موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

معیارهای برنامه ریزی فضا های سبز شهری

عنوان سفارش :
معیارهای برنامه ریزی فضا های سبز شهری
تعداد صفحه :
24
قیمت :
7500 تومان
معیارهای برنامه ریزی فضا های سبز شهری
 • مقدمه
 • فضاهای سبز شهری نوعی از سطوح کاربری زمین شهری با پوششهای گیاهی انسان ساخت است که واجد بازدهی اجتماعی و بازدهی اکولوژیکی می باشند. منظور از بازدهی اکولوژیکی، زیباسازی بخشهای شهری، کاهش دمای محیط، تولید اکسیژن، افزایش نفوذپذیری خاک در مقابل انواع بارش و مانند اینها میباشد و از دیدگاه حفاظت محیط زیست ، فضاهای سبز شهری، بخش جاندار ساخت کالبدی شهر را تشکیل میدهد.

  انواع فضاهای سبز

  فضاهای سبز در وهله نخست به فضاهای سبز و سطوح سبز، و در مرحله بعد به شهری و غیرشهری تقسیم میشوند. تفاوت فضای سبز و سطوح سبز از نظر اکولوژیکی در این است که سطوح سبز (مثلاً زمین ورزشی چمنکاری شده) نمی تواند مانند فضای سبز شبه جنگلی در کاهش آلودگی صوتی مؤثر باشد و یا به نحو مطلوبی سبب کاهش دما شود. براساس این تقسیم بندی، فضاها و سطوحی که با کاربری فضای سبز در شهرها ارتباط پیدا میکند، فضاهای سبز عمومی، نیمه عمومی و خیابانی و سطوح سبز عمومی، خیابانی و چمنهای ورزشی را شامل میشود. فضاهای سبز عمومی واجد بازدهی اجتماعی میباشد و برای عموم مردم برای گذراندن اوقات فراغت و تفریح قابل استفاده است و معمولاً پارک نامیده میشود. در واقع فضای سبز عمومی (اجتماعی) شامل فضاهای سبز عمومی مجهز به خدمات و تسهیلات میگردد. فضاهای سبز نیمه عمومی دارای بازدهی اکولوژیکی هستند اما تعداد استفاده‌کنندگان آنها محدود است. محوطه‌های باز ادارات، پادگانها و بیمارستانها، نمونه‌هایی از این فضا می‌باشند. فضاهای سبز خیابانی، درختکاری حد فاصل مسیرهای پیاده‌رو و سواره‌رو و همچنین فضاهای میادین و یا زمینهای پیرامون بزرگراهها و خیابانها را شامل میشود.
  سطوح سبز شهری نیز زمینهای ورزشی چمنکاری شده و جزیره‌ها و لچکیهای کنار خیابان را شامل میشود که عمدتاً جنبه زیبایی شناختی دارد و تا حدی نیز واجد بازدهی اکولوژیکی می‌باشند. بطور کلی می‌توان گفت که بخش قابل توجهی از فضای سبز در طرحهای شهری را فضای سبز عمومی تشکیل میدهد که به دلیل بازدهی اجتماعی و اکولوژیکی به طور همزمان از اهمیت بالاتری برخوردار است.

