موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

نقش مدیریت منابع انسانی در بهبود و توسعه سازمان

عنوان سفارش :
نقش مدیریت منابع انسانی در بهبود و توسعه سازمان
تعداد صفحه :
27
قیمت :
7500 تومان
نقش مدیریت منابع انسانی در بهبود و توسعه سازمان
 • مقدمه
 • براي سالها، موضوع توسعه منابع انساني و تأثير روزافزون آن بر توسعه كشورها، مورد توجه بوده است. آموزش و توسعه به عنوان وظايف حرفه اي مورد توجه قرار گرفته و در بسياري از سازمانها به كار گرفته مي شود. طي سالهاي 1983 تا1991، هزينه‌هاي آموزشي سازمانهاي آمريكايي، رشدي بيش از 45 درصد داشته است. كسب و كارها، بنگاههاي دولتي و موسسات آموزشي در سراسر دنيا، سالانه ميليونها دلار براي آموزش و توسعه كاركنان، هزينه مي كنند (Carnevale, 2004:522).عليرغم گسترش فعاليتهاي توسعه منابع انساني در سازمانها، گالاگان (1994) تأكيد مي كند كه آموزش و توسعه با اشكال كنوني آن، در حال منسوخ شدن هستند؛ زيرا در تمركز بر افزايش عملكرد فردي و سازماني ناتوانند. روزول (1996) با اين نظر موافق است و اعتقاد دارد كه آموزش بايد مستقيماً به دنبال بهبود عملكرد سازماني باشد تا بتواند همچنان براي سازمانها مفيد واقع شود (Holmes, 1998:15).

 • بيان مساله
 • همانگونه كه مطرح شد، از جمله الزامات در برخورداري از يك سازمان موفق و پويا، بهره‌مندي از منابع انساني توانمند و توسعه و تعالي آنها به طرق مختلف مي‌باشد. آموزش كاركنان مي‌تواند از جمله برنامه هاي توسعه ‌باشد كه معمولا نتايج شفاف و كمي نداشته و نمي‌توان بسهولت و بدون بررسي، تاثير آنرا مورد ارزيابي قرار داد. گوداكر مي‌گويد: مديران انتظار دارند واحد هاي توليد و فروش، برگشت مطلوبي را ارائه دهند و به همين دليل همه بررسي ها را به اين منظور انجام مي دهند اما در مورد آموزش، مديران در حالي انتظار برگشت دارند كه بررسي هاي لازم براي ارزشيابي نتايج واقعي آموزش صورت نمي‌گيرد (كافي، 1385). به عبارت ديگر هر قدر برنامه ريزي كنيم و در اين زمينه از محاسبات دقيق بهره گيريم، اما در زمان اجرا، ملزومات و فطعات لازم را دراختيار نداشته باشيم، در واقع نتيجه اي بدست نياورده ايم. در اين رابطه دفيليپس مي‌گويد: در ارزشيابي برنامه‌هاي آموزشي، بايد درجه معلومات، رفتارها و مهارتهايي كه شركت كنندگان دوره قادر هستند در محيط واقعي كار از آنها استفاده كنند، اندازه گيري شود نه چيزهايي كه در ضمن شركت در دوره فرا گرفته اند (ابطحي، 1388). ساير موضوعات مربوط به منايع انساني مانند تغيير و تحولات ساختاري يا مشاركت دادن كاركنان در تصميم گيري‌هاي سازمان نيز به همين صورت، بسهولت كمي نشده و نتايج ملموسي ندارند. در ادامه به بيان توضيحات و تعاريفي از منابع انساني و موضوعات مربوط به هر توسعه آن در قالب بحث مورد نظر مي‌پردازيم. تحقيقاتي نيز در اين راستا انجام گرفته كه نقش و تاثير اين توسعه را در تعالي و بهبود مستمر سازمان نشان مي‌دهد . اقدامات عملي كه در جهت توسعه منابع انساني و نهايتا برخورداري از يك سازمان توانمند و كارا در سازمان انجام شده و نتايج حاصل از آنها نيز در ادامه ارائه شده تا در پايان به نتيجه‌اي از بررسي و راهكار مناسب عملي دست يابيم.

