موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

پروژه ریاضی و آمار انواع نمودار ها و آمار ریاضی

عنوان سفارش :
پروژه ریاضی و آمار انواع نمودار ها و آمار ریاضی
تعداد صفحه :
65
قیمت :
27000 تومان
پروژه ریاضی و آمار انواع نمودار ها و آمار ریاضیپروژه ریاضی و آمار انواع نمودار ها و آمار ریاضی
 • مقدمه
 • 1-1 شاخصهاي تمركز
  1-1-1میانگین
  امید ریاضی رابا µ نشان می دهندوآن را میانگین Xیا میانگین چگالی (f ( x هم می نامند .(x)E درصورتی وجود دارد که مجموع یا انتگرال به طور مطلق همگرا باشد. شايدمهمترين نكته درمطالعه ي توزيع يك نمونه ازاندازه ها،تعيين يك مقدارمركزي باشد،يعني ،يك مقدارنماينده كه اندازه هادراطراف آن توزيع شده اند.هرمعيار عددي راكه معرف مركزمجموعه ي داده هاباشد،معيارگرايش به مركز مي نامند.دوتا از متداول ترين معيارگرايش به مركزعبارت اند ازه ميانگين و ميانه .
  ميانگين يامتوسط نمونه اي مركب ازn اندازه ي X1،.. Xnعبارت است از خارج قسمت مجموع اين اندازه ها بر n.ميانگين رابا(X ) ̅ نشان مي دهند كه در عمليات،به صورت زير نوشته ميشود:∑_(i=1)^n▒X
  همان طور كه از مفهوم"متوسط"برمي آيد،ميانگين،مركز مجموعه ي داده ها رانمايش مي دهد.
  ميانگين حسابي عبارت اندازمجموع داده ها ،تقسيم برتعدادآنهايعني
  x ̅=(∑_(i=1)^k▒fx)/n
  راميانگين داده ها مي گويند.هرگاه تمام فراوانيها برابريك باشند داريم و k=n , دراين حال ( x) ̅رادرزبان معمولي معدل مي نامند. علاوه برميانگين حسابي ،ميانگين هندسي ،توافقي،ريشه اي رتبه دو نيز وجوددارد.

  2-1-1ميانه
  ميانه ي نمونه اي مركب ازnاندازه x1،....،xn عبارت است از اندازه ي وسطي،درصورتي كه اندازه ها را به ترتيب از كوچكترين به بزرگترين مقدارمرتب كرده باشيم.اگرnعددفردي باشد،يك مقداروسطي منحصر بفردوجودداردكه ميانه است.اگرnزوج باشد دومقدار وسطي وجود دارد كه متوسط آنهابه عنوان ميانه تعريف مي شود.

  3-1-1چارک
  نقاط تقسیم داده ها به چهار قسمت راچارک می نامند.که هر کسر p را می توان به صورت %100p بیان کرد.صدک p100 ام نمونه ،مقداری است که وقتی داده ها از کوچکترین تابزرگترین مقدار مرتب شدند،حداقل p100 ازمشاهدات منطبق براین مقدار یا درسمت چب آن وحداقل (p-1)100% ازمشاهدات منطبق بر این مقدار یا درسمت راست بالای آن باشد.واضح است که چارکها ،صدکهای 25ام،50ام،75ام هستند.

