موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

اصول و قوانين پذيرش بیمار در بیمارستان

عنوان سفارش :
اصول و قوانين پذيرش بیمار در بیمارستان
تعداد صفحه :
14
قیمت :
1500 تومان
 • مقدمه:
 • پذيرش درواقع ورودي اصلي بيمارستان است واولين ارتباط بيماربابيمارستان ازطريق واحدپذيرش صورت مي گيرد.كارآيي اين واحدزماني مشخص مي شودكه اصول كلي چه ازلحاظ تجهيزات وامكانات، چه ازنظرتمامي فعاليتهاي انجام گرفته دراين واحدرعايت گردد. بخش پذیرش اغلب به عنوان قلب بیمارستان نامیده میشود،و به عنوان انتظام دهنده اعزام بیماران و توزیع کننده امکانات بیمارستان عمل می کند واحد پذیرش هدایت کننده بیماران و اولین نقطه تماس با بیماران و اقوام انهاست لذا عملکرد آن و حفظ روابط عمومی بالا و برخورد مناسب با بیمار و همراهان وی در موفقیت بیمارستان بسیار مهم است بنابراین اتخاذ سیاست هایی در زمینه برقراری و حفظ روابط صحیح بین بیمارستان و عامه مردم حائز اهمیت می باشد.

 • واحدپذيرش:
 • اهميت رضايت بيمار از خدمات دريافتي يكي از اركان سيستم هاي ارتقاي كيفيت مي باشد يكي از خدمات ارائه شده به بيمار پذيرش و جنبه هاي مختلف آن مي باشد. چنانچه رضايت بيمار از نحوه پذيرش مورد توجه قرار گيرد ديگر فرآيندهاي ارايه خدمت در حين بستري را نيز تحت تاثير قرار مي دهد ،رضايت از پذيرش بيمار جنبه هاي مختلفي شامل نحوه برخورد پرسنل با بيمار، ميزان زمان انتظار براي بستري، برخورد پزشك و پرسنل درماني بيمار، بحث مالي پذيرش و بستري شدن بدون مشكل در بخش مي باشد.

  اهداف اصلی واحد پذيرش

  1- پذيرش صحيح بيماران با توجه به يك برنامه مدون باهماهنگي بين بخش ها و اتاق عمل و در نتيجه اشغال تخت هاي ,, بيمارستاني در حد مطلوب ,,

 • 2-افزايش رضایت بیماران باعملکردقیق، صحیح وموثر در واحد پذيرش
 • 3- رعایت حقوق بیماران واحترام به شخصیت ومنزلت آنها درراستاي افزایش رضایت مندی آنان
 • نشانگرهای وضعیت مطلوب واحد پذیرش:

   - مسئول پذیرش کارشناس مدارک پزشکی باشد.
   - پرسنل پذیرش حداقل کاردان مدارک پزشکی باشد.
   - پذیرش بستری، سرپائی و اورژانس به صورت نیمه متمرکز باشند.
   - به کارگیری نیروهای توانمند و جوان در واحد پذیرش جهت برقراری ارتباط مناسب
   - محل پذیرش به درب ورودی بیمارستان نزدیک باشد.
   - حداقل 2 تلفن داخلی و یک خط مستقیم در اختیار پذیرش باشد.
   - کنترل دائم رئیس پذیرش برروی عملکرد اخلاقی و حرفه ای پرسنل وجود داشته باشد.
   - فضای مناسب جهت توقف بیمار در هنگام تشکیل پرونده در پذیرش وجود داشته باشد.
   - دستورالعمل های اجرائی جهت جلوگیری از اتلاف وقت بیمار در پذیرش وجود داشته باشد.
   - محل پذیرش به نحوی طراحی شده باشد که متصدی پذیرش قادر به ایجاد رابطه مستقیم و مناسب با بیمار باشد.