 • اهمیت و ضرورت تحقیق
 • سازمانها براي حل مشكلات عملكردي خود (مانند كاهش حجم فروش، كاهش رضايت مشتريان و ...) به متخصصان توسعه منابع انساني مراجعه مي كنند و اين متخصصان هم اغلب نوعي از آموزش را براي حل مشكل ارائه مي دهند. بخشي از مشكل، ناشي از آن است كه فرآيند آموزش سنتي، فعاليت آموزش را با بهبود عملكرد اشتباه مي گيرد. در آموزش، تمركز بر اين مسئله است كه افراد بايد چه چيزي ياد بگيرند نه اينكه چه كاري انجام دهند تا عملكردشان بهبود يابد. اغلب سرمايه گذاريها در آموزش و توسعه سازماني به هدر مي رود؛ زيرا مهارت و دانشي كه از طريق آموزش كسب شده است، به طور كامل توسط كاركنان در فعاليتهاي شغلي آنها بكار گرفته نمي شود. هنگاميكه اغلب رويكردهاي سنتي آموزش با هدف توسعه ميزان دانسته هاي افراد انجام مي شوند، يقيناً نمي توانند دانش و مهارتهاي كسب شده جديد را با شغل آنها پيوند بزنند. (Hammack, 2003:3). در پاسخ به اين مشكل، فن‌آوري عملكرد انساني، ديدگاه سيستماتيك از سازمانها ارائه مي‌كند كه وابستگي‌هاي دروني زيرسيستم‌هاي سازماني را تشخيص مي‌دهد و بدنبال برقراري ارتباط بين تمامي اقداماتي است كه بر عملكرد كلي سازمان تأثير مي‌گذارند. به عنوان مثال يك رويكرد فن‌آوري عملكرد انساني براي افزايش عملكرد، يقيناً شامل رسيدگي به وظيفه توسعه منابع انساني سازمان است، اما ساير وظايف مانند كارمنديابي، جذب، طراحي نظام پرداخت و مديريت عملكرد را مدنظر قرار مي‌دهد. اين محدوده هاي وظيفه‌اي، بخشي از سيستم عملكرد انساني سازمان است. چنين سيستمي طرحي جامع و فراگير از يك وظيفه توسعه انساني استاندارد است. هدف آن مستقيماً پشتيباني از دستيابي به اهداف سازماني و همزمان، پرورش مديران حرفه‌اي است. عوامل ديگر در سيستم عملكرد انساني سازمان ممكن است شامل برنامه‌ريزي و توسعه كار راهه شغلي، كاريابي، فرآيندها و اقدامات كاري و تكنولوژيهاي گوناگون باشد.سيستم عملكرد انساني توسعه يافته، به سازمان كمك مي كند تا سيستم كاري با عملكرد بالايي طراحي كند كه الگوهاي خاصي از ساختارها، اقدامات و فرآيندهاي كاري را تشريح نموده و شامل بخش‌هاي به هم وابسته بسياري است كه به صورت هم افزا در جهت دستيابي به اهداف سازماني عمل مي‌كنند. اين بخشها شامل عواملي از سيستم عملكرد انساني همانند استراتژي، چشم‌انداز، مأموريت ، اهداف سازماني، ارزشهاي محوري و اقدامات مديريتي است. (Holmes, 2010:16).

 • روش تحقیق
 • روش کتابخانه ای و اسنادی بوده است.
  روش گردآوری اطلاعات تحقیق
  از کتابها و مقالات و پایان نامه های مرتبط با موضوع و اسناد و مطالب مرتبط با موضوع استفاده شده است.

 • موانع و محدودیت تحقیق
 • با توجه به مضمون موضوع از لحاظ جدید بودن آن و همچنین نبودن منابع کافی در این زمینه ، و همچنین محدودیتهای زمانی .
  مبانی نظری
  توسعه منابع انساني (Human Resource Devopement) مك لاگان (Mclagan) و سوهادولينك (Suhado link) (1998) آموزش و توسعه ،توسعه سازماني وتوسعه كار راهه شغلي را به عنوان عوامل اصلي توسعه منابع انساني معرفي نموده‌اند. آموزش و توسعه: آموزش و توسعه به افراد كمك مي‌كند تا به شايستگي‌هاي اصلي محيط كاري كه براي رسيدن به نيازمندي‌هاي كنوني و آتي شغل مورد نياز است، دست يابند.
  توسعه سازماني: توسعه سازماني فرآيند برنامه‌ريزي شده تغيير سازماني است كه براي سودبخشي به افراد و كل سازمان طراحي شده است. تأكيد اوليه توسعه سازماني بهبود روابط و فرآيندهاي بين افراد و گروه‌هاست تا باعث اثر بخشي بيشتر كار شود. اهداف توسعه سازماني از طريق فرآيندهاي سازماني مانند توسعه تيم‌ها و بهبود فرآيندهاي كاري محقق مي‌شوند.
