موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

پروژه حسابداری اموال یا خزانه به همراه فرمهای مربوط

عنوان سفارش :
پروژه حسابداری اموال یا خزانه به همراه فرمهای مربوط
تعداد صفحه :
101
قیمت :
42000 تومان
پروژه حسابداری اموال یا خزانه به همراه فرمهای مربوطپروژه حسابداری اموال یا خزانه به همراه فرمهای مربوطپروژه حسابداری اموال یا خزانه به همراه فرمهای مربوط

مقدمه
داراييهايي كه در روال عادي عمليات تجاري به كار مي رود و تا سالهاي متمادي خدماتي را فراهم مي كند در حسابداري به دو گروه عمده زير طبقه بندي مي شود: داراييها عملياتي مشهود (Tangible Operation Assets) . اين گروه از داراييها اقلامي نظير: زمين ساختمان، ماشين آلات و انواع تجهيزات را در بر مي گيرد و معمولاً تحت عنوان «داراييهاي ثابت» «اموال، ماشين آلات و تجهيزات» يا «زمين و داراييهاي مشهود استهلاك پذير» در ترازنامه طبقه بندي مي شود. از آنجا كه اصطلاح «اموال، ماشين آلات و تجهيزات» ماهيت اين گروه از داراييها را بهتر ارائه مي كند اين عنوان در سالهاي اخير بيشتر به كار مي رود. داراييهاي عملياتي مشهود داراي ويژگيهاي عمده زير است:
در عمليات بطور موثر مورد استفاده قرار مي گيرد. داراييهايي كه در عمليات واحد تجاري كاربرد ندارد، يا انتظار مي رود طي مدت زماني معقول به كار گرفته نشود تحت عنوان «ساير داراييها» در ترازنامه طبقه بندي مي شود. ه قصد سرمايه گذاري يا فروش مجدد خريداري نشده است. داراييهايي كه به قصد سرمايه گذاري يا فروش تحصيل شده است جداگانه و بنا به مورد، تحت عنوان «سرمايه گذاريها» يا «موجودي جنسي» در ترازنامه طبقه بندي مي شود. براي مثال، وسايط نقليه كه در نمايشگاههاي اتومبيل براي فروش نگهداري مي شود جزو موجودي جنسي به حساب مي آيد. اما اگر اين وسايط نقليه را موسسه ديگري بخرد و در روال عادي عمليات به كاربرد جزو اموال، ماشين آلات و تجهيزات طبقه بندي مي شود. دراراي منافع اقتصادي آتي است. داشتن منافع آتي مشخصه اصلي تمام داراييهاست. هر يك از اقلام كه اين ويژگي را نداشته باشد دارايي به شمار نمي آيد. داراي موجوديت عيني است. داراييهايي كه وجود خارجي ندارند تحت عنوان داراييهاي نامشهود در ترازنامه طبقه بندي مي شود.

داراييهاي عملياتي مشهود به سه گروه فرعي زير طبقه بندي مي شود:

دراييهاي استهلاك پذير. نظير ساختمان و ماشين آلات كه داراي عمر اقتصادي محدود است و سرمايه گذاري در آنها از طريق فرايند استهلاك به خدمات يا داراييهاي توليد شده تخصيص مي يابد و بابه هزينه هاي دوره منظور مي شود. داراييهاي استهلاك ناپذير. نظير زمين كه معمولاً عمر اقتصادي نامحدود دارد بر خلاف ساير اموال در نتيجه استفاده يا گذشت زمان تحليل يا از بين نمي‌رود. داراييهاي نقصان پذير. نظير جنگلها، معادن و ساير منافع و ذخاير طبيعي كه بر اثر استخراجح و بهره برداري تحليل مي رود و به موجودي مواد يا كالا تبديل مي شود. اين گونه داراييها معمولاً در گروه جداگانه اي تحت عنوان «منابع و ذخاير طبيعي» در ترازنامه طبقه بندي مي شود. داراييهاي عملياتي نامشهود (Intangible Operational Assets). اين گروه از داراييها موجوديت عيني ندارند و تحت عنوان داراييهاي نامشهود در ترازنامه طبقه بندي مي شوند. مانند حقوق طبع، اختراع و امتياز.

داراييها نامشهود داراي ويژگيهاي عمده زير است:

در عمليات بطور موثر به كار مي رود.

