موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

رفتار درمانی

عنوان سفارش :
رفتار درمانی
تعداد صفحه :
17
قیمت :
6000 تومان
 • فهرست مطالب
  1. مقدمه
   تاريخچه مختصررفتاردرماني
   تعاريف متعددي ازرفتاردرماني
   تكنيكهاي رفتاردرماني
   تكنيكها وروشها:
   رابطه درمانگرانه دررفتاردرماني
   كاربرد رفتاردرماني درايران
   منابع
 • مقدمه
 • رفتاردرماني علم كاربرد اصول ويادگيري مبتني برتجربه وآزمايش به منظورازبين بردن عادتهاي ناسازگارتعريف شده است رفتاردرماني اززمانهاي قديم بصورت غيرسيستماتيك دربين مردم رايج بود ولي هم اكنون درمراكزمشاوره وروان درماني بصورت مشاوره فردي،گروهي،زناشويي،خانوادگي كاربرد وسيعي دارد وهمچنين دردرمان مشكلاتي ازقبيل اختلالات هراس،اختلالات جنسي ،اختلالات رفتاري كودكان ،لكنت زبان وجلوگيري ازبيماريهاي قلبي عروقي وفراترازكارباليني اصول آن درحوزه هايي ازقبيل پزشكي كودكان،مديريت براسترس ،طب رفتاري،آموزش وپيري پزشكي بكاربسته مي شود رفتارمحصول يادگيري است ورفتاربهنجارازطريق تقويت وتقليد آموخته مي شود وفراگيران پس ازمطالعه اين مقاله و بكاربردن تكنيكهاي رفتاردرماني مي توانند گام موثري درآرامش فكري وروحي رواني ،كاهش اضطراب و...خود داشته باشند وبه ضرورت رفتاردرماني پي ببرند.

  تاريخچه مختصررفتاردرماني

  رفتاردرماني،آنگونه كه امروزه مي شناسيم ،ازاواخرسالهاي 1950 بعنوان حركتي ضد ذهني گرايي وتا حدي بعنوان شقي كوركورانه درمقابل مدل روان درماني مسلط آن زمان يعني پسيكوديناميك كه مدلي بيماري محوربود باليدن آغازكرداما ريشه هاي نظري آنرا بايد دردوره هاي قديمي ترجستجوكرد دوره هايي كه دانشمندان سعي مي كردند براي مطالعه رفتارانسان،شيوه هاي فكري دقيق قابل سنجش وعيني وضع نمايند.
  وقتي ازرفتاردرماني سخن مي گوييم بي درنگ نام پاولف،ثرانديك،اسكينربعنوان پيشاهنگان اين حركت به ذهن مي آيند هركدام ازآنان باموارد تك آزمودني كارمي كردند وهريك عمدتا ازمدلهاي استقرايي رفتاردرماني سود مي جستند هريك ازآنان سهم برجسته اي دررشد رفتاردرماني داشتند اما براي استفاده ازنتايج پژوهشي آنان دركارهاي عملي لازم بود دوزمينه گسترش يابد:1- به اندازه كافي داده هاي تجربي آزمايشگاهي گردآوري شود 2- پلي بين مفهوم دانشمند وكارآزما درروانشناسي باليني فراهم آيد سالهاي آخر1950 بودكه چنين امكاني فراهم شد.
  كوششهاي مقدماتي براي تبيين پديده هاي باليني براساس نظريه يادگيري با دالرد وميلرآغازشد آنان مدل پسيكوديناميك رامدل كمال مطلوبي تلقي مي كردند اما معتقد بودند با استفاده ازاصطلاحات نظريه يادگيري محرك – پاسخ،بهتر مي توان بعضي ازعناصرآن را درك كرد وحتي آنها رابه كارگرفت ظهوررفتاردرماني بمعناي امروزي ،با معرفي حساسيت زدايي منظم درسال 1985 وكاربرد تكنيكهاي كنشگرانه درشرطي سازي رفتارهاي نامناسب اجتماعي دراسكيزوفرنيكهاي مزمن ودهها سال پس ازآن با كاربرد روش اقتصادژتوني درافراد عقب مانده صورت گرفت.

