موتور جستجوی پیشرفته مقالات و تحقیقات و ...

تحویل در محیط ورد : word
عنوان :

کارورزی رشته کامپیوتر آشنایی با نرم افزار های اکسل فتوشاپ و ویندوز

عنوان سفارش :
کارورزی رشته کامپیوتر آشنایی با نرم افزار های اکسل فتوشاپ و ویندوز
تعداد صفحه :
73
قیمت :
18000 تومان
 • شروع سال :
 • برای شروع سال باید ترم قبل بسته باشد بعد دیسکت کد ملی را در هارد یا کیس گذاشته روی ارسال اطلاعات دانش آموزان اینتر زده بعد روی گزینه 6 دریافت کد ملی مدرسه از منطقه اینتر زده خودش کارها را انجام می دهد و کد ملی دریافت می شود. سپس به ما اجزای شروع نیمسال را می دهد. بعد از شروع نیمسال باید پروژه دانش آموزان را وارد کامپیوتر نمود. برای اینکار روی گزینه 2 تشکیل پرونده و ثبت نام اینتر زده روی پرونده انتقالی دانش آموزان گزینه 2 دوباره اینتر زده پنجره کوچکی باز می شود که شامل اطلاعات فردی و سابقه تحصیلی می باشد. که روی اطلاعات فردی اینتر زده پنجره ای باز می شود که دارای 5 گزینه می باشد.

  جدید اصلاح نمایش حذف خروج
  روی جدید اینتر زده پنجره کوچکی باز می¬شود که باید کد دانش¬¬آموزی را وارد نموده تا به ما اجازه ورود مشخصات فردی دانش آموز را بدهد پس از وارد کردن کد اینتر زده مشخصات را یکی یکی وارد می¬کنیم . مثلاً نام خانوادگی ـ نام ـ نام پدر و بقیه نموده سپس با زدن کلید F6 دانش آموز را فازغ التحصیل شناخته و بازدن کنترل and به حافظه سپرده می¬شود . وقتی که تمام دانش آموزان را در حافظه کامپیوتر ریختیم با مکان نما روی گزینه خروج آمده اینتر زده بعد روی ثبت نام روی دوره پیش دانشگاهی گزینه 11 اینتر زده پنجره باز می¬شود و از ما سؤال می¬کند که ثبت نام در دوره¬ی انجام شود یا خیر روی بله رفته اینتر می¬زنیم بعد کلیه دانش آموزانی را که اطلاعات آن را وارد کامپیوتر نموده بودیم بازدن اینتر سبز می¬کنیم .

 • انتخاب واحد
 • قبل از انتخاب واحد ابتدا اطلاعات اولیه معلمان را وارد نموده سپس برنامه هفتگی آموزشنامه¬ام وارد می¬کنیم بعد برای انتخاب واحد آماده می¬شویم که روی لیست مبنای اتاق اینتر زده پنجره¬ای باز می¬شود که خود دارای دو گزینه است ابتدا روی ایجاد لیست مبنای اتاق اینتر زده پنجره دیگری باز می¬شود که شماره اتاق را می¬خواهد با زدن کلید اسپسوار کلاسها ظاهر می¬شود روی کلاس مورد نظر اینتر زده شماره اتاق ظاهر می¬شود دوباره اینتر زده صفحه سفیدی نمایان می¬شود که کلاس نام دارد با زدن کلید F3 کلید دانش آموزان ظاهر می¬شود که با زدن اینتر روی دانش آموزان مورد نظر دانش آموز را داخل کلاس می¬بریم (برای الفبا کردن از کلید F5 استفاده می¬کنیم) وقتی کلیه¬ی دانش آموزان یک کلاس انتخاب شدند با زدن کلید کنترل + and آنان را به حافظه کامپیوتر سپرده بعد با زدن کلید Esc دوباره روی پنجره قبلی رفته این بار روی لیست مبنای درس اینتر زده اتاق مورد نظر را انتخاب نموده این گروه از دانش آموزان ظاهر می¬شود با زدن اینتر روی دروس رنگشان طوسی می¬شود که در این زمان با گرفتن کلید کنترل + and انتخاب واحد دانش آموزان آن کلاس انجام می-شود سپس روی ثبت انتخاب واحد رفته اینتر زده تا لیست کلاس را به ما بدهد .

 • فیش دبیر :
 • برای فیش دبیر روی عملیات ضمن نیمسال رفته اینتر می¬زنیم . شماره¬ی 30 چاپ برگریز نمرات دبیر اینتر زده چاپ برگریز نمرات ظاهر می¬شود . درس مورد نظر را با زدن اینتر انتخاب کرده کنترل + and گرفته دستور چاپ می¬دهیم .