 • براي سرمايه گذاري يا فروش مجدد خريداري نشده است.
 • داراي منافع آتي است اما موجوديت عيني ندارد.
 • تعاریف اولیه
  عناويني كه در اين مبحث بايد به صورت مشروح‌تر توضيح داده شوند عبارتند از:
  اموال: به كليه دارايي‌ها اعم از مشهود و نا مشهودي كه داراي ارزش و قابل داد و ستد بوده و تحت مالكيت يك واحد اقتصادي قرار دارند، اطلاق مي‌شود.
  اموال مشهود: آن دسته از اموال كه داراي موجوديت عيني بوده و قابل لمس كردن مي‌باشند را اموال مشهود مي‌گويند.
  اموال نامشهود: آن دسته از اموال كه داراي موجوديت عيني نبوده و قابل لمس كردن نباشند

  اموال غير مصرفي: به كليه اموالي كه داراي ارزش و با اهميت بوده و بدون تغيير محسوس ظاهري و از دست دادن مشخصات اصلي بتوان، بيش از يك دوره مالي از آن استفاده نمود، اموال غير مصرفي ( سرمايه‌اي)‌ گويند.
  اموال در حكم مصرفي: به كليه اموال غير مصرفي كه به علت كم بها بودن ،‌ارزش نگهداري و حساب اموال را ندارند، اطلاق مي‌شود. گفتني است كه سقف اين ارزش از لحاظ ريالي در سازمان‌هاي مختلف و در شرايط زماني مختلف، به شكل‌هاي مختلف تعيين مي‌شود.
  اموال مصرفي: به كليه اموالي كه در دو دسته قبلي طبقه‌بندي نشده و بر اثر استفاده جزئي و يا كلي از بين مي‌روند، اموال مصرفي گفته مي‌شود.
  اموال تحصيل شده: كليه اموالي كه در جريان فعاليتهاي يك واحد اقتصادي از طريق توليد، خريد، احداث، رايگان، اماني و يا افزايش ذاتي بدست مي‌آيد را اموال تحصيل شده مي‌نامند.
  جمعدار اموال (امين اموال): ماموري است كه از بين مستخدمين واجد صلاحيت و امانت دار و به موجب تائيد مقامات ذيصلاح به اين سمت منصوب مي‌شود. بديهي است كه در دستگاه‌هاي دولتي، اين شخص مي‌تواند به عنوان عامل ذيحساب در نظر گرفته شود.
  ارزش متعارف: قيمت بازار هر شيء يا مال را ارزش آن شيء يا مال مي‌گويند.
  اقلام غير مترقبه: رويدادها و عملياتي هستند كه به دو ويژگي غير عادي و عدم وقوع مكرر، مشخص مي‌شود.
  تحصيل اموال
  با توجه به تعاريف، حسابداري تحصيل اموال با فرض تدارم فعاليت و بر مبناي اصل بهاي تمام شده تاريخي و اصل وضع هزينه‌هاي يك دوره از درآمدهاي همان دوره ( تطابق درآمد و هزينه‌) صورت مي‌گيرد و يا به عبارت ديگر، تحصيل اموال بايد در راستاي اهداف بلند مدت سازمان و ارزش متعارف تصاحب اموال در تاريخ مشخص باشد كه ارزش و زمان تحصيل اموال براي استفاده كنندگان داخلي و خارجي سازمان مشخص گردد.
  يكي از مشكلات حسابداري اموال، تعيين بهاي تمام شده انواع اقلام تحصيل شده است كه بيشتر سازمان‌ها روش بهاي تمام شده تاريخي را به عنوان مبناي ثبت در نظر مي‌گيرند. بهاي تمام شده تاريخي بيانگر اين مفهوم است كه كليه مخارج ضروري و عادي براي رساندن دارايي مورد نظر به مرحله بهره‌برداري بايد جزء بهاي تمام شده دارايي تحصيل شده منظور گردد.

