موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

اعتماد سرمایه اجتماع از منظر امام علی

عنوان سفارش :
اعتماد سرمایه اجتماع از منظر امام علی
تعداد صفحه :
160
قیمت :
54000 تومان
اعتماد سرمایه اجتماع از منظر امام علی اعتماد سرمایه اجتماع از منظر امام علی
 • فصل اول: کلیات تحقیق
  1. 1-1.مقدمه

  نهج¬البلاغه پس از قرآن کریم گرانقدرترین میراث فرهنگی مسلمانان است؛ کتابی که در میان آثار بشری چون چشمه خورشید است و منبعی سرشار از معارفی راهگشا برای زندگی در پرتو ایمان، تقوا و احسان.نهج¬البلاغه در سال 400هجری،بوسیله ابوالحسن محمد بن حسین محمد بن حسین بن موسی،مشهور به سید رضی یا شریف رضی ،در گذشته سال406 هجری تالیف شده است .سبک تالیف این کتاب گزینشی،و در برگیرنده بلیغ ترین آموزه های امام علی علیه السلام است. شریف رضی از مجموعه مطالب علی علیه-السلام که در آثار مکتوب پیش از خود در اختیار داشت،گزینشی بی بدیل انجام داد و برترین گوهرهای آموزه¬های امام علی علیه السلام را از خطبه¬ها، سخنان و سخنرانی¬ها،نامه¬ها ،وصیت نامه ها،دستورالعمل¬ها، سخنان کوتاه و حکمت ها برگزید.

   1-2.بیان مسئله

  تعاملات و روابط بین افراد به عنوان رفتارهای انسانی،در طول تاریخ همواره موضوع مهمی بوده است که افکار بسیاری از متفکرین و جامعه شناسان را به خود معطوف نموده است. لذا برخی اندیشمندان سعی در طراحی مدلی نظامند برای شکل دهی و تدوین این روابط داشته اند .بی شک مقوله روابط انسانی در جوامع بر نحوه تعاملات آن اثر گذار بوده و ذهن بسیاری از متخصصین متوجه این امر گردیده است . در سالهای اخیر بسیاری از اندیشه¬وران بر این اعتقادند که با شناسایی ،گسترش و بکارگیری مؤلفه های سرمایه های اجتماعی در جوامع ،می¬توان بسیاری از چالشهای درون سازمانی را با تدبیر و بدون آسیب پشت سر نهاد و خلأهای رشد و توسعه سازمانی نیز با این روش پر نمود . در مجموعه نامه¬ها ، حکمت¬ها و خطب نهج البلاغه معارف،مفاهیم و اشارات مستقیم و غیر مستقیم و غیر مستقیم بسیاری موجود می¬باشد که از آنها می¬توان مفاهیم مرتبط با تولید ،انباشت و افزایش سرمایه اجتماعی را استنباط نمود.این مفاهیم تحت عنوان بخشی از مولفه¬ها و شاخص های سرمایه اجتماعی محسوب می¬شوند . از مهمترین عوامل ارجحیت مولفه های سرمایه اجتماعی در نهج البلاغه تفاوت در بنیان¬های درونی،سازوکارها و روشهای ارتقاء و افزایش سرمایه اجتماعی می باشد. در نگاه متعارف اندیشمندان و صاحب نظران علوم اجتماعی در غرب عمدتاً نگاه ابزارگرایانه به مفاهیم و عوامل کیفی می¬باشد و بالتبع توسعه انسان محور، خالی از ارزش های معنوی و قدسی و همچنین خارج از ارزش های نظام توحیدی و الهی می¬باشد. لذا همین منظر سبب می¬شود نظریه ها ریشه در درون افراد ندارد و درصدد خطای این نظریه ها بالا باشد.دوام ،پایداری و اثرگذاری آنها نیز در جوامع انسانی که دارای فطرتی الهی هستند،قابل تأمل است . از این رو تمسک به فرمایشات امیرالمومنین(ع) و الهام گرفتن از کتاب شریف نهج البلاغه که مفاهیم صادره از یک انسان کامل است، می تواند راهگشای حل تعارضات،بهبود و ارتقاء جامعه،از یک انسان کامل است، می تواند راهگشای حل تعارضات ،بهبود و ارتقاء جامعه ،سازمان ها و نهادها در پیمودن مسیر رشد و کمال الهی باشد . که همین امر موجب تقویت و گسترش سرمایه اجتماعی عرضه مدیریت بشری نیز خواهد بود .
  بنظر می¬رسد با نگاهی دقیق به مجموعه خطب، نامه ها و حکمت های ماندگار و ارزشمند نهج البلاغه میتوان مولفه ها و اصولی را از متن فرمایشات حضرت استخراج نمود.این اصول میتواند بعنوان بخشی از الگوی رفتاری-اداری امام علی علی(ع)از منظر مولفه های سرمایه اجتماعی لحاظ گردد.از طرفی امکان تعمیم این الگو در حوزه تعاملات سازمانی و عرصه مدیریت بر پایه متغیر نهان سرمایه اجتماعی وجود دارد . علاوه بر آن می توان به کمک مولفه ها و شاخصهای این الگو یک مدل پیشنهادی مدیریتی برگرفته از مفاهیم نهج البلاغه عرضه نمود.