  وارد کردن نمرات دانش آموزان :
  برای وارد کردن نمرات دانش¬آموزان اول روی عملیات پایان سال رفته اینتر زده بعد روی وارد کردن ریز نمرات دانش آموزان رفته اینتر زده پنجره¬ای باز می¬شود پیغام می¬دهد که مجموع نمرات محاسبه شده پیغام داده می¬شود . روی بله یا خیر رفته اینتر زده کلیه¬ی دروس انتخاب واحد شده نمایان می¬شود روی درس مورد نظر اینتر می¬زنیم نمرات را وارد می¬کنیم (البته باید دقت کنیم که کد درس و گروه مشخص شود)
  صدور کارنامه تحصیلی :
  پس از اطمینان از وارد کردن کلیه نمرات دانش آموزان برای صدور کارنامه باید ثبت دفاتر می¬کنیم یعنی گزینه 3/8 ثبت دفاتر اینتر زده پیام می¬دهد ثبت دفاتر نیمسال انجام گیرد ؟ روی بله اینتر می¬کنیم منتظر می¬مانیم تا عملیات انجام شود . اطلاعات را ذخیره می¬کنیم .

 • دریافت کارنامه
 • برای چاپ کارنامه عملیات ضمن نیمسال رفته اینتر می¬زنیم پنجره¬ای باز می¬شود روی گزینه 7 کارنامه تحصیلی دوره پیش دانشگاهی اینتر می¬زنیم اسم دانش آموزان ظاهر می¬شود . کنترل + and گرفته منتظر می¬مانیم تا کارنامه¬ها ظاهر شود . گذرا کنترل می¬کنیم که نمره دانش¬آموزان از قلم نیفتاده باشد اگر کامل بود دستور چاپ داده و کاغذ چاپگر را کنترل کرده و دستور چاپ می¬دهیم .
  ارسال اطلاعات به اداره
  برای ارسال اطلاعات به اداره روی گزینه 9 عملیات پشتیبانی اینتر زده بعد دیسکت را وارد درایو نموده روی ذخیره سازی شماره 7 رفته اینتر زده ذخیره سازی انجام می¬شود دیسکت را با تاریخ به اداره عودت می¬دهیم .
  گواهی موقت :
  برای گواهی موقت برای دانش آموزانی که فارغ التحصیل شده¬اند بعد از اینکه کلیه نمرات ـ اعتراض ورقه و اطمینان کامل از درستی کارهای انجام شده روی عملیات ضمن نیمسال گزینه 5 اینتر زده پنجره¬ای باز شده اینتر زده روی دانش آموزان انتخاب شده رفته کنترل + and را گرفته منتظر چاپ می¬مانیم .بعد از اینکه کارهای مربوط به خرداد ماه تمام شد دو تا دیسکت ذخیره کرده بعد سال را می¬بندیم .

 • جبرانی یا ترم تابستان :
 • دانش آموزانی که کسر واحد هستند یکی یکی آنها را سبز کرده بجز دانش آموزانی که از سال قبل یا از این مدرسه رفته¬اند را سبز می¬کنیم . بعد کنترل + and را گرفته در مرحله بعد در قسمت انتخاب واحد شماره 4 رفته اینتر زده بعد شماره 7 غیرحضوری و آموخته¬ها اینتر زده صفحه¬ای نمایش می¬دهد که نام درس و گروه کلاس دارد کلید F3 را زده اطلاعات کلاسی می¬آید .
  نام درس گروه نام معلم
  روی نام درس کلید بزرگ یا اسپسوار را زده نام درس و کد درس می¬آید درس مورد نظر را انتخاب کرده اینتر زده بعد روی گروه رفته 998 را وارد می¬کنیم . بعد قسمت نام معلم که غیرحضوری را اینتر زده به همین طور کلیه درسهایی که دانش آموزان کسر واحد شده را وارد کرده بعد کنترل + and گرفته از آنجا خارج شده به قسمت 5 لیست کلاس رفته اینتر زده صفحه¬ای نمایش می¬دهد .
  قسمت دوم : انتخاب واحد از طریق گروه اینتر زده صفحه¬ای دیگری نمایش داده می¬شود که درسهایی روی آنها می¬آید اینتر زده صفحه¬ای دیگری نمایش داده می¬شود که خالی است و سفید رنگ است بعد کلید F3 را می¬زنیم نام دانش آموزان می¬آید F5 زده ردیف می¬شود دانش آموزان مورد نظر را اینتر زده انتخاب می¬کنیم بعد از اینکه کلیه درسها با دانش آموزان را انتخاب کردیم کنترل + and گرفته بعد شماره 10 ثبت انتخاب واحد می¬کنیم . بعد می¬توانیم نمرات دانش آموزان را وارد می¬کنیم .

  برنامه صفحه گسترده EXCEL

  مفهوم صفحه گسترده : صفحات گسترده، جانشين خوبي براي لوازم التحريرهايي مثل مداد، کاغذ، پاک کن و ماشين حساب مي باشند. با استفاده از برنامه هاي صفحه گسترده مي توانيد به سادگي تمام صفحات و عمليات مورد نيازتان را انجام دهيد.
