موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

بررسی رابطه اندازه شرکت با بازده و ریسک در بورس اوراق بهادار تهران

عنوان سفارش :
بررسی رابطه اندازه شرکت با بازده و ریسک در بورس اوراق بهادار تهران
تعداد صفحه :
26
قیمت :
9000 تومان
بررسی رابطه اندازه شرکت با بازده و ریسک در بورس اوراق بهادار تهران
 • مقدمه
 • بررسي رابطه متغيرهاي مالي و حسابداري در بورس ائراق بهادار موضوع بسياري از تحقيقات انجام شده در اين زمينه مي باشد. در بسياري از اين تحقيقات متغيرهاي ريسك و بازده و رابطه اين متغيرها با ديگر متغيرهاي تأثير گذار و همچنين متأثر از اين دو متغير بررسي شده است. در اين تحقيق نيز محققان در پي بررسي رابطه اندازه شركت با ريسك و بازده مي باشند . ريسك و بازده در سرمايه گذاري و تأمين مالي هميشه با هم هستند و نمي توان آنها را جدا از هم فرض نمود ،‌چرا كه تصميمات مربوط به سرمايه گذاري هميشه بر اساس رابطه ميان ريسك و بازده صورت مي گيرد. هر تصميم مالي داراي يك جزء‌ريسكي و يك جزء بازدهي است. ارتباط ريسك و بازده به شكل يك تعادل ريسك و بازده است منظور اين است كه تنها زماني بازده بيشتر كسب مي شود كه ريسك بالاتري تقبل گردد. از طرفي يكي از فرض هاي اساسي در سرمايه گذاري ريسك گريز بودن سرمايه گذاران است و سرمايه گذاران تا جاي ممكن سعي دارند منابع مالي خود را در جايي سرمايه گذاري كنند كه بيشترين بازده و كمترين ريسك را داشته باشد. ريسك ميزان اختلاف ميان بازده واقعي سرمايه گذاري با بازده مورد انتظار است. تجزيه و تحليل گران مدرن سرمايه گذاري، منابع ريسك را كه باعث تغيير و پراكندگي در بازده مي شود به دو دسته تقسيم مي كنند: ريسك سيستماتيك و ريسك غير سيستماتيك،‌ريسك غير سيستماتيك را مي توان با ايجاد پرتفوي كاهش داد و آن قسمت از ريسكي كه باقي مي ماند، غير قابل كاهش و ريسك مربوط به بازار است. اين قسمت از ريسك، ريسك سيستماتيك،‌بتا ناميده مي شود كه در اين تحقيق به عنوان معيار ريسك تعيين شده است.
  بازده در فرايند سرمايه گذاري نيروي محركي است كه ايجاد انگيزه مي كند و پاداشي براي سرمايه گذاران محسوب مي شود . بازده ناشي از سرمايه گذاري براي شرمايه گذاران حائز اهميت است، براي اين كه تمامي بازي سرمايه گذاري به منظور كسب بازده صورت مي گيرد . يك ارزيابي از بازده، تنها راه منطقي است كه سرمايه گذاران مي توانند براي مقايسه سرمايه گذاري هاي جايگزين و متفاوت از هم انجام دهند . بازده سهام كه يكي ديگر از متغيرهاي وابسته در اين بررسي مي باشند، شامل دو جزء مي باشد: منفعت حاصل از سرمايه (تغيير قيمت) و سود نقدي (راعي و تلنگي، 1387،‌ص 410) معيار مورد نظر براي تعيين اندازه شركت نيز، ارزش بازار حقوق صاحبان سهام تعيين شده است كه معرف مبلغ سرمايه گذاري مي باشد . ارزش بازار شركت بيانگر ثروت سهامداران است و در رويكرد ارزيابي متوازن ارزش سهام به عنوان يكي از معيارهاي ارزيابي عملكرد شركت است، بنابراين پيش بيني آن براي سرمايه گذاران و هم براي مديريت از اهميت خاصي بر خوردار است (بي ور و همكاران ، 2004 ،‌ص 12)

 • پيشينه تحقيق
