موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

مدلهای بلوغ مدیریت دانش

عنوان سفارش :
مدلهای بلوغ مدیریت دانش
تعداد صفحه :
20
قیمت :
6000 تومان
مدلهای بلوغ مدیریت دانش

تاکنون در سطح دنیا، مدلهای بلوغ متعددی در ارتباط با مدیریت دانش توسط متخصصین ذیربط پیشنهاد گردیده است که برخی از مهمترین آنها در این بخش مقاله، بصورت مختصر مورد بررسی قرار خواهد گرفت. یکی از نخستین مدل های بلوغ مدیریت دانش در سال 1999 توسط Gallagher و Hazlett ارائه گردیده است. طراحان این مدل که بعنوان ابزاری جهت ارزیابی وضعیت جاری مدیریت دانش در سازمان و تسهیل ارزیابی اثربخش تاثیر استراتژیهای مدیریت دانش قابل کاربرد میباشد، مدل خود را مبتنی بر سه مفهوم پایه زیرساخت دانش، فرهنگ و تکنولوژی توسعه داده اند و با الگوبرداری از رویکرد CMM، سطوح مجزایی جهت ردیابی عملکرد سازمان مشخص نموده اند. اما برخلاف رویکرد پنج سطحی معمول در CMM، در این مدل، مولفین، چهار سطح بلوغ تعریف نموده اند که عبارتند از: آگاه، مدیریت شده، توانمندو بهینه.
مدل دیگری که در موسسه Infosys Technologies (که یک تامین کننده مطرح خدمات IT در هندوستان میباشد) توسعه یافته، در سال 2000 توسط Kochicar ارائه گردیده است. این مدل، مبتنی بر رویکردی سه وجهی به مدیریت دانش میباشد: افراد، فرآیند و تکنولوژی. در این مدل، پنج سطح بلوغ و در هر سطح، مجموعهای از خروجیهای کلیدی تعریف شده است. گرچه در این مدل، از تعداد سطوح مشابهی با CMM استفاده شده است اما عناوین و توصیفات هریک از این سطوح با تعاریف مدل CMM متفاوت میباشد که علاقمندان میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به مرجع معرفی شده مراجعه نمایند.
مدل دیگری که توسط Ehms و Langen در شرکت زیمنس توسعه یافته و تحت عنوان KMMM
(Knowledge Management Maturity Model) بصورت تجاری به ثبت رسیده است نیز مبتنی بر اصول CMM بوده و طراحان آن، رویکردی شش مرحله ای برای پیاده سازی آن توصیه نموده اند. مدل KMMM معطوف به هشت حیطه کلیدی مدیریت دانش به شرح زیر میباشد:

  1- اهداف استراتژی/دانش
    2- محیط، شراکتها
    3- افراد، قابلیتها
    4- همکاری، فرهنگ
    5- رهبری، حمایت
    6- ساختارهای دانش، فرم های دانش
    7- تکنولوژی، زیرساخت
    8- فرآیندها، نقش ها، سازمان

   انواع الگوهاي بلوغ مديريت دانش

   پيش از بيان الگوهاي بلوغ مديريت دانش، بايد گفت که به دليل برخي متدولوژي هاي مشابه مهندسي نرم افزار و مديريت دانش، مانند: بحث بلوغ و تناظر در برخي سنجه هاي اندازه گيري و همراهي مديريت دانش در فرايندهاي توسعه نرم افزارتعداد قابل توجهي از الگوهاي بلوغ مديريت دانش... بر اساس الگوي بلوغ انجمن مهندسي نرم‌افزار يعني CMM و الگوي توسعه يافته آن (CMMI) شکل گرفته است. اما از آنجا که مديريت دانش، ساخت يافتگي کمتري دارد و بخش عمده‌‌اي از دانش، ضمني و نامشهود است، بايستي اختلاف آنها در ارائه الگوهاي بلوغ مديريت دانش مورد نظر باشد.

