موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

پروژه انبارداری همراه با فرمهای مربوطه

عنوان سفارش :
پروژه انبارداری همراه با فرمهای مربوطه
تعداد صفحه :
146
قیمت :
45000 تومان
پروژه انبارداری همراه با فرمهای مربوطهپروژه انبارداری همراه با فرمهای مربوطهپروژه انبارداری همراه با فرمهای مربوطه
 • فصل اول
  1. مقدمه

  علمای مدیریت در ارائه تعریفی فراگیر از مدیریت اتفاق نظر ندارند . به همین دلیل برای مدیریت از دیدگاه های مختلف تعاریف متعددی را ارئه داده اند . گروهی مدیریت را هنر انجام امور به وسیله دیگران توصیف کرده اند و عده ای مدیریت را هنر و علم اداره کردن ، تلاش و کوشش و استفاده از منابع سازمانی برای اهداف معین بر شمرده اند . بیشترین تکیه ای که در تعریف از مدیریت تا کنون ارائه شده ، تعریف مدیریت از دیدگاه وظایف اصلی مدیران می باشد که در ذیل به یک نمونه از آن اشاره می شود .
  (( مدیریت یعنی هماهنگی همه امکانات و منابع از طریق برنامه ریزی ، سازمان دهی ، کنترل و نظارت ، تصمیم گیری و هدایت و رهبری ))
  بنابراین مدیریت انبار که خود شاخه ای از درخت تنومند سطوح مدیریتی در یک سازمان به شمار می رود ، می بایست در قالب وظایف اصلی مدیران و در چارچوب اختیارات و مسئولیت های تفویض شده نسبت به اداره انبار ، اقدام کند . لذا چنان چه بخواهیم مدیریت انبار را تعریف کنیم لازم است این تعریف را در چارچوب وظایف انبار داری و مراحل تعمیم دهیم تا از جامعیت بیشتری برخوردار گردد . به طوری که می توان گفت :
  (( مدیریت انبار ، فرآیندی است که به وسیله آن فعالیت های فردی و گروهی به منظور تحویل گرفتن ، نگهداری و تحویل دادن هر گونه کالا و اجناس و کنترل موجودی های انبار را در جهت اهداف مشترک سازمانی ، همسو و هماهنگ و هدایت می نماید )) .
  لذا لازم است مدیریت انبار صرف نظر از انجام وظایف و تکالیف اداره انبار ها که ناشی از انجام مراحل و اصول انبار داری می باشد به عنوان یکی از مدیران در سطوح مدیریتی سازمان وظیفه یک مدیر را در اداره ام رانبار انجام دهد که از آن جمله :

  1- برنامه ریزی مدیریت انبار

  در تعاریف گوناگونی که از برنامه ریزی شده است ، برنامه ریزی را چنین تعریف کرده اند :
  (( برنامه ریزی عبارت است از پیش بینی و دور نگری درباره این که برای رسیدن به هدف معینی ، چه کاری ، چگونه ، چه مدت و به وسیله چه افرادی می باید انجام گیرد )) و یا این که (( برنامه ریزی عبارت است از تعیین هدف ، وضع خط مشی ، تبدیل هدف به صورت برنامه عملیات و پیش بینی چگونگی اجرای آن ها )) . به طوری که از تعاریف فوق ملاحظه می شود دو عنصر هدف یا اهداف و پیش بینی ، ارکان و اجزای اصلی برنامه ریزی ها را تشکیل می دهند و مدیریت انبار نیز می بایست در طراحی و برنامه ریزی این دو عنصر اصلی را مد نظر قرار دهد .

