موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

اطلاعات جغرافیایی کشور بحرین

عنوان سفارش :
اطلاعات جغرافیایی کشور بحرین
تعداد صفحه :
18
قیمت :
6000 تومان
اطلاعات جغرافیایی کشور بحرین

کشور کوچک بحرین تاریخ دیرینه اي دارد . موقعیت جغرافیایی، وسعت و محدودة آن، نام جغرافیایی و نامهاي دیگر آن در طول تاریخ، جغرافیاي طبیعی، شهرها، بنادر و جزایر مهم، پیشینۀ تاریخی تشکیل جمعیت، اقوام و نژادها و روابط آنها، و زبان و خط و تاریخچه بحرین از زمان پذیرش اسلام تا استقلال این کشور، از جمله عناوین و مباحثی است که در این مقاله به آنها پرداخته شده است . بحث مهم دیگر، اهمیت استراتژیک بحرین در منطقه و ورود استعمارگران، به ویژه انگلیس و آمریکا، به آن کشور و اشغال این سرزمین و بالاخره ایجاد پایگاه نظامی در آن می باشد. بحرین خاستگاه مبارزات و جنبشهایی بوده که در بخش دیگري از مقاله به آن پرداخته میشود.کشور کوچک بحرین تاریخ دیرینه اي دارد . زندگی در این منطقه با وجود مشکلات مختلف، از گذشته هاي دور مورد توجه بوده است . پس از ظهور اسلام، ساکنان بحرین با سرعتی قابل تحسین، دین اسلام را انتخاب کردند . آنچه که در پی میآید، مجموعه اي از اطلاعات گذشته و دورة معاصر را به اختصار گزارش میکند.