   1-3. اهمیت و ضرورت تحقیق

  نوشته حاضر به طور مشخص در صدد ارائه مدلی از مولفه¬ها و شاخص¬های اعتماد،سرمایه اجتماعی مبتنی بر آموزه های مولی الموحدین امیرالمومنین علی(ع) است که در عبارات نهج البلاغه بدان اشاره شده است . در این مدل سعی شده است با استفاده از روش تحقیق کتابخانه ای و با توجه مفاهیم نهج البلاغه، مولفه ها و شاخص های سرمایه اجتماعی شناسایی ،استخراج و تدوین مدل گردد . با توجه به بررسی انجام شده ،علی-رقم اینکه پژوهش مستقلی در حوزه ارتباط مفاهیم دینی خصوصا نهج البلاغه در موضوع سرمایه اجتماعی انجام نشده است،پژوهش مستقلی در حوزه ارتباط مفاهیم دینی خصوصا نهج البلاغه در موضوع سرمایه اجتماعی انجام نشده است، پژوهش جدی و بنیان داری در حوزه سرمایه اجتماعی و حوزه سازمانی و مدیریتی نیز به رشته تحریر در نیامده است .نظر به ضعف روحی و علمی نگارنده در درک مطالب امام و والایی و عمق کلام امیرالمومنین (ع) امید است، پژوهشی مفید در این زمینه انجام داده باشم.

   1-4. اهداف تحقیق

  سرمایه اجتماعی منبعی غنی در تعاملات اجتماعی و سازمانی است که سبب ایجاد شبکه های مشارکتی می گردد و در نهایت جامعه و سازمان را در دسترسی به هدف مشترک و انسجام کمک می کند .متاسفانه در کشور ما با توجه به بافت دینی و شیعی آن، هنوز نگاه جامع و دور از تعابیر و مولفه های غربی و مبتنی بر نگاه درون دینی و بومی به آن نشده است . به نظر می رسد اموزه های دینی و خصوصاً نهج البلاغه سبب بسترسازی ،تقویت سرمایه اجتماعی و شکل دهی مدلهای سازمانی سرمایه اجتماعی می شود و پایه های مستحکم توسعه سازمانی را فراهم می سازد .

   1-5. سئوالات تحقیق

  - مفاهیم ،تعاریف ،مولفه ها و مدل های رایج اعتماد ،سرمایه اجتماعی چیست؟
  - اهمیت و ضرورت اعتماد سرمایه اجتماعی در آموزه های نهج البلاغه چیست؟
  - الگوی پیشنهادی تحقیق در نهج البلاغه جهت استخراج مولفه های سرمایه اجتماعی چیست؟
  - مولفه ها و مدل پیشنهادی سرمایه اجتماعی در آموزه های نهج البلاغه چیست؟

   1-6. فرضیات تحقیق

  - در قالب بازخوانی مفاهیم و تعاریف سرمایه اجتماعی و ارائه برخی از مولفه ها و مدلهای رایج به این سوال پاسخ داده می شود.
  - در قالب نقد برخی از مفاهیم رایج سرمایه اجتماعی از منظر درون دینی و ارائه مواردی از مولفه های سرمایه اجتماعی در نهج البلاغه و تبیین آن،اهمیت و ضرورت سرمایه اجتماعی در نهج البلاغه ارائه می گردد.
  -در گفتار دوم به ارائه روش تحقیق مناسب جهت مطالعه نهج البلاغه جهت استخراج مولفه های سرمایه اجتماعی پرداخته می شود.