  توسعه كارراهه شغلي: كارراهه شغل، رويكردي نظام‌مند است براي اطمينان از اينكه هر يك از علاقه‌مندي‌ها، ارزش‌هاومهارتهاي افراد با نيازمندي‌هاي نيروي انساني سازماني همسو است. فرآيندي است كه بوسيله آن افراد كارراهه شغلي خود را با توجه به رهنمود استراتژيك سازمان برنامه‌ريزي مي‌كنند.نتايج مثبت با بهبود دانش فرددر موردكارراهه شغلي و هماهنگي بين افراد ونقش كاري آنها در سازمان، بدست مي‌آيد (Holmes,2010:16).

  سوآنسون (Swanson) و هولتون (Holton) (2001) توسعه منابع انساني را بدين شرح تعريف نموده اند:
  «فرآيندي براي توسعه و تكامل مهارتهاي افراد، از طريق توسعه سازماني، آموزش كاركنان و توسعه با هدف بهبود عملكرد». مك لين (Mclean) (2001) تعريفي بين‌المللي ارائه نموده است:«توسعه منابع انساني هر فرآيند يا فعاليتي است كه ذاتاً يا در طول زمان، نيروي بالقوه جهت توسعه دانش، مهارت، بهره‌وري و رضايت شغلي افراد، اعم از اينكه به نفع فرد، گروه يا تيمي باشد و يا براي كل سازمان، اجتماع، ملت و يا نهايتاً براي جامعه بشري مزيتي به دنبال داشته باشد، را در برگيرد».گاراوان (Garavan) و همكارانش (2000) نشان دادند كه توسعه منابع انساني اساساً مرتبط با تواناييها، تعاملات روانشناسانه، سازمان يادگيرنده و يادگيري سازماني است . (Brooks and Nafukho, 2005:118).

  فن‌آوري عملكرد انساني(Human Performance Technology)

  فن‌آوري عملكرد انساني به عنوان مهندسي عملكرد يا علم بهبود عملكرد انساني نيز شناخته مي‌شود. دين (1997) مي‌گويد فن‌آوري عملكرد انساني، پژوهشي چند رشته‌ايست كه شامل چندين تئوري تكميلي است. تئوري ارتباطات، تئوري توسعه انساني، تئوري يادگيري، تئوري مديريت، تئوري جامعه‌شناسي و تئوري سيستمها. بر اساس تحقيقات استولويچ و كيپس (2005)، تحليل رفتاري، اساس نظريه فن‌آوري عملكرد انساني را تشكيل مي‌دهد (Dams, 2001:14).
  اساساً، فن‌آوري عملكرد انساني، رويكردي سيستماتيك براي بهبود بهره‌وري و شايستگي، بوسيله تحليل عملكرد كنوني و مطلوب نيروي انساني و انجام اقدامات لازم جهت كم كردن اين شكاف است. به علت سيستماتيك بودن اين رويكرد، فن‌آوري عملكرد انساني، كل گراست و بدنبال سيستمي از متغيرهاي بسيار و ارزيابي نيروي بالقوه بهبود عملكرد در سطح شغلي، فرآيندي و سازماني است.فن‌آوري عملكرد انساني، راهي براي سنجش حل مشكلات يا تشخيص فرصتهايي براي بهبود عملكرد كاري و سرمايه انساني است. فن‌آوري عملكرد انساني نتيجه گرا بوده و بر دستيابي به اهداف فردي و سازماني تمركز دارد. (Holmes, 2010:16)

  اهداف فن‌آوري عملكرد انساني

  فن‌آوري عملكرد انساني به شناسايي شكاف عملكرد كنوني با توجه به مشكل يا فرصت بودن آن، كمك مي‌كند و اين مشكل را با مقايسه عملكرد واقعي و عملكرد مطلوب انجام مي دهد و بدنبال شناسايي عواملي است كه در رسيدن به عملكرد مطلوب اثرگذار هستند.فن‌آوري عملكرد انساني مشكل شكاف عملكردي را با طراحي و اجراي اقدامات لازم و ارزيابي آنها جهت شناسايي ميزان تأثير اين گونه اقدامات، حل مي‌كند. بعلاوه فن‌آوري عملكرد انساني به شناسايي مشكلات و مسائل گوناگون كمك مي‌كند. براي مثال فن‌آوري عملكرد انساني به سازمانها كمك مي‌كند تا متوجه شوند با چه مشكلات عملكردي مواجه مي شوند. فن‌آوري عملكرد انساني، مشكلات بهره‌وري، خلاقيت و انگيزش نيروي انساني را با ارتقاء طراحي شغلي و ارائه هماهنگي شغلي بهتر و دستيابي به اطلاعات و منابع لازم، از ميان بر مي‌دارد (Woodley et al, 2005:3).

