موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

بررسی ثبت اموال غیر منقول پس از تقسیم ترکه تحقیق حقوقی

عنوان سفارش :
بررسی ثبت اموال غیر منقول پس از تقسیم ترکه تحقیق حقوقی
تعداد صفحه :
17
قیمت :
9000 تومان
بررسی ثبت اموال غیر منقول پس از تقسیم ترکه تحقیق حقوقی
 • مقدمه
 • ثبت اموال غیرمنقول اصولاً به موجب گواهی انحصار وراثتی است که به اداره ثبت تقدیم می‌گردد. این مقاله بر آن است تا نحوه اعتراض اشخاص ثالث به ثبت ملک، نحوه مداخله دادستان هنگامی که متوفی بلاوارث است، ثبت ملک هنگامی که نسبت به آن وصیتی شده و عکس‌العمل اشخاصِ ذی‌نفع نسبت به هر یک از حالات تنفیذ وصیت‌نامه و اختلاف بین ورثه و اشخاص ذی‌نفع و ابراز وصیت‌نامه‌ای خلاف وصیت‌نامه اول و در نهایت نحوه ثبت ثلث اموال غیرمنقول متوفی را مورد بررسی قرار دهد.

 • درآمد
 • پس از آنکه عمل تقسیم ترکه صحیحاً انجام گردید و بنا شود که برخی از اموال غیر منقول به نام ورثه یا موصی له در دفتر املاک ثبت گردد، مطابق ماده 299 قانون امور حسبی که مقرر داشته است:
  «ترتیب صدور سند مالکیت به نام ورثه یا موصی له نسبت به اموال غیر منقول که به نام مورث ثبت شده است در آئین‌نامه وزارت دادگستری معین می‌شود» رفتار می‌شود. ثبت ملکی که به نام مورث بوده و حال قرار است به نام ورثه یا موصی له ثبت گردد، به موجب گواهی انحصار وراثتی است که به اداره ثبت اسناد و املاک ارائه می‌شود که در آن تعداد ورثه و سهام هر یک از آنها در آن معین شده است، لیکن در این میان باید توجه داشت. مطابق قانون امور حسبی وصیت نامه‌ای را می‌توان به آن ترتیب اثر داد که به اداره ثبت ارائه نشده باشد و قبلاً هم وصیتی ثبت دفاتر نشده باشد، پس از تسجیل این موضوع، حصه هر یک از ورثه از ملک به طریقی که در تصدیق انحصار وراثت معین شده یا بین وراثی که نامشان در تصدیق مذکور آمده است توافقی حاصل شده باشد، عمل ثبت صورت می‌گیرد.2
  1 ـ اعتراض اشخاص ثالث به ثبت ملک
  ممکن است شخصی به عنوان اینکه وی احدی از ورثه متوفی بوده با ادعای وراثت، دعوی اثبات نَسَب یا دعوی اعتراض بر تصدیق انحصار وراثت در دادگاه، اقامه نماید، در چنین مواقعی، تکلیف مدعی این چنین خواهد بود که ابتدائاً باید به دادگاه محل اقامت خواندگان در دعوی اثبات نسب و یا در دعوی اعتراض بر تصدیق انحصار وراثت، به دادگاهی که نسبت به صدور تصدیق انحصار وراثت اقدام نموده، مراجعه و مبادرت به تقدیم دادخواست بنماید. آنگاه برای جلوگیری از نقل و انتقال ملک به نام ورثه، تقاضای گواهی تقدیم دادخواست از دادگاه بنماید و سپس آن را به اداره ثبت ارائه نماید. بدیهی است، مطابق ماده 2 آئین‌نامه راجع به ماده 299 قانون امور حسبی، اداره ثبت اسناد و املاک، مکلف است با توجه به گواهی صادره، ثبت ملک به نام ورثه را تا معلوم شدن نتیجهُ نهایی ادعا، متوقف خواهد نمود و خواهان دعوی اثبات نسب یا دعوی اعتراض به تصدیق انحصار وراثت نیازی به درخواست تنظیم صدور دستور موقت مبنی بر منع نقل و انتقال پلاک‌های ثبتی که به نام مورث ثبت شده را ندارد و بی‌نیاز از این موضوع خواهد بود و صرف ارائه گواهی تقدیم دادخواست نتیجه درخواست دستور موقت را در پی خواهد داشت.