  برنامه هاي صفحه گسترده، شبيه Excel امکان اجراي سريع تجزيه و تحليلهاي پيچيده و گزارشات ستوني مرتبط را فراهم مي سازند. Excel گروهي از داده ها را درون پرونده هايي به نام کارپوشه، که شامل کاربرگها است، سازماندهي مي کند. صفحه گسترده، اين امکان را برايتان فراهم مي کند که بتوانيد داده ها را به صورت سطر و ستون وارد کنيد. سپس مي توانيد عملياتي مانند محاسبات، مرتب سازي يا فيلتر کردن را بر روي آنها انجام دهيد. مي توانيد داده هاي مزبور را چاپ کرده يا نمودارهايي را بر اساس آنها ترسيم کنيد.
  شما در زندگي روزمره با مثالهاي زيادي روبه رو هستيد که مي توانيد آنها را به صورت يک صفحه گسترده در نظر گرفته و نموداري براي مقايسه مقادير آن رسم کنيد که از آن جمله مي توان به آمار قبولي دانش آموزان کلاس خاصي در سالهاي مختلف اشاره نمود. شما ابتدا اين مقادير را در جدولي که داراي سطر و ستون است و در واقع همان کاربرگ مي باشد، درج مي کنيد سپس بر اساس آن نموداري را رسم مي کنيد تا مقايسه اي بين آمار قبولي دانش آموزان در سالهاي مختلف داشته باشيد. اين مقايسه با استفاده از نمودار، گويا خواهد شد.

  اصطلاحات صفحه گسترده: در اينجا لازم مي دانيم که بعضي از اصطلاحات اوليه صفحات گسترده را معرفي مي کنيم تا در ادامه مطالب کتاب با اين مفاهيم، مأنوس باشيد.
  صفحه گسترده: به محيطي گفته مي شود که مي توان در آن داده هاي ورودي را تجزيه و تحليل کرد.
  صفحه کاري يا کاربرگ: هر پرونده صفحه گسترده از چندين زير مجموعه تشکيل شده است که به آنها کاربرگ work sheet نيز اطلاق مي شود که شامل چندين کاربرگ است. در Excel اين نوع پرونده ها با پسوند xlsذخيره مي شوند.
  ستونColumn : هر کاربرگ از حدود 550 ستون () تشکيل مي شود که با حروف الفباي A, B و ... وIV مشخص مي شوند.

  سطر: هر کاربرگي از 65536 رديف يا سطر تشکيل شده است که با شماره هاي 1و 2 و ... و 65536 مشخص مي شوند.
  سلول يا خانه: محل برخورد يک سطر و ستون کاربرگ، سبب ايجاد فضايي مي شود که به آن خانه (cell) گفته مي شود. (مجموع 16 میلیون)

  تحقیقهای مشابه
  کارورزی رشته کامپیوتر آشنایی با نرم افزار های اکسل فتوشاپ و ویندوز
  73 صفحه - 18000 تومان
  پروژه رشته کامپیوتر سی دی آموزش آشنایی با گیاه کاکتوس تهیه شده با نرم افزار mmb
  50 صفحه - 120000 تومان
  پروژه رشته کامپیوتر - بررسی و مطالعه شبکه و آشنایی با نرم افزار net limiter
  110 صفحه - 54000 تومان
  گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در شرکت...
  50 صفحه - 18000 تومان
  گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در آموزشگاه علمی
  12 صفحه - 9000 تومان
  گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در شرکت برنامه نویسی و گرافیکی
  23 صفحه - 18000 تومان
  cori7 کارآموزی رشته کامپیوتر و بررسی و مطالعه سی پی یو.docx
  36 صفحه - 18000 تومان
  گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در دبیرستان
  12 صفحه - 12000 تومان
  گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در دبیرستان
  12 صفحه - 9000 تومان
  گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در دبیرستان
  12 صفحه - 12000 تومان
  کارآموزی رشته کامپیوتر شرکت خزر انفورماتیک آشنایی با سخت افزار
  35 صفحه - 15000 تومان
  پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت کتابخانه با access و vb به همراه مستند document
  10 صفحه - 45000 تومان
  پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار معاملات ملکی همراه مستند document
  75 صفحه - 90000 تومان
  پروژه رشته کامپیوتر - نرم افزار تشریح چای و چایکاری در گیلان تهیه شده با نرم افزار mmb
  10 صفحه - 24000 تومان
  پروژه مستند سازی مربوط به رشته کامپیوتر تشریح نرم افزار اتوماسیون سیستم بانکی