  تعاريف متعددي ازرفتاردرماني

  تعربف گلدفريد وديويسن :به نظرما بهتراست رفتاردرماني رايك جهت گيري كلي بدانيم كه ازلحاظ فلسفي يك رويكرد آزمايشي براي بررسي رفتارهاي انسان است فرض بنيادي اين رويكرد كلي هم اين است كه براي شناخت رفتارهاي مشكل آفرين بايد به اصولي متوسل شد كه ازآزمايشگري روانشناختي نشات گرفته اند اصولي كه بتوان درمحيط هاي باليني براي تغييررفتاراستفاده كرد.
  تعريف اروين :شكل درماني غيربيولوژيك كه عمدتا ازپژوهشهاي نظريه يادگيري حاصل آمده است ومعمولا به شيوه اي مستقيم ،مرحله به مرحله وتجربي دردرمان الكوهاي خاصي ازرفتارهاي ناسازگاربكارمي رود.
  تعريف ولپي: كاربرد اصول ومدلهاي يادگيري مبتني برتجربه وآزمايش به منظورازبين بردن عادتهاي ناسازگار.

  تكنيكهاي رفتاردرماني

  1- حساسيت زدايي منظم
  حساسيت زدايي منظم كه توسط سالتردرسال1949 وولپي درسال 1958 ابداع شد تكنيكي براي كاهش اضطراب است ومبتني براين اصل ساده است كه نمي توان هم آرامش عضلاني داشت وهم اضطراب ،دراين تكنيك ابتدا به بيماران نحوه ايجاد آرامش عضلاني آموخته مي شود وسپس درحالي كه درآرامش عضلاني بسرمي برند آنها رابا محركهاي اضطراب آوري روبرومي سازند كه برشدت آنها افزوده مي شود تا اينكه بالاخره با تجربه كردن محركهاي ترسناك درحالت آرامش ريخته اضطراب بيمارازبين مي رود.

 • تكنيكها وروشها
 • قبل ازشروع حساسيت زدايي ابتدا تاريخچه زندگي بيماراخذ مي شوداين تاريخچه شامل اطلاعات مربوط به شرايط تسريع كننده حالات آنها وعوامل رشدي است ازطريق مصاحبه وپرسشنامه ،كانون اضطراب بيماران مششخص مي شود ومعلوم مي گردد كه آيا حساسيت زدايي منظم مي تواند درمان مناسبي باشد يانه؟درموردبيماري كه ازتوان مقابله اي خوبي برخورداراست اما درپاره اي ازوضعيتها دچاراضطراب شديد مي شود مي توان از حساسيت زدايي منظم استفاده كردازسوي ديگر وقتي بيماردرموقعيتهايي قرار مي گيرد كه نيازبه مهارتهاي خاصي دارند وبيماربه دليل نداشتن آن مهارتها قرارمي گيرد كه نيازبه مهارتهاي خاصي دارند وبيماريه دليل نداشتن آن مهارتها مضطرب مي شود تكنيك حساسيت زدايي مي تواند نامناسب ومضرباشد.,
  مرحله بعد توضيح دادن به بيماران است معمولا اين توضيحات مفصل اند ودرآنها ضمن ارايه مثالهايي اززندگي بيماران به آنان توضيح داده مي شود كه چطوردچارآن اضطرابها شده وحالا اسيرآنها هستند سپس منطق حساسيت زدايي منظم تشريح مي شود البته توضيحات ومثالها بايد به زباني بيان شوند كه بيماران آن را مي فهمند بازباني متناسب با سطح معلومات فردومصاحبه ها،سنجشها وتوضيحات دريك فضاي گرم وتوام با پذيرش ودرك صورت گيرند درواقع دراين مرحله متخصص باليني بيماررا متقاعد مي كند كه روش حساسيت زدايي منظم موثر است. مراحل بعدي هم عبارتند از،تهيه سلسله مراتب اضطرابها وآموزش آراميدگي ،آموزش آراميدگي همزمان با تهيه سلسله مراتب اضطرابها شروع مي شود بيمارودرمانگرهنگام بحث درمورد مشكلات ووضعيتهايي كه درآن دچارمشكل مي شوند سعي مي كنند به كمك هم يك سلسله مراتب اضطراب تهيه كنند جنبه هاي تكراري مشكلات واضطراب هاي بيماران مشخص،وسپس ازلحاظ اضطراب زايي مرتب مي شوند ازوضعيتهايي كه اضطراب كمي توليد مي كنند تا وضعيتهايي كه اضطراب زيادي را ايجاد مي كنند دريك سلسله مراتب اضطراب معمولي 20الي 25 ماه وجوددارند كه ازكم تا زياد مرتب شده اند .
  درروش حساسيت زدايي ازبيماران خواسته مي شود ضعيفترين ماده را درسلسله مراتب (يعني ماده اي كه كمترين اضطراب را درآنها ايجاد مي كند)تجسم كنند البته اين تجسم درحالي صورت مي گيرد كه آنها آرامش دارند درمانگر صحنه را توصيف مي كند وبيماربه مدت 10ثانيه خودرا درآن صحنه تجسم مي كند سپس بيماربه تدريج بسوي ماده هاي قويترمي رود بطورمعمول اودرهرجلسه با2تا5 ماده روبرو مي شود هرگاه سطح اضطراب بيماربالا برود به درمانگرعلامت مي دهد واونيزازبيمارمي خواهد تجسم آن صحنه را قطع كند سپس درمانگربه بيماركمك مي كند برعمق آرامش خود بيفزايد وپس ازچند دقيقه بيمارمجددا تجسم را شروع مي كند معمولا درحالت آرماني بيمار پس ازچند جلسه مي تواند بدون هرگونه ناراحتي قوي ترين ماده را تجسم كند شواهد نشان مي دهند كه كارايي حساسيت زدايي منظم درشرايط مختلف درحد متوسط است وهمانطور كه انتظار مي رود تحقيقات نشان مي دهند اين تكنيك بيشتربراي درمان اختلالات اضطرابي به ويژه فوبي هاي ساده واختلالهاي اضطراب تعميم يافته موثر است.

