موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

حقوق اداری در صدر اسلام

عنوان سفارش :
حقوق اداری در صدر اسلام
تعداد صفحه :
13
قیمت :
1500 تومان

مقدمه
ظهور دین اسلام و انتشار آن در جهان ،حقوق جدید و امتیازات مهم را برای مردم جهان به ارمغان آورد که از چهارده قرن پیش تا کنون همچنان قسمتی از جهان متمدن و پیشرفته را اداره کرده و میکند و قوانین و حقوق اداری و انسانی آن هنوز هم در ردیف عالیترین حقوق دنیای عصر حاضر بشمار می رود. و حتی دستورات و فرامین و مناشیر آن در تکمیل قوانین حقوقی و اجتماعی بسیاری از کشورها و ملتها تاثیر بسزایی نهاده است . قانون گذار اسلام با توجه به مقتضیات مکان مکان و زمان و با در نظر گرفتن مصالح و مفاسد اجتماع این حقوق را در خلال آیات بیشمار قرآن مجید و با توجه بوضع زندگی بدوی اعراب عصر جاهلیت و بازماندگان آنان و تجاوزات ناشی از نبودن دانش و بینش آنها آورد و پس از رحلت پیغمبر اکرم کسانی در رشته های مختلف این حقوق به تحقیق و تفسیر و باز کردن راه اجتهاد و استنباط پرداختند.از آن جمله بحث در حقوق اداری اسلام است که در بدو نشات اسلام و نزول قرآن کریم مورد توجه و دقت قرار گرفت و تا به امروز هم بسیاری از مقررات قضایی و حقوقی کشورها ملهم از آن قوانین است.
این قوانین و مقررات در واقع مجموعه ایست که خلفا و امامان طی دستورات و اوامر صادره به والیان و حکام و عمال ولایات می دادند که منجمله میتوان فرمان حضرت امیر(ع) را به مالک اشتر والی مصر در مورد رعایت حقوق افراد جامعه در رعایت قوانین اسلامی نام برد:
بسم الله الرحمن الرحیم: هذا ما امر به عبدالله علی امیر المومنین مالک بین الحارث الاشتر فی عهده الیه، حین و لاه مصر: جبایه خراجها و جهاد عدوها، و استصلاح اهلها و عماره بلادها...

(این فرمانی است از بنده خدا علی که امیر مومنان است و امر میکند مالک بن حارث اشتر را و عهدی است که چون مالک را والی مصر مینماید او را متعهد بدان می فرماید تا بقانون و دستور عهد فرمان خراج آن دیار بستاند،با دشمن جهاد کند ، با صلاح حال مردم بپردازد و بلاد آن مملکت را آباد سازد...)
ثم اعلم یا مالک انی قد و جهتک الی بلاد قد جرت علیها دول قبلک من عدول و جور و ان الناس ینظرون من امورک فی مثل ما کنت تنظر فیه من امور الولاه قبلک و...
«پس بدان ای مالک که من تو را به شهرهایی فرستادم که پیش از تو حکمرانان دادرس و ستمگر در آنها بوده و مردم بکارهای تو همان نظر می کنند که تو بکارهای حکمرانان پیش از خود می نگری و...»
و لیکن احب الامور الیک اوسطها فی الحق و عمها فی العدل ،واجمعها لرضی ارعیه فان سخط العامه یجحف برضی الخاصه و ان سخط الخاصه یفتفر مع رضی العامه....
«کاری که باید بیش از هر کار دوست داشته باشی میانه روی در حق است و مکاری کردن آن در برابری و دادگری که بیشتر سبب خشنودی رعیت می گردد(در هر کار آنرا اختیار کن که بصلاح حال همه باشد هر چند برای خواص گران آمده از آن راضی نباشد) زیرا خشم همگان رضا و خشنودی چند تن را پایمال می سازد و...»
«ثم انظر فی امور عمالک فاستعلمهم اختیاراً و لاتولهم محاباه و اثره فانهما جماع من شعب الجور و الخیانه و توخ منهم اهل التجربه و الحیاء من اهل البیوتات الصالحه »

توصیه می کند پس در کارهای عمال و کارگردانانت نظر و اندیشه کن( دقت کن) و چون آنانرا تجربه و آزمایش نمودی بکار وادار (تا دیانت و راستی و درستیشان را نیازموده ای به کار مگمار) و آنها را بمیل خود و کمک بایشان و سر خود (بی مشورت) بکاری نفرست ،زیرا به میل و سرخود کسی را بکار گماشتن گرد آمده ایست از شاخه های ستم و نادرستی و سعی کن مامورین اداریت اهل تجربه و حیا و از خانواده های صالح باشند ».
و در جای دیگر این عهد نامه نامه خطاب به مالک اشتر می فرماید:
ثم ان للوالی خاصه و بطانه فیهم استئتار و تطاول و قلّه انصاف فی معامله.
«سپس بدان حکمرانان را نزدیکان و خویشاوندانی است که بخودسری و گردنکشی و دراز دستی (بمال مردم) و کمی انصاف خو گرفته اند (و رعیت را بسختی و گرفتاری دچار می نمایند) ریشه و اساس ایشان را با جدا کردن کردن و دور ساختن موجبات آن از بین ببر...» با ذکر بخشهایی از این عهد نامه و فرمان بزرگ معلوم می شود انتخاب مامورین اداری و روسای دوایر دولتی نیز تحت شرایط خاصی بوده است.