  123 صفحه - 45000 تومان
  پروژه رشته کامپیوتر - نرم افزار داروخانه تهیه شده با ویژوال بیسیک و اکسس
  20 صفحه - 45000 تومان
  پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مربوط به بابری بزبان ویژوال بیسیک و بانک اکسس
  8 صفحه - 45000 تومان
  پروژه رشته کامپیوتر سی دی آموزش نرم افزار پینت ویندوز بصورت اتوران paint autoran cd with mmb
  10 صفحه - 36000 تومان
  پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار نمایشگاه اتومبیل نوشته شده بزبان ویژوال بیسیک و بانک vb sql
  26 صفحه - 60000 تومان
  پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت آموزشگاه به همراه مستند با زبان ویژوال بیسیک و بانک اکسس vb access
  19 صفحه - 45000 تومان
  پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار رایت سی دی نوشته شده با ویژوال بیسیک vb
  35 صفحه - 45000 تومان
  پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار نمایشگاه اتومبیل با ویژوال بیسیک و اکسس
  37 صفحه - 45000 تومان
  پروژه رشته کامپیوتر مربوط به مهندسی نرم افزار بررسی سیستم مکانیزه فروش لوازم خانگی
  30 صفحه - 18000 تومان
  پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار شبکه حسگر و تحلیل و بررسی آن
  20 صفحه - 15000 تومان
  پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت آژانس کرایه اتومبیل بزبان ویژوال بیسیک و بانک اکسس همراه با مستندvb access with documen
  34 صفحه - 60000 تومان
  vb access with document پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت داروخانه بزبان ویژوال بیسیک و بانک اکسس همراه با مستندvb access with document
  14 صفحه - 54000 تومان
  vb access with document پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت داروخانه بزبان ویژوال بیسیک و بانک اس کیو ال vb sql
  14 صفحه - 54000 تومان
  vb access with document پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت فروشگاه بزبان ویژوال بیسیک و بانک اکسس همراه با مستندvb access with document
  35 صفحه - 84000 تومان
  پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت فروشگاه بزبان ویژوال بیسیک و بانک اس کیو ال همراه با مستندvb sql with document
  20 صفحه - 54000 تومان
  پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مدیریت مشاور املاک بزبان ویژوال بیسیک و بانک اس کیو ال همراه با مستندvb sql with document
  39 صفحه - 60000 تومان
  پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار مشاور املاک بزبان ویژوال بیسیک و بانک اس کیو ال همرا با مستندvb sql document
  15 صفحه - 45000 تومان
  پروژه رشته کامپیوتر طراحی نرم افزار بازی موبایل بزبان #C
  26 صفحه - 18000 تومان
  پروژه رشته کامپیوتر نرم افزار روشهای هوشمند در امنیت شبکه
  133 صفحه - 48000 تومان
  گزارش کار آموزی رشته کامپیوتر نرم افزار در پارک علم و فناوری گیلان
  72 صفحه - 36000 تومان
  mmb پروژه رشته کامپیوتر سی دی اتوران آموزش فتوشاپ همراه با سورس کامل و مستند تهیه شده با
  15 صفحه - 30000 تومان
  آشنایی با نرم افزار شبکه NetMeeting
  9 صفحه - 7500 تومان
  آموزش نرم افزار اکسل excel
  67 صفحه - 15000 تومان
  آموزش نرم افزار فتوشاپ photoshop
  66 صفحه - 13500 تومان
  \vb نرم افزار شبیه سازی برنامه پینت ویندوز بزبان ویژوال بیسیکvb
  1 صفحه - 45000 تومان
  پروژه کاراموزی سکسیونر و دژنکتور رشته الکترونیک
  93 صفحه - 36000 تومان
  پروژه کاراموزی پست برق رشته برق قدرت
  48 صفحه - 16500 تومان
  گزارش عملکرد کارآموزی رشته وکالت امور دفتری دادگاه حقوقی اجرای احکام مدنی
  385 صفحه - 120000 تومان
  پروژه کارآموزی رشته معماری - عمران- اجرای پل سازی
  31 صفحه - 15000 تومان
