين حق براي خارجيان در مواردي محدود و صرفاً بر اساس قراردادهاي دوجانبه و موردي بين دولت ها قابل توجيه است، همچنانكه اين امر در ماده(8) قانون مدني مورد تأكيد قرار گرفته است. بر اساس ماده(8) قانون مدني مصوب سال 1307، «اموال غيرمنقول كه اتباع خارجه در ايران بر طبق عهود تملک كرده يا مي كنند، از هر جهت تابع قوانين ايران خواهند بود». از سوي ديگر بر اساس اصل نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران «آزادي و استقلال و وحدت و تماميت ارضي كشور از يكديگر تفكيک ناپذيرند و حفظ آنها وظيفه دولت و آحاد ملت است. هيچ فرد يا گروه يا مقامي حق ندارد به نام استفاده از آزادي به استقلال سياسي، فرهنگي، اقتصادي، نظامي و تماميت ارضي ايران كمترين خدشه اي وارد كند»؛ لذا مجلس شوراي اسلامي در مصوبات خود بايد حفظ تماميت ارضي ايران را مورد توجه قرار دهد و مقرراتي كه اين حكم قانون اساسي را خدشه دار مي كند، تصويب نكند.
  در اين راستا، شوراي نگهبان به عنوان پاسدار قانون اساسي، مصوبه اوليه مجلس شوراي اسلامي در خصوص طرح تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي را، كه شامل تملک بي قيد و شرط اراضي كشور به وسيله دولت ها و ايادي و اتباع آنان حتي در مجاورت كشورهاي همسايه مي شود و استقلال و احياناً تماميت ارضي كشور را مخدوش مي نمايد، مغاير اصول قانون اساسي تشخيص داد؛ لذا مجلس شوراي اسلامي در مصوبه اصلاحي خود بر ضرورت بقاء و تداوم مفاد قانون مربوط به تملک اموال غيرمنقول اتباع خارجي مصوب سال 1310 و اينكه تملک هر نوع زمين به هر ميزان به نام سرماي هگذار خارجي در چارچوب اين قانون مجاز نمي باشد، تصريح كرد.

  محدوديت هاي ايجاد شده از سوي قانونگذار به منظور عدم تملک اموال غيرمنقول توسط بيگانگان، مبتني بر حفظ و تضمين منافع ملي و مصالح عمومي جامعه است و تمامي كشورها برقراري اين محدوديت ها و ممنوعي تها را جزء صلاحيت هاي ذاتي خود قلمداد مي كنند و نمي توان آنها را بدين سبب ناقض حقوق بشر دانست، زيرا تملک اين اموال جزء حقوقِ ذاتي و فطري بشر نيست و هر شهروندي در درون قلمرو سرزمين متبوع خود واجد چنينحقي است و خارج از قلمرو سرزميني بهطور ذاتي از حق مذكور برخوردار نيست. موضوع تملک اموال غيرمنقول توسط اتباع بيگانه جزء امور حاكميتي است و نمي توان آن را جزء حقوق خصوصي يعني «حقوقي كه در رابطه بين افراد و اشخاص خصوصي مطرح مي شود» (صفايي ،1368، ص 78) قلمداد كرد و به استناد ماده(961) قانون مدني، اتباع خارجي را از حقوق مذكور بهره مند نمود. مؤيد اين امر مفاد ماده(8) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب سال 1386 است كه بر اساس آن امور حاكميتي آن دسته از اموري است كه تحقق آن موجب اقتدار و حاكميت كشور است و منافع آن بدون محدوديت شامل همه اقشار جامعه گرديده و بهره مندي از اين نوع خدمات موجب محدوديت براي استفاده ديگران نمي شود كه در همين راستا در بند (و) ماده(8) قانون مذكور، حفظ تماميت ارضي كشور از جمله امور حاكميتي محسوب شده است؛ بنابراين موضوع تملک اموال غيرمنقول توسط اتباع بيگانه مربوط به حقوق عمومي است و در حوزه حقوق عمومي بايد مورد بررسي قرار گيرد و اين امر چون در قانون اساسي براي خارجيان به رسميت شناخته نشده است؛ لذا قانونگذار عادي نيز نمي تواند در اين خصوص حق مطلق و بدون قيد و شرطي را براي اشخاص خارجي پيش بيني نمايد. مؤيد اين استدلال، مفاد اصل سي و يكم قانون اساسي است كه بر اساس آن، داشتن مسكن متناسب با نياز را حق هر فرد و خانواده ايراني دانسته و با آوردن قيد «ايراني» بيگانگان را در تملک مسكن به عنوان مصداق اجلا و اعلاي اموال غيرمنقول ذي حق نداسته است.