   الف- اهداف در برنامه ریزی
  مدیریت انبار باید در برنامه ریزی عملیاتی مورد نظر خود اهداف برنامه ریزی واحد خود را در جهت اهداف کلی سازمان همسو و تلفیق کند و برای نیل به این مقصود می بایست هدف ها را جزء تعریف ، مشخص و بیان نماید و سپس آن ها را در قالب برنامه عملیاتی انبار پیاده کند . در ذیل به بخشی از اهدافی که مدیریت انبار ممکن است در برنامه های عملیاتی خود آن ها را مد نظر قرار دهد ، اشاره می شود . آن ها عبارتند از :
   ● کاهش هزینه های انبار و نگهداری کالا
   ● حفظ و نگهداری مناسب کلیه اقوام در انبار ها
   ● کاهش هر گونه ضایعات و صدمات و آسیب رساندن به کالا های موجود در انبار
    ● ارائه خدمات موثر و جلب همکاری و رضایت سایر بخش ها و کارکنان
    ● کاهش میزان سرمایه گذاری ها و پائین نگه داشتن حجم سرمایه گذاری ها در انبار
    ● سرعت بخشیدن به امور جاری و عملیاتی انبار
    ● به کارگیری و آموزش کارکنان انبار با مهارت های مورد نیاز
    ● افزایش و بهینه کردن ارائه خدمات و بر قراری ارتباط منطقی روشمند با کلیه قسمت ها
   اصولا چون اهداف به هم وابسته هستند ، بنابراین مدیریت انبار باید تلاش کند که کلیه اهداف تعیین شده را به موقع اجرا گذارد . زیرا این احتمال دارد که مدیریت انبار بتواند به خوبی یک هدف را برآورده کند ، اما ممکن است در مقابل اهداف دیگر ضعیف عمل نماید . لذا مدیریت انبار باید در جستجوی معیاری برای تصمیم گیری در خصوص انتخاب اهداف باشد تا بتواند کلیه موارد را در بخش های مختلف مورد توجه قرار داد و برای رسیدن به کلیه اهداف برنامه ریزی لازم را از قبل در نظر بگیرد .

  ب – پیش بینی در برنامه ریزی
  عموما پیش بینی به مفهوم برآورد آینده با حداقل خطا به کار برده می شود . مدیریت انبار باید قدرت و توانایی پیش بینی را با حداقل خطا برای آینده داشته باشد و از پیش بینی های نظری و قضاوتی اجتناب نماید تا خطای پیش بینی خود را در برنامه ریزی عملیاتی انبار به حداقل برساند . استفاده از اطلاعات و آمار مربوط به مقادیر موجودی های انبار ، خرید و مصرف و توزیع و فروش انواع موجودی ها در سال های گذشته در روند پیش بینی جهت برنامه ریزی عملیاتی انبار نیز می تاوند تا حدودی مدیریت انبار را به نتایج صحیح و منطقی تری برساند . ولی مدیریت انبار باید از این مسئله غافل نباشد که همواره روند گذشته نمی تواند در آینده درست از کار درآید . روش استفاده علت و معلولی یکی دیگر از روش های پیش بینی است که مدیریت انبار می تواند در پیش بینی های خود به منظور برنامه ریزی عملیاتی انبار از آن استفاده کند .
  مدیریت انبار برای برنامه ریزی عملیات انبار می بایست ، ضمن توجه به تأثیر گذاری عوامل داخلی و خارجی سازمان خود ، نیاز اطلاعاتی خود را بر طرف کند . زیرا مدیریت انبار به اطلاعات متعددی نیاز دارد که بتواند او را در تهیه و تنظیم و برنامه های یاری دهد . اهم اطلاعات مورد نیاز مدیریت انبار برای برنامه ریزی عبارتند از :

   ● انتظارات و برنامه های آتی تولید و میزان موجودی فعلی انبار
   ● وضعیت حال و شرتیط آینده مواد و کالا مورد نیاز
   ● نقش و اهمیت آتی انبار در سازمان
   ● تسهیلات و امکانات اینده مدیریت برای کنترل موجودی ها
   ● وضعیت انبار ها در بیرون از سازمان
   ● ظرفیت سیستم جابجایی مواد و کالا انبار ها و توان انعطاف پذیری آن ها
   ● خط مشی خرید سازمان
   ● کیفیت و مهارت مورد انتظار سازمان از کارکنان انبار
   ● خط مشی و سیاست های جامع سازمان درباره نقش آتی انبار
   ● سرمایه و منابع قابل دسترسی باری توسعه آینده انبار ها .