  پروژه کارآموزی رشته حسابداری در سازمان مسکن و شهر سازی
  97 صفحه - 30000 تومان
  پروژه کارآموزی رشته حسابداری مربوط به جسابداری پیمانکاری
  10 صفحه - 12000 تومان
  پروژه کارآموزی رشته معماری عمران ساختمان بتنی (پاورپوینت )
  26 صفحه - 18000 تومان
  گزارش کارآموزی در دفتر خدمات مسافرتی مربوط به رشته گردشگری و جهانگردی و هتل داری
  41 صفحه - 24000 تومان
  گزارش کارآموزی رشته حسابداری در بیمارستان بخش مالی
  61 صفحه - 27000 تومان
  پروژه کارآموزی رشته حسابداری مرکز بهداشت با بررسی حقوق و دستمزد و سایر هزینه ها
  86 صفحه - 36000 تومان
  فعالیتهای کارآموزی رشته مکانیک خودرو در نمایندگی تعمیرات ماشین
  35 صفحه - 21000 تومان
  گزارش کارآموزی در روستا مربوط به رشته دامپزشکی
  24 صفحه - 15000 تومان
  گزارش کارآموزی رشته حسابداری اتحادیه تعاونی روستایی استان گیلان
  12 صفحه - 9000 تومان
  گزارش کارآموزی رشته حسابداری در بیمه آسیا
  22 صفحه - 13500 تومان
  گزارش کارآموزی رشته حسابداری مربوط به انبار داری کارخانه محصولات لبنیات
  35 صفحه - 18000 تومان
  گزارش کارآموزی رشته عمران معماری ساختمان بتنی و فلزی از نقشه و پی تا سفید کاری
  68 صفحه - 45000 تومان
  پروژه کارآموزی سیستم مالی آتش نشانی رشته حسابداری
  26 صفحه - 18000 تومان
  پروژه کارآموزی رشته معماری عمران ساختمان 4 طبقه روی پیلوت فایل بصورت پاورپوینت
  33 صفحه - 12000 تومان
  پروژه کارآموزی رشته حسابداری در بانک ملی به همراه فرمها و رسید ها
  55 صفحه - 27000 تومان
  گزارش کارآموزی در مدرسه رشته علوم تربیتی شامل گزارش فیزیکی و عاطفی و آموزشی
  51 صفحه - 30000 تومان
  پروژه کارآموزی در پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی ایران انزلی مربوط به رشته محیط زیست و شیلات
  19 صفحه - 9000 تومان
  پروژه کارورزی - رشته خدمات مسافرتی و جهانگردی
  75 صفحه - 45000 تومان
  گزارش کارآموزی ساختمان بتنی رشته معماری عمران
  10 صفحه - 7500 تومان
  پروژه کارآموزی در ساختمان رشته معماری عمران
  157 صفحه - 54000 تومان
  پروژه کارآموزی ساختمان بتنی رشته معماری عمران
  44 صفحه - 54000 تومان
  روژه کارآموزی ساختمان رشته معماری عمران
  18 صفحه - 12000 تومان
  گزارش کارآموزی رشته معماری - عمران
  56 صفحه - 27000 تومان
  پروژه کارآموزی رشته خدمات مسافرتی وجهانگردی در دفتر مسافرتی
  53 صفحه - 36000 تومان
  پروژه کارآموزی پکیج مسافرتی - بسته سفر کاشان- رشته خدمات مسافرتی و جهانگردی
  73 صفحه - 45000 تومان
  گزارش کارآموزی رشته حسابداری در بانک ملی ایران
  28 صفحه - 15000 تومان
  پروژه کارآموزی رشته معماری عمران مطالعه تخصصی مجتمع ویلایی تفریحی لیسار
  123 صفحه - 45000 تومان
  پروژه کارآموزی رشته خدمات مسافرتی و جهانگردی در مورد کشور ترکیه
  81 صفحه - 45000 تومان
  گزارش کارآموزی رشته حسابداری بخش مالی بیمارستان - قسمت کنترل داخلی
  55 صفحه - 30000 تومان
  پروژه کارآموزی راهسازی رشته معماری عمران
  44 صفحه - 24000 تومان
  گزارش کارآموزی ساختمان رشته معماری عمران مربوط به ساختمان فلزی در مسکن شهر
  66 صفحه - 36000 تومان
  پروژه کارآموزی رشته علوم تربیتی کار عملی در سازمان
  78 صفحه - 42000 تومان
  گزارش کارآموزی رشته علوم تربیتی بازدید از مدرسه ابتدایی
  37 صفحه - 30000 تومان
  پروژه کارورزی - رشته خدمات مسافرتی و جهانگردی
  76 صفحه - 45000 تومان
  گزارش کارآموزی رشته حسابداری در شرکت عمران گستر فومن سازه
  9 صفحه - 7500 تومان
  گزارش کاراموزی رشته حسابداری بیمارستان حشمت
  36 صفحه - 15000 تومان
  گزارش کاراموزی رشته حسابداری در دانشگاه بهداشت
  44 صفحه - 18000 تومان
  گزارش کارآموزی رشته حسابداری در شرکت غله و خدمات بازرگانی
  18 صفحه - 9000 تومان
  گزارش کاراموزی رشته حسابداری در علمی کاربردی مخابرات رشت بخش بایگانی