  2- آموزش آراميدگي
  استفاده ازروش آراميدگي تاريخچه اي طولاني درپزشكي وروانشناسي باليني وروانپزشكي دارد دراين زمينه ادموند جاكوبسن پيشگام بود كه عمدتا به كاوش دراين زمينه تصورواتسوني پرداخته است كه افكارواحساسات درماهيچه هاي پيراموني بدن قراردارند لازم به گفتن نيست كه درتكنيك حساسيت زدايي منظم ولپي نيزتاثيرات مانع ازاضطراب كه حاصل آراميدگي ماهيچه هاي مخطط است لازم فرض مي شود اطلاعات بسياري دردست است كه ثابت مي كند آراميدگي ماهيچه ها بنحوقابل ملاحظه اي اضطراب را كاهش مي دهد.
  روشهاي مختلف آراميدگي: اگرچه روشهاي عمده آراميدگي محدوند ودرراس آنها روش جاكوبسني مطرح مي باشد ولي متخصصان مختلف حسب مورد تغييراتي رادرروشهاي قبلي ايجاد كرده اند وبه توهين خاطردربسياري ازمنابع با روشهاي مختلفي مواجه مي شويم بعنوان مثال هاتون وسالكووس كيس آراميدگي هاي پيشرونده،بدون تنش،ازطريق كنترل نشانه ها،افتراقي وسريع را به اختصارتوضيح داده است كه برخي ازآنها مراحلي متوالي ازيك آراميدگي كامل مي باشند گلدفريد وديويسين آراميدگي هاي ازراه انقباض- انبساط ،ازطريق رهاسازي،ازراه آگاهي حسي وازراه القاي خواب مصنوعي رابا توضيح كافي ارايه كرده است جنبه برخي ازمنابع مرتبط با آراميدگي برجسته تراست برخي ازاين منابع به گروههاي سني خاصي ازجمله آموزش آراميدگي به كودكان اختصاص يافته است.
  تكنيك وروش: تمرينهايي كه دريك آموزش آراميدگي متداول يادداده مي شود برروي بيست گروه متفاوت ازعضلات متمركز است اين تمرينها برروي يك دست شروع وسپس براي دست ديگرتكرارمي گردند پس ازآن تمرينها برروي سرمتمركزمي شوند وطي يك دوره منطقي،بطرف پايين بدن وعاقبت پنجه هاي پا ادامه پيدا مي كنند دستورالعمل به اين صورت است كه هرگروه ازعضلات رابه مدت 5ثانبه درحالت انقباض نگه داريد سپس تنش رانه به سرعت بلكه بتدريج رها سازيد لحظه اي منقبض كردن را متوقف سازيد واجازه دهيد عضلات بتدريج آرام شوندهرتمرين رادوباربا يك وقفه 10ثانيه اي ميان دوتمرين تكراركنيد برروي احساسات تنش وآراميدگي تمركزكنيد وتفاوت ميان اين دواحساس را بخاطر بسپاريد.