 • در يكي از مهمترين مطالعات انجام شده ،‌فاما و فرنچ با تلخيص يافته هاي مطالعات تجربي پيشين به اتكا به روش رگرسيون مقطعي رابطه بين متغيرهاي بتا ، اندازه شركت ،‌نسبت ارزش دفتري به قيمت بازار در بازار آمريكا را مورد بررسي قرار داده و به اين نتيجه رسيدند مه ريسك سيستماتيك (بتا) قدرت تبيين همه اختلافات بازده سهام در طول دوره مورد بررسي (1963 تا 1990) را ندارد و از بين متغيرهاي مورد بررسي اندازه شركت و نسبت ارزش دفتري به قيمت بازار، بهتر قارند اختلاف ميانگين بازده سهام را تشريح كنند. فاما و فرنچ با ادامه تحقيقات خويش مدلي را ارايه كردند كه به مدل «سه عاملي فاما و فرنچ» معروف شد. اين مدل پيش بيني مي كند كه بازدهي مورد انتظار يك سبد سهام پس از کسر نرخ بازدهی بدون ریسک به وسیله حساسیت بازدهی سبد سهام نسبت به سه عامل زیر توجیه می شود:
  مازاد بازده مورد انتظار از پرتفوی بازار نسبت به نرخ بازده بدون ریسک
  اختلاف بازدهی بین یک سبد سهام که با سهم های کوچک تشکیل شده است و سبدی که با سهام های کوچک تشکیلا شده است و سبدی که با سهام های بزرگ تشکیل یافته است. اختلاف بازدهی بین یک سبد که از سهم هایی با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار پایین تشکیل شده اند و سبدی که از سهم هایی با نسبت ارزش دفتری به ارزش بالا تشکیل شده اند (فاما و فرنچ، 1992، ص 427) در این مدل دو عامل مربوط به اندازه وجود دارد. یکی از اندازه سهام و دیگری نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، این کارفرما و فرنچ مقدمه ای برای کارهای دیگر در این زمینه شد و محققان بسیاری به آزمون مدل سه عاملی فاما و فرنچ در بورس های مختلف پرداختند. تعدادی از این تحقیقات که در داخل و خارج کشور انجام شده است ، ارائه می شود.

  تحقیقات خارجی
  روبرت روتلج و همکاران که در بازار چین درباره چین و در بازه زمانی 1998 تا 2003 به بررسی رابطه بین اندازه و بازده پرداخته اند و نتیجه بدین صورت بوده که شرکت های کوچک بازده بیشتری داشته اند.
  بری زیرینگ و ویلارد مک اینتوش در تحقیق خود تحت عنوان «اندازه مناسب و ریسک : چرا همیشه شرکت بزرگ مناسب نیست؟» نمونه مورد نظر خود را بر حسب اندازه در شش گروه زیر 20 میلیون دلار ، بین 20-40، بین 40- 60 ، بین 60- 80، بین 80- 100 قرار داده اند و سپس به مقایسه ریسک در دسته های فوق پرداخته است . نتیجه نیز بدین صورت بوده است که شرکت های کوچک از ریسک کمتری برخوردار بوده اند.
  پژوهش های دیگر در این زمینه کارهای گراهام و ئهمکاران در سال 1998 و هواکیمین و همکاران در سال 2001 است که نشان می دهد شرکت های بزرگ ریسک کمتری نسبت به شرکت های کوچک تر دارند . گاپینداز و کریشنا مورتی 2001 نیز در بررسی های خود به این نتیجه رسیدند که اندازه شرکت در رابطه بین نقدینگی سهام و نوسان پذیری قیمت (ریسک) می تواند مؤثر باشد.
  در تحقیق کای چان چین و نای فو چن 2004 با عنوان «آزمون قیمت گذاری دارایی ها به صورت قطعی و نقش اندازه شرکت به عنوان متغیری مفید برای ریسک » با قرار دادن سهام شرکت ها به ترتیب اندازه در پورتفوهای مختلف، در نهایت به این نتیجه رسیده اند که عامل اندازه شرکت را نمی توان به عنوان عاملی برای تعیین و پیش بینتی بازده و ریسک در نظر گرفت. چرا که رابطه معناداری بین دو متغیر بازده و اندازه شرکت مشاهده نشده است.
  گابریل پرز و کیروس کوثری تیمرمن 2006 به بررسی تغییر پذیری بازده سهام شرکت های بزرگ و کوچک در شرایط رونق و رکود پرداخته اند و نتیجه بدین صورت بوده که شرکت های کوچک در شرایط مختلف، تغییرات بازده (ریسک) بیشتر و در واقع حساسیت بیشتری داشته اند.
