موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

گزارش حسابرس مستقل درباره صورتهاي مالي

عنوان سفارش :
گزارش حسابرس مستقل درباره صورتهاي مالي
تعداد صفحه :
4
قیمت :
1000 تومان

گزارش حسابرس مستقل درباره صورتهاي مالي
به مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام شركت .....
براي سال مالي منتهي به 29 اسفند ماه ......
1- تراز نامه شركت .............( سهامي خاص) در تاريخ 29 اسفند ماه .... و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد آن براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور ، همراه با يادداشتهاي توضيحي يك تا 29 پيوست كه توسط هيأت مديره تهيه و تأئيد شده ، مورد حسابرسي اين موسسه قرار گرفته است . مسئوليت صورتها ي مالي با هيأت مديره شركت و مسئوليت اين موسسه اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي مزبور بر اساس حسابرسي انجام شده مي باشد .
2- به استثناي محدوديت مندرج در بند 8 ذيل ، حسابرسي اين موسسه بر اساس استانداردهاي حسابرسي انجام شده است .استانداردهاي مزبور ايجاب مي نمايد كه اين موسسه ، حسابرسي را چنان برنامه ريزي و اجرا كند كه از نبود اشتباه يا تحريفي با اهميت در صورتهاي مالي ، اطمينان معقول بدست آيد . حسابرسي از جمله شامل رسيدگي نمونه اي به شواهد و مدارك پشتوانه مبالغ و اطلاعات مندرج در صورتهاي مالي است .حسابرسي همچنين شامل ارزيابي اصول و رويه هاي حسابداري استفاده شده و برآوردهاي عمده بعمل آمده توسط هيأت مديره و ارزيابي كليت ارائه صورتهاي مالي است . اين موسسه اعتقاد دارد كه حسابرسي انجام شده مبنائي معقول براي اظهار نظر فراهم مي نمايد .

3- صورتهاي مالي سنوات قبل شركت توسط اين موسسه ويا حسابرس ديگري مورد بررسي قرار نگرفته و اساس رسيدگيهاي اين موسسه ، اقلام تشكيل دهنده سر فصلهاي صورتهاي مالي و عمليات طي دوره و در موارد ضروري و ممكن مشتمل بر پيگيري اقلام انتقالي از سنوات قبل نيز بوده است. با توجه به مراتب مزبور ، اقلام منظور شده به عنوان سال 1383 صرفا به منظور مقايسه ارائه شده و اظهار نظر اين موسسه در مورد آنها تسري ندارد .
4- موجودي مواد و كالا شامل مبلغ 313ر1 ميليون ريال موجودي مواد اوليه انتقالي از سنوات قبل بوده كه مواد مزبور در سنوات ياد شده مصرف گرديده و در انبار گرداني پايان سال مالي مورد گزارش موجود نبوده است ، لذا در صورت اصلاح حساب فوق ،سر فصل هاي موجودي مواد و كالا و زيان انباشته شركت به ميزان مبلغ مزبور به ترتيب كاهش و افزايش خواهد يافت .
5- مبلغ 020ر1 ميليون ريال از سر فصل حسابهاي دريافتني تجاري و پيش پرداختها از سنوات گذشته راكد و بدون گردش در حسابها باقي مانده و ذخيره اي از اين بابت لحاظ نگرديده است . به نظر اين موسسه ايجاد ذخيره اي مناسب جهت حسابهاي فوق لازم بوده ليكن به دليل فقدان مستندات مورد نياز تعيين ذخيره مزبور و تعيين آثار آن بر صورتهاي مالي مورد گزارش مشخص نمي باشد .
6- شركت بابت استهلاك برخي از اموال و دارائيها ، مزاياي پايان خدمت كاركنان و قسمتي از هزينه هاي تعلق گرفته و پرداخت نشده ذخيره كافي در حسابها منظور ننموده است . به دليل عدم وجود اطلاعات كافي در اين خصوص ، تعيين آثار مالي ناشي از احتساب ذخائر لازم از اين بابت بر صورتهاي مالي مورد گزارش براي اين موسسه مشخص نمي باشد .
7- تسهيلات مالي در يافتي شامل مبلغ 808 ميليون ريال هزينه سنوات آتي تسهيلات بوده كه به همان ميزان از بستانكاري حساب جاري شركاء نيز كسر گرديده است ، لذا در صورت تعديل حسابها ، سر فصلهاي تسهيلات مالي دريافتي و جاري شركاء به ميزان مبلغ مزبور به ترتيب كاهش و افزايش خواهد يافت .