  تحقیقهای مشابه
  پروژه ریاضی و آمار انواع نمودار ها و آمار ریاضی
  65 صفحه - 27000 تومان
  پروژه رشته ریاضی بازی هگز به همراه مقالات اصلی و ترجمه شده hex
  90 صفحه - 90000 تومان
  بسته آزمونهای استخدامی ویژه آزمون شهرداری شامل سئوالات ریاضی و ادبیات و معارف و هوش و زبان انگلیسی و آمار و کامپیوتر و icdl
  300 صفحه - 12000 تومان
  پروژه آمار مربوط به دبیرستان با موضوع ازدواج همراه با پرسشنامه و انواع نمودارها
  7 صفحه - 18000 تومان
  علم آمار و انواع نرم افزار های آماری
  17 صفحه - 7500 تومان
  هاب و انواع هاب پروژه کامپیوتر شبکه
  76 صفحه - 24000 تومان
  کنوانسیون رفع انواع تبعیض علیه زنان در مقایسه با حقوق زن در اسلام پروژه حقوق
  54 صفحه - 30000 تومان
  حسابداری منابع انسانی و انواع کاربردهایش - پروژه مالی
  33 صفحه - 12000 تومان
  آمار و مدلسازی بررسی نمرات دانش آموزان در درس ریاضی همراه با داده و نمودار و جدول فراوانی
  12 صفحه - 24000 تومان
  آمار و مدلسازی بررسی نمرات دانش آموزان در درس ریاضی همراه با داده و نمودار و جدول فراوانی
  13 صفحه - 36000 تومان
  رابطه ریاضی و موسیقی
  11 صفحه - 4500 تومان
  تاریخچه اقتصاد مهندسی و کاربرد ریاضی در علم اقتصاد
  21 صفحه - 6000 تومان
  کاربرد ریاضی در علم پزشکی
  13 صفحه - 6000 تومان
  آموزش ریاضی کودکان پیش از دبستان
  12 صفحه - 4500 تومان
  آموزش ریاضی به روش فعال
  9 صفحه - 4500 تومان
  رابطه ریاضی با نقاشی
  11 صفحه - 6000 تومان
  ریاضی و زندگی - ریاضی و زیبا شناسی
  10 صفحه - 4500 تومان
  کاربرد ریاضی در سازمانها ، اقتصاد ، زندگی روزمره
  14 صفحه - 4500 تومان
  نقش ریاضی در زندگی روزمره
  18 صفحه - 7500 تومان
  پروژه درس روش تحقیق با عنوان روشهای جدید آموزش ریاضی برای معلمان
  63 صفحه - 24000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - ریاضی با عنوان مکعب جادویی n بعدی
  14 صفحه - 42000 تومان
  بررسی علل موثر در افت تحصیلی ریاضی ابتدایی
  15 صفحه - 7500 تومان
  کاربرد ریاضی در صنعت
  23 صفحه - 9000 تومان
  آموزش ریاضی به روش تدریس فعال
  7 صفحه - 4500 تومان
  آموزش ریاضی در مقطع ابتدایی
  11 صفحه - 4500 تومان
  کاربرد اینترنت در ریاضی
  8 صفحه - 4500 تومان
  معرفی دانشمند ریاضی لاگرانژ
  10 صفحه - 4500 تومان
  بررسی روش های تدریس ریاضی در پیشرفت تحصیلی از دیدگاه دبیران دانش آموزان دوره ی راهنمایی بر اسا روش تحقیق
  11 صفحه - 7500 تومان
  پروژه رشته ریاضی هندسه های اقلیدسی و نا اقلیدسی
  56 صفحه - 36000 تومان
  ارتباط ریاضی با سایر دروس و کاربرد آنها در دنیای امروز
  10 صفحه - 7500 تومان
  کاربرد ریاضی در حسابداری
  35 صفحه - 13500 تومان
  پروژه رشته ریاضی جبر - سلولهای ضعیف هم ضرب، در زنجیره ای از حوزه های تعویض ناپذیر موضعی
  42 صفحه - 24000 تومان
  مقاله ریاضی - بهينه سازي گروهي ذرات توسط فعاليتهاي خارجي براي تعامل و فعل و انفعالات برنامه نويسي غيرخطي چند منظوره
  11 صفحه - 6000 تومان
  پروژه رشته ریاضی تئوری مقدماتی از معادلات lyapunov
  50 صفحه - 54000 تومان
  پروژه رشته ریاضی گرایش محض خاصیت منظم آرنز بودن مدولهای باناخ
  45 صفحه - 54000 تومان
  پروژه ریاضی محض خاصیت منظم آرنز بودن مدولهای باناخ
  42 صفحه - 36000 تومان
  کاربرد ریاضی در زندگی
  9 صفحه - 4500 تومان
  کاربرد ریاضی در زندگی
  28 صفحه - 10500 تومان
  کاربرد ریاضی در حسابداری و اقتصاد
  23 صفحه - 12000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - شیوه های استدلال حسابی ( ریاضی ) یک بررسی تجربی 13
  9 صفحه - 27000 تومان
  پروژه رشته ریاضی ایده آلها و زیر مدولهای مدولهای ضربی
  67 صفحه - 54000 تومان
  طرح درس روزانه ریاضی سوم
  4 صفحه - 6000 تومان
  طرح درس روزانه ریاضی سوم
  4 صفحه - 3000 تومان
  پروژه آموزش ریاضی به كودكان ابتدائي
  56 صفحه - 24000 تومان
  کاربرد ریاضی در جهان حسابداری کامپیوتر
  28 صفحه - 10500 تومان
  تاریخچه آمار و احتمال
  9 صفحه - 3000 تومان
  پروژه آمار ارتباط دانش اموزان با همسنین خود
  18 صفحه - 7500 تومان
  تحقیق آمار درباره ریاضی
  24 صفحه - 9000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - آمار رگرسیون ناپارامتری
  27 صفحه - 81000 تومان
  پروژه آمار - چندک ها و صدک ها و گشتاورها و تحلیل کلی
  22 صفحه - 7500 تومان
  پروژه آمار - چندک ها و صدک ها و گشتاورها و تحلیل کلی بصورت پاور پوینت
  49 صفحه - 15000 تومان
  پروژه رشته کامپیوتر روشهای بالا بردن آمار بازدید سایت - روشهای معرفی سایت با موتور جستجوگر google
  186 صفحه - 45000 تومان
  پروژه آمار مربوط به دبیرستان با عنوان اعتیاد در سنین مختلف
  36 صفحه - 27000 تومان
  فرق آمار و احتمالات و مفهوم ریاضی
  25 صفحه - 7500 تومان
  مطالعه و بررسی آمار مختلف شهر رشت
  23 صفحه - 9000 تومان
  مطالعه و بررسی آمار رشت نفوس و مسکن و سایر موارد
  40 صفحه - 18000 تومان
  آشنایی با فوتبال و فوتبال ایران به همراه آمار مسابقات و حضور در مسابقات بین المللی.docx
  40 صفحه - 10500 تومان
  پروژه آمار بررسی بررسی هوش دو کلاس دانش آموزان
  19 صفحه - 36000 تومان
  ضریب جینی و آمار آن در اقتصاد ایران
  18 صفحه - 7500 تومان
  کاربرد آمار در روانشناسی و علوم تربیتی
  10 صفحه - 6000 تومان
  پروژه کارشناسی مدیریت بررسی ابعاد مدیریت ارتباط با مشتری بر رضایت مشتریان بانک ملی همراه با پرسشنامه و تجزیه تحلیل آمار
  93 صفحه - 60000 تومان
  شایسته سالاری در مدیریت همراه با تجزیه تحلیل و آمار پروزه مدیریت
  59 صفحه - 30000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007