  2 ـ نحوه مداخله دادستان در مورد متوفای بلا وارث

  ماده 367 قانون امور حسبی بیان داشته است: «در کلیه مواردی که دادستان تشخیص دهد که متوفی بلا وارث بوده و درخواست اشخاص برای صدور تصدیق بی‌اساس است می‌تواند به درخواست تصدیق وراثت اعتراض نماید و نیز می‌تواند در صورتی که متوفی را بلا وراث بداند به تصدیق انحصار وراثت در موردی هم که تصدیق مسبوق به آگهی نموده است اعتراض کند و در هر حال دادستان حق دارد از رأی دادگاه پژوهش و فرجام بخواهد».
  حال ممکن است در خصوص ما ترک بجا بمانده از متوفی بلا وراث، شخص یا اشخاص ادعای وراثت نمایند و تقاضای گواهی انحصار وراثت بنمایند، چنانچه در این خصوص گواهی صادر گردد و سپس شخص یا اشخاص مذکور تقاضای ثبت ملک به نام متوفی را بنمایند، دادستان مطابق ماده 367 قانون امور حسبی، به محض اطلاع ضمن اعتراض به تصدیق انحصار وراثت می‌بایست مراتب را به اداره ثبت اسناد و املاک اطلاع دهد، در این صورت ثبت ملک به نام متقاضی، تا معلوم شدن نتیجه اعتراض متوقف باقی خواهد ماند.3

  3 ـ ثبت ملک هنگامی که نسبت به آن وصیتی شده باشد

  نسبت به ملکی که به نام مورث است، ممکن است وصیتی شده باشد. در چنین حالتی می‌توان دو فرض را در نظر گرفت اول اینکه؛ مورد وصیت مورد قبول تمام ورثه و اشخاص ذی‌نفع است. دوم اینکه؛ مورد وصیت بین اشخاص ذی‌نفع و ورثه اختلاف واقع شود.
  ذیلاً به توضیح هر یک از حالات مذکور می‌پردازیم.

  3 ـ1 ـ تنفیذ وصیت‌نامه از ناحیه ورثه و اشخاص ذی‌نفع

  در چنین حالتی، در صورتی که نسبت به ملک غیر منقول ثبت شده، وصیتی شده باشد که مورد اتفاق تمام ورثه و اشخاص ذی‌نفع باشد، مورد وصیت به نام موصیûله یا مصرفی که برای آن وصیت شده، ثبت می‌شود و بقیه ملک (در صورت وجود) به نام ورثه ثبت می‌گردد.4
  3 ـ 2 ـاختلاف بین ورثه و اشخاص ذی‌نفع راجع به وصیت‌نامه
  هر گاه وصیت‌نامه‌ای که به موجب قانون قابل ترتیب اثر است، بین ورثه و اشخاص ذی‌نفع مورد اختلاف واقع شود، ثبت ملک نسبت به آنچه مورد گفتگو است موقوف به رفع اختلاف در دادگاه به موجب حکم نهایی خواهد بود. (ماده 6 آئین‌نامه راجع به ماده 299 قانون امور حسبی). بدیهی است مطابق ماده مرقوم، وصیت‌نامه باید به یکی از طرق مقرر در قانون امور حسبی تنظیم شده باشد یا اینکه مطابق ماده 291 قانون امور حسبی، در صورت عدم رعایت تنظیم وصیت‌نامه به یکی از سه شکل (عادی، رسمی، سری) اشخاص ذی‌نفع در ترکه به صحت وصیت اقرار نمایند. 5 نکته دیگر اینکه در صورت اختلاف راجع به مفاد وصیت‌نامه، لزومی به ارائه گواهی تقدیم دادخواست از دادگاه نمی باشد چرا که اداره ثبت به هنگام ثبت ملک، چنانچه به اختلاف بین ورثه و اشخاص ذی‌نفع پی ببرد، دستور توقف ثبت را صادر خواهد نمود و تا زمان رفع اختلاف در دادگاه به موجب حکم نهایی،6 ثبت ملک موقوف خواهد ماند. گاها ً ممکن است، حدوث اختلاف بین ورثه و اشخاص ذی‌نفع نسبت به قسمتی از ملک باشد و قسمت دیگر مورد توافق افراد باشد، در چنین حالتی، چنانچه نتیجه گفتگو میان ورثه و اشخاص ذی‌نفع در مورد اختلاف تأثیری در این قسمت نداشته باشد، حسب تقاضای اشخاص یاد شده ثبت ملک در قسمتی که مورد اختلاف نیست، بلامانع خواهد بود و نسبت به آنچه مورد اختلاف است مطابق حالت قبل عمل می‌گردد7 (رفع اختلاف در دادگاه به موجب حکم نهایی).