  3- مواجهه درماني

  مباني مواجهه درماني وريشه هاي آن به كارهاي مسرمن بازمي گردد كه واكنشهاي اضطرابي ورفتارهاي اجتنابي گربه هارا بررسي مي كرد مسرمن ازطريق شوك دادن به گربه ها درآنها رفتارهاي روان رنجورانه ايجاد مي كرد سپس با مجبوركردن گربه ها براي ماندن دروضعيتي كه قبلا درآن شوك دريافت كرده بودند هيچ را فراريا اجتنابي براي آنها باقي نمي گذاشت ،رفتارهاي اجتنابي اين حيوانات را خاموش مي كرد يافته هاي اواساس درمان اضطراب انسانها شدند امروزه شواهد تجربي دراختيارداريم كه ازتاثيرمواجهه درماني برروي فوبي ها،اختلال وحشت،گذرهراسي،فوبي اجتماعي،اختلال استرس پس ازسانحه،واختلال وسواس فكري – عملي حكايت دارنددرجريان مواجهه درماني بيماران رادرمعرض محركهايا شرايطي قرارمي دهيم كه ازآنها مي ترسيده اند يا اجتناب مي كرده اند مواجهه مي تواند واقعي يا تجسمي باشد درحالت تجسمي،درمانگرازبيماران مي خواهد محرك ترسناك (براي مثال عنكبوت)يا وضعيت اضطراب برانگيز(مثلا صحبت براي شنوندگان)راتجسم كند تني چندازمحققان مي گويند براي آنكه مواجهه درماني اثربخش باشد بايدازچند ويژگي برخوردارباشد.

