موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

مسئولیت بین المللی دولت ها در برابر اعمال نهضت های شورشی

عنوان سفارش :
مسئولیت بین المللی دولت ها در برابر اعمال نهضت های شورشی
تعداد صفحه :
27
قیمت :
15000 تومان
مسئولیت بین المللی دولت ها در برابر اعمال نهضت های شورشی
 • مفاهیم
  1. شورشیان:

  طبق تعریف مقصود از شورشیان، اشخاص یا گروه های انسانی هستند که به طور جمعی و صرف نظر از هدف و مقصودی که دارند علیه حکومت قانونی یک کشور قیام مسلحانه می کنند. اعمال این گونه افراد ممکن است از یک شورش یا آشوب ساده خارج شده و تبدیل به یک جنگ داخلی گردد .بنابراین مسلحانه بودن و هدف بودن حکومت مرکزی از صفات کلیدی مفهوم شورشیان است. این گونه مبارزات می تواند مصداق مخاصمه مسلحانه غیر بین المللی تحت پوشش کنوانسیون های چهارگانه ژنو 1949 قرار بگیرد. در مورد رابطه میان شورشیان و جدائی طلبان باید گفت که جدائی طلبان در هر صورت شورشی محسوب می شوند لیکن ممکن است هدف یک گروه شورشی لزوما جدائی نباشدو صرفا خواستار تغییر حکومت و یا تغییراتی باشد والبته مواد مرتبط با شورشیان مندرج در پیش نویس مسئولیت بین المللی دولت ها (بند 1 ماده 14 و بند 1 ماده 10) بر جدائی طلبان نیز اعمال می گردد.

  مسئولیت بین المللی

  در کل می توان بیان مسئولیت بین المللی اشخاص حقوقی بین المللی شامل کشورها و سازمان های بین المللی و اشخاص حقیقی شامل افراد، گروه های شورشی و جدائی طلب و غیره تفکیک قائل شد. از سوی دیگر می توان بیان مسئولیت بین المللی کیفری که امروزه مختص به افراد حقیقی است و مسئولیت بین المللی مدنی تفاوت قائل شد .دیوان دائمی دادگستری بین المللی در رای 26 ژوئیه 1927 در قضیه کارخانه کورزوف بین آلمان و لهستان در تعریف مسئولیت بین المللی این گونه می گوید «این یکی از اصول حقوق بین الملل است که نقض تعهد الزام به جبران خسارت را به شکل متعادلی موجب می شود. بنابراین جبران خسارت مکمل ضروری اجرای یک معاهده است بی آنکه لازم باشد این موضوع در خود معاهده قید گردد»

  مباحث نظری پیرامون نهضت های شورشی و مسئولیت بین المللی

  1. نهضت های شورشی: در مجموع دو نوع نهضت های شورشی در میان اندیشمندان حقوق وجود دارد. نهضت های شورشی نامشروع نهضت های شورشیای است که خارج از موارد معرفی شده برای نهضت های شورشی مشروع صورت می پذیرد.نهضت های شورشی مشروع به دو گونه است: یکجانبه و توافقی. در شکل توافقی جدائی در جریان مذاکرات میان دولت مرکزی و جدائی طلبان صورت می گیرد (مانند مورد جدائی نروژ از سوئد در 1905) و یا از طریق قانون اساسی صورت می پذیرد (چنانچه اخیرا دادگاه عالی کانادا استقلال کبک را در نظر داشته است) بعضی اندیشمندان به این مسئله پرداخته اند که این حق مطالب [برای خودمختاری] تحت چه شرایطی به وجود آمده است و اینکه آیا یک قانون اساسی متضمن این حق می بایستی وجود داشته باشد یا خیر. هرچند این مسئله توسط افرادی چون سان استین (sun stein) و هرش من (Hirshman) ادعا می شود که موجب تضعیف قانون گرایی و یا حداقل دموکراسی می گردد. به نظر می رسد مهمترین اثر چنین تعبیه ای در قوانین داخلی کشور شناسایی قانونی (Constitutional Recognition) کشور تازه استقلال یافته توسط جدائی طلبان محق است. به این معنا که هرگاه دو یا چند نهاد مستقل شبیه خودمختاری (Semi-autonomous) یک نهاد سیاسی جدید را تشکیل داند به محض علاقه جدائی از حکومت مرکزی مشروعیت می یابند.
  2 نظریه کلی برای حق نهضت های شورشی یکجانبه (یا حق مطالبه یکجانبه ) مشروع وجود دارد: نظریه محض حق جبران و نظریه حق ابتدایی .
  نظریه محض حق جبران با حق بر انقلاب قرابت دارد که به معنای حقی است که یک گروه به دنبال نقض بعضی از حقوقشان پیدا می کنند. در واقع این نظریه متضمن این نکته است که بعضی نهضت های شورشیها نه بطور ابتدایی بلکه به دنبال نقض حقوق اساسی گروه های درون سرزمین کشور حاکم صورت می گیرد. این نهضت های شورشیها می تواند درپی خطاهای ذیل تحقق یابد: الف) نقض گسترده و مداوم حقوق اساسی بشر؛ ب) اشغال سرزمینی از یک دولت مشروع (که نهضت های شورشیب ازگرداندن اشغال نامشروع سرزمین تلقی می شود مانند جدائی جماهیر بالتیک ازاتحادیه شوروی در 1991) ج) نقض مستمر موافقت نامه مورد پذیرش یک اقلیت با خودمختاری محدود توسط دولت مرکزی .نظریه حق ابتدایی نهضت های شورشی را حقی برای گروه ها می داند بدون آنکه نیاز به اثبات ناحقی دولت مرکزی نسبت به آن گروه باشد. این نوع دوم از نظریات معتقد است که حق نهضت های شورشییکجانبه ورای حق جبران وجود دارد .
  نظریه حق ابتدای بر دو نوع است: نظریه انتساب گری (ملی گرایی غالب) و نظریه آراء عمومی (یا اکثریت).