  حالت دیگری که ممکن است، بین ورثه و اشخاص ذی‌نفع حادث شود، زمانی است که توافق و اختلاف ورثه نسبت به وصیت‌نامه‌ای که به موجب قانون ترتیب اثر است معلوم نباشد، سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که آیا باید رفع اختلاف توسط دادگاه به عمل آید یا اینکه اداره ثبت با توجه به اینکه وصیت‌نامه به موجب قانون قابل ترتیب اثر است، نسبت به ثبت ملک اقدام نماید. در پاسخ باید گفت، ماده 8 آئین‌نامه تکلیف را در چنین مواردی بدین شکل روشن نموده است: «هرگاه توافق و اختلاف ورثه نسبت به وصیت‌نامه‌ای که به موجب قانون قابل ترتیب اثر است معلوم نباشد اداره ثبت به هزینه شخص ذی‌نفع آگهی می‌نماید و در آگهی باید مفاد وصیت‌نامه و اینکه از طرف کی و در چه تاریخ ابراز شده قید و تذکر داده شود چنانچه کسی اعتراضی نسبت به وصیت‌نامه دارد در ظرف سه ماه از تاریخ انتشار آخرین آگهی اعتراض خود را به اداره ثبتی که آگهی را منتشر نموده تسلیم نماید و در صورت انقضای مدت مذکور و نرسیدن اعتراض ملکِ مورد وصیت به نام موصی له یا مصرفی که برای آن وصیت شده است در دفتر املاک ثبت خواهد شد. آگهی مذکور سه مرتبه هر ماه یک مرتبه در روزنامه کثیرالانتشار محل منتشر شده و در صورت نبودن روزنامه در محل، در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار تهران منتشر خواهد گردید.»
  نکته قابل ذکر اینجا است که چنانچه وصیت‌نامه ابرازی مطابق قانون تنظیم نگردد یا اشخاص ذی‌نفع در ترکه به صحت وصیت اقرار ننمایند (موضوع ماده 291 قانون امور حسبی)، آنگاه تکلیف مقرر در ماده 8 آئین‌نامه از اداره ثبت اسناد و املاک، ساقط بوده و ذی‌نفعان باید جهت اثبات ادعای خود به دادگاه مراجعه نمایند و ثبت ملک همچنان تا تعیین تکلیف نهائی، متوقف خواهد ماند.
  بدیهی است ذی‌نفعان باید بدواً در دادگاه صالح اقدام به طرح دعوی «صحت و اصالت وصیت‌نامه» بنمایند و چنانچه اشخاص ذی‌نفع در ترکه به صحت وصیت اقرار نمایند مطابق ماده 291 قانون امور حسبی که بیان داشته است: «هر وصیتی که به ترتیب مذکور در این فصل واقع نشده است در مراجع رسمی پذیرفته نیست مگر اینکه اشخاص ذی‌نفع در ترکه به صحت وصیت اقرار نمایند». دادگاه حکم به صحت و اصالت وصیت‌نامه خواهد داد. ذکر این نکته نیز ضروری است که عدم تصدیق بعضی از وراث مانع نفوذ و اعمال وصیت در سهم وراثی که آن را قبول کرده‌اند نمی‌باشد.