  اين رويكرد قانونگذار اساسي به اين دليل بوده است كه خارجيان قبل از پيروزي انقلاب اسلامي در اداره امور مملكت نقش اساسي داشتند و سلطه بيگانگان بر تمامي شئون كشور امري بديهي و آشكار بود. د ـ بر اساس اصل يكصد و پنجاه و سوم قانون اساسي ،«هرگونه قرارداد كه موجب سلطه بيگانه بر منابع طبيعي و اقتصادي، فرهنگ، ارتش و ديگر شئون كشور گردد، ممنوع است».
  مطابق مفاد اصل چهل و هفتم قانون اساسي، «مالكيت شخصي كه از راه مشروع باشد ،محترم است و ضوابط آنرا قانون معين مي كند .»بر همين اساس، شوراي نگهبان بند (12) ماده (9) طرح تقويت مرزباني جمهوري اسلامي ايران مصوب 12/3/1388 مجلس شوراي اسلامي را مبني بر جلوگيري از تملک اتباع و مهاجران خارجي و داخلي در حريم مرزي ،كه جزء وظايف و اختيارات فرماندهي مرزباني ذكر شده بود، به دليل اطلاق جلوگيري از تملک اتباع و مهاجران مذكور، مغاير اصل چهل و هفتم قانون اساسي شناخت.
  بنابراين، مالكيت اموال غيرمنقول توسط اتباع بيگانه از ديدگاه قانون اساسي رد نشده است؛ ولي اولاً ضوابط آن را قانون معين مي كند و ثانياً اين مالكيت بايد با رعايت ساير اصول قانون اساسي از جمله مفاد اصل نهم، بند هشتم اصل چهل و سوم، اصل چهلم و اصل يكصد و پنجاه و سوم تحقق يابد.

  از جمع مطالب بيان شده، چنين نتيجه گرفته مي شود كه قانونگذار اساسي نه درصدد اعطاي حق تملک اموال غيرمنقول به خارجيان بدون قيد و شرط بوده است و نه درصدد نفي مطلق اين امتياز، بلكه به رسميت شناختن اين امتياز را با شروط و قيودي از جمله مفاد اصل نهم (حفظ وحدت و تماميت ارضي كشور)، اصل يكصد و پنجاه و سوم (عدم سلطه بيگانه بر شئون كشور)، بند هشتم اصل چهل و سوم (جلوگيري از سلطه اقتصادي بيگانه بر اقتصاد كشور)، اصل چهلم (اعمال حق به شرط عدم تجاوز به منافع عمومي و اضرار به غير) مورد پذيرش قرار مي دهد، در عين اينكه اين حق براي قانونگذار عادي وجود دارد كه اعطاي اين امتياز به بيگانگان را در شرايط و اوضاع و احوال خاص ممنوع نمايد؛ بنابراين رويكرد مقنن اساسي در اين باب نه نفي مطلق و نه پذيرش مطلق مي باشد و مجلس شوراي اسلامي مي تواند بسته به شرايط و اوضاع و احوال و با رعايت قيود مندرج در قانون اساسي، نسبت به موضوع ياد شده قانونگذاري نمايد.