8- تأئيديه هاي در خواستي اين موسسه در خصوص مبلغ 054ر4 ميليون ريال از حسابهاي دريافتني(عمدتا شركت ساپكو) و 400 ميليون ريال از حسابهاي پرداختني ،‌جاري شركاء‌و همچنين تأئيديه بانكهاي صادرات شعبه حصارك، ملت شعبه شهر آراء و سامان شعبه آفريقا (شامل تسهيلات بانكي به مبلغ 060ر1 ميليون ريال ) تا تاريخ تنظيم اين گزارش واصل نگرديده است . مضافا تأئيديه هاي واصل شده در خصوص حسابهاي پرداختني و تسهيلات دريافتي از بانك تجارت شعبه گلشهر به ترتيب داراي مغايراتي به مبلغ 10 ميليون ريال مساعد و 917ر2 ميليون ريال نا مساعد مي باشد ، لذا آثار مالي ناشي از دريافت تأئيديه ها واصل نشده و رفع مغايرات مزبور بر صورتهاي مالي مورد گزارش براي اين موسسه مشخص نمي باشد .

9- در خصوص وضعيت ماليات عملكرد شركت موارد ذيل قابل ذكر مي باشد :

1-9- مفاصا حساب مالياتي شركت تا پايان سال 1381 به اين موسسه ارائه نگرديده است ، لذا آثار مالي ناشي از هر گونه تعديلات احتمالي از اين بابت مشخص نمي باشد .
2-9- جهت عملكرد سال مالي 1382 برگ قطعي مالياتي به مبلغ 592 ميليون ريال ( شامل اصل و جريمه ) صادر گرديده كه با عنايت به اعتراض شركت به برگ مزبور و ارجاع موضوع به شوراي عالي مالياتي صرفا مبلغ 66 ميليون ريال از مبلغ مزبور پرداخت شده و در خصوص مبلغ 526 ميليون ريال باقيمانده ذخيره اي در حسابها منظور نگرديده است . همچنين جهت عملكرد سال مالي 1383 مبلغ 391 ميليون ريال برگ تشخيص مالياتي صادر شده كه از اين بابت نيز ذخيره اي در حسابها اعمال نگرديده اسـت ، لذا تعـيين قطــعي ماليـات عملـكرد سـالهـاي مزبور منوط به اعلام نظر مقامات مالياتي مي باشد.

3-9- طي سال مالي مورد گزارش عملكرد شركت منتج به زياني به مبلغ 744ر4 ميليون ريال گرديده كه با عنايت به سوابق مالياتي شركت اظهار نظر نسبت به آن منوط به انجام بررسيهاي مالياتي مي باشد .
10- شركت فاقد سيستم مدونـي جهـت مـحاسـبه بهــاي تمـام شـده محصـولات تولـيدي خودمي باشد و هزينه هاي ناشي از عدم استفاده مطلوب از امكانات توليدي از بهاي تمام شده كسر و به صورت مجزا در صورت سود و زيان ارائه نگرديده است ، لذا آثار مالي ناشي از هرگونه تعديلات احتمالي از اين بابت و تاثير آن بر صورتهاي مالي مورد گزارش براي اين موسسه مشخص نمي باشد .
11- استانداردهاي گزارشگري صورتهاي مالي در رابطه با تجديد ارائه اقلام مقايسه اي سال قبل و طبقه بندي برخي از سر فصلها رعايت نگرديده است .
12- به نظر اين موسسه به استثناي آثار موارد مندرج در بندهاي 4الي 7 و9 الي11 و همچنين به استثناي آثارتعـــديـــلاتـي كه احـتمـالادر صـورت نبود محــدوديـت منـدرج در بند 8 اين گزارش ضـرورت مي يافت، صورتهاي مالي ياد شده در بالا ، وضعيت مالي شركت .......... ( سهامي خاص ) در تاريخ 29 اسفند ماه .... و نتايج عمليات و جريان وجوه نقد آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور ، از تمام جنبه هاي با اهميت ، طبق استانداردهاي حسابداري ، به نحو مطلوب نشان مي دهد .
13- همانگونه كه دريادداشت شماره 29 همراه صورتهاي مالي ذكر شده ، طي سال مالي مورد گزارش عمليات شركت منجر به زيان قابل ملاحظه گرديده بطوريكه درتاريخ ترازنامه زيان انباشته به مبلغ 732ر4 ميليون ريال ( معادل 7/4 برابر سرمايه ) و بدهيهاي جاري بالغ بر 042ر13 ميليون ريال بيش از دارائيهاي جاري مي باشد . شايان ذكر است در اين خصوص تمهيداتي از سوي شركت صورت پذيرفته ليكن بهرحال تحقق فرض تداوم فعاليت كه مبناي تهيه صورتهاي مالي است منوط به نتيجه بخش بودن اقدامات لازم مي باشد .
14- اموال و دارائيهاي شركت پلاك كوبي نگرديده ، لذا حصول اطمينان از انطباق صورت ريز ارائه شده با دارائيهاي مربوطه از طريق ساير روشهاي حسابرسي اعمال گرديده است .

تحقیقهای مشابه
گزارش حسابرس مستقل درباره صورتهاي مالي
4 صفحه - 1000 تومان
كاربرد نسبتهاي مالي در تجزيه و تحليل صورتهاي مالي
4 صفحه - 1000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007