  18 صفحه - 10500 تومان
  گزارش کارورزی رشته حسابداری در اداره محیط زیست
  32 صفحه - 15000 تومان
  گزارش کارآموزی راه سازی و ساخت جاده و آسفالت کشی رشته معماری عمران شهرسازی
  57 صفحه - 21000 تومان
  گزارش کارآموزی بانک ملی موضوع آشنایی با بانک ملی و سیستم کارکرد آن
  80 صفحه - 27000 تومان
  گزارش کارآموزی بانک - آشنایی با سیستم عملکرد بانک
  16 صفحه - 12000 تومان
  پروژه رشته کامپیوتر در مورد شبکه های کامپیوتری
  90 صفحه - 36000 تومان
  پروژه رشته کامپیوتر با عنوان ویروس های کامپیوتری
  67 صفحه - 24000 تومان
  پروژه رشته کامپیوتر در مورد هوش مصنوعی
  125 صفحه - 36000 تومان
  پروژه رشته کامپیوتر - گرافیک کامپیوتری
  67 صفحه - 24000 تومان
  پروژه رشته کامپیوتر بصورت سی دی اتوران با عنوان رای گیری الکترونیک تهیه شده با mmb همراه با مستند dacument
  31 صفحه - 45000 تومان
  پروژه رشته کامپیوتر - برنامه مدیریت رستوران با ویژوال بیسیک واکس همراه با مستند document vb access
  117 صفحه - 45000 تومان
  پروژه رشته کامپیوتر - مربوط به رمز نگاری و پروتکل امنیت شبکه
  59 صفحه - 45000 تومان
  کارآموزی رشته کامپیوتر در شرکت خدماتی کشاورزی
  90 صفحه - 24000 تومان
  پروژه رشته کامپیوتر روشهای بالا بردن آمار بازدید سایت - روشهای معرفی سایت با موتور جستجوگر google
  186 صفحه - 45000 تومان
  پروژه رشته کامپیوتر ، تجارت الکترونیک
  112 صفحه - 36000 تومان
  پروژه رشته کامپیوتر در سیستم های چند پردازنده
  78 صفحه - 36000 تومان
  کار آموزی رشته کامپیوتر ، گزارش کار در یک شرکت
  8 صفحه - 7500 تومان
  پروژه رشته کامپیوتر امنیت در شبکه
  84 صفحه - 30000 تومان
  پروژه رشته کامپیوتر مدیریت خرید و فروش و کالای فروشگاه نوشته شده با ویژوال بیسیک و بانک اکسس
  7 صفحه - 45000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - رشته کامپیوتر - ابزارهای ارتباطی که منجر به ترافیک می شوند communication tools to bulid website traffic
  76 صفحه - 228000 تومان
  پروژه رشته کامپیوتر سی دی اتوران آموزش فلش همراه با سورس کامل و مستند تهیه شده با mmb
  15 صفحه - 45000 تومان
  vb access پروژه رشته کامپیوتر مدیریت فروشگاه و خرید و فروش کالا تهیه شده با ویژوال بیسیک و اکسس
  28 صفحه - 45000 تومان
  کارآموزی رشته کامپیوتر در شرکت کامپیوتری
  62 صفحه - 24000 تومان
  پروژه رشته کامپیوتر طراحی وب سایت معرفی دانشگاه به همراه مستند
  152 صفحه - 45000 تومان
  پروژه رشته کامپیوتر ابزارهای ارتباط که منجر به ترافیک وب سایت می شوند
  155 صفحه - 54000 تومان
  پروژه رشته کامپیوتر نمودار های مربوط به کتابخانه سطح 0 تا 3
  11 صفحه - 30000 تومان
  پروژه رشته کامپیوتر با عنوان سیستم عامل لینوکس
  37 صفحه - 15000 تومان
  پروژه رشته کامپیوتر شبکه بیسیم - طراحی و توپولوژی
  85 صفحه - 45000 تومان
  پروژه رشته کامپیوتر تجزیه و تحلیل تولید و توزیع دارو uml
  17 صفحه - 24000 تومان
  پروژه رشته کامپیوتر بررسی و تحلیل شبکه های بیسیم
  4 صفحه - 9000 تومان
  کارآموزی رشته کامپیوتر گزارش کار در شرکت
  37 صفحه - 18000 تومان
  پروژه رشته کامپیوتر آموزش الکترونیک
  101 صفحه - 36000 تومان
  پروژه رشته کامپیوتر تجهیزات نوری در شبکه ها
  70 صفحه - 36000 تومان
  گزارش کار آموزی رشته کامپیوتر در شرکت
  10 صفحه - 9000 تومان
  پروژه رشته کامپیوتر بررسی شبکه مشبکmesh network
  62 صفحه - 30000 تومان
  گزارش کار آزمایشگاه رشته کامپیوتر با موضوع شمارنده
  10 صفحه - 12000 تومان
  modem پروژه رشته کامپیوتر مطالعه و بررسی مودم
  163 صفحه - 54000 تومان
  پروژه رشته کامپیوتر شبکه بیسیم - توپولوژی هیبریدی
  88 صفحه - 60000 تومان
  پروژه رشته کامپیوتر راهبردهای کسب و کار الکترونیکی