  وظايف واحدپذيرش:

   1- كسب دستوروبرنامه كارازسرپرست مربوطه.
   2- رعايت ضوابط تدوين شده جهت تكريم ارباب رجوع وجلوگيري ازاتلاف وقت مراجعين .
   3- تماس بابخشهاجهت تخصيص تخت به بيماران بستري وهماهنگي باسوپروايزرباليني بيمارستان.
   4- اطلاع رساني مرخصي وجابجايي پزشكان به مراجعين،كاركنان واحدپذيرش وسايرواحدهاي مربوطه .
   5- اخذرضايت آگاهانه جهت درمان واعمال جراحي ازبيماران بادرنظرگرفتن جنبه هاي قانوني.
   6- رعايت كليه مواردخواسته شده ازسوي سازمانهاي بيمه گرطرف قرارداد .
   7- راهنمايي وارجاع صحيح بيماران كلينيك جهت تكريم ارباب رجوع وجلوگيري ازسرگرداني مراجعين .
   8- ثبت وقت اعمال جراحي درسيستم رايانه اي وتوجيه بيماران براي تهيه مدارك لازمه براي عمل
   9- پذيرش بيماران و تشكيل پرونده (جهت بيماران بستري(اورژانس- سرپايي- الكتيوبراساس مدارك معتبر
   10- تحويل گرفتن پرونده كنسل شده ازواحدترخيص وساماندهي آنها.
   11- كنترل رعايت استانداردهاي برگه دستوربستري وهماهنگي باپزشكان وتهيه گزارش به مسئول مربوطه.
   12- هماهنگي امورجاري باواحدترخيص،درآمد،بيمه گري جهت راهنمايي مراجعين .
   13- نظرخواهي ورفع شكايات مراجعين وكسب رضايتمندي مراجعين وپرسنل .
   14- ارائه گزارش عملكردكتبي ماهيانه به رئيس اداره مدارك پزشكي .
   15- مميزي پرونده بيماران مرخص شده .
   16- انجام كليه امورمحوله ازسوي سرپرست مربوطه .
 • يك نمونه وظايف پذير ش در واحدي به غيراز واحدپذيرش زيرگروه مدارك پزشكي" درزير ارائه شده است :
 • پذيرش واحد راديولوژي:

 • 1. برخورد مناسب با مراجعين
 • 2. پذيرش بيماران بستري سرپايي طبق دستورالعمل مربوطه
 • 3. كنترل دفترچه بيماران و انجام امور اداري طبق دستورالعمل
 • 4. راهنمايي بيماران به صندوق
 • 5. تكميل فرم مربوطه در پرونده بيماران بستري
 • 6. نوبت دهي به بيماران
 • 7. آموزش بيماران جهت آمادگي در موارد لازم
 • 8. پيگيري نسخه نمودن دارو و تجهيزات مورد نياز بيمار جهت انجام گرافي هاي اختصاصي
 • 9. ارائه برگه هاي درخواست گرافي به پرتوكاران
 • 10. تحويل جواب گرافي ها به مراجعين و ثبت در دفتر مخصوص
 • 11. ثبت كامپيوتري برگه هاي درخواست
 • 12. آماده سازي برگه هاي بيمه و تفكيك بر اساس سازمانهاي بيمه گر جهت واحد حسابداري
 • 13. تهيه آمار ماهيانه درقالب فرم مخصوص و ارائه به واحدهاي ذيربط
 • 14. بايگاني كليشه هاي بيماران بستري بر اساس تاريخ و حروف الفبا و ثبت اسامي بيماران در دفتر مربوطه
 • روال مراجعه و پذيرش:

 • ورود بیمار به پذیرش از 2 کانال انجام میگیرد
  1. - اورژانس
   - مطب پزشکان
  اگر بیمار از طریق اورژانس وارد شده باشد توسط پزشک اورژانس پس از انجام مراحل اولیه تشخیص بیمار به پزشک متخصص کشیک معرفی شده و سپس برای تکمیل پرونده به پذیرش مراجعه می نمایدمورد دوم بیمارانی هستند که با زمینه قبلی و پذیرش از مطب پزشک به پذیرش بستری مراجعه می نمایند.