  نظریه انتساب گری شامل شامل گروه هایی است که که یکپارچگی آنها توسط خصوصیت انتسابی اثبات گشته است. این خصوصیات مشترک موجب می شود تا ملت یکسان یا جمعیت متمایز شکل گیرد. بیشترین کاربرد این نظریه مربوط به ملت هایی می شود که حق تعیین سرنوشت دارند که شامل حق نهضت های شورشی نیز می شود. نظریه آراء عمومی حق مطالبه یکجانبه ای را شامل می شود که یک اکثریت موجود در یک کشور خواستار استقلال خود از دولت مرکزی باشند بدون توجه اینکه آن ها خصوصیات مشترکی دارند یا خیر. در هر دو نوع نظریه این مشترک است که برای اعمال این حق به طور یکجانبه نیازی به اثبات ناحقی (inivstice) به عنوان یک شرط وجود ندارد.. نظریه دیگر برای مشروعیت حق نهضت های شورشی یکجانبه مشروع نظریه حقوق بین الملل نهضت های شورشی است. در واقع حقوق بین الملل امروزی در شرایط بسیار محدودی حق نهضت های شورشی بطور یکجانبه را به عنوان یک حق قانونی بین المللی شناسایی کرده است. اولین مورد زمانی است که گروهی تحت سلطه استعمار هستند. مورد دوم استناد برخی به اصل حق تعیین سرنوشت ملت ها و یا خلق هاست که طبق آن تمام خلق ها حق استقلال کامل (full-independence) را دارند و بدنبال آن حق جدائی.
  ازاینرو مجمع عمومی در قطعنامه 2625 خود تحت عنوان اصول رفتار دوستانه میان دولت ها بیان داشت که «قلمروی یک مستعمره یا دیگر قلمروهای غیر خودمختار تحت این منشور یک وضعیت مجزا و متمایز از قلمروی دولتی دارند که آن را تحت اداره دارد » این بیانی دیگر از دو وضعیت پیش گفته بود.در انتها باید بیان داشت که اندیشمندان در نظریه های نهضت های شورشی میان حق آزادی و حق مطالبه [برای جدائی طلبی] تفاوت قائل می شوند. بنابراین ممکن است یک گروه حق آزادی برای تلاش جهت دستیابی به جدائی داشته باشد لیکن حق مطالبه نداشته باشد و از اینرو دولت مرکزی می تواند از تلاش های آن ها جلوگیری به عمل آورد. هرگونه نهضت های شورشیخارج از این موارد ذکر شده نهضت های شورشیهای نامشروع تلقی می شوند. در نمودار زیر اقسام نهضت های شورشی مورد بحث نشان داده شده است.