  اصول فن‌آوري عملكرد انساني

  فن‌آوري عملكرد انساني بر نتايج متمركز است. تمركز بر نتايج، به سازمان اين امكان را مي‌دهد تا از اشتراك اهداف و چشم‌انداز كاركنان،حمايت رويكردهاي شغلي، بهره‌وري، كارايي و كيفيت و اينكه افراد از دانش، مهارت و انگيزش لازم برخوردارند، اطمينان حاصل كند.در واقع كجا فرصت يا شكاف عملكردي وجود داردوكجا بين سطح عملكرد كنوني و عملكرد مطلوب فاصله است . (Woodley et al, 2005:7). فن‌آوري عملكرد انساني مبتني بر اصول زير است:
  فن‌آوري عملكرد انساني ديدگاه سيستمي را به كار مي‌گيرد: داشتن ديدگاه سيستمي، امري ضروري است؛ زيرا سازمانها سيستم‌هايي بسيار پيچيده هستند كه عملكرد نيروهاي انساني خود را تحت تأثير قرار مي‌دهند. تشخيص رويكرد سيستم‌ها از يك مدل فرآيندي بسيار ضروري است زيرا يك سيستم به روابط پيچيده بين اجزاء آن دلالت دارد. اثر بخشي هر بخش بستگي به متناسب بودن آن با كل مجموعه است و اثر بخشي كل سيستم بستگي به نحوه عملكرد هر يك از اجزا دارد.

  تحقیقهای مشابه
  نقش مدیریت منابع انسانی در بهبود و توسعه سازمان
  27 صفحه - 7500 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - روشهای منابع انسانی استراژیک و عملکرد نو آوری – نقش واسطه ای ظرفیت مدیریت دانش 21
  30 صفحه - 27000 تومان
  پرسشنامه توسعه منابع انسانی در مدیریت کیفیت (s.Subba Rao, T.S.Raghunathan, Luis E.Solis) (سوبا و راگنادن و لویس و سویل)
  3 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه مدیریت منابع انسانی پروژه، توسعه تیم (Robert K.Wysocki) (روبرت و ویسوکی)
  2 صفحه - 1500 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - نقش سیستم خبره در مدیریت منابع طبیعی 14
  23 صفحه - 89700 تومان
  پروژه بررسی نقش انگیزش در بهبود اثر بخشی کارکنان رشته مدیریت صنعتی
  50 صفحه - 75000 تومان
  پایان نامه کارشناسی مدیریت صنعتی بررسی نقش انگیزش در بهبود اثر بخشی کارکنان
  49 صفحه - 90000 تومان
  پروژه رشته مدیریت صنعتی بررسی نقش انگیزش در بهبود اثر بخشی کارکنان پارس خزر
  72 صفحه - 54000 تومان
  پایان نامه کارشناسی مدیریت بازرگانی بررسی نقش انگیزش در بهبود اثر بخشی کارکنان
  132 صفحه - 60000 تومان
  میز گرد مدیریت منابع انسانی و ضرورت حرفه ای شدن مدیرت منابع انسانی
  34 صفحه - 10500 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بازنگری مدیریت منابع انسانی human resorce management review
  7 صفحه - 21000 تومان
  سیستم مدیریت منابع انسانی - سیستم عامل - مهندسی نرم افزار - به همراه نمودارهاrational rose تهیه شده بوسیله رشنال رز uml
  11 صفحه - 12000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - جهانی شدن و مدیریت منابع انسانی 23
  16 صفحه - 48000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت منابع انسانی با اصول و قوانین مدیریت اسلامی : روشی برای انتشار معکوس در مدیریت 6
  23 صفحه - 69000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت استراتژیک منابع انسانی 9
  7 صفحه - 21000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - برنامه ای کاربردی در مدیریت منابع انسانی جهت برآورده سازی الزامات تمایز و نوآوری در تجارت: مدیریت استعداد 26
  15 صفحه - 45000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - رابطه دستمزد با مدیریت کارآمد منابع انسانی در یک دوره بحران 12
  10 صفحه - 30000 تومان
  پروژه بررسی اثرات جنسیت بر الگوی مدیریت منابع انسانی در بانک همراه با جامعه آماری و پرسشنامه
  72 صفحه - 45000 تومان
  پرسشنامه مدیریت منابع انسانی پروژه، برنامه ریزی سازمانی (Robert K.Wysocki) (روبرت و ویسوکی)
  2 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه مدیریت منابع انسانی پروژه، یافتن کارکنان مناسب (Robert K.Wysocki) (روبرت و ویسوکی)
