موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

حمایت از کودکان با ابزارهای کیفری بررسی حقوقی روش تحقیق

عنوان سفارش :
حمایت از کودکان با ابزارهای کیفری بررسی حقوقی روش تحقیق
تعداد صفحه :
29
قیمت :
12000 تومان
حمایت از کودکان با ابزارهای کیفری بررسی حقوقی روش تحقیق
 • مقدمه
 • گروه های آسیب پذیر، از جمله اطفال، به لحاظ شرایط خاصشان نیازمند حمایت از آنها از طریق اتخاذ سیاست افتراقی صورت می گیرد.سیاست افتراقی در قوانین داخلی به صورت جرم انگاری خاص در حوزه اطفال و یا به صورت تشدید مجازات متجلی می شود.از کودکان به دلیل وضعیت و موقعیت آسیب‏پذیری که به لحاظ جسمی،روانی و اجتماعی از آن برخوردارند،به عنوان«افراد بالقوه آسیب‏پذیر»یا«افراد دارای پیش‏زمینهء بزه‏دیدگی»یا«بزه‏دیدگان بالقوه»نام می‏برند.اصولا به دلیل همین وضعیت بیشتر آسیب‏پذیر آنها در مقایسه با افراد بزرگسال است که قانونگذاران برای جلوگیری از«بزه‏ دیدگی»آنها چه در درون خانواده و چه در اجتماع،به مقرر نمودن حمایتهای کیفری افتراقی‏ ویژه از آنها مبادرت ورزیده‏اند.با تصویب قانون«حمایت از کودکان و نوجوانان»نشانه‏هایی از پذیرش«سیاست‏ کیفری افتراقی»در برخورد با جرایم علیه اطفال در حقوق کیفری ایران،نمایان گردید.قانونی‏ که برخلاف عنوان کلی آن فقط با جرم‏انگاری برخی رفتارهای خاص درصدد حمایت کیفری‏ ویژه از اطفال برآمده است.با نگاهی به مباحث مطرح شده در جریان تصویب این قانون، مشخص می‏شود که قانونگذار در تصویب آن بیش از هر چیز از جامعهء مدنی،تعهدات‏ بین‏المللی ایران به ویژه کنوانسیون حقوق کودک،واقعیتها و یافته‏های روانشناختی،جرم‏ شناختی و بزه‏دیده شناختی،تأثیر پذیرفته است.قانونی که با پایه‏ریزی اولیه«حقوق کیفری‏ اطفال بزه‏دیده»در ایران برای اولین بار اصطلاح «کودک‏آزاری»را وارد ادبیات حقوق‏ کیفری ایران کرد و سن بزه‏دیدگی را همگام با یافته‏های علمی و کنوانسیون حقوق کودک‏ هجده سال تعیین نمود.جرم‏انگاری اعمالی نظیر:هر گونه صدمه،اذیت،آزار،شکنجه جسمی‏ و روحی کودکان،نادیده گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی کودکان،ممانعت‏ از تحصیل آنها،هر گونه خرید،فروش،بهره‏کشی و به کارگیری کودکان به منظور ارتکاب‏ اعمال خلاف،از نوآوریهای قانون یاد شده به شمار می‏آید.قانونی که با جنبهء عمومی دادن به‏ «کودک‏آزاری»و جرم‏انگاری در راستای اجباری نمودن گزارش‏دهی موارد کودک‏آزاری، بارقه‏های امیدی از شکل‏گیری نظام دادرسی خاص اطفال بزه‏دیده را همچنین نوید می‏دهد.

 • فصل اول: کلیات تحقیق
 • بیان مسئله
  از کودکان به دلیل وضعیت و موقعیت آسیب‏پذیری که به لحاظ جسمی،روانی و اجتماعی از آن برخوردارند،به عنوان«افراد بالقوه آسیب‏پذیر»یا«افراد دارای پیش‏زمینهء بزه‏دیدگی»یا«بزه‏دیدگان بالقوه»نام می‏برند.اصولا به دلیل همین وضعیت بیشتر آسیب‏پذیر آنها در مقایسه با افراد بزرگسال است که قانونگذاران برای جلوگیری از«بزه‏ دیدگی»آنها چه در درون خانواده و چه در اجتماع،به مقرر نمودن حمایتهای کیفری افتراقی‏ ویژه از آنها مبادرت ورزیده‏اند.این«سیاست کیفری افتراقی»در چهارچوب قوانین جزایی از دو سازوکار بهره‏ می‏جوید:
  اول:سازوکار جرم‏انگاری خاص برخی از رفتارها که به جسم،روان،اخلاق و وضعیت اجتماعی کودک لطمه وارد می‏کند.
  دوم:سازوکار تشدید کیفر بزهکارانی که در مورد اطفال مرتکب جرم شده‏اند و به‏ عبارت دیگر،کودکان را به عنوان«بزه‏دیدهء»خود انتخاب کرده‏اند.
  دو مؤلفهء بالا در تمام نظامهای حقوقی که در آنها«حقوق کیفری اطفال بزه‏دیده»در عرصهء حقوق جزای ماهوی،شکل گرفته است،غالبا به چشم می‏خورد.در قلمرو حقوق‏ جزای شکلی نیز،حمایتهای قانونی ویژه افتراقی از اطفال بزه‏دیده در مرحله بعد از وقوع جرم‏ و در درون فرآیند کیفری و بعد از آن،در بسیاری از نظامهای حقوقی پیشرفته و مبتنی بر حقوق بشر،مقرر گردیده است.