  2- سازماندهی مدیریت انبار

  در تعریف از سازماندهی آمده است :
  (( سازماندهی عبارت است از کنار یکدیگر قرار دادن وظایف و اختیارات ، مسئولیت های واحد ها و پست ها و نحوه هماهنگی ارتباط بین آن ها به طوری که بیشترین بهره وری حاصل گردد )) .
  مدیریت انبار برای سر و سامان دادن واحد خود و دسترسی به اهداف از پیش تعیین شده سازمان می بایست همواره و به طور مستمر فعالیت های مختلف انبار را سازماندهی نماید . به عبارت دیگر ، دائما در اصلاح و بهبود آن با توجه به متغیر های درونی و بیرونی سازمان خود اقدام کند . البته مدیریت انبار باید به عنوان یک جزء از اجزاء یک سیستم باز در درون یک سازمان از ساختار سازمانی مناسب برخوردار باشد . به طوری که ساختار سازمانی انبار باید با توجه به عوامل مختلف از قبیل نوع ساختار سازمانی ، نوع فعالیت و محیط سازمان ، تعداد پرسنل و انبار ها و نظایر آن در نظر گرفته شده و طراحی گردد .

  مدیریت انبار ممکن است در سازماندهی واحد خود ، فعالیت های ذیل را ضروری تشخیص دهد و آن ها را مد نظر قرار دهد :

   ● وضعیت و فضا انبار ها
   ● امکانات و تجهیزات و ماشین آلات برای جابجایی موجودی های انبار
   ● نیروی انسانی مورد نیاز
   ● سیستم گردش عملیات و نحوه ارتباط آن
   ● مهارت و توسعه نیروی انسانی انبار
   ● گردش موجودی های مواد و کالا در انبار و نحوه توزیع و حمل و نقل آن ها
   ● جایگاه سازمانی انبار در ساختار سازمان
   ● سیستم های حمل و نقل و توزیع کالا .

  3- کنترل و نظارت مدیریت انبار

  همواره یک مدیر برای اجرای هر کاری به دنبال به دست آوردن بهترین روش های اجرایی آن کار می باشد تا به نتایج مطلوب برسد . پس از حصول به نتیجه ، آن را ارزیابی می کند . چنان چه نتایج مطلوب باشد ، مسئله از نظر آن مدیر حل شده تلقی می گردد ، ولی چنان چه نتیجه مطلوب نباشد می بایست روش اجراء را اصلاح کند و در صورت عدم دسترسی به روش اجرای مطلوب می بایست هدف را اصلاح و بازنگری نماید . موضوع این است که این فرآیند چگونه انجام می شود . آیا بدون اعمال کنترل و نظارت امکان ارزیابی در هر مرحله وجود دارد ؟ مطمئنا پاسخ منفی است . کنترل ، ابزار کار مدیران در رده های مختلف سازمانی تلقی می گردد و عموما از طریق مقایسه کار انجام شده با برنامه های مصوب انجام می شود . به همین دلیل مهم ترین ابزاری که مدیریت انبار می تواند پیش بینی ها وبرنامه های عملیاتی انجام شده انبار را در سازمان خود مورد ارزیابی قرار دهد و خطای پیش بینی در برنامه ریزی عملیاتی انبار را به حداقل برساند ، انجام کنترل و نظارت از سوی مدیریت انبار می باشد . مدیریت انبار با ابزار کنترل و نظارت قادر خواهد بود تا نسبت به موارد ذیل اطمینان حاصل کند که آیا عملیات انجام شده در راستای اهداف سازمان و برنامه عملیاتی انبار بوده است یا خیر ؟ آن ها عبارتند از :

   ● مقادیر ورودی کالا به انبار
   ● نحوه طبقه بندی ، شماره گذاری کالا در انبار
   ● کیفیت کالا و خدمات ارائه شده در انبار
   ● مقادیر صادره از انبار
   ● ثبت و نگهداری موجودی های انبار
   ● انجام مناسب کلیه خدمات انبار به سایر بخش ها
   ● صحت عملکرد کارکنان انبار و سایر بخش ها در ارتباط با انبار
   ● بررسی اسناد و مدارک انبار
   ● شمارش دوره ای موجودی های انبار
   ● اداره سیستم انبار و انبار داران و نحوه ارتباطات انبار با سایر بخش ها