   الگوي ارزيابي بلوغ مديريت دانش

   اين الگو بر مبناي CMM و با همکاري دانشگاه آريزونا و گروه بزرگ EPIK از شرکت اينتل شکل گرفته و معتبرسازي اين الگو نيز در تحقيقي انجام شده است. براي تعيين سطوح پنج ‌گانه بلوغ در اين الگو هدفهاي سازماني در دو دسته زيربنايي و ادراکي ارزيابي شده و با کمک آنها سطح عمومي بلوغ تعيين مي شود، سپس سطوح عمومي بلوغ مطابق ساختار (شکل 1)؛ به نواحي کليدي بلوغ (KMA) که بيانگر نواحي دانشي ويژه سازمان است و داراي تعدادي اقدامهاي مشخص در واحد سازماني است، نگاشت مي شود. در واقع براي هر يک از نواحي کليدي بلوغ، هدفهاي مشخص، در دو دسته ادراکي و واقعي(زيرساختي) از سطح بلوغ عمومي مورد بررسي قرارگرفته، با نگاشت آنها به سطوح عمومي بلوغ، سطح بلوغ مديريت دانش در سازمان معين خواهد شد. با آنکه نواحي کليدي بلوغ وابسته به سازمان است، در اين الگوچهار ناحيه به عنوان نواحي به نسبت عمومي در اکثر سازمانها مطرح شده اند که شامل: درسهاي آموخته شده، خبرگيها، داده و دانش ساخت يافته (دانش ذخيره شده در مستندات دانشي) است.

   1-2 . نقشه راه بلوغ مديريت دانش

   اين الگو که با عنوان (STEPS) از آن ياد شده است، مفهوم بلوغ را همانند شکل (2‌) در دو بعد مطرح مي کند[10] و براي هر سطح از بلوغ، مشخصاتي قطعي را متصور است؛ به گونه اي که در محور عمودي که مربوط به ويژگيهاي کليدي مديريت دانش است مفاهيمي همچون درکِ مفهوم مديريت دانش و آگاهي از مزاياي آن در سطوح پايين و مواردي مانند انگيزش و اندازه گيري دانش را در سطوح بالا مطرح مي کند و در محور افقي ابعاد اين ويژگيها، از عملکرد پايين تا بالا را در نظر دارد. مثلاً منابع مي‌تواند از سطح بسيار اندک تا کافي و يا هدفها از مبهم تا مشخص، باشد. در واقع در هر بُعد ترکيبي از ويژگيهايِ موجود بيانگر حضور سازمان در يک سطحِ ويژه از بلوغ است.

   شکل 1 – ساختار طراحی الگوی KMCA

   الگوي بلوغ مديريت دانش استراتژيک

   اين الگوکه از آن با عنوان فرموله کردن الگو بلوغ مديريت دانش ياد شده و ما به اختصار S-KMM ناميده ايم، بر مبناي استراتژي شکل گرفته است. در اين الگو با تاکيد بر نقش ICT؛ به ويژه در گامهاي انتهايي؛ الگو بسيار کلي ارائه شده که توالي گامهاي آن ساختاري پيوسته دارد. در اين الگو، بلوغ مديريت دانش با بازبيني مستمر فاکتورهاي کليدي در خارج از مرزهاي سازماني نيز تکرار مي شود.

   1-4 . الگوي بلوغ مديريت دانش در اينفوسيس

   در اينفوسيس؛ الگوي بلوغي مبتني بر CMM ارائه شده است که در ابعاد فرد، فرايند و فناوري و در هر سطح از بلوغ يک سري قابليتها و نواحي نتايج کليدي وجود دارد که در جمع 15 مورد را شامل مي‌شوند. چرخه عمر مديريت دانش در اين الگوي ترکيبي از گامهاي؛ کسب/ به روز سازي دانش، اشتراک/ انتشار، به کارگيري مجدد و تيم مجازي براي اشتراک دانش در فراي مرزهاي سازمان و به منظور حذف ابعاد فيزيکي به عنوان گام نهايي است. در اين الگو که نيازي به برآورده شدن تمام نواحي نتايج کليدي در بالاترين سطح ممکن براي حضور در يک سطح مشخص از بلوغ نيست.

   1-5 . الگوي عمومي بلوغ مديريت دانش

   اين الگو[11]، بلوغِ مديريت دانش را توسط ابزاري از ترکيب برخي الگوهاي بلوغ (KMCA, Knowledge Journey,…) بررسي و در ابزار ارائه شده خود به ازاي هر يک از سطوح 5 گانه و هر ناحيه کليدي عملکرد تعدادي پرسش مطرح کرده که بايد پاسخ به پرسشهاي هر سطح مثبت باشد و سازمان تمام اقدامهاي کليدي سطوح بلوغي را که در آن قرار دارد، انجام دهد.