  بنابراين. اقلام غير عادي و غير متقربه نبايد در بهاي تمام شده دارايي منظور شود.
  تحصيل اموال به طرق مختلفي صورت مي‌گيرد كه اهم آن عبارتند از:
  الف‌ـ خريد ب‌ـ توليد(احداث) ج‌ـ‌ رايگان د‌ـ اماني
  الف‌ـ‌ تحصيل اموال از طريق خريد
  تمامي وجوه پرداختي بابت خريد و يا سرمايه‌گذاري شده جهت تحصيل اموال را قيمت تمام شده آن اموال مي‌گويند.
  اين روش به چند دليل اتخاذ مي‌شودك
  اولا: مقدار و مبلغ آن به طور دقيق مشخص است.
  ثانيا: قيمت تمام شده نماينگر مبلغ واقعي پرداخت شده براي خريد و بعضا سرمايه‌گذاري انجام شده براي تحصيل اموال مي‌باشد.
  بنابراين عوامل تعيين كننده قيمت تمام شده هر يك از سرفصل‌ها به شرح ذيل مي‌باشد:
  1ـ‌ زمين: در تشخيص و تعيين هزينه‌ها و مخارجي قيمت تمام شده زمين را تشكيل مي‌دهد بايد عوامل مختلفي را مد نظر قرار داد. به طور كلي قيمت تمام شده زمين تشكيل شده است از:
  ـ قيمت خريد
  ـ تمامي هزينه‌هاي مربوط به انتقال مالكيت مانند كميسيون، هزينه‌هاي قانوني و مانند آن
  ـ هزينه‌هاي آماده سازي و قابل بهره‌برداري نموده زمين، مانند هزينه‌هاي بررسي، تميز كردن، تسطيح كردن و خشك كردن و ...

  توضيحات: اگر زميني به منظوري خاص خريداري شود و هنگام خريد قابليت بهره‌برداري را نداشته باشد و نيازمند به انجام مخارجي باشد، مخارج لنجام شده را مي‌توان به قيمت تمام شده خريد اضافه نمود. هر نوع درآمدي كه از محل فروش اجناس و درختان و امثال آن، در هنگام تميز و تسطيح كردن زمين كسب مي‌شود، بايد از قيمت تمام شده خريد كسر گردد. ليكن بعضي از مخارج انجام شده روي زمين مثل ايجاد پياده‌رو، زهكشي و امثال آن به حساب تاسيسات زمين منظور مي‌گردد.
  اگر زميني كه به تازگي خريداري شده است در وضعيت لازم براي استفاده مورد نظر نباشد، مخارج خاصي كه خريدار براي آماده‌سازي آن انجام مي‌دهد بايد به عنوان بخشي از بهاي تمام شده زمين ثبت شود. همچنين؛ اگر تاسيساتي در زمين خريداري شده، وجود داشته باشد كه براي احداث بنا بايد تخريب گردد، مخارج تخريب پس از كسر عوايد حاصل از فروش مواد و مصالح اسقاط بايد به بهاي تمام شده زمين اضافه گردد.

  2ـ ساختمان: تمام مخارجي كه جهت انتقال سند مالكيت ساختمان به نام خريدار صرف مي‌شود تا براي استفاده مورد نظر آماده گردد عموما قابل انتقال به بهاي تمام شده ساختمان است. اگر زمين و ساختمان به طور يكجا خريداري شود، بهاي تمام شده هر يك بايد جداگانه شناسايي و در حساب‌هاي مربوطه ثبت گردد. بديهي است زمين از انواع دارايي استهلاك ناپذير بوده و بهاي تمام شده آن بايد در حسابي جداگانه از ساختمان محاسبه گردد. تفكيك مخارج مربوط به ساختمان از زمين به جهت تاثير بالقوه‌اي كه مي‌تواند بر سود خالص داشته باشد از اهيمت خاصي برخوردار است. در اين گونه موارد، ابتدا بايد به ماهيت ارتباط بين دارايي و مخارج انجام شده توجه شود. يعني مشخص گردد كه دارايي به چه منظور فراهم شده و آيا مخارج انجام شده ه طور معقول به دارايي تحصيل شده مربوط مي‌شود يا خير؟ مخارج احداثات موقتي كه به عنوان كارگاه يا انبار لوازم و مواد و مصالح در خلال احداث بناي جديد انجام مي‌شود به عنوان بهاي تمام شده ساختمان جديد ثبت مي‌شود. زيرا، اين گونه مخارج براي احداث بناي جديد ضروي است . اگر يكي از ساختمان‌هاي قديمي بايد براي احداث بناي جديد تخريب شود مخارج تخريب قابل انتقال به حساب زمين يا ساختمان است و اين گونه مخارج ( پس از كسر عوايد حاصل از فروش مواد مصالح اسقاطي) بايد به حساب سود و زيان حاصل از تخريب ساختمان قديمي منتقل شود. مخارجي كه به عنوان بيمه حوادث در خلال دورهاحداث بناي جديد پرداخت مي‌شود، به عنوان بخشي از بهاي تمام شده ساختمان جديد ثبت مي‌شود. زيرا جزء مخارج عادي و ضروري بناي جديد است.
  3ـ‌ تاسيسات: تفكيك تاسيسات از ساختمان با توجه به ماهيت تاسيساتي كه در ساختمان يا كارخانه يا محل كارگاه نصب مي‌گردد، مشكل است. براي شناسايي تاسيسات و ثبت آن مي‌توان آنها را در گروه‌هاي زير طبقه‌بندي نمود و عوامل تشكيل دهنده يا قيمت تمام شده آنها را مشخص كرد:
  الف ـ تاسيسات موجود در ساختمان‌هاي خريداري شده در قيمت تمام شده همان ساختمان منظور مي‌گردد. ساير تاسيسات موجود در كارخانه بايد از قيمت تمام شده خريد كارخانه تفكيك و به صورت مجزا در سر فصل تاسيسات ثبت گردد.
  ب ـ تاسيسات ايجاد شده در ساختمان يا كارخانه يا كارگاه‌ها: هر گاه تاسيسات جديدي در ساختمان يا كارخانه ايجاد گردد بايد كليه هزينه‌هاي مرتبط از زمان شروع تا زمان بهره‌برداري در سرقصل تاسيسات ثبت گردد.
  ج ـ‌ تاسيسات ايجاد شده در ساختمان‌هاي استيجاري : تاسيسات يا مستحدثات ساختمان استيجاري: مانند ديوار كشي، محوطه سازي و اموالي كه به هزينه‌مستاجر احداث مي‌شود در صورتي كه قابل دريافت از مالك نباشد تحت سر فصل تاسيسات منظور مي‌گردد.