  عملکردهای فضای سبز

  فضاهای سبز در شهرها، به ویژه در شهرهای بزرگ و صنعتی، دارای عملکردهای مختلفی می‌باشند. فضاهای سبز از یک سو موجب بهبود وضعیت زیست محیطی شهرها می شود، و از سوی دیگر شرایط مناسبی را برای گذران اوقات فراغت شهروندان تعبیه می‌کند. علاوه بر اینها، دارای عملکردهای کالبدی نیز می‌باشد. اثرات فضای سبز شهری از دیدگاه زیست محیطی مواردی چون کاهش آلودگی هوا، کاهش آلودگی صوتی، بهبود شرایط بیوکلیماتیک در شهر، افزایش نفوذپذیری خاک و تأثیر مثبت بر چرخه آب در محیط زیست شهری و افزایش کیفیت آبهای زیرزمینی را شامل میشود. فضای سبز میتواند به طور قابل توجهی دمای هوا را کاهش دهد و یا به تلطیف هوا کمک کند. در بررسی اثرات روانی ـ اجتماعی فضای سبز باید گفت که انسان ، در هر شرایطی ، روزانه به چند ساعت فضای ساکت و آرام نیاز دارد که فضای سبز میتواند این فضا را تأمین نماید. فضای سبز شهری به عنوان بخش جاندار محیط شهری مکمل بخش بی‌جان شهر، یعنی ساختار کالبدی شهر، می باشد. در این خصوص، فضای سبز میتواند به عنوان لبه شهر، آرایش دهنده شبکه راهها و تفکیک کننده فضاهای شهری ایفای نقش نماید.

  استانداردهای فضای سبز

  1- معیارهای برنامه ریزی فضاهای سبز شهری

  پیش از هر نوع برنامه ریزی برای توسعه سبز شهری، باید معیارها و استانداردهای توسعه فضای سبز معین و مشخص شود. " از دیدگاه حفاظت محیط زیست، از آنجا که فضای سبز شهری بخش جاندار ساخت کالبدی شهر را تشکیل می دهد؛ از این رو، منطق طراحی حکم می کند که میان بخشهای بی جان و جاندار ساخت کالبدی نوعی تعادل برقرار شود. وضعیت موجود شهرها نه تنها بر ایجاد فضاهای سبز وسیع و مهمتر از همه برنامه ریزی شده و حساب شده حکم می کند، بلکه بیش از هر زمان دیگر خواهان فضاهای سبز وسیع به منظور موازنه اک.ل.ژیکی در مقابل محیط های ساخته شده است. روش معمول در طرح های شهری دادن عنوان فضای سبز در نقشه کاربری زمین به قطعه زمین هایی که در طول فرآیند برنامه ریزی کاربردی زمین بی استفاده می مانند، است. این نوع برخورد با مقوله فضای سبز، فاقد هر گونه پشتوانه علمی و منطق برنامه ریزی است ".