  مسئولین پذیرش بایدبه نمایندگی ازسوي پزشک مداواکننده وبیمارستان،ازمریض یابستگان نزدیک او،جهت انجام اقدامات درمانی مجوزهاي مناسب رااخذ نمایند. زمانی که این فرم توسط بیماریانماینده وي درزمان پذیرش امضامی شود،مدرکی ازرضایت بیماربراي دریافت خدمات واقدامات درمانی فراهم می کند.آنچه بایددرزمان اخذرضایتنامه موردتوجه پزشک،پرستارویاواحدپذیرش بیمارستان باشد،این استکه بیمارباآگاهی نسبت به مفادومحتواي اجازه نامه بایداقدام به تاییدآن نماید. به عبارت دیگرآگاهی فردامضاءکننده هرسندازمحتواي آن جزواصول تنظیم اسنادرسمی بوده ومسئولین امربراي جلوگیري ازخدشه دارشدن رضایتنامه موظف به رعایت شرایط تنظیم اسنادرسمی کشورهستندوقانونگذارتنظیم کنندگان رضایتنامه هاراموظف نموده که پس ازاطمینان لازم درخصوص آگاهی بیمارازمفادرضایتنامه اقدام به دریافت رضایت وتاییدآن نماید. در خصوص سن قانونی براي گرفتن رضایتنامه دراکثرکتب اخلاق پزشکی،بلوغ قانونی رسیدن به سن18 سال مدنظراست چنانچه بیماربه سن قانونی18 سال تمام رسیده باشدازخودبیماردرغیراین صورت،طبقبند2 ماده59 ازنمایندگان قانونی بیماررضایت اخذمی گردد.البته ازنظرشرع مقدس اسلام منظورازولی،به ترتیب اولویت،پدر،جدپدري،حاکم شرع ودرشرایط خاص بستگانی ازاومی باشند.

  درموارداورژانسی بایدبه نجات جان بیماریامصدوم اقدام نمود. وکارهاي فوریتی راتاآنجاکه نجات جان مریض یاآسیب دیدگان مطرح است،ادامه داد قانون مجازات اسلامی تبصره20 ازماده32 فصل ششم» گاهی پس ازاقدامات اولیه واورژانسبه این نتیجه می رسیم،که قطع عضوصدمه دیده لازم می آیدوکسان مصدوم دربالین اوحضورندارند، دراین موردبایدفوراًم راتب رابه اطلاع ریاست دادسرارساندتابااعزام پزشکان قانونی براي معاینه مصدوم گواهی رسمی صادرنمایند. درمواقع بسیارفوري کمیسیونی مرکب ازسه تن طبیب حاضردربیمارستان آنهاتشکیل شود،آنهاهرچه رأي دهندبایداجراگرددوسپس مراتب به اطلاع مقامات قانونی برسد. به هرتقدیربه علت عدم حضوراولیاي مصدوم نبایددرمعالجه او،حتی اگرمنجربه قطع عضوگرددکوتاهی نمود. درمواردي که فقط یک طبیب دردرمانگاه یابیمارستان وجوددارد،میتوان بابررسی جوانب امرواحتیاط لازم نظرخودرادر جلسه اي ثبت نموده ازکادرفنی همکارخود،مانندپرستاران وپزشکان یاماماهابعنوان شاهدامضاءبگیرد،به شرط آنکه بیماردروضعی باشدکه نتوان اورابه مرکزمجهزتري فرستاد.

  رضايت ترخيص با ميل شخصي :

  بیمارعاقل وبالغ درانتخاب پزشک،بیمارستان وخاتمه دادن به درمان خوددرزمان بستريدرصورتی که ترخیص اومضربه حال افرادوسلامت جامعه نباشد،مختاراست. بنابراین بیماربستري درهرزمان ومرحله ازفرایند درمانش به هردلیلی،درصورت تقبل کتبی مسایل ومشکلات ناشی ازترخیص بامیل شخصی می تواندازپزشک معالج وکادرپرستاري خودشدرخواست ترخیص موقت ویادائم نمایدوپس ازتسویه حساب وپرداخت وجوه خدمات ارائه شده،ازبیمارستان مرخص گردد.درزمان چنین درخواستی ازطرف بیماروداشتن توانایی تصمیم گیري ازطرف بیمارواولیاي قانونی وي معمولاًپزشک معالج وپرستارمربوطه خطرات ناشی ازاین تقاضارابه آگاهی بیمارمی رسانندودرصورتیکه بیمارمتقاعد نشد و براجراي درخواست خود اصرار ورزید باثبت توصیه هادربرگ دستورات پزشک وحتی گزارش پرستاري وبااخذرضایتنامه کتبیازبیماروارائه دستورات داروئی جهت ادامه درمان درمنزل براي بیمار،تمهیدات لازم براي ترخیص وي انجام می گیرد. دراینصورت مسئولیتی متوجه پزشک معالج وکادرپرستاري بخش مربوطه نخواهدبود. کلیه موادوآیین نامه هاي که درخصوص نحوه اخذرضایت بستري ازبیمارنیازاست درموردترخیص وي نیزصادق می باشد

 • بطورخلاصه باید5 مرحله جهت رضایت بامیل شخصی طی شود
  1. 1- بیمارصلاحیت تصمیم گیري داشته باشد
   2- پزشک بیماررامعاینه کند
   3- توسط پزشک وکادردرمانی شرحی ازبیماري بیماروخطرات احتمالی آن جهت وي وهمراهی وي توضیح داده شود
   4- فرم رضایت بامیل شخصی براي بیماروهمراهیان وپرسنل خوانده شودو امضاءشود
   5- دستورات بعدازترخیص به بیمارداده شدودرپرونده ثبت گردد.