  تحقیقهای مشابه
  چگونه با همسر خود رفتار کنیم
  9 صفحه - 1000 تومان
  راههای رفتار با همسر
  8 صفحه - 1000 تومان
  پروژه بررسی عوامل فردی و خانوادگی موثر در بروز رفتار نابهنجار در بین دانشجوبان
  159 صفحه - 45000 تومان
  پروژه رشته آموزش ابتدایی بررسی بهداشت یاران مدارس و تاثیر آن بر افزایش اطلاعات بهداشتی و تغییر رفتار در دانش آموزان ابتدایی
  95 صفحه - 45000 تومان
  بررسی بهداشتیان مدارس و تأثیر آن بر افزایش اطلاعات بهداشتی و تغییر رفتار در دانش آموزان ابتدایی
  14 صفحه - 9000 تومان
  پروژه رشته علوم تربیتی- تاثیر مثبت رفتار والدین بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
  104 صفحه - 54000 تومان
  مديريت رفتار در کار
  22 صفحه - 7500 تومان
  مدیریت رفتار سازمان
  18 صفحه - 7500 تومان
  چگونگی تغییر و اصلاح رفتار سوادآموزان در حیطه مشکلات فرهنگی ، خانوادگی ، اجتماعی و تحصیلی
  5 صفحه - 1000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - تشویق رفتار نقش اضافی در یک زمینه کانال : نقش اقتصادی، اجتماعی و مکانیزم مبتنی بر عدالت17
  29 صفحه - 46500 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - رابطه بين علائم روانشناسي و انگيزشي رفتار چالشي: يك مطالعه مقدماتي 10
  21 صفحه - 81900 تومان
  بررسي نتايج تجارت و فرهنگ بر رفتار مشتريان تجارتخانه
  17 صفحه - 10500 تومان
  رابطه تبليغات بازرگاني و رفتار مصرف كننده
  109 صفحه - 36000 تومان
  نقش و اهمیت رفتار اجتماعی در جامعه
  21 صفحه - 7500 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - روابط میان مراحل الگوی رفتار مصرف کننده در گردشگری 10
  9 صفحه - 27000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت رفتار نوع A 21
  14 صفحه - 42000 تومان
  بررسي نتايج تجارت و فرهنگ بر رفتار مشتريان تجارتخانه هاي بين المللي
  17 صفحه - 15000 تومان
  رابطه تبليغات بازرگاني و رفتار مصرف كننده
  104 صفحه - 60000 تومان
  ایدئولوژی و رفتار اجتماعی
  14 صفحه - 7500 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - تأثیرگذاری بر رفتار مشتریان آنلاین
  16 صفحه - 48000 تومان
  پرسشنامه رفتار شهروندي سازماني
  2 صفحه - 9000 تومان
  پروژه مدیریت صنعتی - بازرگانی تاثیر بسته بندی بر رفتار مصرف کننده با کار آماری و پرسشنامه
  85 صفحه - 75000 تومان
  عوامل تاثیرگذار بر رفتار اخلاقی کارکنان در سازمان
  11 صفحه - 7500 تومان
  کار آماری بررسی بررسی سبک رهبری بر رفتار شهروندی سازمانی
  12 صفحه - 105000 تومان
  عوامل تاثیرگذار بر رفتار اخلاقی کارکنان در سازمان
  11 صفحه - 6000 تومان
  بررسی رابطه بین عدالت سازمانی ، رفتار اخلاقی و رضایت شغلی در بین کارکنان سازمانهای دولتی روش تحقیق همراه با پرسشنامه و کار آماری
  36 صفحه - 36000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - نقش آلبومین (سفیده تخم مرغ) در اندازه ذرات کنترل شده و رفتار رسانایی الکتریکی ریزذرات اکسید روی 9
  4 صفحه - 12000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - رفتار و اثرات نشت نفت در محیط زیست آبی 10
  4 صفحه - 12000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - عوامل تعیین کننده رفتار شهروندی سازمان و نتایج آن 11
  12 صفحه - 36000 تومان
  آسيب شناسي رفتار سازماني
  15 صفحه - 7500 تومان
  فرهنگ و رفتار اجتماعی
  23 صفحه - 6000 تومان
  بررسی تأثیرات طلاق در رفتار و افت تحصیلی نوجوانان همراه با جامعه آماری و نمودار
  133 صفحه - 57000 تومان
  جزوه کامل مدیریت رفتار سازمانی
  73 صفحه - 15000 تومان
  بررسی سبک رهبری بر رفتار شهروندی سازمان
  27 صفحه - 7500 تومان
  تبیین رفتار شهروندی سازمانی در پرتو رهبری معنوی مورد مطالعه آستان مقدس احمدی و محمدی شاه چراغ
  31 صفحه - 15000 تومان
  مطالعه رفتار دکل های مهاری با فرمول بندی دقیق اجزاء محدود غیر خطی
  42 صفحه - 21000 تومان
  بررسی سبک رهبری بر رفتار شهروندی سازمان -روش تحقیق
  25 صفحه - 12000 تومان
  بررسی عوامل مؤثر بر رفتار شهروندی سازمانی کارکنان سمینار
  56 صفحه - 24000 تومان
  انواع پذیریرایی - اصول رفتار بین المللی
  21 صفحه - 9000 تومان
  تاثیر صداقت بر رفتار و گفتار
  19 صفحه - 7500 تومان
  پرسشنامه عوامل موثر بر رفتار کارآفرینی (Alison Morrison) (آلیسون موریسون)
  2 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه رفتار کارآفرینانه در سازمان (Leonidas A.Zampetakis, Vassillis Moustakis) (لونیداس و زمپتاکیس و واسیلیس موستاکیس)
  4 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه درک رفتار سازمانی (John W) (جوون)
  2 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه حس مشترک درباره رفتار در سازمان (Rodney Overton) (رودنی اورتون)