  بریمبل 2003 در بازه زمانی 10 ساله 1991 تا 2000 ، تعداد 124 شرکت را انتخاب و به بررسی رابطه چند متغیره از جمله اندازه شرکت یا ریسک سیستماتیک پرداخت و به این نتیجه دست یافت که بیش از 57 درصد تغییرات ریسک سیستماتیک توسط متغیرهای مورد بررسی از جمله اندازه شرکت تبیین می شود.
  بیور و همکاران 2004 نیز در بررسی های خود در تبیین بتا ، ارتباط بین هفت متغیر اساسی شرکت را با بتای سهام و شرکت بررسی نمودند که یکی از آن ها اندازه شرکت بوذ . نتیجه نیز بدین صورت بود که اغلب شرکت های بزرگ ریسک کمتری را نسبت به شرکت های کوچک دارند که علت آن بیشتر به خاطر دسترسی راحت تر آنها به بازارهای سرمایه است (راعی و تلنگی، 1383، ص 263).

  تحقیقهای مشابه
  بررسی رابطه اندازه شرکت با بازده و ریسک در بورس اوراق بهادار تهران
  26 صفحه - 9000 تومان
  پروژه رشته حسابداری بررسی ارتباط بین متغیر های کلان اقتصادی و بازده غیر عادی سهام در بورس اوراق بهادار تهران فایل بصورت پاورپوینت
  42 صفحه - 27000 تومان
  پروژه تجزیه و تحلیل بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 89- 80
  65 صفحه - 36000 تومان
  بررسی نوسانات بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 80
  16 صفحه - 9000 تومان
  پروژه- بررسی رابطه بنیه ریاضیات با بازده علمی دانشجویان
  74 صفحه - 18000 تومان
  پروژه- بررسی رابطه بنیه ریاضیات با بازده علمی دانشجویان
  74 صفحه - 30000 تومان
  آشنایی با بازارهای بورس اوراق بهادار در آمریکا
  9 صفحه - 1500 تومان
  آشنایی با بورس اوراق بهادار و نحوه سرمایه گذاری در آن
  112 صفحه - 48000 تومان
  بررسی رابطه ویژگیهای شرکت و سودآوری شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار پروژه مالی
  89 صفحه - 36000 تومان
  بررسی ساختار مالکیت شرکت و سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار پروژه مالی
  64 صفحه - 36000 تومان
  شرکت بورس اوراق بهادر تهران سهامی عام
  45 صفحه - 7500 تومان
  پروژه رشته غلوم اجتماعی - بررسی رابطه بین خود پندار و اضطرلب در دانش آموزان
  60 صفحه - 24000 تومان
  پروژه مقطع کارشناسی آموزش ابتدایی - بررسی رابطه عاطفی استاد در پیشرفت تحصیلی
  30 صفحه - 21000 تومان
  پروژه بررسی رابطه منبع کنترل درونی - برونی با عزت نفس
  104 صفحه - 90000 تومان
  پروژه رشته روانشناسی بررسی رابطه منبع کنترل (درونی - برونی) با عزت نفس مقیاس سنجش ادرک خویشتن
  103 صفحه - 60000 تومان
  پروژه رشته روانشناسی بررسی رابطه منبع کنترل با عزت نفس
  103 صفحه - 45000 تومان
  پروژه بررسی رابطه سرمایه اجتماعی وبه طور اخص وجود اعتماد اجتماعی در اصلاحات ، توسعه و رشد اقتصادی رشته مدیریت صنعتی
  191 صفحه - 75000 تومان
  پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه اظطراب با پیشرفت تحصیلی
  45 صفحه - 30000 تومان
  پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه بین بررسی نگرش دانش آموزان دبیرستانی نسبت به حجاب پوشش اسلامی
  100 صفحه - 75000 تومان
  پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه بین عملکرد مشاوران و پیشرفت تحصیلی و سازشی دانش آموزان دبیرستانی
  166 صفحه - 75000 تومان
  پروژه رشته روانشناسی بررسی رابطه بین ترتیب تولد فرزندان بر میزان اعتماد به نفس و مسئولیت پذیری در بین کودکان