  بنابراین ملاحظه می شود که مدیریت انبار با کنترل و نظارت مستمر خود بر انبار ها و عملیات مرتبط با آن قادر است اقدامات پیش بینی شده را با عملیات انجام شده مقایسه کند و در صورت وجود اختلاف و انحراف نسبت به آن چه که باید باشد و آن چه که هست ، اصلاحات لازم را به عمل آورد . به طور کلی کنترل و نظارت مدیریت انبار می تواند در زمینه های زیر صورت گیرد که اهم آن ها عبارتند از :

   ● حفاظت و ایمنی موجودی های کالا در انبار
   ● مقادیر ورودی و خروجی و موجودی های انبار از طریق کنترل اسناد و شمارش فیزیکی موجودی های انبار
   ● استفاده بهینه از امکانات و تجهیزات جابجایی موجودی های کالا در انبار
   ● نحوه تحویل گرفتن ، نگهداری و تحویل دادن کالا در انبار
   ● نحوه چیدن و استفاده از فضای انبار
   ● میزان سطوح موجودی های کالا در انبار با توجه به مقادیر حداقل و حداکثر موجودی ها
   ● کنترل مالی و پرسنلی و نحهو رفتار و ارتباطات کارکنان انباربا سایر بخش ها
   ● بررسی گردش کار و نگهداری اسناد و مدارک انبار
   ● بررسی گزارش ها و اندازه گیر عماکرد ( اثر بخشی و کارآیی ) انبار
   ● بررسی ضایعات ، کسری و اضافات موجودی های انبار
   ● بررسی نحوه تخلیه ، جابجایی و حمل و نقل ، بارگیری و حمل موجودی های انبار .
  مدیریت انبار برای انجام کنترل و نظارت بر حسن انجام عملیات انبار های خود ، می تواند از روش ها و تکنیک های مختلف اندازه گیری کارآیی نیز استفاده کند .

  4- تصمیم گیری مدیریت انبار

  در یک سیستم انبار داری ، تصمیمات اساسی مدیریت انبار باید از کیفیت بالایی برخوردار باشد تا از ناحیه آن بتواند پاسخگوی مسائل انبار و انبار داری ، نیروی انسانی مورد نیاز و وسایل و ابزار کار انبار های خود باشد . مدیریت انبار ممکن است در شرایط مختلف ، تصمیم های گوناگونی اتخاذ کند به همین دلیل میزان اطلاعاتی که در هنگام اخذ تصمیم در دسترس مدیریت انبار قرار دارد می تواند متغیر و متفاوت باشد . از آن جایی که اطلاعات مختلف انبار ، اساس تصمیم گیری مدیریت انبار را تشکیل می دهد و مدیریت انبار در زمان های مختلف با مسائلی رو به رو می شود که بعضی از آن ها غیر معمول و حتی منحصر به فرد هستند و تعدادی از آن ها بر حسب عادت و یا روش جاری و شرایط معمول پیش می آید ، لذا مدیریت انبار در این حالت با دو نوع تصمیمات برنامه ریزی شده و تصمیمات برنامه ریزی نشده رو به رو می گردد که ناچار به اخذ تصمیم در مقابل هر یک از حالات مختلف آن می باشد .
  گاهی اوقات مدیریت انبار در شرایطی قرار می گیرد که در یک لحظه و بلافاصله می بایست تصمیم گیری کند و دیگر مجالی برای انجام فرآیند تصمیم گیری ندارد . به طور مثال یک کامیون با محموله ای بدون اطلاع و هماهنگی قبلی ، وارد انبار می شود و می بایست بلافاصله بار کامیون تخلیه و اجناس و کالای مزبور کنترل و تحویل انبار گردد . مدیریت انبار باید نحوه تحویل و تخلیه ، محل تخلیه ، نیروی انسانی مورد نیاز ، ابزار و تجهیزات و ماشین آلات را تدارک ببیند و دستورات صریح و روشن را جهت تحویل گرفتن کالا صادر کند . انتخاب محل ، نحوه چیدن و قرار دادن اجناس در کنار یکدیگر و یا انباشتن آن بر روی یکدیگر ، آماده سازی فضای انبار ها ، تجهیز نیروی انسانی مورد نیاز و نظایر آن از جمله تصمیم های برنامه ریزی نشده ای که در این مورد می باشد که مدیریت انبار می باید بلافاصله در این خصوص تصمیم گیری کند و آن را به موقع اجرا گذارد .
  مدیریت انبار در خصوص طراحی سیستم و یا برنامه ریزی مواد باید پاسخ سوالاتی از قبیل چگونه ، کجا و چه زمان را داشته باشد و درباره لوازم و وسایل کار و تجهیزات و ماشین آلات انبار به سوالاتی از قبیل چه نوع ، کجا ، چه ظرفیتی و چه وقت پاسخ دهد و برای آن ها برنامه ریزی کند . بنابراین مدیریت انبار همواره در مقابل چالش های مختلف تصمیم گیری قرار دارد .