  53 صفحه - 30000 تومان
  پروژه رشته کامپیوتر بررسی امنیت در شبکه
  91 صفحه - 45000 تومان
  گزارش کار رشته کامپیوتر در آزمایشگاه
  28 صفحه - 15000 تومان
  پروژه رشته کامپیوتر امنیت اطلاعات در داده کاوی
  108 صفحه - 54000 تومان
  پروژه رشته کامپیوتر بررسی شبکه حسگر بیسیم
  52 صفحه - 48000 تومان
  کارآموزی رشته کامپیوتر در هلال احمر
  20 صفحه - 12000 تومان
  پروژه رشته کامپیوتر و فناوری اطلاعات سیستم های مدیریت محتوا
  122 صفحه - 36000 تومان
  کاراموزی خزر انفورماتیک رشته کامپیوتر
  40 صفحه - 15000 تومان
  پروژه رشته خودرو آشنایی و عیب یابی و تشریح کامل انژکتور
  103 صفحه - 36000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - سنجش در کاربرد های نرم افزاری رشته کامپیوتر
  7 صفحه - 21000 تومان
  پروژه رشته کامپیوتر- نرم افزار کتابخانه تهیه شده با ویژوال بیسیک و اکسس
  24 صفحه - 45000 تومان
  پروژه رشته نرم افزار وب سایت خرید و فروش سخت افزار و نرم افزار همراه با document
  55 صفحه - 45000 تومان
  پروژه مالی رشته حسابداری تشریح نرم افزار مورد استفاده در سیستم دبیرخانه
  29 صفحه - 18000 تومان
  پروژه رشته نرم افزار آموزش movie maker(پاورپوینت)
  15 صفحه - 9000 تومان
  vb.net document پروژه رشته نرم افزار نرم افزار کتابخانه تهیه شده با ویژوال بیسیک دات نت و بانک اطلاعاتی اکسس ب همراه مستند
  65 صفحه - 54000 تومان
  پروژه رشته حسابداری آموزش نرم افزار کاراسیستم نرم افزار مدیریت پخش شرکتها با تمام امکانات
  94 صفحه - 45000 تومان
  پروژه انبارداری رشته حسابداری همراه باتوضیحات نرم افزار انبار
  55 صفحه - 21000 تومان
  پروژه معرفی سیستم نرم افزاری پروانه کسب رشته نرم افزار همراه با نمودار دیاگرام
  67 صفحه - 36000 تومان
  پروژه کامپیوتر نرم افزار ثبت نام دانشجویی نوشته شده با ویژوال بیسیک و بانک اکسس همراه با document
  27 صفحه - 54000 تومان
  پروژه کامپیوتر نرم افزار کتابخانه و مدیریت آن نوشته شده با ویژوال بیسیک و بانک اکسس همراه با document
  41 صفحه - 54000 تومان
  پروژه کامپیوتر نرم افزار مدیریت انبار نوشته شده با نرم افزار ویژوال بیسیک و بانک اکسس همراه باdocument
  39 صفحه - 54000 تومان
  پروژه کامپیوتر - نرم افزار آموزشی در مورد پریمیر بطور خلاصه با mmb بصورت اتوران همراه با سورس تمام فایلها
  8 صفحه - 18000 تومان
  پروژه کامپیوتر - نرم افزار آموزشی در مورد قارچ چوب نوشته شده با mmb بصورت اتوران همراه با سورس تمام فایلها
  50 صفحه - 75000 تومان
  پروژه کامپیوتر - نرم افزار آموزشی در مورد ایمنی و بهداشت صنعت نوشته شده با mmb بصورت اتوران همراه با سورس تمام فایلها
  30 صفحه - 45000 تومان
  پروژه کامپیوتر - نرم افزار آموزشی در مورد گل و گیاه نوشته شده با mmb بصورت اتوران همراه با سورس تمام فایلها
  119 صفحه - 75000 تومان
  پروژه مهندسی کامپیوتر نرم افزار مدیریت فروشگاه بزبان ویژواک بیسیک و بانک اطلاعاتی به همراه مهندسی کامل نرم افزار مستند سازی
  70 صفحه - 75000 تومان
  پروژه مهندسی نرم افزار شرح مختصر فعالیت های سیستم یک شرکت فروش کامپیوتر به همراه نمودار و دیاگرام
  4 صفحه - 9000 تومان
  پروژه مهندسی نرم افزار شرح مختصر فعالیت های سیستم یک شرکت فروش کامپیوتر به همراه نمودار و دیاگرام
  42 صفحه - 21000 تومان
  پروژه کامپیوتر نرم افزار برنامه مدیریت کتابخانه بزبان ویژوال استودیو 2010 و بانک اطلاعاتی
  33 صفحه - 24000 تومان
  کارآموزی کامپیوتر گزارش در مورد سخت افزار کامپیوتر
  88 صفحه - 18000 تومان
  آشنایی با نرم افزارvirtual pc فایل بصورت پاورپوینت
  31 صفحه - 12000 تومان
  فایل آشنایی با نرم افزارvirtual pc بصورت پاورپوینت
  19 صفحه - 9000 تومان
  net limiter آشنایی با نرم افزار.docx
  19 صفحه - 10500 تومان