  عوامل تشكيل دهنده قيمت تمام شده تاسيسات عبارتند از:

   ـ قيمت خريد پس از كسر تخفيفات
   ـ هزينه حمل و نقل بيمه و بارگيري
   ـ مخارج نصب و راه‌اندازي تا مرحله بهره‌برداري
   ـ ساير هزينه‌هاي مرتبط
  4ـ‌ ماشين آلات و تجهيزات: ماشين آلات و تجهيزات شامل انواع ماشين آلات راه‌ سازي، توليد كالا، قطعات عمده ماشين آلات و غيره است كه در روال عادي عمليات مورد استفاده قرار مي‌گيرد. اين دارايي‌ها ممكن است كه در قسمت‌هاي مختلف،‌ مانند كارخانه، نمايشگاه و كارگاه و غيره مورد استفاده قرار گيرد. بهاي تمام شده ماشين آلات شامل اجزاي زير مي‌باشد:
   ـ قيمت خريد پس از كسر تخفيف‌هاي تجاري و نقدي
   ـ هزينه حمل و نقل بيمه و بارگيري
   ـ عوارض حقوقي گمركي و ساير حقوق پرداختي به مراجع قانوني
   ـ مخارجي كه جهت راه‌اندازي دارايي تا مرحله بهره‌برداري انجام مي‌شود؛ مانند نصب و زير سازي و حق‌الزحمه خدمات فني
   ـ مخارج بازسازي و مرمت كه براي قابل استفاده ساختن ماشين آلات دست دوم خريداري شده انجام مي‌شود.
   ـ وجوه غير قابل استرداد مربوط به سفارش ماشين آلات و تجهيزات
  مخارج غير مترقبه‌اي و غير عادي نظير پرداخت جريمه به علت تاخير در پرداخت حقوق گمركي يا تعمير قطعاتي از ماشين آلات كه در حمل و نقل خسارت ديده است، نبايد به بهاي تمام شده ماشين‌‌ آلات و تجهيزات تحصيل شده اضافه گردد.

  5ـ وسايل نقليه: كليه وسايل نقليه موتوري (به استثناي وسايلي كه در حوزه تعريف ماشين آلات قرار مي‌گيرند) مانند انواع خودرو، وانت، كاميون و كاميونت، وسايل نقليه دريايي و هوايي در اين سرفصل قرار مي‌گيرند.
  بهاي تمام شده اين دارايي‌ها به صورت ذيل محاسبه مي‌گردد:

   ـ قيمت خريد پس از كسر تخفيف‌هاي تجاري و نقدي
   ـ هزينه حمل و نقل بيمه و بارگيري
   ـ عوارض حقوقي گمركي، شماره گذاري و ساير حقوق پرداختي به مراجع قانوني
   ـ مخارج بازسازي و مرمت كه براي قابل استفاده ساختن وسايل نقليه دست دوم انجام مي‌شود.
   ـ وجوه غير قابل استرداد مربوط به سفارش خريد.
   6ـ اثاثيه و منصوبات: اثاثيه و منصوبات، شامل دستگاه‌هاي محاسباتي، تجهيزات اداري ، تجهيزات برودتي و گرمازاي منقول

  تجهيزات مخابراتي منقول، وسايل صوتي و تصويري و ... مي‌باشد كه بهاي تمام شده آنها شامل اجزاي زير است:

   ـ قيمت خريد پس از كسر تخفيف‌هاي تجاري و نقدي
   ـ هزينه حمل و نقل بيمه و بارگيري
   ـ عوارض حقوقي گمركي و ساير حقوق پرداختي به مراجع قانوني
   ـ مخارجي كه براي راه‌اندازي دارايي تا مرحله بهره‌برداري انجام مي‌شود. مانند نصب و زير سازي و حق‌الزحمه خدمات فني.

  7ـ ابزار آلات و قالب‌ها: ابزار آلات و قالب‌ها شامل وسايل ابزاري است كه در جريان توليد يا تكميل پروژه مورد استفاده قرار گرفته و بهاي تمام شده آن شامل اجزايي زير است:

   ـ قيمت خريد پس از كسر تخفيف‌هاي تجاري و نقدي
   ـ هزينه حمل و نقل
   ـ هزينه‌هاي ساخت تا مرحله بهره‌برداري
   ـ ساير مخارج
  8ـ دارايي‌هاي نا مشهود: شامل سرقفلي، حق‌الامتياز و نرم افزار‌ها مي‌باشد كه بهاي تمام شده هر يك از آنها به طريق زير محاسبه مي‌شود:
   ـ كليه وجوه پرداختي بابت خريد
   ـ وجوه پرداختي بابت كارشناسي و انتقال سند مالكيت
   ـ مخارج مربوط به اخذ مجوز
   ـ ساير هزينه‌هاي ذيربط تا مرحله بهره‌برداري

  ب ـ تحصيل اموال از طريق توليد و احداث
  در جريان فعاليت‌هاي جاري ممكن است واحد اقتصادي به دلائل ذيل نسبت به توليد يا احداث دارايي‌هاي مورد نياز خود اقدام نمايد.
  1ـ توليد يا احداث دارايي مقرون به صرفه باشد. يعني سازمان يا واحد اقتصادي بتواند با استفاده از كاركنان و امكانات خود در فرصت‌هاي مقتضي دارايي را به بهاي تمام شده كمتري بسازد.
  2ـ واحد اقتصادي با توليد يا احداث دارايي بتواند كنترل بيشتري نسبت به كيفيت مشخصات و دوره ساخت اعمال نمايد.
  به طور كلي در مورد حسابداراي دارايي‌هايي كه به قصد استفاده ساخته مي‌شود موارد زير مطرح است كه به تفصيل تشريح مي‌شود:
  1ـ نحوه محاسبه بهاي تمام شده دارايي: مبالغي كه در دوره ساخت به عنوان بهاي تمام شده به حساب دارايي منظور مي‌شود بايد شامل تمام مخارجي باشد كه مشخصا قابل تخصيص به دارايي و در نتيجه ساخت آن باشد. مانند مواد، دستمزد مستقيم ، دستمزد غير مستقيم، طراحي و مهندسي و ساير مخارج مانند بيمه، مخارج اخد مجوز و استهلاك تجهيزاتي كه در دوره ساخت مورد استفاده قرار گرفته‌اند.
  بهاي تمام شده دارايي‌هايي كه موسسه اقدام به ساخت آن مي‌نمايد،‌ نيايد بيشتر ارزش متعارف بازار اين گونه دارايي‌ها ( با ظرفيت و كيفيت مشابه) در بازار باشد يا در حساب‌ها ثبت شود. بنابراين، هر گونه مخارج اضافي ناشي از پايين بودن كارايي فعاليت‌ها و عمليات‌هاي بدون بازده و كارهاي تلف شده بايد از حساب دارايي ساخته شده خارج و به حساب زيان دوره منظور شود.
  2ـ س.د حاصل از احداث دارايي : طبق اصول حسابداري، سود از بكارگيري و واگذاري دارايي‌ها حاصل مي‌شود. لذا موسسه براي احداث يا توليد دارايي نبايد سود را شناسايي و در دفاتر ثبت كند.
  3ـ هزينه‌هاي مالي طي دوره ساخت: طي مدتي كه دارايي‌ها به قصد بهره‌برداري ساخته مي‌شود، وجوهي صرف خريد مواد، دستمزد و ساير هزينه‌هاي شاخت مي‌گردد. كه اين وجوه ممكن است حاصل از اخذ وام و كارمزد (هزينه مالي) متعلقه باشد. هزينه‌هاي مالي دوره ساخت بايد جزء بهاي تمام شده دارايي به شمار آيد و بعد از آن به هزينه‌هاي دوره منظور گردد.
  ج ـ تحصيل دارايي به طور رايگان (اهدائي)
  به دارايي‌هايي كه به ط.ر رايگان از طرف سازمان‌هاي دولتي و يا اشخاص در اختيار موسسه قرار مي‌گيرد، اهدائي مي‌گويند. اهداي اين دارايي‌ها، ممكن است بلاعوض، مشروط و يا موكول به رعايت يكسري شرايط خاص باشد. اين گونه دارايي‌ها بر مبناي ارزش متعارف (ارزش بازار) در دفاتر ثبت مي‌شوند. در صورتي كه اعطاء كننده محدوديت‌هاي خاصي را اعمال كرده باشد هر گونه كاهش ارزشي كه از شرايط مزبور ناشي شود بايد از ارزش متعارف دارايي دريافت شده كسر گردد.