  عموما اهدافی که در کلیه تصمیم گیری های مدیریت انبار به عنوان معیار های تصمیم گیری می بایست در نظر گرفته شود ، ممکن است در سیستم های مشابه ، متفاوت و متنوع باشد ولی مدیریت انبار صرف نظر از اهداف متعددی که می تواند در یک سازمان وجود داشته باشد ، می باید در خصوص موارد زیر تصمیم گیری کند :

   ● نحوه استفاده از فضا های انبار
   ● نحوه تخلیه و جابجایی و حمل و نقل موجودی های انبار
   ● تعداد نیروی انسانی و وسایل مورد نیاز انبار
   ● استقرار و طبقه بندی کالا ها در انبار
   ● نحوه جریان و کنترل اسناد و مدارک کالا و صدور اسناد انبار
   ● نحوه نگهداری و جداسازی اجناس از یکدیگر
   ● نحوه استفاده از تجهیزات و ماشین آلات ابزار انبار
   ● نحوه تحویل انبار و خروج آن ها از انبار
   ● میزان مقادیر و سطح موجودی ها در انبار
   ● تفکیک کالا از یکدیگر و قرار دادن آن ها در انبار های مختلف بر حسب ماهیت و خصوصیات شیمیایی و فیزیکی آن ها
   ● نحوه بر قراری ارتباط کارکنان با یکدیگر و با سایر بخش ها
   ● نحوه نگهداری و استفاده از ساختمان های انبار ، تأسیسات و تجهیزات درون انبار ها
   ● اوقات تخلیه ، جا به جایی ، بارگیری ، توزیع کالا و . . .
   ● جا به جایی و نقل و انتقال کارکنان انبار ها
   ● تعیین میزان مسئولیت و اختیارات پرسنل انبار ها
   ● تنبیه و تشویق کارکنان انبار ها .

  5- هدایت و رهبری مدیریت انبار

  مدیریت انبار همواره باید تلاش کند تا هدایتنیروی انسانی و تجهیزات و ماشین آلات تحت سر پرستی خود را به خوبی بر عهده گیرد . این تلاش برای ایجاد انگیزه و رغبت در پرسنل و کارکنان انبار به منظور دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده از یک سو و اجرای عملیات طبق برنامه های عملیاتی انبار از سوی دیگر در ارتباط هستند . به طور کلی هدایت و رهبری مدیریت انبار را می توان در سه قسمت رهبری ، انگیزش و ارتباطات خلاصه کرد .
  الف – رهبری
  گروهی بر این اعتقاد هستند که رهبری عبارت است از نفوذ بر زیر دستان از طریق بر قراری ارتباط با آنان به منظور تحقق اهداف سازمان . نفوذ و قدرت رهبری به منابعی که قدرت و نفوذ از آن سرچشمه می گیرد ارتباط پیدا می کند ، در این ارتباط ، قدرت به منزله توانایی اعمال نفوذ بر دیگران تلقی می شود و نفوذ اعمالی است که به طور مستقیم و غیر مستقیم باعث تغییر در رفتار یا نظرات دیگران می گردد . چون قدرت و نفوذ در ارتباط با مسئله رهبری قرار دارند و نفوذ نیز از قدرت سرچمشه می گیرد . بنابراین مدیریت انبار نیز باید قدرت و نفوذ و توانایی های لازم راب رای انجام عملیات انبار و اداره امور انبار ها داشته باشد که بخشی از توانایی های مورد لزوم مدیریت انبار برای رهبری را می توان به شرح ذیل نام برد که عبارتند از :