  اهمیت و ضرورت تحقیق
  امروزه توجه به حقوق کودکان و حمایت از انها در کلیه سیاست گذاری های آموزشی ،تربیتی ، فرهنگی ، اجتماعی و حقوقی کشور بخشی از روند توسعه و منافع ملی محسوب می شود و دولتها باید در راستای تعهد مالی – انسانی خود در تحقق این سیاست ، امکانات و منابع انسانی کافی اختصاص دهند.

  فصل دوم :نوآوریهای قانون حمایت از کودکان و نوجوانان در قلمرو«حقوق کیفری اطفال‏ بزه‏دیده»

  هرچند برخورد افتراقی(ویژه)با«اطفال‏بزهکار»در قلمرو حقوق کیفری از سابقه‏ای طولانی برخوردار است،و اصولا شکل‏گیری«حقوق کیفری اطفال»یا«سیستم‏ عدالت اطفال»که معیار شاخص آن صغر سن(کودک-نوجوانی)است،ابتدا در قلمرو «بزهکاری اطفال»بوده است که با توجه به آن قانونگذاران کیفری اطفال بزهکار را در عرصهء حقوق جزا که شامل حقوق جزای ماهوی و شکلی می‏گردد-مشمول اقدامات و مقررات‏ ویژه و متفاوت از«بزرگسالان بزهکار»قرار دادند.اما در دهه‏های اخیر تحت تأثیر یافته‏های جرم‏شناختی و شاخهء نسبتا جدید آن یعنی‏ «بزه‏دیده‏شناسی»که تحت تأثیر آن حمایت ویژه از برخی طبقات آسیب‏پذیر بزه‏دیدگان‏ نظیر کودکان،وارد قلمرو حقوق کیفری به طور عام و حقوق کیفری اطفال به طور خاص شد .بدین ‏ترتیب ، قانونگذاران کیفری با وضع قوانینی خاص از یک«سیاست جنایی‏ افتراقی»در برابر بزه‏دیدگی اطفال چه در عرصهء حقوق کیفری ماهوی و چه در قلمرو حقوق‏ جزای شکلی،پیروی کرده‏اند.در قلمرو حقوق جزای ماهوی قانونگذاران معمولا از دو ساز و کار در حمایت کیفری ویژهء اطفال،سود جسته‏اند:اول؛حمایت کیفری افتراقی(ویژه)از اطفال با تشدید مجازات بزهکارانی که اطفال را قربانی اعمال مجرمانه خود قرار می‏دهند دوم؛ جرم‏انگاری برخی رفتارهای خاص که حقوق ویژه آنها را در معرض خطر قرار می‏دهند.در قلمرو حقوق جزای شکلی نیز قانونگذاران با مقرر نمودن حمایتهای افتراقی(ویژه) از اطفال بزه‏دیده چه در مرحله قبل از ورود به فرآیند کیفری و چه در درون فرآیند کیفری و 1-شاید بتواند برخورد افتراقی با اطفال بزهکار را به دیدگاههای مکتب تحققی برگرداند؛چرا که در ششمین گنگرهء انسان‏شناسی‏ جنایی که طرفداران این مکتب در سال 1906 در شهر تورین ایتالیا برگزار کردند،توصیه هایی شد که به آنها می پردازیم.

  بخش اول:توصیه هایی در زمینه بزهکاری اطفال

  1.قاضی باید بتواند،بر حسب شرایط فردی-اجتماعی هر طفل،از اقدامها و تدابیر متنوع نسبت به او استفاده کند.»2-«هرگونه‏ رفتار اصلاحی در قبال طفل باید مسبوق به معاینات پزشکی-روان‏شناختی و بررسی سوابق خانوادگی و نیاکان او باشد»
  تصویب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان نیز نشانه‏هایی از شکل‏گیری یک«سیاست‏ کیفری افتراقی»در برخورد با بزه‏دیدگی اطفال،را با خود دارد و در نوع خود نوآوری‏ محسوب می‏شود.هرچند در حقوق کیفری ایران توجه ویژه به اطفال بزه‏دیده قبل از تصویب قانون یاد شده به طور پراکنده و در قالب قوانین مختلف وجود دارد،اما این قانون از این جهت که فقط در راستای حمایت کیفری از اطفال بزه‏دیده تدوین شده در نوع خود در حقوق جزای ایران بدیع است.