  2 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه تشخیص مدیریت دانش - مرحله استفاده بهینه از دانش : استفاده کامل و بهینه سازمان از دانش موجود در زمانی که فرصت و موقعیت جدیدی برای سازمان به وجود می آید، قبل از اینکه از منابع برون سازمانی استفاده شود (Bukowitz W & William R) (
  2 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه آمادگی شرکت برای مدیریت منابع سازمان (Birdogan Baki et all) (بیردوگان باکی و همکاران)
  2 صفحه - 1500 تومان
  مقایسه توسعه منابع انسانی راهبردی با راهبردهای توسعه منابع انسانی
  19 صفحه - 7500 تومان
  پروژه رشته مدیریت بیمه نقش بیمه های دریایی در اقتصاد شهر همراه با پرسشنامه و جامعه آماری
  71 صفحه - 45000 تومان
  اهمیت و نقش مدیریت در اداره امور نهادهای فرهنگی
  10 صفحه - 6000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - نقش جهت گیری بین¬المللی تیم مدیریت ارشد در تصمیم گیری استراتژیک بین¬المللی
  9 صفحه - 27000 تومان
  پروژه رشته مدیریت صنعتی بررسی نقش کارکنان پارس خزر
  70 صفحه - 45000 تومان
  بررسی نقش سیستم های اطلاعاتی در مدیریت توریسم
  18 صفحه - 10500 تومان
  پروژه رشته مدیریت صنعتی ـ بررسی نقش کارکنان پارس خزر
  68 صفحه - 54000 تومان
  بررسی نقش سیستم های اطلاعاتی در مدیریت توریسم
  23 صفحه - 9000 تومان
  پرسشنامه اعتماد در مدیریت زنجیره تأمین
  2 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه امنیت اطلاعات (Kenneth J. Knapp) (کنت. کنپ)
  2 صفحه - 1500 تومان
  پروژه رشته آموزش ابتدایی بررسی نقش آموزش در بهبود مهارت های زندگی دانش آموزان دوره ابتدایی پایه پنجم دختران همراه با جامعه آماری
  45 صفحه - 51000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - نقش بازارشناسی و یادگیری موقعیت بازار در بهبود ابتکار و راه اندازی تجارتهای کوچک و متوسط
  12 صفحه - 36000 تومان
  بررسی نقش انگیزش در بهبود اثر بخشی کارکنان
  49 صفحه - 13500 تومان
  پرسشنامه بررسی نقش مدیران میانی در بهبود کیفیت
  1 صفحه - 1500 تومان
  و نقش آن در اقتصاد ایران R&D تحقیق و توسعه و
  33 صفحه - 15000 تومان
  پروژه بررسی و نقش تعاونی ها در توسعه اقتصادی بر اساس روش تحقیق
  39 صفحه - 24000 تومان
  علل کم توجهی به نماز و نقش مدیران و مسئولان در ترویج و توسعه ی فرهنگ نماز
  13 صفحه - 6000 تومان
  پروژه بررسی نقش ict در توسعه فرهنگی و اقتصادی
  103 صفحه - 48000 تومان
  علل کم توجهی به نماز و نقش مدیران و مسئولان در ترویج و توسعه ی فرهنگ نماز
  15 صفحه - 9000 تومان
  پرسشنامه نقش بیمه در توسعه گردشگری
  3 صفحه - 9000 تومان
  پرسشنامه نقش جایگاه و آسیب شناسی تراکم ساختمانی در توسعه شهر آستارا
  3 صفحه - 9000 تومان
  کار آماری بررسی نقش بیمه در توسعه صنعت گردشگری
  25 صفحه - 105000 تومان
  اهمیت و نقش برنامه ریزی در توسعه کشور
  13 صفحه - 9000 تومان
  بررسی نقش بقعه امام زاده صالح (ع) کفته رود رشت در توسعه گردشگری و جذب توریسم در شهرستان رشت پروژه رشته جهانگردی و توریسم
  57 صفحه - 45000 تومان
  بررسی نقش مذهب در توسعه قم
  12 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه نقش افراد در توسعه بودجه (Veronique Frucot & Stephen white) (ورونیکیو فروکوت و استفن وایت)
  2 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه نقش مدیران عالی سازمان های محلی در توسعه (Len Pullin & Ali Haidar) (لن پولین و علی حیدر)
  2 صفحه - 1500 تومان
  ساختار سازمانی مدیران فرهنگی با تکیه بر مهارتهای موجود به چگونه می تواند در راستای پیشبرد اهداف سازمان نقش آفرینی نمایند
  9 صفحه - 6000 تومان
  ساختار سازمانی مدیران فرهنگی با تکیه بر مهارتهای موجود و پیشبرد اهداف سازمان نقش آفرینی
  8 صفحه - 6000 تومان