   شکل 2 – مفهوم بلوغ مدیریت دانش

   1-6 . الگوي هرم بلوغ مديريت دانش

   اين الگو ، بر مبناي CMM و مطابق با مفهوم (شکل 3) ، يک جدول پيمايشي را که شامل سه مولفه، با نامهاي: سطوح بلوغ، فرآيندهاي مديريت دانش( در چهار زيربخش) و قابليتهاي زيرساختي است براي نمايش وضعيت و تعيين سطح بلوغ سازمان به کار مي گيرد.

   1-7 . الگوي بلوغ مديريت دانش در زيمنس

   اين الگو بر مبنايCMM شکل گرفته، سه مولفه را دربر دارد، که عبارتند از :
   - الگوي توسعه اي، که کمک مي‌کند تا تعيين شود چگونه نواحي و موضوعهاي کليدي مشخص شده به بهترين گونه مي‌توانند سبب رسيدن به سطح بعدي بلوغ شوند. - الگوي تحليلي، که کمک مي‌کند که مشاوران الگوهاي بلوغِ مديريت دانش بتوانند تعيين کنند کدام يک از جنبه هاي کليدي مديريت دانش بايستي در آينده توسعه داده شوند.
   - فرآيند ارزيابي؛ که تمام گامهاي مربوطه را براي تفسير نتايج ساختاردهي مي کند. که در الگوي تحليلي آن نواحي کليدي هشتگانه مديريت دانش مطابق شکل 4 و منطبق بر قابليت سازهاي EFQM ارائه شده که با حرکت در عمق سازمان و با رويکرد مديريت دانش 64 ناحيه کليدي را بررسي مي کند و سپس در مرحله ارزيابي با کمک جمع آوري اطلاعات و داده ها از راه مصاحبه، سطوح بلوغ در اين 8 ناحيه کليدي توسط نمودارهاي پيوستاري ارائه مي‌شود که بيانگر نيمرخ بلوغ سازمان است و مي توان بخشهاي نيازمند بهبود را از روي آن شناخت و تعيين کرد که به طور کلي سازمان در چه سطحي قرار دارد.

