موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

بررسی عملکرد های زیست محیطی و ارزشهای اکولوژیکی تالاب ها

عنوان سفارش :
بررسی عملکرد های زیست محیطی و ارزشهای اکولوژیکی تالاب ها
تعداد صفحه :
5
قیمت :
1000 تومان
 • مقدمه
 • تالاب ناحیه ای ازمظاهرطبیعی خدادادی است که در روند پیدایش، خاک آن به وسیله آبهای سطحی وزیرزمینی بصورت اشباع درامده ودرطی یک دوره کافی وشرایط عادی محیطی تشکیل شده ودارای توالی زیستی میباشد.این مجموعه اکوسیستم دارای جوامعی ازگیاهان وجانوران ویژه است که امکان سازگاری درچنین شرایط اکولوژیکی را دارا میباشد.تالاب ها زیستگاه های پرندگان آبزی میباشند.پرندگان آبزی به ان دسته ازپرندگان گفته می شود که ازنظر اکولوژیکی وابسته به آب باشند،مدیریت تالاب ها کلیه عملکردها ی انسانی را در رابطه با حفاظت تالاب و پرندگان آبزی تواماً بایستی مورد نظر قرار دهد پرندگان آبزی ازتالابها بعنوان محلی برای تولیدمثل، پرریزان استراحت موقتی، زمستان گذرانی استفاده می کنند.تالاب ها فقط ازجنبه زیستگاهی حائزاهمیت نیستند وبدلیل تاثیرات اکولوژیکی خود، درمجموعه منطقه تاثیرات متعادل وپایداری بمنطقه میدهند وبهمین جهت عدم حفاظت ازآن باعث میشود روند تخریب ازحوضه تالاب فراتر رفته ودامنه وسیعتری پیدا کرده وبازتاب آن مستقیماً به وضیعت اقتصادی واجتماعی منطقه لطمه وارد نماید.بررسی وضعیت هرتالاب خاص بستگی به اهدافی دارد که شاخصها مشخص می کند.بنابراین هدفی که به روشنی تعریف شده باشد،باید حتی قبل از انکه شاخصها درنظرگرفته شوند،مشخص گردد. تالاب به مکانی اطلاق می شود که آب عامل اصلی برای محیط زیست گیاهی وجانوری آن می باشد،بنابراین کلیه مناطق رودخانه ای،دریاچه ای،کرانه های ساحلی ،جنگل حرا،استخر وحوضچه های پرورش ماهی وکانل ها و...که حداکثرعمق آب انها درهنگام جزربیش از6متر نباشد اطلاق می¬شود.درحال حاضر147کشورجهان 1459تالاب به مساحت 125میلیون هکتاردراختیارکنوانسیون رامسرگذاشته اند تا امکان بررسی و مدیریت وحفاظت ازتالاب ها در سراسرجهان هماهنگ شود.تالاب ها علاوه برتنوع زیستی دارای ارزشهای اجتماعی و اقتصادی منحصر بفردی هستند،تالاب ها خیلی قبل از چاههای نفت بوده اند .اگرجلوی تخریب و آلودگی ها آنها گرفته شود پس ازپایان نفت هم خواهند بود.شهرستان پلدختردارای11 تالاب فصلی ودائمی می باشد که تالاب گری بلمک با14هکتارمساحت بزرگترین آنها بوده است ولی متاسفانه بدلیل دخالت افراد سیاسی زهکشی شده است. تالابهای شهرستان پلدختر دارای 1-تغذیه آبهای زیرزمینی2-تنظیم جریان آب(ذخیره سازی آب)3-صدوربیوماس4-اهمیت گردشگری وتوریستی5-اهمیت توربزا6-اهمیت حیات وحش 7-اهمیت زیبا شناسی وهنری8-اهمیت گونه های گیاهی وجانوری منحصربفردو... می باشد.دراین بررسی که براساس منابع کتابخانه ای واسنادی بوده است.ودرپایان برای حفط وارتقاع تالاب های این شهرستان پیشنهادهای ارائه گردیده است.

  اکوسیستم آبی تالاب

  اکوسیستم ازیک واحد یا نظام زیست محیطی تشکیل گردیده ودرمکانی محدود تمامی مواد زنده جانوری،گیاهی موادآلی مرده وبخشی ازمواد معدنی محیط موثر(موادغذایی آب واقلیم کوچک) رادربرمی گیرد.دراین محدوده کلیه موجودات،گیاه،حیوان وانسان ومحیط غیرزنده آنها پیوستگی مداوم وکنش متقابل ایجاد نموده واثرگذارومتاثر از یکدیگرند.

  عوامل تشکیل دهنده اکوسیستم ها

  الف)عوامل جاندارحیاتی
  1-جانوران(حیات وحش)2-پوشش گیاهی که دریک اکوسیستم همواره به صورت یک فرماسیون گیاهی مطرح است.
  ب)عوامل بیجان (غیرحیاتی)
  1-اتمسفر2-هیدروسفر(آب کره)که شامل آبهای سطحی وزیرزمینی است. 3-لیتوسفر(سنگ کره)که زاینده خاک است.4-پدوسفر یا پوشش خاکی که به عنوان پایگاه گیاهان عمل می کند.5-ارو-توپوگرافی یا عوارض زمین که درپیدایش تشکیلات واجتماعات گیاهی ودرپیوند با آن،اجتماعات جانوری نقش مهمی دارد.