   ● الگو برای زیر دستان بودن به منظور تحقق اهداف سازمانی
   ● قادر بودن به تأثیر گذاری در رفتار کارکنان انبار
   ● داشتن تخصص و مهارت و کاردانی در اداره امور انبار و مدیریت انبار
   ● قادر بودن به دادن پاداش به زیر دستان جهت افزایش انگیزش
   ● قدرت تنبیه کردن کارکنان انبار به منظور تحت نظم و کنترل در آوردن اداره امور انبار .

  ب – انگیزش
  چون انگیزش حالتی درونی است که انسان را به انجام فعالیت ( کنش و واکنش ) وا می دارد ، بنابراین اثر بخش بودن فعالیت مدیریت انبار نیز می تواند به تمایلات کارکنان انبار به طور اخص و سایر واحد های یک سازمان به طور اعم در انجام وظایف محوله به آن ها تأثیر گذار باشد . از طرفی چون دو عامل انگیزش به عنوان نیاز و هدف به عنوان عامل محرک ، می تواند بر رفتار مدیریت انبار و کارکنان انبار تأثیر بگدارد از این رو انگیزش عاملی خواهد بود تا کارکنان انبار برای وظایف و همسویی اهداف فردی خود با اهداف سازمانی تلاش کنند و مدیریت انبار با ترغیب و ایجاد انگیزش در کارکنان انبار قادر خواهد بود نقش اساسی در موقعیت سازمانی را ایفا نماید .
  ج – ارتباطات
  وجود ارتباطات موثر و سیستم ارتباطی کارا قادر است ریشه بسیاری از مشکلات فردی ، سازمانی و اجتماعی و یا به طور سوء تعبیر و تفسیر های ارتباطی را حل و فصل کرده و از میان بردارد . ارتباط موثر فرآیندی است که مدیریت انبار را قادر می سازد که کلیه امور برنامه ریزی ، سازماندهی ، کنترل و نظارت ، تصمیم گیری و هدایت و رهبری خود را توسط آن انجام دهد و جهت هماهنگ کردن و متناسب کردن وقت خود را از آن بهره گیرد .

  یکی از مهم ترین وظایفی که مدیریت انبار در یک سازمان دارد ایجاد و بر قراری ارتباط متقابل انبار با سایر واحد ها می باشد . مئیریت امبار باید تلاش کند که همواره ارتباط دو طرفه را به نحو صحیح و اصولی و در چارچوب نظام اداری و عملیاتی سازمان با سایر واحد ها بر قرار نماید و به طور مستمر و روشمند آن را ادامه دهد . چون ارتباط یک سویه نمی تواند در دراز مدت تداوم یابد و باعث گسیختگی و پاره شدن رشته ارتباطات می شود . بنابراین برای فعالیت ها و روابط اداری هر واحد یا قسمت سازمانی می بایست وظایف ، اختیارات ، مسئولیت ها ، مأموریت ها و راه های اجرای آن نیز تبیین گردد .هر واحد در سازمان برای انجام مأموریت ها ، فعالیت و عملیات خود ناچار است به عنوان یک جزء از اجزای یک سیستم در تعامل و کنش و واکنش با سایر واحد ها باشد ، در اثر ایجاد این تعامل سازمانی ، عامل ارتباطات سازمانی شکل می گیرد و مانند تار های تنیده شده ای به یکدیگر مرتبط می شوند .