  436 صفحه - 105000 تومان
  پروژه علوم تربیتی بررسی رابطه بین بررسي نگرش دانش آموزان نسبت به حجاب و پوشش اسلامی
  131 صفحه - 75000 تومان
  پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه بازی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی
  121 صفحه - 66000 تومان
  پرسشنامه بررسی رابطه فرهنگ سازمانی بر وفاداری مشتریان
  4 صفحه - 9000 تومان
  پروژه بررسی رابطه بین ویژگیهای شخصیتی و باورهای غیرمنطقی و تیپهای شخصیتی زنان شاغل با میزان ترس از موفقیت آنان
  27 صفحه - 21000 تومان
  پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه بین اضطراب کودکان و اختلالات خلقی - اضطراب و افسردگی والدین با جامعه آماری و پرسشنامه
  70 صفحه - 60000 تومان
  کار آماری بررسی رابطه هویت و پرخاشگری در بین دانشجویان
  23 صفحه - 105000 تومان
  کار آماری بررسی رابطه بازی و رشد اجتماعی دانش آموزان
  15 صفحه - 90000 تومان
  کار آماری بررسی رابطه افسردگی و اضطراب با فرسودگی تحصیلی
  10 صفحه - 105000 تومان
  کار آماری بررسی رابطه افسردگی و اضطراب با فرسودگی تحصیلی
  53 صفحه - 120000 تومان
  کار آماری بررسی رابطه بین باورهای ارتباطی با کارکرد خانواده و رضایت زناشویی
  33 صفحه - 135000 تومان
  کار آماری بررسی رابطه افسردگی و اضطراب با فرسودگی تحصیلی
  8 صفحه - 105000 تومان
  کار آماری بررسی رابطه بین تیپ شخصیتی درونگرا و برونگرا با سلامت روانی جوانان
  18 صفحه - 120000 تومان
  کار آماری بررسی رابطه بین تیپ شخصیتی درونگرا و برونگرا با سلامت روانی جوانان
  8 صفحه - 105000 تومان
  کار آماری بررسی رابطه
  1 صفحه - 1 تومان
  پروژه کارشناسی روانشناسی بررسی رابطه رضایت زناشویی در بین زنان شاغل و غیر شاغل همراه با پرسشنامه و تجزیه تحلیل آماری
  143 صفحه - 75000 تومان
  پروژه کارشناسی روانشناسی بررسی رابطه سبکهای دلبستگی و رضایتمندی زناشویی همراه با پرسشنامه و تجزیه تحلیل آمار
  102 صفحه - 60000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - یک بررسی پسا SOX عوامل مرتبط با اندازه نقش حسابرسی داخلی 28
  26 صفحه - 78000 تومان
  پایان نامه جهت اخذ کارشناسی مدیریت صنعتی بررسی سیستم برنامه مواد و تولید در شرکت لامپ پارس شهاب
  90 صفحه - 45000 تومان
  پروژه مالی رشته حسابداری بررسی سیستم حقوق شرکت آب منطقه ای
  84 صفحه - 45000 تومان
  پروژه مدیریت صنعتی به عنوان بررسی بخش تعمیرات و نگهداری سیستم های تغذیه نیرو در شرکت مخابرات
  81 صفحه - 54000 تومان
  تحلیل و بررسی یک شرکت کامپیوتری - خلاصه مدیریتی و تشریح کامل
  15 صفحه - 9000 تومان
  پروژه بررسی عوامل موثر در ایجاد رضایت شغلی همراه با جامعه آماری و مطالعه بر روی کارکنان شرکت فومن شیمی بر اساس روش تحقیق
  37 صفحه - 24000 تومان
  پروژه رشته مدیریت صنعتی بررسی بخش تعمیرات و نگهداری سیستم های تغذیه نیرو در شرکت مخابرات
  75 صفحه - 45000 تومان
  پروژه رشته علوم تربیتی بررسی عوامل مؤثر در انگیزه دانشجویان برای شرکت در کلاس
  81 صفحه - 66000 تومان
  پروژه مطالعه و بررسی نحوه تشکیل و ثبت شرکت تعاونی
  198 صفحه - 45000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی تئوری مدیریت شرکت – شانس های موفقیت در بیولوژی اجتماعی و دگر خواهی متقابل 25
  37 صفحه - 36000 تومان
  پروژه مالی رشته حسابداری بررسی سیستم حقوق شرکت آب منطقه ای