  تحقیقهای مشابه
  تملک اموال غیر منقول توسط اتباع خارجی روش تحقیق حقوق
  25 صفحه - 12000 تومان
  بررسی ثبت اموال غیر منقول پس از تقسیم ترکه تحقیق حقوقی
  17 صفحه - 9000 تومان
  پروژه مالی حقوق و دستمزد مطابق با روش تحقیق
  65 صفحه - 36000 تومان
  بررسی ممنوعیت جمع مشاغل در حقوق ایران تحقیق حقوقی روش تحقیق
  68 صفحه - 30000 تومان
  قاعده لا ضرر حقوق روش تحقیق حقوق
  40 صفحه - 21000 تومان
  رعايت حقوق بشر با بررسي تحريم شوراي امنيت روش تحقیق حقوق
  51 صفحه - 24000 تومان
  بررسی منشور حقوق شهروندی ایران روش تحقیق حقوق
  47 صفحه - 21000 تومان
  حقوق دریاها در کنوانسیون ها - ایران و کنوانسیون1982 حقوق دریاها روش تحقیق و پروژه حقوق
  102 صفحه - 45000 تومان
  ضایعات مادی و غیر عادی در هزینه یابی مراحل به روش fifo فایل به صورت پاورپوینت
  31 صفحه - 15000 تومان
  یک روش شبیه سازی با هدف اجرای خط مشی کنترل تولید بهینه در یک سیستم ماشینی ساده غیر قابل اطمینان
  18 صفحه - 9000 تومان
  بررسی میزان علاقه دانش آموزان سطح راهنمایی در آموزش زبان انگلیسی بین مدارس غیر انتفاعی - روش تحقیق همراه با پرسشنامه
  32 صفحه - 36000 تومان
  بررسی صادرات غیر نفتی قبل و بعد از انقلاب- روش تحقیق مدیریت بازرگانی پروژه
  88 صفحه - 36000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - تخمین تراکم غیر پارامتری24
  44 صفحه - 78000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - مدل نگرشي برای تعیین قصد صادرات تولید کنندگان کوچک و غیر صادراتی 25
  16 صفحه - 48000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - قانون کسری فیک برای فرایندهای غیر محلی حامل
  13 صفحه - 39000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - ترکیب غیر مستقیم آوا لبومین از Mn3o4 (بلورهای نمک) 11
  4 صفحه - 12000 تومان
  مسئولیت ناشی از فعل غیر تحقیق حقوقی
  34 صفحه - 15000 تومان
  رابطه بین معامله فضولی و جرم فروشی مال غیر تحقیق حقوقی
  44 صفحه - 18000 تومان
  سن رشد و تاثیر آن در حقوق مالی و غیر مالی- مربوط به حقوق
  6 صفحه - 1000 تومان
  پروژه بررسی لایه نشانی ذرات نقره بر روی پارچه پنبه ای توسط روش احیایی پاورپوینت
  27 صفحه - 15000 تومان
  پروژه بررسی لایه نشانی ذرات نقره بر روی پارچه پنبه ای توسط روش احیایی
  53 صفحه - 21000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - رضایت از پذیرش خدمات دولت الکترونیک توسط کاربران تجاری
  9 صفحه - 27000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - تغذیه توسط تک یاختگان به عنوان یک فاکتور انتخابی برای باکتری لجن زی فعال شده 17
  13 صفحه - 39000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی ابعاد و ارزیابی دانش دریافت شده توسط کاربر و کیفیت اطلاعات در بافت KMS (سیستم ارزیابی دانش) 28
  17 صفحه - 51000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - تحقیق عملیاتی پارچه ی پلی استر که توسط نانوتیتانیوم تولید شده است دی اکسید (نانو- Tio2) اندود ضد فرابنفش 12
  6 صفحه - 18000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - مکانیزم های مولکولی کشف مواد مغذی توسط سلول های ترشح کننده اینکرتین 13
  7 صفحه - 21000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - ارزیابی پروتکل های مسیریابی برای شبکه های حسگر بی سیم فعال شده توسط اینترنت
  6 صفحه - 18000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - کاربرد اطلاعات عملکرد توسط سیاستمداران و مدیران دولتی به منظور کنترل داخلی و جوابگویی خارجی
  16 صفحه - 48000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - یک نانو الیاف زیست تجزیه پذیر که توسط الکترو ریسی چار چوب بندی شده و پتانسیل آن برای مهندسی بافت و نسوج استخوان