  ساختار سازمانی مدیران فرهنگی تا چه حد می تواند در راستای پیشبرد اهداف سازمان نقش آفرینی نماید
  5 صفحه - 7500 تومان
  کاراموزی نقش اعتبارات در سازمان جهاد کشاورزی
  37 صفحه - 24000 تومان
  بررسی نقش سازمان مردم نهاد NGO در پیشگیری از جرایم در کلان شهر ها
  12 صفحه - 9000 تومان
  بررسی نقش سازمان مردم نهاد NGO در پیشگیری
  19 صفحه - 9000 تومان
  پرسشنامه کمک های انسان دوستانه سازمان (Roger Bennett) (روگر بنت)
  1 صفحه - 1500 تومان
  چالش های مدیریت منابع خاک به عنوان سرمایه ملی ، با تاکید بر راهکارکاهی پیشگیری از اتلاف آن
  10 صفحه - 6000 تومان
  بررسی موانع و مشکلات عمده در مدیریت منابع و مصرف آب در گیلان
  8 صفحه - 1500 تومان
  رویکردهای نوین در مدیریت استراتژیک منابع انسانی
  28 صفحه - 9000 تومان
  بازنگری مدیریت منابع انسانی
  3 صفحه - 1000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی روش های بین¬المللی مدیریت منابع انسانی، در موسسات کوچک و متوسط چینی 14
  26 صفحه - 46800 تومان
  شناخت منابع عرضه کالا در مدیریت خرید
  32 صفحه - 15000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - رابطه میان استراتژی سازمانی ، مدیریت کیفیت منابع (TQM) 31
  16 صفحه - 48000 تومان
  نقش مدیریت دانشور محور در مدیریت منابع انسانی
  16 صفحه - 9000 تومان
  نقش مدیریت دانشور محور در مدیریت منابع انسانی
  16 صفحه - 9000 تومان
  رویکردهای نوین در مدیریت استراتژیک منابع انسانی
  22 صفحه - 7500 تومان
  تاثیر فناوری اطلاعات بر مدیریت منابع انسانی
  18 صفحه - 6000 تومان
  اخلاق در مدیریت منابع انسانی
  32 صفحه - 7500 تومان
  رویکردهای نوین در مدیریت استراتژیک منابع انسانی
  27 صفحه - 7500 تومان
  نقش فناوری اطلاعات در نحوه عملکرد مدیریت منابع انسانی
  11 صفحه - 1500 تومان
  چرخه مدیریت بهبود بهره وری در سازمانهای تولیدی
  12 صفحه - 1500 تومان
  مدیریت - چرخه مدیریت بهبود بهره وری در سازمانهای تولیدی
  14 صفحه - 1500 تومان
  پروژه مدیریت و برنامه ریزی دلایل عدم گرایش معلمان به کاربرد وسایل کمک آموزشی و راههای بهبود آن
  76 صفحه - 45000 تومان
  نقش ارتباطات الکترونیک و طرق استفاده از آن در بهبود مدیریت سازمان
  11 صفحه - 7500 تومان
  پرسشنامه فنون مدیریت زمان (Wayne H. Bovey & Andy Hede) (واین . بووی و اندی حد)
  6 صفحه - 1500 تومان
  کمک به ساماندهی و توسعه مدیریت کشور
  16 صفحه - 6000 تومان
  پروژه بررسی رابطه سرمایه اجتماعی وبه طور اخص وجود اعتماد اجتماعی در اصلاحات ، توسعه و رشد اقتصادی رشته مدیریت صنعتی
  191 صفحه - 75000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت توسعه تولید جدید : یک چارچوب تکاملی 46
  32 صفحه - 96000 تومان
  چگونگی پیاده سازی مدیریت دانش در بانک - توسعه بانکداری الکترونیکی
  37 صفحه - 15000 تومان
  پرسشنامه مدیریت پروژه، توسعه برنامه پروژه (Robert K.Wysocki) (روبرت و ویسوکی)
  2 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه فرآیند مدیریت زمان پروژه، توسعه برنامه زمانی (Robert K.Wysocki) (روبرت و ویسوکی)
  2 صفحه - 1500 تومان
  تاثیر کارایی سازمان و مدیریت بر تحول اقتصادی
  16 صفحه - 7500 تومان
  مدیریت کار عملی در سازمان - مدیریت در آموزش و پرورش
  76 صفحه - 21000 تومان
  تطبیق مدیریت کیفیت جامع و سازمان یادگیرنده
  14 صفحه - 6000 تومان
  تاثیر هدفمند سازی یارانه ها بر سازمان و مدیریت شرکت های بیمه
  12 صفحه - 6000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - سازمان و مدیریت در حضور دولت 53
  53 صفحه - 159000 تومان
  پروژه رشته مدیریت دولتی بررسی تاثیر تعهد سازمانی برعملکرد سازمان ها
  88 صفحه - 48000 تومان
  پروژه مدیریت صنعتی بازرگانی رابطه بین سبک رهبری با رضایت شغلی کارکنان در اداره کل سازمان فنی و حرفه ای