  مسئولیت بین المللی دولتها :

  لویی کاواره (Cavare) می گوید:
  تاسیس مسئولیت بین المللی و اعمال آن بر محور اصل ضرورت حفظ صلح و آرامش بین کشورها دور می زند . در رابطه با شرایط مسئولیت بین المللی که حافظ صلح و امنیت بین المللی و مهمترین ضمانت اجرای قواعد بین المللی است نظریات مختلفی ابراز گردیده است. دو عنصر حیاتی نقض حقوق بین الملل و قابلیت انتساب در تمامی مکتب ها و نحله های فکری مشترک است، لیکن در جزئیات امر گاه اختلافت نظر است. در مورد نقض حقوق بین الملل باید گفت که امروزه «تکلیف به جبران یک خسارت در زمینه بین المللی همیشه و الزاما مبتنی بر یک عمل نامشروع و مخالف حقوق بین الملل نیست بلکه ممکن است این تکلیف برای یک دولت پیش آید بدون آنکه یک قاعده حقوقی یا یک تعهد بین المللی خود را نقض کرده باشد، مانند آنکه یک دولت در سرزمین خود دست به فعالیت هایی بزند که در نتیجه آن ها به دولت دیگری خسارت وارد گردد .
  در مجموع دو نظریه کلی در رابطه با مسئولیت بین المللی مطرح است. طبق نظریه خطا یا مسئولیت ذهنی مسئولیت بین المللی ناشی از عمل خطای یک موضوع یا تابع حقوق بین الملل است ... [آنچه مهم است] خطا یا سهل انگاری است تا مسئولیت محقق شود . طبق این نظریه می بایستی تابع مسئول متهم به تقصیر (عمومی یا غیر عمومی) باشد تا مکلف به جبران آن باشد. طبق نظریه خطر یا مسئولیت عینی اثبات تقصیر مورد عطف قرار نمی گیرد وهر گونه تخلف وقصور نسبت به یک قاعده حقوقی بین المللی (عرفی یا معاهده ای) موجب ایجاد مسئولیت بین المللی است (خواه متضمن عنصر خطا باشد یا نباشد). هر کدام از این دو نظریات دارای مزایا و انتقاداتی هستند از اینرو نظریه های دیگری معروف به نظریه های بینابین (یا سوم) ارائه گردیده است. طبق نظریه انصاف و نزاکت بین المللی آنچه مهم است عدالت بین المللی است. لوئی کاواره می نویسد «پیش می آید یک دولت مسئولیت را می پذیرد بدون آنکه در ایجاد خسارت مقصر بوده یا عملی مخالف حقوق انجام داده باشد ... بعضی از دادگاه های بین المللی آرای خود را در این گونه موارد مبتنی بر عدالت و انصاف و نزاکت بین المللی کرده اند