  گفتار اول:ورود اصطلاح«کودک‏آزاری»به ادبیات حقوق کیفری ایران

  بی‏تردید یکی از نوآوریهای قانون حمایت از کودکان و نوجوانان،وارد نمودن اصطلاح‏ «کودک‏آزاری»به ادبیات حقوق جزای ایران است.این اصطلاح که ترجمه عبارت انگلیسی‏ « esuba dlihc »یا« nerdlihc fo noitatselom »است،در علم روانشناسی چندان واژهء غریبی نبوده و از سابقهء طولانی برخوردار است. قانونگذار در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان از هر دو واژه یعنی«کودک‏ آزاری»(مادهء 5)و آزار و اذیت کودکان و نوجوانان(مادهء 2)،استفاده کرده است.به نظر می‏رسد که قانونگذار در استفاده از اصطلاحات یاد شده تحت تأثیر یافته‏های‏ علوم روانشناختی و جرم‏شناختی بوده و در کنار اینها به مفاد کنوانسیون حقوق کودک«مواد 19 و 34)نیز،بی‏توجه نبوده است.شکی نیست که قانون فوق یک قانون کیفری است و قانون جزا،علاوه بر نقش‏ سرکوبگرانه،نقش بیان و توصیف ارزشها را نیز ایفا می‏کند.به عبارت دیگر هرچند،اعمالی‏ که نظم عمومی را بر هم می‏زنند در حقوق جزا باید مجازات شوند،ولی در عین حال حقوق‏ جزا بیانگر ارزشهای مختلف در جامعه نیز می‏باشد. بدین‏سان،استفاده‏ از اصطلاح«کودک‏آزاری»و جرم‏انگاری آن می‏تواند نشانگر تقبیح آن از طرف جامعه وانعکاسی از این ارزش باشد که«حقوق کودک باید محترم شمرده شود و در هر نوع آزار و اذیت‏ او و تجاوز به این حقوق،ممنوع است».

  گفتار دوم :سن بزه‏دیدگی

  در قلمرو حقوق کیفری اطفال بزه‏دیده،تعیین سن طفولیت ضروری است،چرا که‏ جرم‏انگاریهای خاص در راستای حمایت از اطفال بزه‏دیده و تشدید مجازات افرادی که بر روی کودکان مرتکب جرم می‏شوند،مستلزم تعیین تمایز مرز بزرگسالی از طفولیت و شناسایی افراد خاصی به عنوان کودک،توسط قانونگذار است.همچنین تعیین سن طفولیت در برخورداری آنها از حمایتهای ویژه در فرآیند کیفری نیز مؤثر است.با نگاهی به قوانین کیفری ایران قبل از زمان تصویب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان در آذر 1381 مشخص می‏شود که قانونگذار از دو شیوه استفاده کرده است:اول؛ جرایمی که در آنها به ذکر عناوین؛صغیر،نابالغ،طفل،کودک و امثال آنها اکتفا گردیده و به‏ سن خاصی از نظر بزه‏دیدگی اشاره نشده است،از جمله می‏توان در این زمینه مواد؛83، 112،113،147،221،226،271،292،306،308،400،401،409،453،619،631،632، 633،....قانون مجازات اسلامی را بیان‏کرد.به نظر می‏رسد در این گونه موارد با توجه به تعریفی که از طفل با توجه به تبصره‏ مادهء 49 قانون مجازات اسلامی صورت گرفته است،که بر طبق آن:«منظور از طفل کسی‏ است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد»،و با لحاظ مادهء 1210 قانون مدنی که سن بلوغ را در دختران نه سال تمام قمری و در پسران پانزده سال تمام قمری دانسته است،در تمام این‏ موارد سن طفولیت را در بزه‏دیدگی باید نه سال قمری برای دختران و پانزده سال قمری برای‏ پسران تلقی کرد(که این سن در عرصهء بزهکاری و مسئولیت کیفری اطفال نیز مجری است).با توجه به سیاست یاد شده سن بزه‏دیدگی بسیار پایین می‏آید و این مسئله به لحاظ وجود حمایتهای ویژه از اطفال بزه‏دیده در قوانین،بخش عظیمی از افراد را که در واقع طفل‏ محسوب می‏شوند،ولی از نظر قانونگذار بزرگسال،از حمایتهای قانونی ویژه محروم می‏کند.
  دوم:جرایمی است که در آنها بدون اینکه بر صغیر یا کبیر بودن اشاره شود به سن‏ تصریح گردیده است،نظیر مادهء 621 قانون مجازات اسلامی که بر اساس آن اگر سن مجنی‏ علیه در جرم آدم‏ربایی کمتر از پانزده سال باشد موجب تشدید مجازات مجرم خواهد شد یا مطابق مواد 79 و 176 قانون کار به کار گماردن افراد کمتر از پانزده سال ممنوع و جرم‏ محسوب می‏شود.اما با تصویب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان قانونگذار در تعیین سن بزه‏دیدگی‏ با گسترش چتر حمایتی خود به یک نوآوری در عرصهء حقوق کیفری ایران بعد از انقلاب، دست زد.بر اساس ماده 1 قانون فوق:«کلیه اشخاصی که به سن هجده سال تمام هجری‏ شمسی نرسیده‏اند از حمایتهای قانون مذکور در این قانون بهره‏مند می‏شوند»بدین‏سان،قانونگذار در تدوین این مادهء با احتیاط و زیرکی خاصی عمل می‏کند و از تعریف طفل به افراد زیر هجده سال خوداری ورزیده است،اما در مواد بعدی قانون با به کار بردن لفظ«کودکان و نوجوانان»تمایل خود را بر تعریف طفل به افراد زیر هجده سال آشکار کرده است.در ضمن نباید از عنوان قانون یاد شده که بر صراحت از لفظ کودکان و نوجوانان‏ استفاده کرده است،غافل شد.