  درمواردي که احتمال خطرجانی براي مادرونوزادوجود داردبایدازهمسربیماررضایت گرفته شودودرخصوص فوریتهاي پزشکی نیز اخذرضایت ضروري نیست

  درموردبیمارانی که بدلیل اورژانسی بودن وضعیت بیمارتوصیه به معاینات خاص زیربیهوشی بدون قیدنوع عمل جراحی می گرددونهایتاًدراتاق عمل،جراحي براي بیمارانجام می شودکه منجربه مقطوع النسل شدن می شودنظیرهیسترکتومی قطع لوله ها–برداشتن تخمدان و... نوع رضایت فوق چگونه تنظیم شودکه درصورت عدم حضورهمسروباتوجه به حیاتی بودن عمل جراحی بیمارمشکل قانونی نداشته باشد؟ طبق ماده60 قانون مجازات اسلامی،چنانچه طبیب قبل ازشروع درمان یااعمال جراحی ازمریضی اولیاوبرائت حاصل نموده باشد،ضامن خسارت جانی یامالی یانقص عضونیست ودرمواردفوري که اجازه گرفتن ممکن نباشد،طبیب ضامن نیست

 • نكات قابل توجه در اخذ رضايت:
  1. 1- اجازه برائت در درجه اول از خود بیمار (عاقل و بالغ) گرفته شود.
   2- از افراد بالغ و هوشیار بالاتر از 18 سال (زیر 18 سال میباید از قیم یا والدین بیمار) گرفته شود.
   3- برخورداری از سلامت روحی و روانی رضایت دهنده
   4- افراد عقب مانده ذهنی و صغیر از ولی و در صورت عدم دسترسی از افراد نزدیک یا فرد مسئول نگهداری این افراد رضایت اخذ شود.
   5- در مورد بیماران غیر هوشیار از افراد و بستگان نزدیک بیمار رضایت اخذ شود.
   6- در مورد افراد بالغ و سالم کم سواد یا بیسواد بایستی کلیه موارد در حضور شاهد قرائت و به اثر انگشت سبابه ممهور گردد.
   7- بیماریکه نابالغ-سفیه- باشد و نتواند تصمیم بگیرد و بیمار بالغ و عاقل که در معرض خطر است ابتدا ولی بیمار بعد حاکم شرع و دادستان مشروع سپس بستگان نزدیک بیمار که دارای عقل و درایت کافی میباشند رضایت دهند.
   8- بیماریکه از نظر عقلی صلاحیت نداشته باشد ترجیحا از همسر بیمار یا در صورت داشتن قیم، از قیم بیمار رضایت گرفته شود.
   9- مشخص نمودن هویت افراد رضایت دهنده با رویت شناسنامه ضروری است.
   10- متن برائت نامه و رضایت عمل می بایستی هنگام پذیرش به بیمار یا ولی وی تفهیم شود.
   11- در مورد مبتلایان به بیماریهای مقاربتی و بیماریهای مسری خطرناک و بیماریهائی که سلامت جامعه را به خطر می اندازد (ایدز) بیمار حق خروج را ندارد حتی اگر فرم رضایت نامه ترخیص با میل شخصی را پر نماید.
   12- بیماران روانی حتما همراه داشته باشند.

   کلیه اطلاعات ثبت شده در پرونده بیمار محرمانه می باشد و به غیر از پزشک معالج و خود بیمار و یا قیم بیمار کسی حق استفاده از اطلاعات ان یا مدارک ان را ندارد. بنابراین اگاهی پرسنل بهداشتی ودرمانی از قوانین وجنبه هاي قانونی رضایتنامه،بسیارضروري است وآگاهی آنها ازقوانین موجوددراین زمینه ازبلاتکلیفی آنهادربرخی موقعیتهامی کاهدوآنهارادرمقابل دعاويق انونی حفظ می کند

  تحقیقهای مشابه
  اصول و قوانين پذيرش بیمار در بیمارستان
  14 صفحه - 1500 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007