   1-7.تعاريف عملياتي

  بصورت خلاصه مفهوم سرمایه اجتماعی و دغدغه اصلی پژوهش ارائه می گردد.
  سرمایه اجتماعی:سرمایه اجتماعی از دو مفهوم سرمایه و اجتماع تشکیل شده است و از این حیث میتوان آن را دارای ماهیتی فزاینده و غیر فردی دانست. نوعی توشه فزاینده در جامعه که به واسطه خود جامعه ایجاد میگردد و ان را در نیل به هدف و حفظ جامعه ،یاری میدهد.این مفهوم نوپا مانند دیگر سرمایه های فیزیکی،اقتصادی و انسانی دارای ارزش و اهمیت است و البته با کمبود منابع نیز روبروست.درکل میتوان سرمایه اجتماعی را منبعی غنی در تعاملات اجتماعی و نظام هدفمند همکاری و همیاری میان اعضای جامعه و سازمان دانست که سبب ایجاد شبکه های روابط معقول ،حس اعتماد و مشارکت بین افراد یک جامعه میگردد و در نهایت جامعه را در دسترسی به هدف مشترک و حفظ ذات و انسجام جامعه کمک می کند .فرانسیس فوکویاما اندیشمند معاصر ساکن آمریکامعتقد است سرمایه اجتماعی مجموعه معینی از ارزشها و هنجارهای غیر رسمی است که اعضای جامعه در آن سهیم هستند و آنها را به انجام امور خاص در راستای حفظ جامعه هدایت می کند(Fukuyama 1995:45).
  سرمایه اجتماعی از مفاهیم کلیدی و مهم در مباحث و اسناد اجتماعی و سازمانی جوامع مختلف می باشد که متاسفانه در کشور ما هنوز نگاه جامع و دور از تعابیر و شاخص های غربی و مبتنی بر نگاه درون دینی و بومی به آن نشده است . این مفهوم مهم عمدتا در ذیل مولفه ها ،شاخص ها،مفاهیم ،تعریف و منابع غربی و دور از مبانی دینی و اسلامی گنجانده و بکار می رود.سرمایه اجتماعی اگرچه وجهی نویافته و انکار ناپذیر از یک جامعه می باشد ،لاکن الزاماً در همه جوامع شکل و صورت واحدی ندارد. به بیان دیگر سرمایه اجتماعی حتی اگر مفهومی واحد باشد قطعاً مصداق واحدی در همه جوامع ندارد و اقتضای سرمایه ای بودن آن این است که در هر جامعه ای متناسب با مقتضیات آن جامعه شکل بگیرد.
  باورها،دین،هویت ملی، پیشینه تاریخی،دردها،شادیهای مشترک و سود و زیانهای عمومی یک جامعه در چند و چون تولید سرمایه اجتماعی آن نقش دارد و لذا نمی توان میزان سرمایه اجتماعی در جوامع مختلف را با شاخصهایی یکسان سنجید به همین دلیل و نیز به دلیل هویت دینی مردم ایران ،تحلیل و ارزیابی و سنجش سرمایه اجتماعی در این دیار باید با رویکردی دینی صورت پذیرد شاید چنین تحلیلی ما را به نتیجه ای یکسان درباره وضعت سرمایه اجتماعی در کشور برساند. به یقین آنگاه که در پی ساماندهی سرمایه اجتماعی برای رسیدن به افق چشم انداز کشور برآییم بازنگری در مفهوم و ابعاد سرمایه اجتماعی و روش سنجش آن متناسب با آموزه های دینی و واقعیات جامعه ایرانی اهمیت مضاعف خواهد یافت. شاید تفاوت عمده نگاه دینی به سرمایه اجتماعی با نگاه کردن رایج،در شناخت مولفه ها و شاخص های اساسی سنجش سرمایه اجتماعی باشد( الویری1383: 21)
  بنظر می رسد اصلی ترین ،پایدارترین و کارآمدترین عامل تولید سرمایه اجتماعی دین است که به دلیل جوهره جهان شمول خود می تواند فراتر از مرزهای یک کشور و یک ملت ،موجد و موجب سرمایه اجتماعی مشترک همه بشریت باشد .وجه اصلی و جوهره سرمایه اجتماعی را اخلاق تشکیل می دهد و دین توانمندترین عامل مولد اخلاق است(همان:20) کارکردهای اعتماد سرمایه اجتماعی در ورود به سازمان و مدیریت:از دوران گذشته توجه به سازمان ها به عنوان بازیگران اجتماعی و نیز دقت صاحب نظران به نیازها و مسائل اجتماعی مرتبط با سازمان زمینه مساعدی را برای گسترش مفهوم سرمایه اجتماعی در حیطه سازمان و مدیریت ایجاد نموده است .ویلانووا و جوسا(vilaniva & josa). سرمایه اجتماعی را به منزله پدیده ای مدیریتی تلقی نموده و برای آن ویژگی های گوناگونی تعریف کرده اند که شامل اعتماد(هنجارها) ارزش ها و رفتارهای مشترک،ارتباطات ،همکاری و تعهد متقابل ،شناخت متقابل و شبکه ها می باشد . این دو محقق معتقدند که سرمایه اجتماعی به منزله پدیده ای مدیریتی و با ویژگیهای مذکور موجب دستیابی به منافع متقابلی می شود که ارزش دارایی های نامحسوس (سرمایه مفهومی)را افزایش می دهد(vilanova &Josa 2003:30).
  تحقیقات مدیریتی و جامعه شناسی اخیر نشان میدهد که سرمایه اجتماعی بر روی اثربخشی و کارآیی هر بیشتر سازمانها،،مدلهای سازمانی و سبک های مدیریتی اثر گذاری بنیادی دارد . سرمایه اجتماعی بهمراه مولفه های اصلی آن مانند شبکه ها ،نرم ها،عدالت و اعتماد،... سبب ایجاد مدل سازمانی ویژه ای می شود که همکاری و تعامل بین افراد سازمان را برای رسیدن به منافع مشترک افزایش میدهد و همچنین در کنار سایر مولفه های اساسی رشد و تعالی مدیریت قرار می گیردو به صورت مستقیم یا غیر مستقیم بر نحوه مدیریت مدیران اثر می گذارد . سازمان دارای سرمایه اجتماعی را میتوان سازمانهایی با پیوندهای محکم ،هنجارها و باورهای مشترک اعتماد و همکاری متقابل تعریف نمود.طبق این نظر وقتی افراد تعلق سازمانی داشته باشند.از سطح بالایی از سرمایه اجتماعی برخوردار خواهند بود . در ذیل به برخی از فواید و مزایای حاصل از وجود سرمایه اجتماعی در سازمان اشاره می شود:
  یک.ترویج فعالیت های گروهی
  دو.رشد و گسترش اعتماد در سازمان
  سه.مشارکت ،تسهیل و گردش شفاف اطلاعات در سازمان و بین کارمنان
  چهار. ایجاد یکپارچگی و صداقت در میان اعضا و ارائه ساز و کارهایی برای بهبود مدیریت عملکرد گروهی
  پنج.زمینه سازی برای توسعه سرمایه های غیر مادی در سازمان و افزایش تعهد اعضا و کارکنان سازمان در قبال مصالح کارشناسی شده سازمان
  شش.جسارت اعضا در پذیرش ریسک با توجه به اجرای کار تیمی و روابط مبتنی بر اعتماد
  هفت.افزایش خلاقیت و نوآوری(رحمانپور 1382:8)