  گفتار سوم :جرم‏انگاریهای خاص

  جرم‏انگاری( noitasilanimirc )یا جرم تلقی کردن قانونی یک فعل یا ترک فعل، فرآیندی است که به وسیلهء آن،رفتارهای جدیدی به موجب قوانین کیفری،مشمول قانون جزا می‏گردد همان‏طور که بیان شد یکی از مؤلفه‏های شکل‏گیری یک«سیاست جنایی افتراقی» در قلمرو حقوق کیفری اطفال بزه‏دیده،جرم‏انگاری برخی رفتارهای ویژه در این عرصه‏ می‏باشد،جرایمی که فقط به دلیل خصوصیات ویژه بزه‏دیدگان آنها یعنی،کودکان،ایجاد شده‏ است و با جرم‏انگاریهای عام در قلمرو حقوق کیفری،متفاوت و متمایز است.قوانین کیفری غالبا بدون اینکه تعریفی از«کودک‏آزاری»ارائه داده باشد و به بیان‏ مصادیق آن در قانون مجزا،بپردازد،به تعیین مصادیق آن در قوانین جزایی،بسنده می‏کنند.به‏ عنوان مثال قانون جزای جدید فرانسه(مصوب 1992)عملا تمام جرایم و بزه‏های ارتکابی‏ علیه کودکان را در برمی‏گیرد .قانونگذار کیفری ایران نیز تا زمان تصویب قانون‏حمایت از کودکان و نوجوانان در آذر 1381،در قلمرو جرایم خاص علیه اطفال از سه شیوه استفاده کرده است:
  اول:قبل از پیروزی انقلاب،در قانون مجازات عمومی(مصوب 1304 و اصلاحی‏ 1352)باب دوم به«جنجه و جنایت نسبت به اطفال»اختصاص داشت که در ذیل این باب‏ در قالب مواد 195 الی 203 به برخی از جرایم علیه اطفال اشاره شده بود،(جرایمی نظیر؛ دزدیدن،اخفاء و منتسب کردن نوزاد به زنی غیر از مادر،ربودن طفل،...).بعد از پیروزی‏ انقلاب اسلامی ایران با تصویب قانون تغزیرات(مصوب 1362)بخشی از آن تحت عنوان‏ «جرایم علیه اشخاص و اطفال»به برخی از جرایم علیه اطفال اشاره شد.در سال 1375 نیز با تصویب کتاب پنجم از قانون مجازات اسلامی،عنوان یاد شده در فصل هفدهم این کتاب حفظ گردید.عنوانی که تنها در زیر مجموعه آن مواد 619،631،632،633 به برخی جرایم علیه‏ اطفال اختصاص داشت.
  دوم:جرم‏انگاریهای خاص در موارد مختلف قانون مجازات اسلامی نظیر ماده 642 (جرم ترک انفاق اطفال)مادهء 646(ازدواج با نابالغ)و ماده 713(جرم استفاده از اطفال در تکدی‏گری).

  سوم:جرم‏انگاریهای خاص در قوانین غیرکیفری:قانونگذار در راستای حمایت از اطفال بزه‏دیده در قوانین مختلف غیرکیفری نیز برخی رفتارهای خاص را،جرم‏انگاری کرده‏ است.نظیر؛قانون طرز جلوگیری از بیماریهای آمیزشی و واگیردار مصوب 1320(که به جرم‏ انگاری رفتارهایی مانند،عدم درمان بیماریهای آمیزشی اطفال،عدم آبله‏کوبی،...دست‏زده‏ است)،قانون«تأمین وسایلو امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی»(مصوب 30/4/1353) (که در آن به جرم‏انگاری عمل نقض حقوق تحصیلی و آموزشی کودکان توسط پدر و مادر مبادرت نموده است)یا قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1369(که به جرم‏ انگاری برخی رفتارها در جهت ممانعت از بهره‏کشی اقتصادی از اطفال)اقدام نموده است و ...

  بخش دوم : قانون حمایت از کودکان و نوجوانان

  قانونگذار چه قبل و چه بعد از انقلاب هیچ وقت در صدد احصای کامل و منظم جرایم علیه اطفال در یک قانون واحد،بر نیامده است.اما با تصویب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان،قانونگذار تا حدود زیادی در جهت جرم‏انگاری خاص برخی رفتارها و احصای آنها در قانونی واحد،برای حمایت ویژه از کودکان مبادرت کرده است،که در اینجا به‏ آنها اشاره می‏کنیم.