  6 صفحه - 18000 تومان
  اثرسرمایه گذاری مستقیم خارجی بررشد اقتصادی- روش تحقیق
  20 صفحه - 12000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - تحلیل و بررسی محیط خارجی یک شرکت 48
  16 صفحه - 48000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - دسترسی بازار تجاری به تکنولوژی؟ محرک¬های مالیاتی، سرمایه¬گذاری مستقیم خارجی و مازاد تولید در چین 24
  16 صفحه - 48000 تومان
  مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی بصورت پاور پوینت
  279 صفحه - 60000 تومان
  متن مربوط به درس روش تحقیق با عنوان افزایش علاقه مندی به درس حرفه و فن
  18 صفحه - 15000 تومان
  پروژه مربوط به درس روش تحقیق - نقش CMP در اسکان موقت زلزله زدگان رودبار
  9 صفحه - 6000 تومان
  درس روش تحقیق - تاثیر حضور سالمندان در خانواده
  38 صفحه - 18000 تومان
  اصول روش تحقیق بصورت پاور پوینت
  46 صفحه - 10500 تومان
  پروژه درس روش تحقیق بررسی میزان تاثیر فناوری اطلاعاتی و ارتباطی تلفن همره و اینترنت
  35 صفحه - 30000 تومان
  پروژه درس روش تحقیق با عنوان روشهای جدید آموزش ریاضی برای معلمان
  63 صفحه - 24000 تومان
  پروژه روش تحقیق بررسي تاثيرات خشكسالي بر اقتصاد معيشتي روستائيان
  35 صفحه - 21000 تومان
  وجه اشتراک و افتراق بانکها - مطابق با روش تحقیق بدون جامعه آماری
  18 صفحه - 15000 تومان
  پروژه روش تحقیق با عنوان بررسی موانع و مشکلات درس هنر و تاثیر راهکارهای علمی آن در دوره ابتدایی
  15 صفحه - 12000 تومان
  بررسی علل پرخاشگری دانش آموزان بر اساس روش تحقیق
  21 صفحه - 15000 تومان
  مقاله زبان اصلی بر اساس روش تحقیق با عنوان Listening
  8 صفحه - 12000 تومان
  در بیمه مطابق با روش تحقیق it بررسی فن آوری اطلاعات
  29 صفحه - 18000 تومان
  مصرف کالاهای فرهنگی بصورت روش تحقیق همراه با پرسشنامه و تجزیه تحلیل
  16 صفحه - 24000 تومان
  بررسی نقش تشویق در یادگیری دانش آموزان مطابق با روش تحقیق همراه با پرسشنامه
  12 صفحه - 15000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی روش های بین¬المللی مدیریت منابع انسانی، در موسسات کوچک و متوسط چینی 14
  26 صفحه - 46800 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - A جامعه شناسی سطح روش یادگیری منبع30
  45 صفحه - 175500 تومان
  بررسی نقش اشتغال مادران در میزان مشکلات درسی و رفتاری کودکان دبستانی مطابق با روش تحقیق و پرسشنامه
  22 صفحه - 15000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی روش های متن مخفی در تصاویر 11
  14 صفحه - 9000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - روش تجزیه برای یافتن استراتژی پیروزی در بازی هگز 40
  16 صفحه - 48000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بازی هگز: روش سلسله مراتبی 18
  16 صفحه - 48000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بهترین روش مدیریت 10
  6 صفحه - 18000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - یک روش جدید در اندازه گیری ضرایب کشسان واقعی’ ‘in situ با استفاده از مبدل های مخروطی و قطبی شده به صورت افقی 7
  19 صفحه - 57000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - روش رتبه بندی چند شاخصه پیمانکاران با استفاده از اولویت بندی گزینه های واجد شرایط بر اساس تکنیک ترجیح پذیری 18
  16 صفحه - 48000 تومان
  بررسی ساختار حقوقی قوه مجریه بر اساس روش تحقیق حقوق.docx
  21 صفحه - 21000 تومان
  حقوق منع اعدام اشخاص زیر 18 سال روش تحقیق پلان بندی شده.docx
  46 صفحه - 24000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - روش تخمين ابعاد (اندازه ي) داده ها :‌سنجش فرانچسكو كاماسترا