  در باب ضرورت این پژوهش این پژوهش میتوان بیان داشت که سرمایه اجتماعی ،ذخیره ای از حسن اعتماد،همکاری و مشارکت در بین افراد گروه یا جامعه است که موجب تسهیل مناسبات سازمانی می شود.نظر به این که مولفه ها و شاخص های سرمایه اجتماعی در سرمایه دینی و علی الخصوص در آموزه های امام علی(ع) فراوان دیده و بکار گرفته می شود،و با توجه به اینکه دین رسمی کشور ایران اسلام و مذهب اکثریت مدیران و پرسنل سازمانهای ایرانی تشیع می باشد، استخراج مولفه های سرمایه اجتماعی مبتنی بر آموزه های نهج البلاغه می تواند سازمانها و مدیران را به سمت الگو برداری از سیره مدیریتی معصومین در جهت رشد سازمانها سوق میدهد و از بسیاری هزینه های کنترلی و فعال کننده در سازمان کاسته و بهره وری را در سازمان بالا برده و وزن فعالیت های فرهنگی ،اجتماعی و مذهبی را که موجب افزایش سرمایه اجتماعی در کشور می شود تغییر دهد .
  بدیهی است که در طراحی وبکارگیری سرمایه اجتماعی در سازمان های ایرانی ،دین و فرهنگ دینی از مولفه های بسیار مهم است . به نظر می رسد آموزه های دینی و مفاهیم شیعی به عنوان ارزشی متعالی با مولفه هایی چون خدا محوری،عدالت ،اعتماد ،صداقت و ... سبب بستر سازی ،تقویت سرمایه اجتماعی و شکل دهی مدلهای سازمانی مبتنی بر سرمایه اجتماعی می شود و پایه های مستحکم توسعه سازمانی را فراهم می سازد.مفاهیم دینی از یک سو به عنوان نظامی کثیرالاجزا از طریق ابعاد متعدد (اعتقادی،عاطفی،مناسکی،شاختی و پیامدی) خود فعلیت و انباشت سرمایه اجتماعی را محقق می سازد و از سوی دیگر سرمایه اجتماعی نیز همانند پدیده ای نیرومند از طریق ایجاد شبکه های اعتماد و پیوندهای گوناگون زمینه توسعه اجتماعی و فرهنگی پایدار را فراهم می آورد.
  بدون شک آشنایی مدیران و سازمانها با تعالیم دین مبین اسلام خصوصا آموزه های مدیریتی و سازمانی نهج البلاغه و مفاهیم سرمایه اجتماعی سبب نیل به سمت طراحی و ایجاد مدل های سازمانی قوی تر و منطبق با فرهنگ دینیکارکنان ایرانی می شود و در واقع رسوخ و نفوذ فرهنگ اسلامی و الگوگیری از آموزه های امام علی (ع) درسازمانها سبب می شود به مجموعه ای از رفتارها و تعاملات خاصی بین افراد سازمان شکل بگیرد و این تعاملات شبکه ها و گروه هایی اجتماعی خاص خود را به وجود آورد . این تحقیق به دنبال آن است با استفاده از آموزه های نهج البلاغه مولفه های سرمایه اجتماعی را استخراج و تبیین نماید .