  گفتار اول:هر گونه صدمه و اذیت و آزار کودکان

  مادهء 2 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان اشعار می‏دارد:هر نوع اذیت و آزار کودکان و نوجوانان که موجب شود به آنان صدمه جسمانی یا روانی و اخلاقی وارد شود و سلامت جسم یا روان آنان را به مخاطره اندازد ممنوع است».این ماده بیشتر حالت«اعلامیه» دارد و به یک مادهء قانون کیفری که درصدد بیان عنصر قانونی جرمی است،هیچ شباهتی ندارد. علت تصویب این ماده به این صورت بدان دلیل است که در پیشنهاد اولیهء ارائه شده توسط نمایندگان در آخر آن عبارت«و مستوجب تغریز است»نیز وجود داشت که در شور اول‏ کیمسیون حقوقی و قضایی مجلس تصویب دوم شده بود،اما بعد از ارائهء گزارش کارشناس‏ مرکز پژوهشهای مجلس با این استدلال که نوع و میزان تغریز در آن مشخص نشده و خلاف‏ قاعدهء قانونی مجازاتها و مغایر اصول تدوین قوانین و مقررات کیفری است،در شور دوم‏ بررسی در کیمسیون حقوقی و قضایی،عبارت فوق از آخر ماده حذف گردید.اما قانونگذار در مواد بعدی به تعیین ضمانت اجرای کیفری«برای هر گونه صدمه و اذیت و آزار کودکان» (مادهء 4 قانون فوق)مبادرت نموده است