  52 صفحه - 36000 تومان
  پروژه مدیریت بررسی سازمان نظام صنفی رایانه ای استان گیلان
  54 صفحه - 30000 تومان
  پروژه مدیریت صنعتی رابطه بین سبک رهبری با رضایت شغلی کارکنان در اداره کل سازمان فنی و حرفه ای استان گیلان
  62 صفحه - 60000 تومان
  پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع
  3 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه عوامل موفقیت مدیریت کیفیت جامع
  3 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه مدیریت استراتژیک کیفیت (Ross L. Chapman, Peter Charles Murray and Robert Mellor) (رووس و چاپمن و پتر و روبرت)
  4 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه تأثیرات مدیریت کیفیت جامع (Robin Mann, Dennis Kehoe) (روبین و دنیس)
  6 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه مدیریت استراتژیک کیفیت
  2 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه مدیریت نوآوری (Frances T. J. M. Fortuin, S.W.F.Omta) (فرانسز و فورتین و امتا)
  1 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه مدیریت دارائی های غیرمنقول سازمان (Ranko Bon & Rachael Luck) (رانکو بون و رچال لاک)
  2 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه اثربخشی مدیریت سازمان (Jeffery D. Houghton & Christopher P. Neck) (جفری. هاتون و کریستوفر. نک)
  3 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه ارزیابی و تحلیل مدیریت عملکرد سازمان ها (De Waal & Andre A) (دی وال و آندره)
  7 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه مدیریت فرآیند سازماندهی و سازمان غیررسمی (Muel Kaptein & Scott Avelino) (موئل کاپتین و اسکات آولینو)
  2 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه پاسخ سازمان به تغییر - مدیریت دانش (Galbraith et all) (گالبریت و همکاران)
  1 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه تشخیص مدیریت دانش - مرحله تسهیم و مبادله دانش: انتقال و رد و بدل شدن دانش اعضای سازمان بین یکدیگر تا فرهنگ "تسهیم دانش قدرت است" جایگزین "دانش قدرت است" شود (Bukowitz W & William R) (بوکوتیز و ویلیامز)
  2 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه تشخیص مدیریت دانش - مرحله ارزیابی دانش: مورد سنجش قراردادن وضعیت دانش و دارایی های دانشی سازمان (Bukowitz W & William R) (بوکوتیز و ویلیامز)
  1 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه تشخیص مدیریت دانش - مرحله ایجاد و تثبیت دانش: توانایی سازمان در به وجود آوردن و تولید دانش و همچنین تثبیت و حفاظت آن در سازمان (Bukowitz W & William R) (بوکوتیز و ویلیامز)
  1 صفحه - 1500 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - سنجش اثر بخشی یک سیستم اطلاعات منابع انسانی در شرکت ملی فرآورده های نفتی ایران یک ارزیابی تجربی19
  29 صفحه - 39000 تومان
  مدیریت منابع انسانی قدرتمندی شرکتهای کوچک
  18 صفحه - 7500 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - مقایسه تصمیمات مناسب حمایت کننده ازروش های منابع انسانی بر عملکرد سازمانی با استفاده از الگوی 33DEA/AHP
  43 صفحه - 30000 تومان
  ضرورت انگیزش منابع انسانی در سازمان
  25 صفحه - 10500 تومان
  مدیریت ارزشیابی عملکرد منابع انسانی - روش تحقیق
  49 صفحه - 27000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - منابع انسانی در پذیرش و گردشگری 17
  17 صفحه - 51000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - افزایش کارایی منابع انسانی در فرآیند تولید 12
  7 صفحه - 21000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - پیش بینی صلاحیت استراتژیک مدیران منابع انسانی چینی: نقشهای هویت،تنوع شغلی،حمایت سازمانی و انطباق شغلی