  تحقیقهای مشابه
  بررسی ثبت اموال غیر منقول پس از تقسیم ترکه تحقیق حقوقی
  17 صفحه - 9000 تومان
  تملک اموال غیر منقول توسط اتباع خارجی روش تحقیق حقوق
  25 صفحه - 12000 تومان
  پروژه مطالعه و بررسی نحوه تشکیل و ثبت شرکت تعاونی
  198 صفحه - 45000 تومان
  آشنایی با اصول پدافند غیر عامل بررسی ویژگیهای مدارس امن
  22 صفحه - 9000 تومان
  پروژه رشته حسابداری بررسی ارتباط بین متغیر های کلان اقتصادی و بازده غیر عادی سهام در بورس اوراق بهادار تهران فایل بصورت پاورپوینت
  42 صفحه - 27000 تومان
  پروژه رشته برق بررسی تلفات غیر فنی در سیستم های قدرت و راهکارهای کاهش آن
  79 صفحه - 36000 تومان
  پروژه کارشناسی روانشناسی بررسی رابطه رضایت زناشویی در بین زنان شاغل و غیر شاغل همراه با پرسشنامه و تجزیه تحلیل آماری
  143 صفحه - 75000 تومان
  پروژه مدیریت بازرگانی بررسی صادرات غیر نفتی قبل و بعد از اقلاب
  88 صفحه - 60000 تومان
  پروژه درس روش تحقیق بررسی میزان تاثیر فناوری اطلاعاتی و ارتباطی تلفن همره و اینترنت
  35 صفحه - 30000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی ابعاد و مفاهیم اصلی - ترجمه انفرادی phonemics
  12 صفحه - 36000 تومان
  پروژه روش تحقیق با عنوان بررسی موانع و مشکلات درس هنر و تاثیر راهکارهای علمی آن در دوره ابتدایی
  15 صفحه - 12000 تومان
  در بیمه مطابق با روش تحقیق it بررسی فن آوری اطلاعات
  29 صفحه - 18000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - یک معیار شناخت تطبیقی در بررسی کار آفرینی 11
  16 صفحه - 19500 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی سطح مشترک ترکیبات آلومین و آلیاژ آلومینیوم فیبر کوتاه تقویت شده آلومینیوم سیلکات11
  19 صفحه - 31500 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی روش های بین¬المللی مدیریت منابع انسانی، در موسسات کوچک و متوسط چینی 14
  26 صفحه - 46800 تومان
  پروژه تحقیق و بررسی آبهای زیرزمینی
  79 صفحه - 24000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی الگوریتم های مسیر یابی 11
  15 صفحه - 12000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی تئوری مدیریت شرکت – شانس های موفقیت در بیولوژی اجتماعی و دگر خواهی متقابل 25
  37 صفحه - 36000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی سطح مشترک ترکیبات آلومین و آلیاژ آلومینیوم فیبر کوتاه تقویت شده آلومینیوم سیلکات 11
  17 صفحه - 18000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی نیوبیُم آلومینید به عنوان یک منبع ابررسانای جریانهای بالا 45
  70 صفحه - 75000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت استعداد استراتژیک - یک بررسی و اهداف مورد بحث تحقیق 24
  33 صفحه - 27000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی درونی محتوا، فرایند، خط مشی ها، تأثیرات و چالش ها18
  30 صفحه - 36000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی روش های متن مخفی در تصاویر 11
  14 صفحه - 9000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - یک بررسی پیرامون شبکه های مشبک بی سیم
  8 صفحه - 24000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - مرور و بررسی Zabbix
  8 صفحه - 24000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی نقش و کاربرد تکنولوژی RFID بر کارآیی زنجیره تامین SCM ))
  44 صفحه - 132000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - ارزيابي حركتي مركز توده طي راه رفتن – بررسی بیومکانیکی با کفش مخصوص 18
  7 صفحه - 21000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی اثبخشی طنز در تبلیغات میان فرهنگی 9
  9 صفحه - 27000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - شیوه های استدلال حسابی ( ریاضی ) یک بررسی تجربی 13
  9 صفحه - 27000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - مرور و بررسی زابیکس - نرم افزار شبکه 10
  8 صفحه - 24000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - تحقیق و بررسی سرمایه¬ی رفتاری 100
  78 صفحه - 234000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - تحلیل و بررسی محیط خارجی یک شرکت 48