  تحقیقهای مشابه
  حمایت از کودکان با ابزارهای کیفری بررسی حقوقی روش تحقیق
  29 صفحه - 12000 تومان
  حمایت از کودکان با ابزارهای کیفری روش تحقیق حقوق
  26 صفحه - 12000 تومان
  بررسی ساختار حقوقی قوه مجریه بر اساس روش تحقیق حقوق.docx
  21 صفحه - 21000 تومان
  بررسی مرورزمان درحقوق ایران تحقیق حقوقی روش تحقیق
  42 صفحه - 30000 تومان
  بررسی ممنوعیت جمع مشاغل در حقوق ایران تحقیق حقوقی روش تحقیق
  68 صفحه - 30000 تومان
  چک سفید امضاء و ماهیت حقوقی آن تحقیق حقوقی روش تحقیق
  20 صفحه - 18000 تومان
  دیدگاه جرم شناسی در تاسیس علل مشدده تحقیق حقوقی روش تحقیق
  27 صفحه - 18000 تومان
  فساد فی الارض تحقیق حقوقی روش تحقیق
  34 صفحه - 9000 تومان
  فسخ نکاح دائم تحقیق حقوقی روش تحقیق
  22 صفحه - 9000 تومان
  وضعیت حقوقی همسر غایب مفقود الاثر روش تحقیق حقوق
  50 صفحه - 36000 تومان
  تعارض قوانین در وصیت و ارث تحقیق حقوقی روش تحقیق
  19 صفحه - 9000 تومان
  اصول حقوقی ناظر بر حل وفصل اختلاف مودی با اداره امور مالیاتی روش تحقیق حقوق
  54 صفحه - 18000 تومان
  تعریف عقد( قرار داد) و معامله (پیمان) و تفاوت های آنان تحقیق حقوقی روش تحقیق
  5 صفحه - 1000 تومان
  ماهیت حقوقی و آثار دعوای تصرف عدوانی از منظر آیین دادرسی مدنی- روش تحقیق حقوق
  28 صفحه - 18000 تومان
  نقش اجتماعات و راهپیمایی های همگانی در حمایت از حقوق بشر - روش تحقیق
  45 صفحه - 30000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - مقایسه تصمیمات مناسب حمایت کننده ازروش های منابع انسانی بر عملکرد سازمانی با استفاده از الگوی 33DEA/AHP
  43 صفحه - 30000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - حمایت توسعه دموکراتیک پس از تنش 40
  11 صفحه - 33000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی شرکت هایی که تحت حمایت مالی موسسه ی توسعه ی راههای تجاری و صنعتی در کنیا هستند 14
  15 صفحه - 45000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - کنترل برنامه زمانی حمایت ناظر و تعهدکاری :ترکیبی جذاب برای کارگران در مشاغل ساعتی؟ 33
  12 صفحه - 36000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت پایداری با حمایت از هوش کسب و کار : ادغام شاخص های اجتماعی – محیطی و بافت سازمانی 8
  14 صفحه - 42000 تومان
  بررسی و مطالعه تاثیر تماشای تلویزیون بر کودکان مطابق با روش تحقیق
  16 صفحه - 9000 تومان
  بررسی نقش اشتغال مادران در میزان مشکلات درسی و رفتاری کودکان دبستانی مطابق با روش تحقیق و پرسشنامه
  22 صفحه - 15000 تومان
  اختلالات یادگیری کودکان خواندن و نوشتن- روش تحقیق
  19 صفحه - 12000 تومان
  لج بازی در کودکان - روش تحقیق
  19 صفحه - 15000 تومان
  بررسی عوامل موثر بر پدیده کودکان خیابانی روش تحقیق
  15 صفحه - 7500 تومان
  خشونت علیه کودکان -از دیدگاه بالینی روش تحقیق فایل پاورپوینت
  49 صفحه - 21000 تومان
  خشونت علیه کودکان از دیدگاه بالینی روش تحقیق و سمینار
  48 صفحه - 24000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - اختلال کم توجهی- بیش فعالی (ADHD) در کودکان 13
  10 صفحه - 30000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - درک محرک متعصب روان و تن شناسی از علایم اضطراب جسمی در کودکان و نوجوانان اجتماع پریش 28
  16 صفحه - 48000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - رشته کامپیوتر - ابزارهای ارتباطی که منجر به ترافیک می شوند communication tools to bulid website traffic
  76 صفحه - 228000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - امکانات، تجهیزات، ابزارهای اندازه گیری و مواد تعمیرات 25
  14 صفحه - 42000 تومان
  دعوای تصرف عدوانی در مباحث حقوقی و کیفری - حقوق قدیم و جدید
  47 صفحه - 30000 تومان
  جنون از عوامل رافع مسئولیت کیفری - روش تحقیق
  52 صفحه - 30000 تومان
  بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه آیین دادرسی کیفری روش تحقیق حقوق
  29 صفحه - 9000 تومان
  مستی بعنوان عامل رافع مسئولیت کیفری تحقیق حقوقی
  40 صفحه - 10500 تومان
  تاثیر جهل بسیط و مرکب در مسئولیّت کیفری تحقیق حقوق
  31 صفحه - 12000 تومان
  مسئولیت کیفری و عقب ماندگی ذهنی (بررسی تطبیقی) تحقیق حقوقی
  26 صفحه - 9000 تومان
  بررسی حقوقی ماده 63 قانون آیین دادرسی مدنی - روش تحقیق
  22 صفحه - 15000 تومان
  تحقیق حقوقی تاثیر انگیزه در ماهیت و مجازات جرائم - روش تحقیق
  45 صفحه - 45000 تومان
  تحقیق حقوقی نظم عمومی روش تحقیق
  58 صفحه - 36000 تومان
  تحقیق حقوقی منع اعدام اشخاص زیر 18 سال روش تحقیق
  64 صفحه - 36000 تومان
  تحقیق حقوقی اجازه پدر و جد پدری در ازدواج دختر باکره - روش تحقیق
  65 صفحه - 36000 تومان
  تحقیق حقوقی بررسی سقط جنین در فقه و مجازات اسلامی- روش تحقیق
  66 صفحه - 36000 تومان