  تالاب ها به عنوان یکی از بارزترین زیبایی های خلقت، مفیدترین و در عین حال بدبیارترین اکوسیستم های طبیعت به شمار می روند، این زیستگاه های حیاتی و متنوع از جمله نظام های حیات بخشی هستند که مطلقا جایگزین ندارند؛ اما هیچ یک از اکوسیستم های جهان به اندازه تالاب ها صدمات ناشی از برخوردهای سطحی و کوته فکری بشر و تمایلات خودخواهانه انسان محوری را تجربه نکرده اند و متأسفانه هنوز روند تخریب این بوم سازگان طبیعی که د ه ها کارکرد متفاوت و موزون را یکجا در خود دارند متوقف نشده است. در طول تاریخ زندگی انسان ها، تالاب ها به عنوان اراضی نامناسب، بی فایده، مضر و بستری برای زندگی وحوش و مأمنی برای حشرات ناقل بیماری ها شناخته می شدند و یا باتلاقی تصور می شد که هر کسی در آن پای بگذارد در کام مرگ فرو می رود. مجموعه این صفات، انگیزه ای جز ستیز دائمی انسان علیه آن بوجود نمی آورد ؛ به همین دلیل رابطه انسان با تالاب ها همیشه خصمانه و در جهت تخریب آن بوده است. بطوری که مهار تالاب ها و تبدیل آنها به گستره های قابل کشت و کار یا حتی تبدیل آن به اراضی بایر و رها شده از جمله موفقیت های جامعه انسانی تلقی می شد. اما تبدیل تالاب ها به سایر کاربری ها نظیر کشاورزی، آبزی پروری ، زهکشی و خشکاندن آن ها برای توسعه اراضی زراعی یا تحصیل زمین برای توسعه صنعت زمانی موجه است که دستاوردی بیش از فواید چند جانبة تالاب ها داشته باشد. باید توجه داشت که بدون ارزیابی و مقابله کاربری ها با یکدیگر ، زهکشی و خشکاندن تالاب ها در نهایت چیزی جز تخریب و یکنواخت سازی پیچیدگی های طبیعت و افزایش خطر ریسک پذیری و آسیب دیدگی انسان نیست. مداخله انسان عصر حاضر در طبیعت، تباهی منابع، به خطر افتادن حیات و ناپدید شدن گونه های مختلف جانوری و گیاهی ارزشمند را بدنبال داشته و توازن معقولانه حیات موجودات را در کره زمین بر هم زده است. نابودی تالاب ها مختص کشورهای در حال رشد نیست بلکه در کشورهای صنعتی نیز گسترش کشاورزی با اتکاء به نابودی تالاب ها صورت گرفته است و از این نظر هر دو گروه از کشورهای در حال توسعه و صنعتی جهان دارای ویژگی مشتریکی هستند .
  تالاب ها و اکوسیستم های آبی کشور به منزله سرمایه های باارزشند که تنظیم آب های زیرزمینی در محیط پیرامون، تعدیل میکروکلیما، شکار، صید پرندگان آبزی و ماهیان، تأمین منابع تعلیف دام و همچنین حصیر بافی و غیره ، در گرو حفاظت منطقی از آنهاست. حفظ این سیستم های پیچیده اکولوژیک و سود جستن از منابع بی شمار اقتصادی، تفرجگاهی، ژنتیکی و غیره ، تنها منوط به مطاله و شناخت دقیق هر تالاب می باشد. بدیهی است که بدون اندیشیدن به محیط زیست، بهبود و ارتقاء کیفیت زندگی انسان ها در چارچوب هر گونه هدف بهره وری از طبیعت امکان پذیر نخواهد بود و لزوم شناخت اکوسیستم ها به عنوان حساس ترین منابع جهانی که همواره با مشکلات متعدد زیست محیطی رو به رو می باشند، می تواند بنیانی ترین گام در رفع این معضلات به شمار آید. کشور ما بدلیل ویژگی های جغرافیایی و تأثیر عوامل اقلیمی که سبب گشته تا جزء مناطق خشک جهان محسوب شود، دارای چنان رشد سریعی در روند تخریب و انهدام منابع طبیعی بوده که سیاست ها و برنامه ریزی های دورنگر را نیز تحت الشعاع قرار داده است.