  16 صفحه - 48000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - پیوند الگوها در بررسی حسابداری مدیریت: نقش رویکرد روشهای ترکیبی 11
  6 صفحه - 18000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی عمق سوراخ های زمین 13
  4 صفحه - 12000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی نقش اقتصادی مدیران 38
  36 صفحه - 108000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - اجرای موفق ائی.آر.پی در یک شرکت اتیوپیایی (حبشه): یک بررسی موردی در زمینه اجرای ائی در مهندسی صنعتی مسفاین، سهامی خاص
  10 صفحه - 30000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی تاثیر مولفه های مرکب بازاریابی روی رضایت گردشگران
  11 صفحه - 33000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - یک بررسی پسا SOX عوامل مرتبط با اندازه نقش حسابرسی داخلی 28
  26 صفحه - 78000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - توضیحی برای خطاهای داده¬ای کشف شده از یک بررسی در رگرسیون خطی چند گانه 26
  10 صفحه - 30000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی شرکت هایی که تحت حمایت مالی موسسه ی توسعه ی راههای تجاری و صنعتی در کنیا هستند 14
  15 صفحه - 45000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی ابعاد و ارزیابی دانش دریافت شده توسط کاربر و کیفیت اطلاعات در بافت KMS (سیستم ارزیابی دانش) 28
  17 صفحه - 51000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی نقش کشور و نوع شرکت در ارزیابی ریسک‎های حسابرسی شرکت و تصمیم‎گیری برنامۀ حسابرسی 18
  24 صفحه - 72000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - الکتروسنتز یک مرحله ای نانوتیوب کربنی چند جداره ای/لایه کامپوزیت پلی ارتو آمینوفل و بررسی ویژگی های الکتروکاتالیستی آن 7
  5 صفحه - 15000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - یک بررسی تجربی. نقش وظایف یکنواخت و خلاقانه 15
  9 صفحه - 27000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی عملکرد سدهای سنگریزه ای با هسته آسفالتی و با رویه بتنی در مقابل زلزله از طریق آزمایشات بستر لرزان در مقیاس بزرگ 20
  12 صفحه - 36000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی لابراتوار ارزیابی و تصمیم گیری فازی در خصوص مدل پذیرش تکنولوژی 24
  10 صفحه - 30000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی یک الگوریتم تخصیص منبع انرژی بهینه سازی شده برای یک نیروگاه برق مجازی مبتنی بر جامعه
  5 صفحه - 15000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - تمرکز بر جریان مالی زنجیره های تامین : یک بررسی تجربی از مدیریت زنجیره ی تامین مالی
  17 صفحه - 51000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - مدیریت ریسک زنجیره ی تامین در بحران های مالی- یک رویکرد بررسی موردی چندگانه
  15 صفحه - 45000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - نوسازی زمین بلا استفاده برای فُرم شهری پایدار: بررسی موردی منطقه ی شهری باندونگ، اندونزی
  9 صفحه - 27000 تومان
  حدود بررسی اختیارات دادستان روش تحقیق حقوق
  47 صفحه - 9000 تومان
  پروژه بررسی سیستم حقوقی دریای خزر ژئوپولتیک آن
  72 صفحه - 45000 تومان
  طلاق - بررسی حقوقی و قانونی طلاق
  36 صفحه - 12000 تومان
  پروژه بررسی سیستم مالی - حقوقی و دستمزد در شهرداری رشت
  47 صفحه - 24000 تومان
  مشارکت در قتل بررسی حقوقی - مربوط به حقوق
  19 صفحه - 7500 تومان
  قصاص و بررسی حقوقی قصاص
  67 صفحه - 45000 تومان
  تحقیق حقوقی بررسی تابعیت مضاعف -دوگانه
  41 صفحه - 30000 تومان
  تحقیق حقوقی بررسی دفاع مشروع از منظر اسلام و حقوق بین المللی
  38 صفحه - 18000 تومان
  کار حقوقی بررسی انواع خیار در حق شفعه
  20 صفحه - 18000 تومان
  تحقیق حقوقی بررسی جرايم ضد بشري در حقوق بين الملل
  39 صفحه - 24000 تومان
  تحقیق حقوقی بررسی سقط جنین در فقه و مجازات اسلامی- روش تحقیق
  66 صفحه - 36000 تومان
  تحقیق حقوقی بررسی جرم شناسی عملکرد ژن
  21 صفحه - 18000 تومان
  تحقیق حقوقی بررسی جعل رایانه ای و جعل سنتی روش تحقیق
  15 صفحه - 18000 تومان
  تحقیق حقوقی بررسی جعل رایانه ای و جعل سنتی روش تحقیق
  15 صفحه - 12000 تومان
  تحقیق حقوقی بررسی ماهیت حقوقی وصیت - روش تحقیق
  20 صفحه - 15000 تومان