موقعیت جغرافیایی بحرین

الف) بحرین در خلیج فارس
خلیج فارس از نظر زمین شناسی در نتیجۀ انفعالات اواخر دوران سوم زمین شناسی که سبب پیدایش سلسله جبال زاگرس و رشته هاي جنوبی ایران گردید، به وجود آمده، و قبل از این دوره به صورت زبانۀ باریکی بوده است . در همین دوران بر اثر پیدایش جبال زاگرس در غرب فلات ایران و فرو رفتگی جنوب فلات ایران، آب اقیانوس هند از طریق خلیج عمان به طرف غرب آمده و خلیج فارس را ایجاد کرده است.در نتیجۀ ایجاد چین خوردگی و به وجود آمدن طاقدیس ها و ناودیسها و رسوبات و مواد آلی ته دریا و بسیاري عوامل دیگر، ذخایر بزرگی از نفت در کف خلیج فارس و حواشی و جزایر آن از جمله جزایر بحرین به وجود آمده است.به طور کلی جزایر بحرین از نظر ساختمانی دنبالۀ فلات ایران بوده که از زیر آبهاي خلیج فارس نمایان شده است . به این ترتیب، بحرین به صورت مجمع الجزایري در نیمکره شمالی و شرقی، در جنوب غربی قاره آسیا و جنوب خلیج فارس واقع شده است و در سمت راست آن در فاصله 27کیلومتري، کشور امیرنشین قطر و در سمت مغرب آن در فاصلۀ 24 کیلومتري، عربستان سعودي و در شمال آن با فاصلۀ نسبتا دوري، ایران قرار دارد . نزدیکترین شهر ایران به بحرین بندر بوشهر است که تا لنگرگاه بحرین 361 کیلومتر فاصله دارد.
ب) وسعت و محدودة جغرافیایی
مجمع الجزایر بحرین با وسعت 26/695 کیلومتر مربع از 35 جزیرة بزرگ و کوچک تشکیل شده که بین 5/25 درجه و 5/26 درجۀ عرض شمالی و 50 درجه و 52 درجۀ طول شرقی واقع شده است.
تفاوتی که در برخی منابع در مورد مساحت و تعداد جزایر بحرین مشاهده می شود به علت وجود برخی جزایر مرجانی و غیرمسکونی است که هنگام جزر آب کاملا نمایان بوده و هنگام مد در آب غوطه ور است.بزرگترین جزیره در این مجمع الجزایر، جزیره بحرین(جزیره منامه ) است که گاهی «اوال» خوانده می شود و در قدیم نیز به « تیلوس» معروف بوده است. طول این جزیره از شمال به جنوب 50 کیلومتر ( 30 مایل) و عرض آن بین 13 و 25 کیلومتر(8-15 مایل) است و شهر منامه پایتخت بحرین در همین جزیره واقع شده است . در انتهاي جنوبی جزیره، دماغه اي به نام «رأی البر» وجود دارد. این جزایر در قسمت جنوب، ماسه اي و هموار، در قسمت هاي مرکزي، بیابانی و لم یزرع و در قسمت شمال، آباد و حاصلخیز است.بحرین فاقد مرز زمینی است و تنها با احداث پلی که این کشور را به عربستان سعودي متصل میکند، توانسته است از طریق زمینی با کشور دیگري مرتبط شود، در حالی که خط ساحلی آن به طول 161 کیلومتر است.از لحاظ وسعت، بحرین 112 برابر از ابوظبی، 17 برابر از قطر و7 برابر از دوبی کوچک تر است. بحرین عمدتا سرزمینی بیابانی و شورهزار است و بیشتر هموار و خالی از کوهستان میباشد.
ج) نام جغرافیایی بحرین
بحرین در دوره هاي مختلف، به محدوده هاي مختلف جغرافیایی اطلاق می شده است . نام جغرافیایی بحرین تا قرن ششم هجري به ناحیه اي اطلاق می گردید که از طرف جنوب بصره تا در دوره ساسانی اهمیت فراوان داشت . تا زمان (Hejar) حدود عمان کشیده می شد. ناحیۀ هجر استیلاي قرامطه (از فرقه آشوبگر و تندرو اسماعیلیه ) در اوایل قرن چهارم هجري، شهر هجر، مرکز اصلی سرزمین بحرین بود ولی از دورة ابوطاهر حسن بن سعید گناوه اي، پیشواي قرمطیان خلیج فارس، نام الحساء جايگزین نام هجر شد.بحرین که نام آن تا قرن ششم هجري در کتاب هاي تاریخ و جغرافیاي فارسی و عربی آورده شده است، عبارت از دو ولایت «بنیاد اردشیر» و «هجر» بود و مجمع الجزایر امروزي نام دیگري داشت. بنابر حوادث مربوط به بحرین و وقا یع صدر اسلام که در کتاب هاي قدیم ذکر شده است، بحرین غالباً به آن قسمت از قلمرو باستان ایران ارتباط داشته که دو مرزبانی «هجر» و «بنیاد اردشیر» را تشکیل می داده است.

 • د) نامهاي بحرین
 • با توجه به پیشینۀ تاریخی سرزمین بحرین، نام هاي مختلفی براي آن ثبت شده است . بحرین در داستانهاي سومري ها که به این جزیره رفت و آمد داشتند به نام «سرزمین زندگی» ـ به دلیل وجود آب و زراعت ـ معروف بوده است. همچنین اسامی مختلفی از جمله «عروس خلیج فارس» ، «مروارید خلیج فارس» و «بارانداز خلیج فارس» بر این جزیره اطلاق می شده است و نیز ای ن سرزمین نزد اقوام باستان به « دلمون باتیلوس و یاتیرس» موسوم بوده است. (سیف افجه اي، 1381 ، ص 2)
  در وجه تسمیۀ بحرین، نظرات گوناگونی عنوان شده است؛ برخی وجه تسمیۀ آن ر ا مربوط به واقع شدن این ناحیه در میانۀ دو رود «محلم» و «عین الجریب» در شمال و جنوب دانسته اند که البته امروزه از آنها اثري نیست . بعضی دیگر وجه تسمیۀ بحرین را وضع طبیعی و بارندگی دانستهاند و معتقدند این سرزمین حد فاصل دریاي شور خلیج فارس و آب شیرین بارانی است که در برخی نواحی این کشور جمع می شود . عده اي دیگر گفته اند حدود جنوبی این سرزمین تا سو احل دریاي عمان و حضرموت امتداد داشته و این زبانۀ خاکی که میان دو دریاي خلیج فارس و دریاي عمان قرار داشته، به دو دریا منسوب می باشد و از این رو، به بحران یا بحرین موسوم شده است . هم چنین برخی دیگر از محققان گفته اند «بحران» (اصل بحرین) مثنّاي بحر نیست، بلکه اسم منسوب به بحر است؛ از این رو «ان» پسوند نسبت است نه تثنیه که در زبان هاي فارسی، عربی و سریانی رواج دارد . بنابراین، لفظ بحران به معناي بحري و دریایی است و وجود مناطقی به نام عبادان، قبان، داران و نظایر آن که در این ناحیه بوده و معناي نسبت را افاده می کنند، این استنباط را تأیید می نماید (بحرانی، 1381، ص20-21)
  ه) جغرافیاي طبیعی