 • فصل دوم
 • طبقه بندی انبار ها و نام گذاری آن ها

  تقسیم بندی و نام گذاری انبار ها می تواند به روش های متعدد و متفاوتی صورت گیرد . در ذیل به چند نمونه از این نوع تقسیم بندی ها و نام گذاری ها اشاره می شود :
  انبار از نظر مصالح به کار رفته در ساخت آن
  این گونه انبار ها بر حسب نوع مصالح عمده مصرف شده در اسکلت بندی ساختمان آن طبقه بندی می شوند .
  ● انبار های آجری
  عمدتا در ساخت این گونه انبار ها از آجر و چوب استفاده می گردد . به همین دلیل این نوع انبار ها را (( انبار آجری )) می نامند . معمولا این نوع انبار ها در مناطقی که دارای آب و هوای گرم است ، ساخته می شوند .

  ● انبار های فلزی
  در ساخت این گونه انبار ها ، عمدتا انواع ورق های فولادی ، گالوانیزه و آلومینیومی و نظایر آن در ابعاد و اندازه های مختلف استفاده می شود . به همین دلیل این نوع انبار را (( انبار فلزی )) می گویند . مانند سیلو های فلزی ، کانتینر ها ، مخازن نفت ، گاز ، بنزین ، روغن و آب و نظایر آن .
  ● انبار های چوبی
  در ساخت این گونه انبار ها ، عمده مصالح به کار رفته چوب است . اکثرا این نوع انبار ها را در ابعاد بزرگ و وسیع می سازند و در نواحی جنگلی و رطوبتی مورد استفاده قرار می گیرند . به دلیل کاربرد فراوان چوب در ساخت این گونه انبار ها ، عموما به آن (( انبار چوبی )) می گویند .
  ● انبار های متفرقه
  انبار های دیگری وجود دارد که با استفاده از مصالح و با توجه به محل و نوع کاربرد این گونه انبار ها به همان نام ، نامیده می شود . از آن جمله ، انبار هایی که از انواع چادر برزنت ، پلاستیک و نایلون و نظایر آن ساخته می شود و در سطح زمین از آن ها استفاده می گردد و به آن انبار چادر یا انبار چادری می گویند و یا در دل کوه انباری ساخته می شود و از آن استفاده می کنند و به آن زاغه گفته می شود و یا در عمق زمین انبار را به صورت سردابه و یا مخازن و انبار های زیر زمینی می سازند و آن ها مورد استفاده قرار می دهند .

  انبار از نظر شکل ساختمانی آن

  این گونه انبار ها از نظر شکل سازه ، اسکلت و ظاهر آن تقسیم بندی و نام گذاری می شوند که عبارتند از :
  ● انبار کاملا محصور یا پوشیده
  این گونه انبار ها چهار طرف دیوار کشی و محصور می باشند و سقفی متناسب با فونداسیون و نحوه ساخت بنای ( اسکلت فلزی – اسکلت بتونی و . . . . ) دارد . ورود و خروج به داخل این نوع انبار ها فقط از درب هایی که به همین منظور نصب گردیده امکان پذیر است . اکثر انبار های موسسات و سازمان های بازرگانی ، تولیدی و صنعتی فعلی نیز از این نوع انبار ها می باشد .
  ● انبار پوشیده
  این گونه انبار ها فاقد دیوار در چارچوب آن می باشد و فقط سقفی متناسب یا وضعیت انبار دارد که به وسیله پایه های متناسب با سقف بر قرار شده است . به انبار هایی که به صورت سوله فلزی ( ستون ها و سقف فلزی ) ساخته می شوند ، بدون این چهار طرف آن دیوار کشی و محصور باشند هانگارد نیز می گویند .