  تحقیقهای مشابه
  مسئولیت بین المللی دولت ها در برابر اعمال نهضت های شورشی
  27 صفحه - 15000 تومان
  تحقیق حقوقی اقدامات متقابل در جهت نفع عمومی در حقوق مسئولیت بین المللی دولت
  22 صفحه - 12000 تومان
  مسائل مربوط به مسئولیت دولت در حقوق بین الملل اقتصادی
  25 صفحه - 12000 تومان
  مسائل مربوط به مسئولیت دولت در حقوق بین الملل اقتصادی
  19 صفحه - 6000 تومان
  پروژه رشته روانشناسی بررسی رابطه بین ترتیب تولد فرزندان بر میزان اعتماد به نفس و مسئولیت پذیری در بین کودکان
  436 صفحه - 105000 تومان
  شرایط مسئولیت بین الملل
  12 صفحه - 1000 تومان
  شرایط مسئولیت بین المللی
  4 صفحه - 1000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - رشته معماری فستیوال تئاتر ایستد فن بین المللی در ویلز
  3 صفحه - 9000 تومان
  تنوع قرار دادهای بین المللی در صنعت نفت
  44 صفحه - 12000 تومان
  تالاب بین المللی امیر کلایه
  18 صفحه - 7500 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - بازنگری بین المللی پژوهش های مالیan international review of sponsorship research - extension and update
  2 صفحه - 6000 تومان
  دعوای بین المللی ایران و عراق
  14 صفحه - 6000 تومان
  حسابداری بین المللی (پاور پوینت)
  50 صفحه - 18000 تومان
  حسابداری بین المللی فایل بصورت پاورپوینت
  50 صفحه - 16500 تومان
  دعوای بین المللی ایران و عراق
  21 صفحه - 7500 تومان
  معاهدات بین المللی حمایت از حقوق زنان
  41 صفحه - 13500 تومان
  معرفی داور بین المللی فوتبال کولینا
  6 صفحه - 1500 تومان
  معاهدات بین المللی حمایت از حقوق زنان
  41 صفحه - 12000 تومان
  آژانس بین المللی انرژی اتمی بررسی زمینه های شکل گیری ساختار و اهداف
  14 صفحه - 6000 تومان
  بازار یابی بین المللی جهانگردی در ایتالیا و مقایسه آن با بازاریابی در ایران
  32 صفحه - 12000 تومان
  بازار یابی بین المللی جهانگردی در ایتالیا و مقایسه آن با بازاریابی در ایران
  31 صفحه - 18000 تومان
  بحران انرژی نفت و تشکیل آژانس های بین المللی انرژی
  21 صفحه - 9000 تومان
  قاچاق بین المللی مواد مخدر
  33 صفحه - 7500 تومان
  دادرسی کیفری دادگاه بین المللی کیفری
  47 صفحه - 15000 تومان
  علم ارتباطات حقوق بین المللی و پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای
  25 صفحه - 15000 تومان
  بازاریابی بین المللی جهانگردی در ایتالیا و مقایسه آن با ایران
  31 صفحه - 15000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - هجدهمین کنفرانس تخصصی بین المللی ساختارهای فولادسرد 20
  16 صفحه - 48000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - قیمت و کیفیت در جهانگردی بین المللی 23
  14 صفحه - 42000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - انواع حسابرسی یا گزارش مالی بین المللی 38
  30 صفحه - 90000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاري اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ و انحراف شرکت بین المللی 22
  10 صفحه - 30000 تومان
  پروژه بررسی انرژی هسته ای ایران و فشارها و مخالفت ها ی جامعه بین المللی با آن
  42 صفحه - 24000 تومان
  تحقیق حقوقی تابعیت در حقوق بین المللی خصوصی - روش تحقیق
  65 صفحه - 45000 تومان
  حقوق بین المللی هوایی
  19 صفحه - 15000 تومان
  فشارهای بین المللی بر سر برنامه هسته ای ایران
  55 صفحه - 30000 تومان
  فشارهای بین المللی بر سر برنامه هسته ای ایران
  55 صفحه - 15000 تومان
  خدمات تلفن بین المللی اینترنتی VOIP
  40 صفحه - 24000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - مجله بین المللی مهندسی مکانیک برنامه¬های کامپیوتری 18
  7 صفحه - 21000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - حل مسئله ریاضیاتی :چشم انداز های بین المللی در آموزش ریاضیات 45
  25 صفحه - 75000 تومان
  جایگاه ایران در کنوانسیون بین المللی حقوق دریاها
  40 صفحه - 18000 تومان
  پروژه مالی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی ارائه صورتهای مالی بین المللی استاندارد شماره 1
  74 صفحه - 36000 تومان
  سازمان دیوان بین المللی دادگـستری لاهه
  28 صفحه - 7500 تومان
  سیستم بین المللی استاندارد واحد ها SI
  6 صفحه - 1500 تومان
  قراردادهای بین المللی تحت نظام « تعارض قوانین» کشورهای انگلستان و ژاپن
  29 صفحه - 9000 تومان
  مسئولیت خسارات وارده بر اشخاص و کالا در حمل و نقل بین المللی هوائی جقوقی
  45 صفحه - 21000 تومان
  ادله اثبات در داوریهای بین المللی روش تحقیق حقوق
  36 صفحه - 18000 تومان
  مسئولیت مدنی داور در داو ری بین المللی روش تحقیق حقوق
  36 صفحه - 18000 تومان
  ifrs تاثیر استاندارد های گزارشگری مالی بین المللی در صورت های مالی
  39 صفحه - 15000 تومان
  شرايط مسؤوليت بين‌المللي دولت در برابر دارندگان تابعيت مضاعف
  4 صفحه - 1000 تومان
  شرايط مسؤوليت بين‌المللي دولت در برابر دارندگان تابعيت مضاعف
  5 صفحه - 1000 تومان
  ابزارهای نظارت درون سازمانی وبرون سازمانی بر اعمال مالی دولت روش تحقیق
  22 صفحه - 9000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007