  تحقیقهای مشابه
  بررسی عملکرد های زیست محیطی و ارزشهای اکولوژیکی تالاب ها
  5 صفحه - 1000 تومان
  آلودگی های زیست محیطی تالاب انزلی
  29 صفحه - 12000 تومان
  پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابط دانش اماری بر بهبود عملکرد مدیران - رضایت شغلی
  38 صفحه - 24000 تومان
  پروژه رشته علوم تربیتی بررسی رابطه بین عملکرد مشاوران و پیشرفت تحصیلی و سازشی دانش آموزان دبیرستانی
  166 صفحه - 75000 تومان
  پروژه رشته کشاورزی بررسی اقتصادی تاثیر عناصر کم مصرف در عملکرد برنج
  54 صفحه - 36000 تومان
  تحقیق حقوقی بررسی جرم شناسی عملکرد ژن
  21 صفحه - 18000 تومان
  کار آماری بررسی موانع پرداخت بر اساس عملکرد در سازمان
  12 صفحه - 105000 تومان
  کار آماری بررسی شناسایی تأثیرگذاری مدیریت روابط مشتری بر کیفیت عملکرد بانک سرمایه
  17 صفحه - 105000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بررسی عملکرد سدهای سنگریزه ای با هسته آسفالتی و با رویه بتنی در مقابل زلزله از طریق آزمایشات بستر لرزان در مقیاس بزرگ 20
  12 صفحه - 36000 تومان
  شناخت و بررسی عملکرد مدیریت سوانح در کشور مصر
  35 صفحه - 9000 تومان
  پروژه مدیریت بررسی عملکرد اتحادیه صنف درودگران شهرستان رشت
  23 صفحه - 30000 تومان
  پروژه مهندسی منابع طبیعی- محیط زیست بررسی عوامل تهدید کننده جنگل سراوان
  109 صفحه - 45000 تومان
  پروژه پایان نامه بررسی آلودگی محیط زیست از دیدگاه جامعه شناختی رشته علوم اجتماعی
  193 صفحه - 60000 تومان
  پروژه رشته گرایش علوم اجتماعی - بررسی آلودگی محیط زیست از دیدگاه جامعه شناختی
  151 صفحه - 54000 تومان
  پروژه محیط زیست تحلیل و بررسی آلودگی محیط زیست و اکوسیستم و خطرات ناشی از آن
  49 صفحه - 24000 تومان
  پروژه بررسی فرسایش خاک و عوارض آن و بحران زیست محیطی ناشی از فرسایش خاک
  57 صفحه - 30000 تومان
  پروژه بررسی نقش محیط زیست بر سلامت انسان (مطالعه موردی آب
  60 صفحه - 30000 تومان
  راهکارهای حفظ محیط زیست و بررسی عوامل آلودگی محیط زیست
  9 صفحه - 6000 تومان
  پروژه بررسی زیست محیطی فلزات سنگین مس، سرب، جیوه
  31 صفحه - 18000 تومان
  فتوسنتز - بررسی اکولوژیکی و فیزیولوژیکی
  15 صفحه - 7500 تومان
  چرخ دنده ها و بررسی آنها
  11 صفحه - 1500 تومان
  زیر دریایی ها و بررسی آنها
  29 صفحه - 10500 تومان
  پروژه بررسی و نقش تعاونی ها در توسعه اقتصادی بر اساس روش تحقیق
  39 صفحه - 24000 تومان
  پروژه بررسی انرژی هسته ای ایران و فشارها و مخالفت ها ی جامعه بین المللی با آن
  42 صفحه - 24000 تومان
  پروژه کارشناسی روانشناسی بررسی تاثیر اشتغال مادران بر عزت نفس دانش آموزان همراه با کار آماری و پرسشنامه و تجزیه و تحلیل داده ها
  102 صفحه - 75000 تومان
  پرسشنامه بررسی رویه ها در تیم (Barbara Senior) (بربارا سنیور)
  2 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه بررسی نگرش ها نسبت به کتاب های الکترونیک (Heting Chu) (هتینگ چو)
  2 صفحه - 1500 تومان
  ارتباطات انسانی چگونه در بهبود عملکرد روابط عمومی ها مؤثر واقع می شود
  5 صفحه - 6000 تومان
  پرسشنامه مقیاس های عملکرد برای مدیریت شهرداری ها (Raili M. Pollanen) (ریلی. پولنن)
  2 صفحه - 1500 تومان
  پرسشنامه ارزیابی و تحلیل مدیریت عملکرد سازمان ها (De Waal & Andre A) (دی وال و آندره)
  7 صفحه - 1500 تومان
  ارزیابی اثرات زیست محیطی در ایران
  5 صفحه - 1500 تومان
  چگونه قوانین ماده و انرژی ما را در حل معضلات زیست محیطی جهان کمک می کند.
  7 صفحه - 1500 تومان
  آموزش زیست محیطی در بلژیک
  9 صفحه - 1500 تومان
  معضلات زیست محیطی دراستان گیلان
  12 صفحه - 7500 تومان
  هزینه های زیست محیطی فلزات سنگین
  26 صفحه - 12000 تومان
  آثار زیست محیطی فلزات سنگین با تاکید بر جیوه و آرسنیک
  105 صفحه - 30000 تومان
  پرسشنامه اقدامات زیست محیطی هتل (Kamal Manaktola & Vinnie Jauhari) (کمال ماناکتولا و وینی جوهاری)
  2 صفحه - 1500 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007