  در صورتي كه اهداي دارايي منوط به ايفاي تعهداتي از طرف دريافت كننده باشد تا تحقق تمامي شرايط دارايي تحصيل شده به طور رايگان بايد به عنوان دارايي احتمالي و تنها در يادداشت‌هاي همراه صورت مالي افشاء شود. كمك‌هاي بلاعوض (تحصيل دارايي‌هاي اهدائي) مربوط به دارايي‌هاي بلند مدت بايد در طول عمر مفيد به قرار زير ثبت گردند.

  تحقیقهای مشابه
  پروژه حسابداری اموال یا خزانه به همراه فرمهای مربوط
  101 صفحه - 42000 تومان
  پروژه حسابداری تراز آزمایشی و سود و زبان بصورت اکسل excell
  2 صفحه - 15000 تومان
  کنترل های داخلی سیستم های حسابداری - پروژه مالی
  58 صفحه - 30000 تومان
  کنترل های داخلی سیستم های حسابداری - پروژه مالی
  58 صفحه - 36000 تومان
  مفروضات و اصول حسابداری پروژه مالی
  51 صفحه - 21000 تومان
  طراحی یک سیستم ساده حسابداری مالی پروژه حسابداری
  32 صفحه - 15000 تومان
  امکان سنجی انتشار گزارش اجتماعی حسابداری پروژه مالی حسابداری
  81 صفحه - 21000 تومان
  پروژه رشته حسابداری پروژه مالی تاثیر نرخ ارز بر تورم
  79 صفحه - 45000 تومان
  اصول و مفروضات حسابداری پروژه مالی حسابداری
  76 صفحه - 36000 تومان
  mmb پروژه رشته کامپیوتر سی دی اتوران آموزش فتوشاپ همراه با سورس کامل و مستند تهیه شده با
  15 صفحه - 30000 تومان
  پروژه رشته کامپیوتر سی دی اتوران آموزش فلش همراه با سورس کامل و مستند تهیه شده با mmb
  15 صفحه - 45000 تومان
  پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت آموزشگاه به همراه مستند با زبان ویژوال بیسیک و بانک اکسس vb access
  19 صفحه - 45000 تومان
  vb access with document پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت داروخانه بزبان ویژوال بیسیک و بانک اکسس همراه با مستندvb access with document
  14 صفحه - 54000 تومان
  vb access with document پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت فروشگاه بزبان ویژوال بیسیک و بانک اکسس همراه با مستندvb access with document
  35 صفحه - 84000 تومان
  vb.net document پروژه رشته نرم افزار نرم افزار کتابخانه تهیه شده با ویژوال بیسیک دات نت و بانک اطلاعاتی اکسس ب همراه مستند
  65 صفحه - 54000 تومان
  پروژه رشته ریاضی بازی هگز به همراه مقالات اصلی و ترجمه شده hex
  90 صفحه - 90000 تومان
  بررسی عوامل موثر در رضایت شغلی کارکنان شرکت پارس شهاب رشت همراه با جامعه آماری و پرسشنامه پروژه مدیریت بازرگانی و صنعتی
  86 صفحه - 45000 تومان
  علل اجتماعی تبعیض علیه زنان پروژه علوم اجتماعی و روانشناسی همراه با کار آماری و پرسشنامه
  131 صفحه - 45000 تومان
  پاورپوینت use case پروژه مكانيزه سازي سيستم داروخانه مشخص شدن اشیا و کارکرد همراه با نمودارهای
  45 صفحه - 18000 تومان
  بررسي علل و عوامل مؤثر در بروز اعتياد در بين جوانان پروژه علوم اجتماعی همراه با جامعه آماری و پرسشنامه