  10 صفحه - 30000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - طراحی یک روش جست و جوی پراکنده برای مشکلات زمان بندی یک گروه چند – ضابطه ایی در یک سیستم تولیدی المانی
  9 صفحه - 27000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - روش های پژوهش تاریخی
  15 صفحه - 45000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - منابع تعارض در سازمان ها و روش های حل تعارض
  10 صفحه - 30000 تومان
  بررسی رابطه بین عدالت سازمانی ، رفتار اخلاقی و رضایت شغلی در بین کارکنان سازمانهای دولتی روش تحقیق همراه با پرسشنامه و کار آماری
  36 صفحه - 36000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - روش و نظریه ی شبیه سازی طرح ریزی کنترل دینامیک برای مبدل buck همگام CD-DC: نظریه مدل و شبیه سازی 34
  14 صفحه - 42000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - روش شناسی ارزیابی ریسک ایمنی مبتنی بر AHP فازی برای جرثقیل گردان اتاقک دار 12
  4 صفحه - 12000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - در جستجوی روش دیگر 12
  5 صفحه - 15000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - اثر محدودیتهای عملی بودن بر انتخاب روش پیشنهادی در جلسه بازار الکتریسیته روز قبل 26
  11 صفحه - 33000 تومان
  بررسی مرورزمان درحقوق ایران تحقیق حقوقی روش تحقیق
  42 صفحه - 30000 تومان
  چک سفید امضاء و ماهیت حقوقی آن تحقیق حقوقی روش تحقیق
  20 صفحه - 18000 تومان
  دیدگاه جرم شناسی در تاسیس علل مشدده تحقیق حقوقی روش تحقیق
  27 صفحه - 18000 تومان
  تاجر ورشکسته روش تحقیق حقوقی
  56 صفحه - 30000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - استفاده از روش AHP برای ارزیابی چند معیاره‌ی مدل‌های مختلف یکپارچه‌سازی حمل‌ونقل عمومی شهری
  10 صفحه - 30000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - سوابق روش دهان به دهان آن لاین، نگرش و قصد خرید محصولات الکترونیکی در پاکستان
  13 صفحه - 39000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی یکپارچه و روش VIKOR در اولویت بندی فعالیت های محافظت از کف پوش خیابان (پیاده رو)
  9 صفحه - 27000 تومان
  فساد فی الارض تحقیق حقوقی روش تحقیق
  34 صفحه - 9000 تومان
  فسخ نکاح دائم تحقیق حقوقی روش تحقیق
  22 صفحه - 9000 تومان
  بررسی مساله امر به معروف و نهی از منکر روش تحقیق حقوق
  22 صفحه - 10500 تومان
  بررسی مساله مهریه در قانون روش تحقیق حقوق
  46 صفحه - 21000 تومان
  حدود بررسی اختیارات دادستان روش تحقیق حقوق
  47 صفحه - 9000 تومان
  وضعیت حقوقی همسر غایب مفقود الاثر روش تحقیق حقوق
  50 صفحه - 36000 تومان
  حمایت از کودکان با ابزارهای کیفری روش تحقیق حقوق
  26 صفحه - 12000 تومان
  تاثیر پشیمانی امین در موضوع امانت پس از تعدی و تفریط روش تحقیق حقوق
  24 صفحه - 12000 تومان
  جنگل و اثرات آن بر زندگی انسان روش تحقیق منابع طبیعی
  18 صفحه - 6000 تومان
  ضمان قهری روش تحقیق حقوق
  35 صفحه - 15000 تومان
  مرور زمان با نگرش به قانو ن مجازات اسلامی 1390 روش تحقیق حقوق
  23 صفحه - 7500 تومان
  نقش قراردادهای جوینت ونچ ر در تجارت بین الملل و قو اعد حاکم بر آن روش تحقیق حقوق
  55 صفحه - 24000 تومان
  تعارض قوانین در وصیت و ارث تحقیق حقوقی روش تحقیق
  19 صفحه - 9000 تومان
  مجازاتهای جایگزین حبس روش تحقیق حقوق
  29 صفحه - 15000 تومان
  وضعیت کشورهای نامساعدجغرافیایی درحقوق بین الملل دریاها روش تحقیق حقوق
  37 صفحه - 18000 تومان
  اصل حسن نیت در قرارداد های تجاری بین الملل روش تحقیق حقوق
  20 صفحه - 9000 تومان
  اصول حقوقی ناظر بر حل وفصل اختلاف مودی با اداره امور مالیاتی روش تحقیق حقوق
  54 صفحه - 18000 تومان