  82 صفحه - 45000 تومان
  پروژه مدیریت صنعتی و بازرگانی بررسی تاثیر بسته بندی و تنوع مواد غذایی پرفروش مواد غذایی در شرکت زمزم رشت
  100 صفحه - 54000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - تحلیل و بررسی محیط خارجی یک شرکت 48
  16 صفحه - 48000 تومان
  پروژه مالی بررسی و تحلیل فروش و سود و زیان در شرکت پگاه
  49 صفحه - 36000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - اجرای موفق ائی.آر.پی در یک شرکت اتیوپیایی (حبشه): یک بررسی موردی در زمینه اجرای ائی در مهندسی صنعتی مسفاین، سهامی خاص
  10 صفحه - 30000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی شرکت هایی که تحت حمایت مالی موسسه ی توسعه ی راههای تجاری و صنعتی در کنیا هستند 14
  15 صفحه - 45000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی نقش کشور و نوع شرکت در ارزیابی ریسک‎های حسابرسی شرکت و تصمیم‎گیری برنامۀ حسابرسی 18
  24 صفحه - 72000 تومان
  پرسشنامه بررسی ریسک شرکت (Eli Noy & Shmule Ellis) (الی نوی و شمول الیس)
  1 صفحه - 1500 تومان
  عوامل موثر بر محصولات کشاورزی و نحوه بررسی ریسک در محصولات کشاورزی
  20 صفحه - 6000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت ریسک زنجیره ی تامین در بحران های مالی- یک رویکرد بررسی موردی چندگانه
  15 صفحه - 45000 تومان
  پروژه بررسی علل افت و خیزهای بورس اوراق بهادار
  111 صفحه - 36000 تومان
  پروژه حسابداری بررسی آثار و پیامدهای اقتصادی تاسیس بورس اوراق بهادار
  102 صفحه - 45000 تومان
  پروژه حسابداری بررسی آثار و پیامدهای اقتصادی تاسیس بورس اوراق بهادار
  101 صفحه - 45000 تومان
  پروژه حسابداری بررسی آثار و پیامدهای اقتصادی تاسیس بورس اوراق بهادار
  150 صفحه - 36000 تومان
  پروژه رشته حسابداری بررسی نقش اوراق مشارکت در تامین مالی صنایع در ایران
  102 صفحه - 45000 تومان
  پروژه بررسی نقش اوراق مشارکت در تامین مالی صنایع در ایران
  102 صفحه - 45000 تومان
  پرسشنامه حفظ رابطه با مشتریان در شرکت های مشاوره سرمایه گذاری (Andreas B. Eisingerich & Simon Bell) (آندرس. ایسینگریچ و سیمون بل)
  3 صفحه - 1500 تومان
  بررسی رابطه بین شاخص های ریسک و مطالبات معوقه بانک مسکن مدیریت استان پروژه مالی
  56 صفحه - 21000 تومان
  پرسشنامه ریسک رابطه ای (Helene Delerue) (هلن دلرو)
  1 صفحه - 1500 تومان
  نقاط قوت و ضعف اوراق قرضه از دیدگاه شرکت انتشار دهنده آنها
  11 صفحه - 1500 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت ریسک نقدینگی و اوراق قرضه بانکی در یک سیستم مالی بدون تضمین سپرده
  15 صفحه - 45000 تومان
  شرکت بورس اوراق بهادر تهران(سهامی عام)
  45 صفحه - 15000 تومان
  سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار
  8 صفحه - 1500 تومان
  بررسی آثار و پیامدهای اقتصادی تاسیس بورس اوراق بهادار
  46 صفحه - 9000 تومان
  مقایسه بورس تهران با بورس توکیو
  20 صفحه - 15000 تومان
  مقایسه بورس تهران با بورس توکیو
  20 صفحه - 10500 تومان
  بورس اوراق بهادار تهران
  7 صفحه - 1500 تومان
  بورس اوراق بهادار تهران
  10 صفحه - 1500 تومان
  آسیب شناسی بازار سرمایه ( بازار اوراق بهادار در ایران)
  94 صفحه - 36000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007