  استانداردهای فضای سبز
  " امروزه برنامه ریزی و طراحی فضای سبز شهری به ظن صاحب نظران بدون توجه به مسائل و معیارها و استانداردهای بهینه در بهسازی، توسعه و طراحی های شهری غیر ممکن است. به عبارت دیگر، برنامه ریزی و طراحی فضای سبز شهری یکی از موارد مهم دخالت در زندگی و سازمان شهری است که بر اساس شناخت و تجزیه و تحلیل نیازهای جامعه شهری از یک طرف و امکانات و محدودیتها و نیازهای محیطی از طرف دیگر، سازمان داده می شود. بنابراین معیارها و ضوابط استانداردهای مربوط از اهمیت فئق العاده ای برخوردار است. تاکنون به طور معمول در برنامه ریزی فضاهای باز و سبز، چه در سطح محله و چه در مقیاس شهری، از استانداردهای کشورهای دیگر بدون تعدیل و تطبیق استفاده شده است. در برخی از موارد تنها از ضوابط کمی سایر طرح های شهری استفاده گردیده است و در اکثر طرح های شهری، استاندارد مشخص درباره فضای سبز ارایه نشده است. استاندارد، بیانگر وضعیتی بهینه است که در نظریه ها و سلیقه های گوناگون دخالت دارد. استاندارد فضاهای باز ئ سبز، دارای بعد اجتماعی، رفاهی و تکنیکی است که با توجه به مکان و موقعیت اقلیمی و فرهنگی خاص ساکنان محل مورد نظر، هم چنین نیازها و ارزش های آنان، فراهم می شود و ابعاد خاص خود را می طلبد.
  با این شرایط نمی توان برای سراسر ایران، سطح یا حجم " استاندارد " واحدی را برای ایجاد فضای سبز ارایه داد؛ " زیرا کمیت فضای سبز، ساخت، انتخاب گونه و امثالهم، دقیقاً به ظرایط اقلیمی – خصوصاً بیوکلیماتیک – هر منطقه بستگی دارد. به عنوان مثال، مقدار فضای سبزی که برای شهری چون یزد در نظر گرفته می شود، با همان در ساری متفاوت است. بنابر آنچه که گذشت و با توجه به معنای واژه " استاندارد " که بیانگر مقیاسی ایستا است، استفاده از آن در رابطه با فضای سبز عاری از اشکال نخواهد بود. جهت تعیین وسعت و حجم فضای سبز موزد نیاز، از نظرگاه زیست محیطی نخست می باید شرایط زیست محیطی در شهر بررسی گردد و سپس بر اساس نیازهای معین و مشخص داده شده به منظور تعدیل شرایط ناهنجار – تا آنجا که فضای سبز چاره ساز باشد – ارائه طریق نمود ... ".
  بنابراین، تعیین استانداردی قابل قبول و قابل تعمیم به همه کشورها و مناطق، وجود ندارد؛ حتی در گستره یک کشور نیز نمی توان استاندارد یکسانی ارایه داد، لیکن اطلاع از استانداردهای فضای سبز را می توان به منظور یک سطح هدایتگر فعالیت و خط مشی ها به شمار آوریم. در همین راستا، " بر اساس مطالعات و بررسیهای وزارت مسکن و شهرسازی، سرانه متعارف و قابل قبول فضاهای سبز شهری در شهرهای ایران بین 7 تا 12 متر مربع است که در مقایسه با شاخص تعیین شده از سوی محیط زیست سازمان ملل متحد ( 20 تا 25 متر مربع برای هر نفر )، رقم کمتری است. با وجود این، در شهرهای مختلف کشور نیز این رقم، با توجه به ویژگی های متفاوت جغرافیایی و اقلیمی آنها، با اختلالاتی همراه است که میزان آن را طرح های مصوب هر یک از شهرها تعیین می نماید ... ".

  در مجموع، " آنچه که از دیدگاه محیط اجتماعی در ارتباط با فضای سبز شهری اهمیت دارد، میزان فضای سبز عمومی است؛ یعنی فضای سبزی که رفت و آمد عموم در آنها بدون مانع باشد [ به تعبیر دیگر فضای سبز اجتماعی ]. بدیهی است که بحث سرانه های فضای سبز را صرفاً می توان در ارتباط با فضاهای سبز عمومی مطرح کرد؛ زیرا فضاهای سبز خصوصی و فضاهای سبز نیمه عمومی ( فضای سبر بیمارستانها، آموزشگاهها و ... ) هر چند در بازدهی اکولوژیکی فضای سبز نقش مؤثری را ایفا می کنند؛ اما بنابر ماهیتشان فاقد بازدهی اجتماعی هستند. حال آنکه در طراحی فضای سبز شهری، هدف اصلی باید ساختن فضاهای سبز عمومی باشد ... "
  بنابراین، " ... مفهوم سرانه فضای سبز تنها می تواند در مورد فضای سبزی به کار رود که برای گذراندن اوقات فراغت، بازی و تفریح تدارک شده است. به تعبیر بهتر، مفهوم سرانه فضای سبز باید صرفاً مساحت کلیه فضاهای سبز اجتماعی ( فضاهای سبز عمومی ) را شامل شود و در صورت ضرورت های مطالعاتی، مساحت سایر اعم از از فضاهای سبز نیمه عمومی و خصوصی به صورت متمایز حساب و اعلام گردد. این امر کمک شایانی به اتخاذ سیاست گذاری های درست و واقع بینانه از سوی مدیران و برنامه ریزان شهری خواهد کرد.