  آزادی مشروط و تغییرات و اصلاحات آن در قانون جدید روش تحقیق حقوق
  66 صفحه - 21000 تومان
  بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه آیین دادرسی کیفری روش تحقیق حقوق
  29 صفحه - 9000 تومان
  بررسی تدابیر اخلاقی در مجازات های اسلامی روش تحقیق حقوق
  144 صفحه - 36000 تومان
  بررسی تطبیقی اصل خدمات عمومی در ایران و انگلیس و فرانسه روش تحقیق حقوق
  46 صفحه - 21000 تومان
  تعریف عقد( قرار داد) و معامله (پیمان) و تفاوت های آنان تحقیق حقوقی روش تحقیق
  5 صفحه - 1000 تومان
  دادگاههای عالی عدالت انگلستان روش تحقیق حقوق
  32 صفحه - 9000 تومان
  تعارض قوانین در فرزند خواندگی روش تحقیق حقوق
  47 صفحه - 15000 تومان
  تعدد مشاغل عمومی و ممنوعیت های قانونی وارد بر آن روش تحقیق حقوق
  67 صفحه - 21000 تومان
  ادله اثبات در داوریهای بین المللی روش تحقیق حقوق
  36 صفحه - 18000 تومان
  قرار منع تعقیب روش تحقیق حقوق
  41 صفحه - 24000 تومان
  مسئولیت مدنی داور در داو ری بین المللی روش تحقیق حقوق
  36 صفحه - 18000 تومان
  مفهوم آزادی مشروط روش تحقیق حقوق
  21 صفحه - 12000 تومان
  نژاد و قومیت در جهانی شدن سیاست و قدرت روش تحقیق حقوق
  31 صفحه - 15000 تومان
  اقسام حقیقت روش تحقیق حقوق
  26 صفحه - 9000 تومان
  جایگاه تعزیر منصوص شرعی در قانون مجازات اسلامی روش تحقیق حقوق
  15 صفحه - 6000 تومان
  خشونت علیه زنان آسیب های فردی و اجتماعی روش تحقیق و سمینار
  70 صفحه - 21000 تومان
  خشونت علیه کودکان -از دیدگاه بالینی روش تحقیق فایل پاورپوینت
  49 صفحه - 21000 تومان
  ماهیت حقوقی و آثار دعوای تصرف عدوانی از منظر آیین دادرسی مدنی- روش تحقیق حقوق
  28 صفحه - 18000 تومان
  خشونت علیه کودکان از دیدگاه بالینی روش تحقیق و سمینار
  48 صفحه - 24000 تومان
  نقش اجتماعات و راهپیمایی های همگانی در حمایت از حقوق بشر - روش تحقیق
  45 صفحه - 30000 تومان
  تحقیق حقوق موارد تخفیف مجازات زن روش تحقیق
  38 صفحه - 18000 تومان
  رعايت حقوق بشر با بررسي تحريم شوراي امنيت - روش تحقیق
  50 صفحه - 24000 تومان
  تحقیق حقوقی تابعیت در حقوق بین المللی خصوصی - روش تحقیق
  65 صفحه - 45000 تومان
  تحقیق حقوق بررسی بیع کالی به کالی- روش تحقیق
  18 صفحه - 24000 تومان
  تحقیق حقوق بین الملل - بررسی سازمان ملل متحد با تاکید بر حق وتو - روش تحقیق
  20 صفحه - 24000 تومان
  تحقیق حقوقی حبس در حقوق انگلستان- روش تحقیق
  34 صفحه - 24000 تومان
  تحقیق حقوق بررسی بیع کالی به کالی- روش تحقیق
  18 صفحه - 15000 تومان
  تحقیق حقوق بین الملل - بررسی سازمان ملل متحد با تاکید بر حق وتو - روش تحقیق
  20 صفحه - 18000 تومان
  تحقیق حقوقی حبس در حقوق انگلستان- روش تحقیق
  34 صفحه - 24000 تومان
  پروژه رشته حقوق - دیه - روش تحقیق
  131 صفحه - 60000 تومان
  جنگ سایبری در حقوق بین ال ملل- روش تحقیق
  44 صفحه - 21000 تومان
  مسولیت مدنی در حقوق تجارت روش تحقیق
  62 صفحه - 21000 تومان
  مقایسه صلاحیت های شورای دولتی فرانسه ومجلس اعیان انگلستان در حوزه حقوق اداری روش تحقیق
  55 صفحه - 24000 تومان
  سیر تاریخی تقنینی تعدد جرم در حقوق ایران با نگاهی تطبیقی به حقوق مصر روش تحقیق
  42 صفحه - 15000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - حقوق بین الملل - حق شرط در کمیسیون های چند جانبه INTERNATIONAL LAW COMMISSION
  40 صفحه - 120000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - حقوق و دستمزد لیست حقوق حسابداری payroll
  8 صفحه - 24000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - حقوق بشر و جادوی قانون تابعیت خانوادگی 21
  18 صفحه - 54000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007