  9 صفحه - 27000 تومان
  مدیریت الکترونیک منابع انسانی در سازمانهای دولتی
  20 صفحه - 7500 تومان
  حسابداری منابع انسانی و انواع کاربردهای آن
  28 صفحه - 9000 تومان
  حسابداری منابع انسانی و انواع کاربردهایش - پروژه مالی
  33 صفحه - 12000 تومان
  پرسشنامه بازگشت سرمایه گذاری در حوزه منابع انسانی (Jack J.Philips et all) (جک. فیلیپس و همکاران)
  2 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه آمادگی سازمانی برای تغییر با رویکرد منابع انسانی (Ralph Chritensen) (رالف کریستنسن)
  3 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه سیستم الکترونیکی منابع انسانی (Edward E. lawler et all) (ادوارد. لاولر و همکاران)
  1 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه سیستم های اطلاعات منابع انسانی - مزایا (E. W. T. Ngai & F. K. T. Wat) (نگای و وات)
  1 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه سیستم های اطلاعات منابع انسانی - موانع بالقوه (E. W. T. Ngai & F. K. T. Wat) (نگای و وات)
  1 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه سیستم های اطلاعات منابع انسانی (E. W. T. Ngai & F. K. T. Wat) (نگای و وات)
  2 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه پیاده سازی تخصیص منابع سازمانی بر بهبود فرایند تصمیم گیری
  2 صفحه - 9000 تومان
  بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر بهبود بهره وری منابع انسانی
  16 صفحه - 6000 تومان
  حفاظت از محيط زيست و جلوگیری از توسعه منابع الوده كن
  31 صفحه - 15000 تومان
  حفاظت از محيط زيست و جلوگیری از توسعه منابع الوده كن روش تحقیق
  31 صفحه - 15000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - منابع تعارض در سازمان ها و روش های حل تعارض
  10 صفحه - 30000 تومان
  پرسشنامه امنیت منابع سازمانی (Helene Delerue) (هلن دلرو)
  2 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه موانع فرآیند اجرای موفقیت آمیز برنامه ریزی منابع سازمان (Yong beom Kim et all) (یونگ بوم کیم و همکاران)
  2 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه برنامه ریزی منابع سازمان (Yong beom Kim et all) (یونگ بوم کیم و همکاران)
  3 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه سیستم برنامه ریزی منابع سازمان (Yong beom Kim et all) (یونگ بوم کیم و همکاران)
  3 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه مزایای حاصل از سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان (Charalambos Spathis & John Ananiadis) (کارلامبوس اسپاتیس و جون آنانیادیس)
  2 صفحه - 1500 تومان
  ارتباطات انسانی چگونه در بهبود عملکرد روابط عمومی ها مؤثر واقع می شود
  5 صفحه - 6000 تومان
  چگونه می توان به توسعه انسانی در کشورهای جهان سوم رسید؟
  12 صفحه - 6000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - تحلیل بانک اطلاعات متنی، از طریق داده کاوی به منظور فعال سازی سریع فرایند بهبود - توسعه - محصول 30
  39 صفحه - 27000 تومان
  عوامل موثر در بهبود و توسعه یادگیری
  16 صفحه - 7500 تومان
  عوامل موثر در بهبود و توسعه یادگیری
  35 صفحه - 15000 تومان
  پرسشنامه بهبود سازمانی (Rodney Overton) (رودنی اورتون)
  4 صفحه - 1500 تومان
  نقش سازمان هاي غير دولتي در توسعه اجتماعي
  15 صفحه - 6000 تومان
  تغییر و توسعه طراحی سازمان فایل بصورت پاورپوینت
  53 صفحه - 21000 تومان
  پرسشنامه اثربخشی سیستم تحقیق و توسعه در سازمان کارآفرین (Cornwall Jeffrey and Perlman Baron) (کورنوال و پرلمن)
  3 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه پاسخگویی محلی - جهانی (David Hussey) (دیوید هوسی)
  2 صفحه - 1500 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007