  حمایت از کودکان با ابزارهای کیفری بررسی حقوقی روش تحقیق
  29 صفحه - 12000 تومان
  تنظیم و ثبت سند رسمی معاملات اموال غیرمنقول با شرط تأجیل در انتقال
  9 صفحه - 1500 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - اصلاح ثبت رویداد در سیستم رأی گیری16
  30 صفحه - 54000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - شناسایی و ثبت چهره سه بعدی بر اساس - تصویر گرفته شده 14
  23 صفحه - 89700 تومان
  بررسی حقوقی حق تنصیف اموال زوج
  31 صفحه - 21000 تومان
  از دیدگاه حقوقی آیا اعضای بدن انسان مثل کلیه و قلب جزء اموال است
  6 صفحه - 1500 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - تخمین تراکم غیر پارامتری24
  44 صفحه - 78000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - مدل نگرشي برای تعیین قصد صادرات تولید کنندگان کوچک و غیر صادراتی 25
  16 صفحه - 48000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - قانون کسری فیک برای فرایندهای غیر محلی حامل
  13 صفحه - 39000 تومان
  بررسی میزان علاقه دانش آموزان سطح راهنمایی در آموزش زبان انگلیسی بین مدارس غیر انتفاعی - روش تحقیق همراه با پرسشنامه
  32 صفحه - 36000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - ترکیب غیر مستقیم آوا لبومین از Mn3o4 (بلورهای نمک) 11
  4 صفحه - 12000 تومان
  بررسی صادرات غیر نفتی قبل و بعد از انقلاب- روش تحقیق مدیریت بازرگانی پروژه
  88 صفحه - 36000 تومان
  مسئولیت ناشی از فعل غیر تحقیق حقوقی
  34 صفحه - 15000 تومان
  رابطه بین معامله فضولی و جرم فروشی مال غیر تحقیق حقوقی
  44 صفحه - 18000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - نتیجه کیفیت زندگی و شاخصه های ورزشی پس از جراحی پریکاردیت استخوان مفصلی Quality of life and sports-specific outcomes after Bernese periacetabular osteoto
  5 صفحه - 15000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - شناخت غیرنمادین اختلال ذهنی و اندیشیدن در نشانه¬های پس از استرس 24
  8 صفحه - 24000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - حمایت توسعه دموکراتیک پس از تنش 40
  11 صفحه - 33000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - تغییر سازگاری پس از رونویسی در ژن های Hox از طریق تنظیم MicroRNA و پلی آدنیلاسیون ثانوی در 12 ژنوم مگس سرکه 16
  8 صفحه - 24000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - تعیین اثر نقره در نمونه های سنگ معدن پلی متالیک از طریق طیف نگاری جذبی اتمی تابشی پس از استخراج حالت جامد با استفاده از یک ستون حاوی غشاء پوست تخم مرغ 16
  9 صفحه - 27000 تومان
  تاثیر پشیمانی امین در موضوع امانت پس از تعدی و تفریط روش تحقیق حقوق
  24 صفحه - 12000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - خط اتصال تقسیم نمونه درپؤوهش حسابداری مدیریت 13
  6 صفحه - 18000 تومان
  بررسی ساختار حقوقی قوه مجریه بر اساس روش تحقیق حقوق.docx
  21 صفحه - 21000 تومان
  بررسی مرورزمان درحقوق ایران تحقیق حقوقی روش تحقیق
  42 صفحه - 30000 تومان
  بررسی ممنوعیت جمع مشاغل در حقوق ایران تحقیق حقوقی روش تحقیق
  68 صفحه - 30000 تومان
  چک سفید امضاء و ماهیت حقوقی آن تحقیق حقوقی روش تحقیق
  20 صفحه - 18000 تومان
  مسئولیت مدنی و جزایی شخصیت حقوقی تحقیق حقوقی
  33 صفحه - 13500 تومان
  دیدگاه جرم شناسی در تاسیس علل مشدده تحقیق حقوقی روش تحقیق
  27 صفحه - 18000 تومان
  فساد فی الارض تحقیق حقوقی روش تحقیق
  34 صفحه - 9000 تومان
  فسخ نکاح دائم تحقیق حقوقی روش تحقیق
  22 صفحه - 9000 تومان
  وضعیت حقوقی همسر غایب مفقود الاثر روش تحقیق حقوق
  50 صفحه - 36000 تومان
  تعارض قوانین در وصیت و ارث تحقیق حقوقی روش تحقیق
  19 صفحه - 9000 تومان
  اصول حقوقی ناظر بر حل وفصل اختلاف مودی با اداره امور مالیاتی روش تحقیق حقوق
  54 صفحه - 18000 تومان
  تعریف عقد( قرار داد) و معامله (پیمان) و تفاوت های آنان تحقیق حقوقی روش تحقیق
  5 صفحه - 1000 تومان
  ضمانت اجرای نقض قرارداد تحقیق حقوقی پاورپوینت
  91 صفحه - 30000 تومان
  ماهیت حقوقی و آثار دعوای تصرف عدوانی از منظر آیین دادرسی مدنی- روش تحقیق حقوق
  28 صفحه - 18000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007