  کاراموزی حسابداری در شرکت پخش کرد آفرید آشنایی و اموزش نرم ا فزار هلو
  180 صفحه - 54000 تومان
  پروژه برنامه نویسی سیستم پرداخت حقوق با نرم افزار ویژوال بیسیک دات نت
  78 صفحه - 30000 تومان
  قاچاق نرم افزار - قانون کپی رایت
  20 صفحه - 7500 تومان
  آموزش نرم افزار spss
  20 صفحه - 7500 تومان
  توضیحاتی در مورد نرم افزار snagit
  14 صفحه - 6000 تومان
  آموزش نرم افزار پریمیر پرو - پاورپوینت
  10 صفحه - 10500 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - آموزش نرم افزار pc hardware بخش interface organization
  25 صفحه - 75000 تومان
  آموزش نرم افزار حسابداری پخش کارا - نرم افزار جامع پخش- بصورت pdf
  137 صفحه - 30000 تومان
  نرم افزار دیکشنری بزبان ویژوال بیسیک و بانک اکسسvb access
  1 صفحه - 21000 تومان
  آموزش مقدماتی نرم افزار mmb
  41 صفحه - 15000 تومان
  آموزش نرم افزار net meeting
  11 صفحه - 6000 تومان
  آموزش مقدماتی نرم افزار فلش
  26 صفحه - 9000 تومان
  آموزش نرم افزار رشنال رزrational rose
  20 صفحه - 9000 تومان
  سیستم مدیریت منابع انسانی - سیستم عامل - مهندسی نرم افزار - به همراه نمودارهاrational rose تهیه شده بوسیله رشنال رز uml
  11 صفحه - 12000 تومان
  طراحی و تحلیل و پیاده سازی سیستم ویدئو کنفرانس به همراه نمودارو دیاگرام - سیستم عامل - مهندسی نرم افزار - رشنال رزuml rational rose
  56 صفحه - 30000 تومان
  تشریح نرم افزار حقوق و دستمزد
  13 صفحه - 9000 تومان
  مستند نرم افزار حظور و غیاب دانشجویان تهیه شده بزبان ویژوال بیسیک
  25 صفحه - 15000 تومان
  نرم افزار ارتباط با مشتریcrm
  17 صفحه - 7500 تومان
  آشنایی با نرم افزار مدیریت زمان
  10 صفحه - 6000 تومان
  آشنایی با یک نرم افزار خدمات پس از فروش
  13 صفحه - 6000 تومان
  آموزش نرم افزار آنسیس
  10 صفحه - 1500 تومان
  بهترین نرم افزار تهیه پشتیبان backup
  16 صفحه - 7500 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - مرور و بررسی زابیکس - نرم افزار شبکه 10
  8 صفحه - 24000 تومان
  معرفی نرم افزار رافع 7
  16 صفحه - 15000 تومان
  ترجمه مقاله و تحقیق - شکاف انتظارات از نرم افزار حسابداری بر مبنای ویژگی های سیستم های اطلاعات حسابداری 8
  6 صفحه - 18000 تومان
  علم آمار و انواع نرم افزار های آماری
  17 صفحه - 7500 تومان
  آشنایی با نرم افزار اس پی اس اس
  18 صفحه - 6000 تومان
  معرفي نرم افزار protool
  2 صفحه - 1000 تومان
  مدیریت پیکربندی در مهندسی نرم افزار پاورپوینت
  21 صفحه - 9000 تومان
  مستند سازی نرم افزار و اهمیت آن پاورپوینت
  29 صفحه - 9000 تومان
  مستند سازی نرم افزار و اهمیت آن
  14 صفحه - 6000 تومان
  آشنایی و نحوه کار با نرم افزار حسابداری هلو
  106 صفحه - 36000 تومان
  الگوهای تولید نرم افزار حلزونی آبشاری
  9 صفحه - 1500 تومان
  آموزش نرم افزار حسابداری هلو
  38 صفحه - 15000 تومان
  روشهای نوین طراحی نرم افزار معماری و مدلهای تولید نرم افزار
  80 صفحه - 36000 تومان
  پروژه شبیه سازی با نرم افزار Arena
  58 صفحه - 21000 تومان
  مقایسه نرم افزار حسابداری برلیان و نرم افزار حسابداری نوین
  6 صفحه - 1000 تومان
  مقایسه نرم افزار شایگان و نرم افزار رایورز
  8 صفحه - 1000 تومان
 • مجری کارهای پژوهشی عمومی، علمی پژوهشی و مروری
 • کارهای آماری و تجزیه و تحلیل داده
 • تحلیل کمی و کیفی
 • انجام کلیه خدمات نگارش، ترجمه تخصصی ، ویرایش مقاله ها و پایان نامه ها
 • انجام رفرنس نویسی استاندارد با نرم افزار EndNote
 • آماده سازی پاورپوینت مربوط به ارائه در جلسات و همایشها
 • Tel : 09120906507 - 09118370377
  Email : tahghighnet@yahoo.com
  Telegram : @tahghighnet
  Instagram : tahghighnetinsta
  www.tahghigh.net
  2022 - 2007