حقوق اداری

حقوق اداری را در دو دوره متمایز میتوان نام برد یکی دوره خلفای راشدین یا عصر طلایی اسلام و دیگر دوران بنی العباس که حقوق اداری اسلام تحت تاثیر شدید حقوق اداری ایران واقع شده است . نا گفته نماند در همان زمانیکه طرح و شالوده یک قانون بزرگ و همه جایی در مرکز شبه جزیره عربستان ریخته می شد در هم جواری آنان دو امپراطور بزرگ ایران و روم از حقوق اداری وسیع و قابل توجهی برخوردار بوده اند که شاید پاره ای از حقوق اداری اسلام در زمان بنی العباس و جانشنان آنان متاثر از حقوق اداری ایرانی باشد. تا زمانیکه پیغمبر اکرم در قید حیات بود(سال یازده هجرت )خود مظهر قوای سه گانه مملکت به شمار می رفت و در تمام موارد اعم از مقننه،مجریه، قضائیه از وی دستور و راهنمایی می گرفتند، اساس کار دولت اسلامی در سال اول هجری بر پایه همکاری ،برابری و برادری و مساوات بود.

ظهور اسلام و حقوق اداری

در بدو ظهور اسلام دو سازمان بزرگ در حقوق اداری آن مشاهده می شود:
اول :سازمان وسیع یا ارتش که در سایه اتفاق و اتحاد و نماز جماعت مسلمانان ترتیب یافته بود،و مسلمین هر یک بشخصه برای انتشار و توسعه دین و آئین جدید خود وظیفه و هدف مشترکی را دنبال می کردند و در طریق تحقق هدف خود از هیچگونه مساعی و کوشش و همکاری جمعی خود داری نمی کردند.
دوم : سازمان یا زکوه بود (بیت المال) که پایه و شالوده بیت المال را تشکیل میداد و شبیه به نوعی مالیات و دریافت حقوق قانونی دولتی بود که بهنگام ضرورت در بهبود وضع اجتماع وکمک به انسانهای محروم و فقیر بکار میرفت که این سازمان نیز اساس و پایه اش مستند از آیات کریمه قرآن بوده است .
با تشکیل این دوسازمان ،پایه دولت اسلامی مستحکم گردید ولی روی هم رفته بعلت جوان بودن اسلام هنوز سازماهای اداری مقررات و دستورالعملی که بتواند مردم را به پرداخت زکوه و اقدام در کارهای خیر و عام المنفعه تشویق و تحریض نماید بوجود نیامده بود فقط در مواقع ضروری دور هم می نشستند و تصمیم می گرفتند حرکت میکردند و عمل می نمودند.

یکی از نمایندگان و سفرای دربار ساسانی که مامور شده بود تا بمدینه برود می گوید وارد مسجد شدیم ،سراغ دربار با شکوه اسلامی را گرفتیم ،مارا بمسجدی هدایت کردند، وارد مسجد شدیم چند تن عرب روی حصیرهای مسجد حلقه وار نشسته بودند و جلسه یی تشکیل داده بودند اینها بمصداق «و شاورهم فی الامر» برای رسیدگی به امری مهم گردهم آمده بودند مجلس آنان تا اخذ تصمیم بیش از چند دقیقه طول نکشید.
در این دوره حکومت اسلامی بر پایه اصل آزادی و دموکراسی محض بنا شده و تمام مسلمانان از هر نژاد و ملت، سیاه و سفید ،بزرگ و کوچک، زن و مرد،غنی و فقیر همه در برابر احکام دین و قوانین مذهبی یکسان و برابر بودند . ولی این سادگی طرز اداره کردن متاسفانه دوام و بقای زیادی نیافت – از آن زمان به بعد یعنی پس از خلفای راشدین تا اواخر دوره بنی العباس صورت تجلی و اشرافیت بخود گرفت و جنبه ایرانی پیدا کرد .روح سادگی از بین آنها رخت بر بست ،علتش این بود که در دولت بنی عباس چون بسیاری از وزراء از نژاد خالص ایرانی بودند خواستند عظمت و شکوه عهد ساسانی را بار دیگر تجدید نمایند .

تحقیقهای مشابه
پلیس اداری در حقوق اداری
15 صفحه - 9000 تومان
پلیس اداری در حقوق اداری
16 صفحه - 6000 تومان
ماهیت و قلمرو و پیشینه حقوق اداری انگلستان و فرانسه
33 صفحه - 18000 تومان
ماهیت و قلمرو و پیشینه حقوق اداری انگلستان و فرانسه
33 صفحه - 9000 تومان
مقایسه صلاحیت های شورای دولتی فرانسه ومجلس اعیان انگلستان در حوزه حقوق اداری روش تحقیق
55 صفحه - 24000 تومان
قراردادها در حقوق اداری ایران و انگلستان
27 صفحه - 12000 تومان
تحقیق حقوقی بررسی دفاع مشروع از منظر اسلام و حقوق بین المللی
38 صفحه - 18000 تومان
جایگاه رفاه اجتماعی در حقوق اسلام -روش تحقیق
50 صفحه - 30000 تومان
جایگاه رفاه اجتماعی در حقوق اسلام -روش تحقیق
50 صفحه - 21000 تومان
کنوانسیون رفع انواع تبعیض علیه زنان در مقایسه با حقوق زن در اسلام پروژه حقوق
54 صفحه - 30000 تومان
حقوق اداری در صدر اسلام
13 صفحه - 1500 تومان
نقش جهاد در گسترش اسلام در صدر اسلام
10 صفحه - 1500 تومان
تاریخ صدر اسلام (جنگ احد)
43 صفحه - 12000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007