  115 صفحه - 54000 تومان
  بررسی رابطه بین سبک های هویت یابی و میزان بروز رفتارپرخاشگرانه در بین دانشجویان پروژه همراه با کار آماری
  47 صفحه - 36000 تومان
  بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر دینداری پروژه همراه با جامعه آماری و پرسشنامه
  71 صفحه - 36000 تومان
  بررسي علل و عوامل مؤثر در بروز اعتياد در بين جوانان شهرستان رشت پروژه همراه با جامعه آماری و پرسشنامه و تجزیه تحلیل
  39 صفحه - 18000 تومان
  بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی موجود در خانواده ها بر پیشرفت تحصیلی پروژه همراه با جامعه آماری و پرسشنامه
  81 صفحه - 45000 تومان
  بررسی علل و عوامل مؤثر در بروز اعتیاد در بین جوانان شهرستان رشت پروژه همراه با پرسشنامه و تجزیه تحلیل
  122 صفحه - 54000 تومان
  رابطه بین باورهای ارتباطی باکارکرد خانواده و رضایت زناشویی همراه با پرسشنامه و تجزیه تحلیل آماری پروژه علوم اجتماعی و روانشناسی و علوم تربیتی
  160 صفحه - 60000 تومان
  رابطه بین باورهای ارتباطی باکارکرد خانواده و رضایت زناشویی همراه با پرسشنامه و تجزیه تحلیل آماری پروژه علوم اجتماعی و روانشناسی و علوم تربیتی
  167 صفحه - 75000 تومان
  کارآفرینی و پروژه مربوط به تولید چرم در کارگاه فایل بصورت پاورپوینت
  33 صفحه - 24000 تومان
  گزارش کارآموزی کارخانه پارس خزر به همراه معرفی فعالیتهای حسابداری کارخانه
  61 صفحه - 27000 تومان
  پروژه رشته مالی حسابداری شرکتهای پیمانکاری همراه با فرم ها و جدول
  34 صفحه - 27000 تومان
  پروژه کارآموزی رشته حسابداری در بانک ملی به همراه فرمها و رسید ها
  55 صفحه - 27000 تومان
  پروژه انبارداری رشته حسابداری همراه باتوضیحات نرم افزار انبار
  55 صفحه - 21000 تومان
  پروژه کارآموزی رشته حسابداری مربوط به جسابداری پیمانکاری
  10 صفحه - 12000 تومان
  گزارش کارآموزی رشته حسابداری مربوط به انبار داری کارخانه محصولات لبنیات
  35 صفحه - 18000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - پر کردن شکاف چارچوب نظری ( پارادایم ) در پژوهش های مربوط به حسابداری مدیریت 11
  6 صفحه - 18000 تومان
  کارآموزی حسابداری در شهرداری لشت نشاء مربوط به عملیات حسابرسی
  12 صفحه - 12000 تومان
  گزارش کار حسابداری هزینه مربوط اقدام مربوط
  31 صفحه - 9000 تومان
  پروژه انبارداری همراه با فرمهای مربوطه
  129 صفحه - 45000 تومان
  پروژه انبارداری همراه با فرمهای مربوطه
  146 صفحه - 45000 تومان
  نمونه ای از یک doucument کامل مربوط به همراه تشریح کامل نرم افزار
  106 صفحه - 24000 تومان
  پروژه آمار مربوط به دبیرستان با موضوع ازدواج همراه با پرسشنامه و انواع نمودارها
  7 صفحه - 18000 تومان
  پروژه درس کنترل کیفیت مربوط به کارگاه تولید لباس به همراه نمودارها و جداول
  32 صفحه - 18000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007