  تحقیقهای مشابه
  پروژه انبارداری همراه با فرمهای مربوطه
  129 صفحه - 45000 تومان
  پروژه انبارداری همراه با فرمهای مربوطه
  146 صفحه - 45000 تومان
  mmb پروژه رشته کامپیوتر سی دی اتوران آموزش فتوشاپ همراه با سورس کامل و مستند تهیه شده با
  15 صفحه - 30000 تومان
  پروژه رشته کامپیوتر سی دی اتوران آموزش فلش همراه با سورس کامل و مستند تهیه شده با mmb
  15 صفحه - 45000 تومان
  پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت آموزشگاه به همراه مستند با زبان ویژوال بیسیک و بانک اکسس vb access
  19 صفحه - 45000 تومان
  vb access with document پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت داروخانه بزبان ویژوال بیسیک و بانک اکسس همراه با مستندvb access with document
  14 صفحه - 54000 تومان
  vb access with document پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت فروشگاه بزبان ویژوال بیسیک و بانک اکسس همراه با مستندvb access with document
  35 صفحه - 84000 تومان
  vb.net document پروژه رشته نرم افزار نرم افزار کتابخانه تهیه شده با ویژوال بیسیک دات نت و بانک اطلاعاتی اکسس ب همراه مستند
  65 صفحه - 54000 تومان
  پروژه رشته ریاضی بازی هگز به همراه مقالات اصلی و ترجمه شده hex
  90 صفحه - 90000 تومان
  بررسی عوامل موثر در رضایت شغلی کارکنان شرکت پارس شهاب رشت همراه با جامعه آماری و پرسشنامه پروژه مدیریت بازرگانی و صنعتی
  86 صفحه - 45000 تومان
  علل اجتماعی تبعیض علیه زنان پروژه علوم اجتماعی و روانشناسی همراه با کار آماری و پرسشنامه
  131 صفحه - 45000 تومان
  پاورپوینت use case پروژه مكانيزه سازي سيستم داروخانه مشخص شدن اشیا و کارکرد همراه با نمودارهای
  45 صفحه - 18000 تومان
  بررسي علل و عوامل مؤثر در بروز اعتياد در بين جوانان پروژه علوم اجتماعی همراه با جامعه آماری و پرسشنامه
  115 صفحه - 54000 تومان
  بررسی رابطه بین سبک های هویت یابی و میزان بروز رفتارپرخاشگرانه در بین دانشجویان پروژه همراه با کار آماری
  47 صفحه - 36000 تومان
  بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر دینداری پروژه همراه با جامعه آماری و پرسشنامه
  71 صفحه - 36000 تومان
  بررسي علل و عوامل مؤثر در بروز اعتياد در بين جوانان شهرستان رشت پروژه همراه با جامعه آماری و پرسشنامه و تجزیه تحلیل
  39 صفحه - 18000 تومان
  بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی موجود در خانواده ها بر پیشرفت تحصیلی پروژه همراه با جامعه آماری و پرسشنامه
  81 صفحه - 45000 تومان
  بررسی علل و عوامل مؤثر در بروز اعتیاد در بین جوانان شهرستان رشت پروژه همراه با پرسشنامه و تجزیه تحلیل
  122 صفحه - 54000 تومان
  رابطه بین باورهای ارتباطی باکارکرد خانواده و رضایت زناشویی همراه با پرسشنامه و تجزیه تحلیل آماری پروژه علوم اجتماعی و روانشناسی و علوم تربیتی
  160 صفحه - 60000 تومان
  رابطه بین باورهای ارتباطی باکارکرد خانواده و رضایت زناشویی همراه با پرسشنامه و تجزیه تحلیل آماری پروژه علوم اجتماعی و روانشناسی و علوم تربیتی
  167 صفحه - 75000 تومان
  پروژه انبارداری همراه با فرمها و تصاویر نرم افزار
  31 صفحه - 15000 تومان
  پروژه انبارداری رشته حسابداری همراه باتوضیحات نرم افزار انبار
  55 صفحه - 21000 تومان
  پروژه حسابداری اموال یا خزانه به همراه فرمهای مربوط
  101 صفحه - 42000 تومان
  پیاده سازی سیستم ویدئو کنفرانس همراه با نمودار ها و دیاگرام های مربوطه فایل بصورت پاورپوینت
  28 صفحه - 36000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007