موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

قوم گرايي و انتخابات مجلس شوراي اسلامي

عنوان سفارش :
قوم گرايي و انتخابات مجلس شوراي اسلامي
تعداد صفحه :
25
قیمت :
6000 تومان

 • بیان مسئله
 • انتخابات در هر کشوری یکی از ارکان اساسی دموکراسی محسوب می شود.استقبال از انتخابات و مشارکت بالا در آن نشانه ای از مقبولیت نظام سیاسی در نزد مردم آن کشور است.نظام جمهوری اسلامی ایران در طول حیات 33ساله خود با برگزاری انتخابات متعدد و مشارکت حداکثری مردم از با ثبات ترین و مقبول ترین نظام های سیاسی دنیا برخوردار است.از میان انتخابات متفاوتی که در کشور برگزار می شود،انتخابات مجلس شورای اسلامی به دلیل حساسیت آن همواره مورد توجه جدی بوده است.زیرا سرنوشت تصمیم سازی و قانون گذاری برای اداره امور مملکت باید به دست افراد توانمند و اهل سپرده شود.شناخت کافی و درست مردم از وظایف و نقش مجلس و نمایندگان ، در انتخاب آنها تأثیر بسزایی دارد.هراندازه که مردم با توجه به تعهد و تخصص و ارزش های انسانی ونیز حیطه مسئولیت یک نماینده رأی دهند،مجلسی قوی و کارامد خواهیم داشت.
  اما به نظر می رسد به رغم همه این مسائل،متأسفانه در بعض استانها (بویژه جنوبی و مرزی)،انتخابات وبه ویژه انتخابات مجلس شورای اسلامی بیش از آنکه مبتنی بر انتخاب آگاهانه باشد.متأثر از گرایش های قومی و قبیله ای و سیاسی است.به دلیل عدم رشد فرهنگ صحیح انتخابات قشر قابل توجهی از مردم چندان توجهی به تعهد و تخصص افراد نمی کنند.آنها معمولا از بزرگان قوم و قبیله خود پیروی می کنند.بزرگان نیز میزان توجه و گرایش کاندیدا به طایفه خود را ملاک قرار می دهند.البته باید گفت که بعضی از نمایندگان نیز باتوجه به میزان حمایت اقوام و طوایف از خود وارد صحنه می شوند و با دلگرمی آنها رقابت می کنند.رفتار و گفتار آنها نیز به سمت جلب نظر بزرگان قوم سوق داده می شود.پرواضح است که با وجود چنین فرهنگ نامیمونی نه تنها موجبات رشد و توسعه استان را فراهم نخواهیم کرد.بلکه همچنان که تاریخ گذشته شاهد است .از جنبه های سیاسی ،فرهنگی،اجتماعی،اقتصادی و اخلاقی متضرر خواهیم شد.

  اهمیت و ضرورت تحقیق
  ظهور افراد نا کار آمد وسنتی با گرایش قومی و طایفه ای،عقب ماندن افراد تحصیل کرده ونخبه و عدم فرصت کافی برای این افراد برای مدیریت علمی ومدرن. بدست گرفتن قدرت و نفوذ اجتماعی توسط افرادی که محصول روحیه خشونت طلب تعصبات قومی وقبیله ای هستند. در نها یت عقب ماندگی جامعه وگسترش روحیه تعصبات غلط قبیله ای وقومی. مجموعه عوامل فوق با عث ایجاد مانع رشد افراد ذی صلاح به مصادر حساس جامعه خواهد شد و عده ای قلیل حق وحقوق سایر شهروندان را تضییع خواهند کرد.

  اهداف تحقیق
  تاثر قومیت و قوم گرایی بر انتخابات مجلس شورای اسلامی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد و نقاط ضعف آن مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.
  تعریف واژگان و اصطلاحات فنی تحقیق
  مفهوم قومیت :در تعریف واژه قومیت ، عده ای کوشیده اند تا آن را بر اساس وحدت نژاد و فرهنگ تعریف کـنـنـد. در حـالیـکـه مـفـهـوم نـژاد و گـروهـبـنـدی انـسـانـهـا و تـمـایـز قائل شدن میان آنها بر اساس عنصر نژاد، فاقد پایگاه علمی می باشد. در تعریفی که در هـویـت و هـمـبـسـتـگـی جـمـعی متکی بر عوامل انتسابی چون جد مشترک ، زبان ، رسوم ، سیستم عقاید و اعمال (مذهب ) و در برخی از موارد نژاد یا رنگ .

  در فرهنگ جدید جامعه شناسی ، از گروه قومی این گونه تعریف شده است :
  ((گروهی با سنت فرهنگی مشترک و احساس هویتی که آن را به عنوان یک گروه فرعی از یـک جـامـعـه بـزرگـتـر مـشـخـص مـی کـنـد. اعـضای هر گروه قومی از لحاظ ویژگیهای فرهنگی از سایر اعضای جامعه خود متمایز هستند.))
  تعریف مجلس شورای اسلامی:بر طبق اصل ۶۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که به طور مستقیم و با رأی مخفی انتخاب می‌شوند تشکیل می‌گردد. دوره نمایندگی در این مجلس چهار سال است که انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دوره قبل برگزار شود، به طوری که کشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد.عده نمایندگان مجلس دویست و هفتاد نفر است و از تاریخ همه‌پرسی سال ۱۳۶۸ پس از هر ده سال، با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آنها حداکثر بیست نفر نماینده می‌تواند اضافه شود. زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعا یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب می‌کنند. محدوده حوزه‌های انتخابیه و تعداد نمایندگان را قانون معین می‌کند.پس از برگزاری انتخابات، جلسات مجلس شورای اسلامی با حضور دو سوم مجموع نمایندگان رسمیت می‌یابد و تصویب طرحها و لوایح طبق آیین‌نامه مصوب داخلی انجام می‌گیرد مگر در مواردی که در قانون اساسی حدنصاب خاصی تعیین شده باشد. برای تصویب آیین‌نامه داخلی موافقت دو سوم حاضران لازم است.در زمان جنگ و اشغال نظامی کشور به پیشنهاد رییس جمهور و تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان و تأیید شورای نگهبان انتخابات نقاط اشغال شده یا تمامی مملکت برای مدت معینی متوقف می‌شود و در صورت عدم تشکیل مجلس جدید، مجلس سابق همچنان به کار خود ادامه خواهد داد.[۱۰]مذاکرات مجلس شورای اسلامی باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود. تنها در شرایط اضطراری و در صورتی که رعایت امنیت کشور ایجاب کند، به تقاضای رییس جمهور یا یکی از وزراء یا ده نفر از نمایندگان، جلسه غیر علنی تشکیل می‌شود. مصوبات جلسه غیر علنی در صورتی معتبر است که با حضور شورای نگهبان به تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان برسد. گزارش و مصوبات این جلسات باید پس از بر طرف شدن شرایط اضطراری برای اطلاع عموم منتشر گردد.

  تحقیقهای مشابه
  قوم گرايي و انتخابات مجلس شوراي اسلامي
  25 صفحه - 6000 تومان
  پیامدهای انتخابات مجلس هشتم
  3 صفحه - 1000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007