  نظام حقوقی آبراههای بیم المللی خاورمیانه - روش تحقیق
  43 صفحه - 24000 تومان
  تحقیق حقوقی تابعیت در حقوق بین المللی خصوصی - روش تحقیق
  65 صفحه - 45000 تومان
  تحقیق حقوقی جرم شناسی عملکرد ژن روش تحقیق
  22 صفحه - 45000 تومان
  تحقیق حقوقی - اعمالی که موضوع عقد وکالت قرار میگرند- روش تحقیق
  32 صفحه - 24000 تومان
  تحقیق حقوقی بررسی جعل رایانه ای و جعل سنتی روش تحقیق
  15 صفحه - 18000 تومان
  تحقیق حقوقی حبس در حقوق انگلستان- روش تحقیق
  34 صفحه - 24000 تومان
  تحقیق حقوقی - اعمالی که موضوع عقد وکالت قرار میگرند- روش تحقیق
  32 صفحه - 18000 تومان
  تحقیق حقوقی بررسی جعل رایانه ای و جعل سنتی روش تحقیق
  15 صفحه - 12000 تومان
  تحقیق حقوقی بررسی ماهیت حقوقی وصیت - روش تحقیق
  20 صفحه - 15000 تومان
  تحقیق حقوقی حبس در حقوق انگلستان- روش تحقیق
  34 صفحه - 24000 تومان
  حقوق و تکالیف مالکین و مدیر آپارتمان نسبت به همدیگر از نظر حقوقی - روش تحقیق
  37 صفحه - 21000 تومان
  بررسی حقوقی سیر تحولات حقوقی مقررات اصلاحات ارضی - روش تحقیق
  18 صفحه - 7500 تومان
  راهکار میزان دریافت دیه زن و مرد از بیمه کار حقوقی روش تحقیق
  25 صفحه - 10500 تومان
  بررسی حقوقی جرایم ناشی از خطائی پزشکی روش تحقیق
  27 صفحه - 15000 تومان
  مبناء حقوقی مداخله اتحادیه اروپا در بحران گرجستان روش تحقیق
  34 صفحه - 15000 تومان
  ضمانت اجرایی تخلف از شروط ترک فعل حقوقی روش تحقیق
  26 صفحه - 12000 تومان
  مسئولیت مدنی و جزایی شخصیت حقوقی تحقیق حقوقی
  33 صفحه - 13500 تومان
  ضمانت اجرای نقض قرارداد تحقیق حقوقی پاورپوینت
  91 صفحه - 30000 تومان
  مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی بصورت پاور پوینت
  279 صفحه - 60000 تومان
  متن مربوط به درس روش تحقیق با عنوان افزایش علاقه مندی به درس حرفه و فن
  18 صفحه - 15000 تومان
  پروژه مربوط به درس روش تحقیق - نقش CMP در اسکان موقت زلزله زدگان رودبار
  9 صفحه - 6000 تومان
  درس روش تحقیق - تاثیر حضور سالمندان در خانواده
  38 صفحه - 18000 تومان
  اصول روش تحقیق بصورت پاور پوینت
  46 صفحه - 10500 تومان
  پروژه درس روش تحقیق بررسی میزان تاثیر فناوری اطلاعاتی و ارتباطی تلفن همره و اینترنت
  35 صفحه - 30000 تومان
  پروژه درس روش تحقیق با عنوان روشهای جدید آموزش ریاضی برای معلمان
  63 صفحه - 24000 تومان
  پروژه روش تحقیق بررسي تاثيرات خشكسالي بر اقتصاد معيشتي روستائيان
  35 صفحه - 21000 تومان
  وجه اشتراک و افتراق بانکها - مطابق با روش تحقیق بدون جامعه آماری
  18 صفحه - 15000 تومان
  پروژه روش تحقیق با عنوان بررسی موانع و مشکلات درس هنر و تاثیر راهکارهای علمی آن در دوره ابتدایی
  15 صفحه - 12000 تومان
  بررسی علل پرخاشگری دانش آموزان بر اساس روش تحقیق
  21 صفحه - 15000 تومان
  پروژه مالی حقوق و دستمزد مطابق با روش تحقیق
  65 صفحه - 36000 تومان
  مقاله زبان اصلی بر اساس روش تحقیق با عنوان Listening
  8 صفحه - 12000 تومان
  در بیمه مطابق با روش تحقیق it بررسی فن آوری اطلاعات
  29 صفحه - 18000 تومان
  مصرف کالاهای فرهنگی بصورت روش تحقیق همراه با پرسشنامه و تجزیه تحلیل
  16 صفحه - 24000 تومان
  بررسی نقش تشویق در یادگیری دانش آموزان مطابق با روش تحقیق همراه با پرسشنامه
  12 صفحه - 15000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی روش های بین¬المللی مدیریت منابع انسانی، در موسسات کوچک و متوسط چینی 14
  26 صفحه - 46800 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - A جامعه شناسی سطح روش یادگیری منبع30
  45 صفحه - 175500 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی روش های متن مخفی در تصاویر 11
  14 صفحه - 9000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - روش تجزیه برای یافتن استراتژی پیروزی در بازی هگز 40
  16 صفحه - 48000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بازی هگز: روش سلسله مراتبی 18
  16 صفحه - 48000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بهترین روش مدیریت 10
  6 صفحه - 18000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - یک روش جدید در اندازه گیری ضرایب کشسان واقعی’ ‘in situ با استفاده از مبدل های مخروطی و قطبی شده به صورت افقی 7
  19 صفحه - 57000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - روش رتبه بندی چند شاخصه پیمانکاران با استفاده از اولویت بندی گزینه های واجد شرایط بر اساس تکنیک ترجیح پذیری 18
  16 صفحه - 48000 تومان
  حقوق منع اعدام اشخاص زیر 18 سال روش تحقیق پلان بندی شده.docx
  46 صفحه - 24000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - روش تخمين ابعاد (اندازه ي) داده ها :‌سنجش فرانچسكو كاماسترا
  10 صفحه - 30000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - طراحی یک روش جست و جوی پراکنده برای مشکلات زمان بندی یک گروه چند – ضابطه ایی در یک سیستم تولیدی المانی