تحقیقهای مشابه
مدلهای بلوغ مدیریت دانش
20 صفحه - 6000 تومان
پروژه رشته علوم تربیتی بررسی میزان آگاهی والدین با وظایف خود در زمینه بلوغ دانش آموزان دختر
101 صفحه - 60000 تومان
یک بررسی موردی پیرامون اجرای مدیریت دانش در بخش بانکی
16 صفحه - 7500 تومان
یک بررسی موردی پیرامون اجرای مدیریت دانش در بخش بانکی
16 صفحه - 7500 تومان
پروژه رشته مدیریت آموزشی تأثیر سواد والدین در افت تحصیلی دانش آموزان
40 صفحه - 36000 تومان
تکنولوژی های اخیر مدیریت دانش
3 صفحه - 1000 تومان
ارتباط مدیریت دانش و نوآوری
27 صفحه - 10500 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - روشهای منابع انسانی استراژیک و عملکرد نو آوری – نقش واسطه ای ظرفیت مدیریت دانش 21
30 صفحه - 27000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - اقدامات اجتماعی و مدیریت دانش در محیط های پروژه 22
10 صفحه - 30000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - اقدامات اجتماعی و مدیریت دانش در محیط¬های پروژه 22
10 صفحه - 30000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - ارتباط بین اعتماد و مدیریت دانش : مفاهیم این ارتباط برای عملکرد و کارایی تیمی چیست 22
12 صفحه - 36000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - تأثیر تشخیص هویت سازمانی بر مدیریت دانش سازمانی 25
14 صفحه - 42000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - تحلیل پوششی داده های مونت کارلو همراه با الگوریتم های تکوینی برای اندازه گیری عملکرد مدیریت دانش 26
11 صفحه - 33000 تومان
ترجمه مقاله و تحقیق - مفاهیم مدیریت دانش در کتابخانه های دانشگاهی
7 صفحه - 21000 تومان
استفاده از سیستم های مدیریت دانش : طبقه بندی استراتژی های SME
11 صفحه - 33000 تومان
چگونگی پیاده سازی مدیریت دانش در بانک - توسعه بانکداری الکترونیکی
37 صفحه - 15000 تومان
تحلیل پوششی داده های مونت کارلو همراه با الگوریتم های تکوینی برای اندازه گیری عملکرد مدیریت دانش پاورپوینت
21 صفحه - 12000 تومان
پرسشنامه پاسخ سازمان به تغییر - مدیریت دانش (Galbraith et all) (گالبریت و همکاران)
1 صفحه - 1500 تومان
پرسشنامه تعاملات بین فعالیت های مدیریت دانش (Le Chen & Sherifi Mohamed) (لی چن و شریفی محمد)
4 صفحه - 1500 تومان
پرسشنامه اثربخشی اقدامات مدیریت دانش (Daniel Palacios Marques et all) (دانیل پالاسیوس مارکز و همکاران)
4 صفحه - 1500 تومان
پرسشنامه تشخیص مدیریت دانش - مرحله به دست آوردن دانش:استفاده از ابزارهای مختلف جهت دستیابی به دانش، کتابخانه و بخش اسناد نمونه هایی از این ابزارها هستند (Bukowitz W & Williams R) (بوکتیز و ویلیامز)
1 صفحه - 1500 تومان
بررسی تشخیص مدیریت دانش - مرحله به کاربردن دانش: استفاده از دانش به دست آمده در صورت مفید و مناسب بودن (Bukowitz W & Williams R) (بوکتیز و ویلیامز)
1 صفحه - 1500 تومان
بررسی تشخیص مدیریت دانش- مرحله یادگیری از دانش: درس گرفتن و آموختن از تجربیات (و دانش و اطلاعات) به دست آمده (Bukowitz W & Williams R) (بوکتیز و ویلیامز)
1 صفحه - 1500 تومان
پرسشنامه تشخیص مدیریت دانش - مرحله تسهیم و مبادله دانش: انتقال و رد و بدل شدن دانش اعضای سازمان بین یکدیگر تا فرهنگ "تسهیم دانش قدرت است" جایگزین "دانش قدرت است" شود (Bukowitz W & William R) (بوکوتیز و ویلیامز)
2 صفحه - 1500 تومان
پرسشنامه تشخیص مدیریت دانش - مرحله ارزیابی دانش: مورد سنجش قراردادن وضعیت دانش و دارایی های دانشی سازمان (Bukowitz W & William R) (بوکوتیز و ویلیامز)
1 صفحه - 1500 تومان
پرسشنامه تشخیص مدیریت دانش - مرحله ایجاد و تثبیت دانش: توانایی سازمان در به وجود آوردن و تولید دانش و همچنین تثبیت و حفاظت آن در سازمان (Bukowitz W & William R) (بوکوتیز و ویلیامز)
1 صفحه - 1500 تومان
پرسشنامه تشخیص مدیریت دانش - مرحله استفاده بهینه از دانش : استفاده کامل و بهینه سازمان از دانش موجود در زمانی که فرصت و موقعیت جدیدی برای سازمان به وجود می آید، قبل از اینکه از منابع برون سازمانی استفاده شود (Bukowitz W & William R) (
2 صفحه - 1500 تومان
پرسشنامه تشخیص مدیریت دانش (Bukowitz W & William R) (بوکوتیز و ویلیامز)
13 صفحه - 1500 تومان
پرسشنامه مدیریت دانش و نوآوری (Daniel Palacios Marques & Fernando Jose Garrigos Simon) (دانیل پالاسیوس مارکز و فرناندو جوس گاریگوس سیمون)
2 صفحه - 1500 تومان
پرسشنامه اثربخشی مدیریت دانش (Trevor A. Smith) (ترور. اسمیت)
6 صفحه - 1500 تومان
پرسشنامه فعالیت های مدیریت دانش (Maryam Sarrafzadeh et all) (مریم صراف زاده و همکاران)
1 صفحه - 1500 تومان
پرسشنامه عوامل موثر بر بکارگیری مدیریت دانش (Yu - Chung Hung et all) (یو - چانگ هونگ و همکاران)
4 صفحه - 1500 تومان
پرسشنامه فعالیت های مدیریت دانش (Priti Jain) (پریتی جاین)
1 صفحه - 1500 تومان
پرسشنامه بررسی فرهنگ مدیریت دانش (Nick Forster) (نیک فورستر)
6 صفحه - 1500 تومان
پرسشنامه فرآیندهای مدیریت دانش (Patrick S. W. Fong & Sonia K.Y. Choi) (پاتریک. فونگ و سونیا. چوی)
5 صفحه - 1500 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007