  2- معیارهای محیطی فضای سبز

  بی تردید، مهمترین مرحله در برنامه ریزی و معماری فضای سبز تعیین الگوی فضای سبز مناسب برای یک شهر است. " در این مرحله باید مشخص شود : آیا باید طراحی و توسعه فضای سبز را به سمت زیباسازی محیط ، بهسازی شرایط زیست محیطی، ترمیم سیمای شهر و تلفیقی از همه اهداف هدایت کرد. آیا با موقعیت زیست محیطی شهرهای ایران، درست است که با صرف هزینه های کلان، سطح شهر با گلدان های گل پر شود و صرفاً هدف زیباسلزی پیگیری شود ... ".
  توسعه فضای سبز باید بر اساس نگرشی صحیح به نیازهای زیست محیطی و اجتماعی شهر و نیز امکانات و قابلیت های شهر صورت گیرد. در این باره ، دو مقوله " توسعه پایدار " و " ارتقای بهره وری منابع "، باید همواره سرلوحه سیاست گذاری های توسعه فضای سبز قرار گیرد.

  تحقیقهای مشابه
  معیارهای برنامه ریزی فضا های سبز شهری
  24 صفحه - 7500 تومان
  معیارهای برنامه ریزی فضاهای سبز شهری
  29 صفحه - 10500 تومان
  شهر نشینی و برنامه ریزی شهری در ایران - ساماندهی فضایی مجله شالکوه رشت فایل بصورت پاورپوینت
  35 صفحه - 18000 تومان
  سیستم نگهداری و تعمیرات - پیش بینی برنامه ریزی و کنترل P.M
  27 صفحه - 9000 تومان
  برنامه ریزی کایزن - برنامه ریزی مواد
  13 صفحه - 4500 تومان
  مدیریت پروژه - فرآیند برنامه ریزی محدوده پروژه و ورودی های آن
  6 صفحه - 3000 تومان
  مدیریت برنامه ریزی و کنترل پروژه
  27 صفحه - 7500 تومان
  نظام برنامه ریزی و بودجه ریزی
  25 صفحه - 7500 تومان
  خلاصه ای از برنامه ریزی استراتژیک و مدل براسیون
  18 صفحه - 7500 تومان
  خلاصه ای از برنامه ریزی استراتژیک و مدل براسیون بصورت پاور پوینت
  15 صفحه - 7500 تومان
  کاربرد مدل و مدل سازی در برنامه ریزی بانکداری الکترونیک
  16 صفحه - 6000 تومان
  مدل سازی در برنامه ریزی صنعت توریسم
  13 صفحه - 4500 تومان
  پروژه مدیریت و برنامه ریزی دلایل عدم گرایش معلمان به کاربرد وسایل کمک آموزشی و راههای بهبود آن
  76 صفحه - 45000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - برنامه ریزی جهت توازن مطلوب بین هزینه های بازپرداخت شده personal practice optimizing fixed and variable compensation costs for emplotee productivity
  7 صفحه - 21000 تومان
  مدیریت برنامه ریزی و کنترل پروژه
  28 صفحه - 9000 تومان
  اهمیت برنامه ریزی آموزش و پرورش
  36 صفحه - 12000 تومان
  اصول برنامه ریزی آموزشی فایل بصورت پاورپوینت
  17 صفحه - 6000 تومان
  برنامه درسی - برنامه ریزی درسی
  15 صفحه - 6000 تومان
  کتابخانه دانشگاهی خط مشی سازمانی نقش روابط عمومی در برنامه ریزی میان مدت و بلند مدت
  16 صفحه - 9000 تومان
  پروژه رشته جهانگردی و هتلداری برنامه ریزی بسته سفر تورگردانی
  54 صفحه - 30000 تومان
  اهمیت نیاز سنجی در برنامه ریزی درسی
  24 صفحه - 7500 تومان
  شهر و برنامه ریزی شهری
  58 صفحه - 15000 تومان
  فرایند برنامه ریزی آموزش کارکنان
  23 صفحه - 7500 تومان
  مطالعه تطبیقی مدلهای برنامه ریزی استراتژیک
  10 صفحه - 4500 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - مدارس دولتی به عنوان زیرساخت های عمومی : نقش برنامه ریزی برای محققان17