  9 صفحه - 27000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - روش های پژوهش تاریخی
  15 صفحه - 45000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - منابع تعارض در سازمان ها و روش های حل تعارض
  10 صفحه - 30000 تومان
  بررسی رابطه بین عدالت سازمانی ، رفتار اخلاقی و رضایت شغلی در بین کارکنان سازمانهای دولتی روش تحقیق همراه با پرسشنامه و کار آماری
  36 صفحه - 36000 تومان
  بررسی میزان علاقه دانش آموزان سطح راهنمایی در آموزش زبان انگلیسی بین مدارس غیر انتفاعی - روش تحقیق همراه با پرسشنامه
  32 صفحه - 36000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - روش و نظریه ی شبیه سازی طرح ریزی کنترل دینامیک برای مبدل buck همگام CD-DC: نظریه مدل و شبیه سازی 34
  14 صفحه - 42000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - روش شناسی ارزیابی ریسک ایمنی مبتنی بر AHP فازی برای جرثقیل گردان اتاقک دار 12
  4 صفحه - 12000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - در جستجوی روش دیگر 12
  5 صفحه - 15000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - اثر محدودیتهای عملی بودن بر انتخاب روش پیشنهادی در جلسه بازار الکتریسیته روز قبل 26
  11 صفحه - 33000 تومان
  بررسی صادرات غیر نفتی قبل و بعد از انقلاب- روش تحقیق مدیریت بازرگانی پروژه
  88 صفحه - 36000 تومان
  تاجر ورشکسته روش تحقیق حقوقی
  56 صفحه - 30000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - استفاده از روش AHP برای ارزیابی چند معیاره‌ی مدل‌های مختلف یکپارچه‌سازی حمل‌ونقل عمومی شهری
  10 صفحه - 30000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - سوابق روش دهان به دهان آن لاین، نگرش و قصد خرید محصولات الکترونیکی در پاکستان
  13 صفحه - 39000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی یکپارچه و روش VIKOR در اولویت بندی فعالیت های محافظت از کف پوش خیابان (پیاده رو)
  9 صفحه - 27000 تومان
  بررسی مساله امر به معروف و نهی از منکر روش تحقیق حقوق
  22 صفحه - 10500 تومان
  بررسی مساله مهریه در قانون روش تحقیق حقوق
  46 صفحه - 21000 تومان
  حدود بررسی اختیارات دادستان روش تحقیق حقوق
  47 صفحه - 9000 تومان
  تاثیر پشیمانی امین در موضوع امانت پس از تعدی و تفریط روش تحقیق حقوق
  24 صفحه - 12000 تومان
  جنگل و اثرات آن بر زندگی انسان روش تحقیق منابع طبیعی
  18 صفحه - 6000 تومان
  ضمان قهری روش تحقیق حقوق
  35 صفحه - 15000 تومان
  قاعده لا ضرر حقوق روش تحقیق حقوق
  40 صفحه - 21000 تومان
  مرور زمان با نگرش به قانو ن مجازات اسلامی 1390 روش تحقیق حقوق
  23 صفحه - 7500 تومان
  نقش قراردادهای جوینت ونچ ر در تجارت بین الملل و قو اعد حاکم بر آن روش تحقیق حقوق
  55 صفحه - 24000 تومان
  تملک اموال غیر منقول توسط اتباع خارجی روش تحقیق حقوق
  25 صفحه - 12000 تومان
  رعايت حقوق بشر با بررسي تحريم شوراي امنيت روش تحقیق حقوق
  51 صفحه - 24000 تومان
  مجازاتهای جایگزین حبس روش تحقیق حقوق
  29 صفحه - 15000 تومان
  وضعیت کشورهای نامساعدجغرافیایی درحقوق بین الملل دریاها روش تحقیق حقوق
  37 صفحه - 18000 تومان
  اصل حسن نیت در قرارداد های تجاری بین الملل روش تحقیق حقوق
  20 صفحه - 9000 تومان
  آزادی مشروط و تغییرات و اصلاحات آن در قانون جدید روش تحقیق حقوق
  66 صفحه - 21000 تومان
  بررسی تدابیر اخلاقی در مجازات های اسلامی روش تحقیق حقوق
  144 صفحه - 36000 تومان
  بررسی تطبیقی اصل خدمات عمومی در ایران و انگلیس و فرانسه روش تحقیق حقوق
  46 صفحه - 21000 تومان
  بررسی منشور حقوق شهروندی ایران روش تحقیق حقوق
  47 صفحه - 21000 تومان
  دادگاههای عالی عدالت انگلستان روش تحقیق حقوق
  32 صفحه - 9000 تومان
  تعارض قوانین در فرزند خواندگی روش تحقیق حقوق
  47 صفحه - 15000 تومان
  تعدد مشاغل عمومی و ممنوعیت های قانونی وارد بر آن روش تحقیق حقوق
  67 صفحه - 21000 تومان
  ادله اثبات در داوریهای بین المللی روش تحقیق حقوق
  36 صفحه - 18000 تومان
  قرار منع تعقیب روش تحقیق حقوق
  41 صفحه - 24000 تومان
  مسئولیت مدنی داور در داو ری بین المللی روش تحقیق حقوق
  36 صفحه - 18000 تومان
  مفهوم آزادی مشروط روش تحقیق حقوق
  21 صفحه - 12000 تومان
  نژاد و قومیت در جهانی شدن سیاست و قدرت روش تحقیق حقوق
  31 صفحه - 15000 تومان
  اقسام حقیقت روش تحقیق حقوق
  26 صفحه - 9000 تومان
  حقوق دریاها در کنوانسیون ها - ایران و کنوانسیون1982 حقوق دریاها روش تحقیق و پروژه حقوق
  102 صفحه - 45000 تومان
  جایگاه تعزیر منصوص شرعی در قانون مجازات اسلامی روش تحقیق حقوق
  15 صفحه - 6000 تومان
  خشونت علیه زنان آسیب های فردی و اجتماعی روش تحقیق و سمینار
  70 صفحه - 21000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007