  1 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه تشریح رفتار (John W) (جوون)
  5 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه رفتار منطقی درک شده سازمان (John W) (جوون)
  2 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه چگونگی برخورد با عملکرد گروهی، رفتار بین گروهی و تضاد (S.Thomas NG et all) (توماس و همکاران)
  2 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه متقابل شخصی عادلانه (A. Akin Aksu & Bahattin Ozdemir) (آکین آکسو و بهاتین ازدمیر2)
  2 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه متقابل شخصی عادلانه (A. Akin Aksu & Bahattin Ozdemir) (آکین آکسو و بهاتین ازدمیر2)
  2 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه متقابل شخصی عادلانه (A. Akin Aksu & Bahattin Ozdemir) (آکین آکسو و بهاتین ازدمیر2)
  2 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه متقابل شخصی عادلانه (A. Akin Aksu & Bahattin Ozdemir) (آکین آکسو و بهاتین ازدمیر2)
  2 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه متقابل شخصی عادلانه (A. Akin Aksu & Bahattin Ozdemir) (آکین آکسو و بهاتین ازدمیر2)
  2 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی (Livia Markoczy & Katherine Xin) (لیویا مارکوزی و کادرین)
  6 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی (Liz Dickinson) (لیز دیکینسون)
  5 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی (Liz Dickinson) (لیز دیکینسون)
  5 صفحه - 1500 تومان
  استانداردهای سازمانی در مدارس - شهروندی و رفتار خوب
  1 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه اخلاق در سازمان (Brian J - farrel Deirdre M. Cobbin & Helen. M. Farrel) (بریان - فارل دیردر . سوبین و هلن . فارل)
  3 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه رفتار کارآفرینانه در بخش دولتی (Leonidas A. Zampetakis & Vassilis Moustakis) (لئونیداس. زامپتاکیس و واسیلیس موستاکیس)
  2 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه انگیزه تغییر رفتار در بیماران (Geoffrey C. Williams et all) (جفری. ویلیامز و همکاران)
  2 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه رفتار جستجوی اطلاعات (Jane Lu Hsu & Roxy Hsien - Chen Mo) (جن لو هسو و روکسی هسین - چن مو)
  3 صفحه - 1500 تومان
  ژنتیک مولکولی و ژن درمانی در بیماری های میتو کندری
  24 صفحه - 10500 تومان
  بهینه سازی ارائه خدمات بهداشتی و درمانی و بهره وری بیشتر از منابع موجود
  17 صفحه - 6000 تومان
  مراحل تحلیل وجودی در روان درمانی - معنا درمانی
  5 صفحه - 1000 تومان
  لیزر درمانی
  12 صفحه - 1500 تومان
  سرم درمانی و عوامل مداخله گرانه در تست های آزمایشگاهی - پاورپوینت
  21 صفحه - 7500 تومان
  اثرات موسیقی درمانی بر درد و نگرانی بیمار کودک در طی عوض کردن مرهم در مکان دهنده
  18 صفحه - 12000 تومان
  دوزمتری از پیش تعیین شده ایمن درمانی تشعشعی بیماران خاص با استفاده از پروتئین ترکیبی در بیماران مبتلا بدخیمی های معدی و روده ای
  14 صفحه - 9000 تومان
  کاربرد موسیقی درمانی برای کودکان استثنایی
  23 صفحه - 7500 تومان
  گزارش کار آموزی در بیمه خدمات درمانی گیلان
  14 صفحه - 12000 تومان
  پروژه رشته باغبانی بررسی خواص درمانی گل گاو زبان
  28 صفحه - 18000 تومان
  واقع نگری، واقعیت درمانی و واقع گریزی از دیدگاه روان شناسی
  14 صفحه - 6000 تومان
  آب درمانی و تاثیر آن بر کمر درد
  16 صفحه - 7500 تومان
  گرما درمانی و سرما درمانی
  27 صفحه - 10500 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - تاثیرات تفاهم نامه درمان و تسریع رده بندی درمانی بدون در نظر گرفتنشمار و زمان انتظار بیماران اورژانسی در یک اورژانس نظامی 10
  10 صفحه - 30000 تومان
  نظریه های زوج درمانی و خانواده درمانی
  20 صفحه - 12000 تومان
  رویکرد خانواده درمانی یکپارچه نگر
  14 صفحه - 7500 تومان
  رویکرد خانواده درمانی یکپارچه نگر
  14 صفحه - 6000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - خانواده درمانی ساختاری 16
  8 صفحه - 24000 تومان
  معنی درمانی فرانکل
  6 صفحه - 1000 تومان
  همگرایی در روان درمانی پاورپوینت
  23 صفحه - 6000 تومان
  خانواده درمانی پاورپوینت
  182 صفحه - 36000 تومان
  پرسشنامه کیفیت خدمات درمانی (Janis L. Miller & Everette E. Adam Jr) (جنیس. میلر و اورت. آدام جونیور)
  2 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه ابعاد پنج گانه کیفیت خدمات درمانی (Mosad Zineldin) (موساد زین الدین)
  3 صفحه - 1500 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007