  22 صفحه - 15000 تومان
  بررسي روشهای برنامه ریزی راهبردی سیستمهای اطلاعات مدیریت
  31 صفحه - 12000 تومان
  مدیریت برنامه ریزی راهبردی
  17 صفحه - 6000 تومان
  بررسي روشهای برنامه ریزی راهبردی سیستمهای اطلاعات مدیریت
  31 صفحه - 12000 تومان
  انواع برنامه ریزی در توسعه
  43 صفحه - 18000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - شرایط بهينه سازي مسائل برنامه ریزی خطی با ضرایب فازی 36
  16 صفحه - 48000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - تنظیم استراتژیک مراحل پیاده سازی برنامه ریزی منابع سرمایه ای (ERP) 29
  9 صفحه - 27000 تومان
  توسعه اقتصادی و برنامه ریزی فایل بصورت پاورپوینت
  77 صفحه - 24000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - برنامه ریزی مبادلات به وسیله واگن بار با هزینه ثابت در یک تاسیسات لنگرگاهی متقاطع با زمان هایورود واگن ها به صورت نامعلوم
  21 صفحه - 63000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - مدل سازی نقاط قوت تنوع زیستی اس. ائس.ای و برنامه ریزی کاربری زمین
  3 صفحه - 9000 تومان
  پروژرشته علوم تربیتی بررسی وضع موجود و مطلوب مشارکت معلمان در فرایند برنامه ریزی درسی از دیدگاه معلمان با تجربه و کم تجربه
  120 صفحه - 75000 تومان
  تحولات سازمان برنامه ریزی و بودجه از انقلاب تا پایان جنگ
  34 صفحه - 21000 تومان
  تحولات سازمان برنامه ریزی و بودجه از انقلاب تا پایان جنگ
  34 صفحه - 15000 تومان
  اهمیت و نقش برنامه ریزی در توسعه کشور
  13 صفحه - 9000 تومان
  پرسشنامه تأثیر برنامه ریزی تولید و اجرای سیستم تولید و اجرای سیستم تولید به هنگام jit
  2 صفحه - 9000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - برنامه ریزی استراتژیکی و تاثیر سازمانی در هتل های اردنی ها 38
  15 صفحه - 45000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - برنامه ریزی استراتژیک در شرکت های کوچکتر 16
  11 صفحه - 33000 تومان
  کنترل کننده های منطقی قابل برنامه ریزی - اتوماسیون صنعتی plc
  91 صفحه - 36000 تومان
  مروری بر برنامه ریزی درسی و تحلیل محتوا
  14 صفحه - 6000 تومان
  اصول برنامه ریزی درسی
  12 صفحه - 6000 تومان
  وضعیت برنامه ریزی درسی استان مازندران
  11 صفحه - 4500 تومان
  بررسی دیدگاه انسان گرایانه در برنامه ریزی درسی
  14 صفحه - 4500 تومان
  روشهای برنامه ریزی فرهنگی در سازمانهای دولتی
  15 صفحه - 6000 تومان
  پروژه برنامه ریزی تور مسافرتی تبریز رشته گردشگری
  67 صفحه - 24000 تومان
  عدالت جنسیتی و برنامه ریزی شهری
  36 صفحه - 9000 تومان
  بودجه تولید و برنامه ریزی خطی پاورپوینت
  48 صفحه - 15000 تومان
  بررسی تاثیر برنامه ریزی تولید و اجرای سیستم تولید به هنگام در افزایش رقابت پذیری (مطالعه موردی کارخانه پارس خزر) پروژه
  46 صفحه - 30000 تومان
  نظریه های اساسی در برنامه ریزی درسی
  20 صفحه - 7500 تومان
  برنامه ریزی شهری در ایران
  7 صفحه - 4500 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007