  بحرین از نظر طبیعی به سه بخش متمایز تقسیم میشود:

  1.بخش حاصلخیز شمالی:
  از ابتداي کناره هاي شمالی جزیره تا مسافت نسبتاً زیادي کشیده شده است . پهناي این بخش گاه تا پنج کیلومتر می رسد. این منطقه موقعیت مناسبی از جهت کشاورزي دارد . آب نسبتا فراوان و زمین حاصل خیز، باغ ها و مزارع سرسبزي را به وجود آورده که در بین امارات خلیج فارس بی نظیر است.
  2. بخش مرکزي:
  بخش مرکزي، صحرایی خشک است که در جنوب منطقۀ اول قرار گرفته و تا کناره هاي دو طرف گستر ش یافته است . این بخش به کلی با بخش شمالی متفاوت است؛ زمین هایش خشک و کویري است و از کشت و زرع در آن خبري نیست، زمین پوشیده از گیاهان صحرایی است که انواع آن گاهی به دویست گونه میرسد.
  3.بخش جنوبی:
  بخش جنوبی بحرین صحرایی شنی و ماسه اي است و بقیه جزیرة اصلی بحر ین را تا رأس البر، یعنی تا انتهاي جزیره، پوشانده است . در این بخش ارتفاعاتی به صورت تپه هاي شنی و سنگی وجود دارد.
  به طور کلی از لحاظ طبیعی می توان گفت :2% کل این سرزمین، حاصل خیز ، 2% دارای محصولات دائمی، 6% علفزار و مرتع و 9% مابقی آن را خاك تشکیل می دهد . مساحت کشت آبی بحرین، ده کیلومتر مربع میباشد.

  جزایر مهم بحرین

  مهمترین جزایر بحرین عبارت است از : محرق، ستره، بنی صالح، جده، ام نعسان، حوار، وام سوبان . در شمال شرقی جزیرة اصلی بحرین، جزیرة محرق واقع شده که توسط پلی به طول5/1 مایل به هم متصل می باشد. طول این جز یره چهار مایل و پهناي آن یک مایل است و دومین جزیره از لحاظ امنیت محسوب می شود. همچنین جزیره بحرین با پل دیگري به جزیرة ستره مرتبط است . این جزیره به طول سه مایل و عرض یک مایل می باشد و در شرق جزیرة بحرین واقع شده و مرکز نخلستانهاي این کشور است . بنی صالح نیز در شرق بحرین می باشد و به وسیله راهی فرعی به پل ارتباط منامه ستره متصل است و مرکز صادرات نفت آن محسوب می شود . مساحت این جزیره 74/0 کیلومتر مربع برآورده شده است . جزیره جده با طول یک و پهناي نیم مایل خالی از سکنه بوده و جزیره ام نعسان با طول سه و پهناي دو مایل، هر دو در غرب بحرین قرار دارد . ام نعسان از نظر وسعت دومین جزیره پس از جزیره بحرین محسوب میشود.

  تحقیقهای مشابه
  اطلاعات جغرافیایی کشور بحرین
  18 صفحه - 6000 تومان
  اطلاعات جغرافیایی کشور بحرین
  18 صفحه - 6000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2021 - 2007