   1-8. روش پژوهش
  ....
  تحقیقهای مشابه
  اعتماد سرمایه اجتماع از منظر امام علی
  160 صفحه - 54000 تومان
  اعتماد سرمایه اجتماع ازمنظر امام علی(ع)
  159 صفحه - 36000 تومان
  نگرش به حکومت و مدیریت از منظر امام علی (ع)
  78 صفحه - 18000 تومان
  پروژه بررسی رابطه سرمایه اجتماعی وبه طور اخص وجود اعتماد اجتماعی در اصلاحات ، توسعه و رشد اقتصادی رشته مدیریت صنعتی
  191 صفحه - 75000 تومان
  پرسشنامه ارزیابی سرمایه اجتماع ی در محیط موسسات اقتصادی
  6 صفحه - 9000 تومان
  اقتصاد اسلامي از منظر امام خميني
  15 صفحه - 7500 تومان
  حکومت و مدیریت امام علی و نهج البلاغه
  8 صفحه - 1500 تومان
  چرا امام علی تربیت فرزندان خود را از قران شروع کرده است؟
  13 صفحه - 6000 تومان
  سخنان امام علی در مورد شیوه حکومتی
  7 صفحه - 1500 تومان
  خطبه هایی از امام علی در مورد تربیت
  21 صفحه - 7500 تومان
  خطبه هایی از امام علی در مورد تربیت با تفسیر
  11 صفحه - 1500 تومان
  کرامت انسانی و حقوق بشر در حکومت امام علی علیه السلام
  16 صفحه - 7500 تومان
  تجلی و تأثیر سخنان امام علی (ع) در دیوان حافظ
  24 صفحه - 6000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007